Förslag till resolution - B8-0652/2017Förslag till resolution
B8-0652/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jemen

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0649/2017

Förfarande : 2017/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0652/2017

B8‑0652/2017

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen

(2017/2849(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 15 juni 2017[1] och den 25 februari 2016[2] om den humanitära situationen i Jemen och den 9 juli 2015 om situationen i Jemen[3],

–  med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, av den 21 november 2017 om situationen i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet av EU-kommissionären med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering Christos Stylianides, av den 11 november 2017 om den humanitära situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser om situationen i Jemen av den 3 april 2017,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från Världslivsmedelsprogrammet (WFP), FN:s barnfond (Unicef) och Världshälsoorganisationen (WHO) av den 16 november 2017 med krav på omedelbart hävande av den humanitära blockaden i Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2216, 2201 och 2140,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Våld och luftangrepp har fortsatt att öka i Jemen särskilt sedan mars 2015. Den humanitära situationen i Jemen fortsätter att vara katastrofal. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) förklarade att situationen i Jemen är den största livsmedelsförsörjningskrisen i världen. Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) är 17 miljoner människor i Jemen i behov av livsmedelsbistånd och 7 miljoner av dem hotas av en livsmedelsförsörjningskris. 2,2 miljoner barn lider av grav akut undernäring, och var tionde minut dör ett barn av orsaker som kan förebyggas. Det finns två miljoner internflyktingar och en miljon återvändande personer i Jemen.

B.  Enligt FN finns det över 925 000 misstänkta fall av kolera i Jemen, med mer än 2 200 därtill relaterade dödsfall.

C.  Den pågående konflikten påverkar livsmedelsimporten, som Jemen i mycket stor utsträckning är beroende av, men påverkar även transporter, infrastruktur och lokal livsmedelsproduktion, som redan nu är låg. Jemens landsbygdsbefolkning var mycket utsatt redan före konflikten. Biståndet kan inte ensamt tillgodose livsmedelsbehoven för 28 miljoner jemeniter och det krävs långsiktiga hållbara lösningar för utveckling och jordbruk samt att befolkningens återhämtningsförmåga stärks.

D.  Den humanitära situationen i Jemen förvärrades ytterligare av den blockad som den saudiskledda koalitionen införde mot landets land-, sjö- och luftgränser den 6 november 2017. Hamnen i Aden och gränsövergångsstället i al-Wadea mellan Saudiarabien och Jemen har öppnats på nytt. Hamnarna i al-Hudayda och Saleef, liksom flygplatsen i Sana, som huthirebellerna intog i mars 2015, genom vilka omkring 80 % av importen, däribland alla kommersiella och humanitära varor, kommer in i landet, omfattas fortfarande av blockaden.

E.  Den fortsatta blockaden drabbar främst civilbefolkningen, medan huthistridande berörs minst. Nödvändiga varor såsom livsmedel och medicinska förnödenheter når inte landet. En fortsatt blockad skulle leda till att de av Världslivsmedelsprogrammet förvaltade livsmedelslagren för 7 miljoner människor som riskerar att drabbas av svält töms i januari 2018 och att de framsteg som gjorts i kampen mot kolera gås förlorade, och skulle äventyra tillgången till livräddande kirurgi och grundläggande hälso- och sjukvård.

F.  FN:s katastrofhjälpsamordnare Mark Lowcock har uttryckt allvarlig oro över den förvärrade humanitära krisen i Jemen och krävt att man återinför ett fullt och obegränsat tillträde till landet omedelbart.

G.  I FN:s säkerhetsråds resolution 2216 föreskrivs uttryckligen att sanktionskommittén ska klassificera enskilda personer som hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Jemen. Den 17 augusti 2017 fastställde Förenta nationerna att denna konflikt är en av de största orsakerna till hungersnöden.

H.  De koalitionsledda luftangreppen i och omkring Sana har intensifierats under de senaste veckorna, vilket har lett till civila offer och förstörelse av infrastruktur. Till följd av detta avfyrade huthirebellerna ballistiska missiler mot Riyadhs viktigaste civila internationella flygplats den 4 november 2017. Dussintals raketer har avfyrats mot Saudiarabiens territorium detta år. Krigslagarna förbjuder avsiktliga, urskillningslösa och oproportionerliga angrepp på civila. Sådana attacker kan betraktas som krigsförbrytelser och personer som begår dem kan lagföras för dessa brott.

I.  Kriget i Jemen är en följd av en mer omfattande konflikt mellan Saudiarabien och Iran. De lokala och regionala konflikterna är mycket sammanflätade och situationen i Jemen kan få fler regionala konsekvenser och innebär en allvarlig risk för stabiliteten i regionen, i synnerhet på Afrikas horn, vid Röda havet och i hela Mellanöstern. Genom att dra nytta av försämringen av den politiska situationen och säkerhetsläget i Jemen har al-Qaida på Arabiska halvön utökat sin närvaro och genomfört fler och allvarligare terroristattacker. Al-Qaida på Arabiska halvön och den så kallade Islamiska staten (IS)/Daish har etablerat sig i Jemen och utfört terroristattacker med hundratals dödsoffer.

J.  Det finns ett internationellt vapenembargo mot huthistyrkorna och de Saleh-vänliga styrkorna. I sin resolution av den 25 februari 2016 efterlyste parlamentet ett initiativ till ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, i linje med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om vapenexport.

K.  EU:s finansiering till Jemen under perioden 2018–2020 uppgår till 150 miljoner euro, med fokus på motståndskraft inom de mest kritiska områdena inom livsmedels- och näringsförsörjningen och centrala frågor som rör samhällsstyrningen, återställandet av statliga institutioner och ett återupptagande av tillhandahållandet av grundläggande offentliga tjänster.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den alarmerande försämringen av den humanitära situationen i Jemen, som kännetecknas av utbredd osäker livsmedelsförsörjning och allvarlig undernäring, utbrott av kolera, urskillningslösa angrepp på civila, sjukvårdspersonal och biståndsarbetare, förstörelse av civil och medicinsk infrastruktur, samt fortsatta flyganfall, anfall med ballistiska missiler, markstrider och granatbeskjutningar, trots upprepade uppmaningar om att fientligheterna måste upphöra.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över de ökade spänningarna mellan Saudiarabien och Iran. Parlamentet kräver ett återöppnande av landets samtliga hamnar och land- och luftgränser utan dröjsmål, inberäknat de som finns i områden som kontrolleras av oppositionen, för att möjliggöra brådskande livräddande verksamhet. Parlamentet betonar att blockaden har avsevärt och starkt förvärrat den redan katastrofala humanitära situationen.

3.  Europaparlamentet anser att koalitionens åtgärder för att återuppta verksamheten i hamnen i Aden och för att återöppna gränsövergångsstället i al-Wadea är ett steg i rätt riktning. Parlamentet uppmanar med kraft koalitionen att säkerställa att verksamheten i hamnarna i al-Hudayda och Saleef omedelbart återupptas, och att landgränserna öppnas för tillhandahållande av humanitärt bistånd och grundläggande handelsvaror.

4.  Europaparlamentet påminner om att huthirebeller och styrkor som är lojala mot den före detta presidenten Ali Abdullah Saleh också har brutit mot krigslagarna genom att blockera humanitärt bistånd till civilbefolkningen, och på detta sätt ytterligare förvärrat civilbefolkningens lidande.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att ge omedelbart och fullt humanitärt tillträde till konfliktdrabbade områden för att man ska kunna nå de behövande. Parlamentet uppmanar rådet och FN:s säkerhetsråd att i samband med genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2216 identifiera de personer som hindrar leveranser av humanitärt bistånd i Jemen och införa riktade sanktioner mot dem.

6.  Europaparlamentet fördömer i starkaste ordalag det pågående våldet och alla attacker och angrepp mot civila från alla parter i konflikten, däribland deras regionala och internationella anhängare. Parlamentet fördömer huthiska styrkors och Saleh-vänliga styrkors urskillningslösa missilangrepp mot saudiarabiska städer, i synnerhet mot den viktigaste civila internationella flygplatsen i Riyadh den 4 november 2017. Parlamentet fördömer likaså de urskillningslösa och oproportionerliga koalitionsledda luftangreppen som ledde till civila offer och förstörelse av civil och medicinsk infrastruktur.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att de fortsatta luftanfallen och markstriderna har skapat instabilitet som har utnyttjats av terroristorganisationer och extremistiska organisationer såsom IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön. Parlamentet uppmanar med kraft den jemenitiska regeringen att ta sitt ansvar i kampen mot IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön. Parlamentet betonar att alla parter i konflikten måste vidta beslutsamma åtgärder mot sådana grupper vars verksamhet utgör ett allvarligt hot mot en förhandlingslösning och säkerheten i regionen och utanför den.

8.  Europaparlamentet framhåller att repressalier och fortsatta luftangrepp endast kommer att förvärra den humanitära krisen och civilbefolkningens lidande och efterlyser en omedelbar vapenvila. Parlamentet upprepar sin uppmaning till alla parter och deras regionala och internationella anhängare att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, att skydda civilbefolkningen och att avstå från att direkt angripa civil infrastruktur, särskilt sjukvårdsinrättningar och vattensystem. Parlamentet påminner om att avsiktliga angrepp mot civila och civil infrastruktur, däribland sjukhus och sjukvårdspersonal, utgör allvarliga brott mot internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att förbereda internationellt åtal mot dem som är ansvariga för kränkningarna av internationell rätt i Jemen. I detta avseende stöder parlamentet till fullo det beslut som FN:s råd för mänskliga rättigheter fattade om att genomföra en fullständig undersökning av de brott som begåtts i konflikten i Jemen. Att säkerställa ansvarsutkrävande vid kränkningar är avgörande för att en varaktig lösning på den pågående konflikten ska kunna nås.

9.  Europaparlamentet påminner om att det inte kan finnas någon militär lösning på konflikten i Jemen, och att krisen endast kan lösas genom inkluderande förhandlingar som leds av FN, med deltagande av alla berörda parter och med ett fullständigt och meningsfullt deltagande från kvinnor, som leder till en inkluderande politisk lösning. Parlamentet erinrar om sitt stöd för de ansträngningar som gjorts av Europeiska utrikestjänsten för att underlätta ett återupptagande av förhandlingarna och uppmanar med kraft alla parter i konflikten att agera på ett konstruktivt sätt och utan tillförda förhandsvillkor för dessa insatser. Parlamentet betonar att genomförandet av förtroendeskapande åtgärder, såsom frigivning av politiska fångar, omedelbara åtgärder i riktning mot en varaktig vapenvila, en mekanism för ett UN-övervakat tillbakadragande av styrkor, underlättande av humanitärt och kommersiellt tillträde, så kallade track II-initiativ med aktörer inom politik och säkerhet samt aktörer från det civila samhället, är viktiga för att underlätta en återgång till rätt politisk hållning.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet att effektivt främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, så som anges i de relevanta EU-riktlinjerna. Parlamentet erinrar särskilt om behovet av att samtliga EU-medlemsstater strikt tillämpar de regler som fastställdes i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp och att stoppa all vapenexport till alla krigförande parter i Jemen. Parlamentet påminner i detta avseende om sin uppmaning till ett initiativ om ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, med tanke på de allvarliga anklagelserna om brott mot internationell humanitär rätt begångna av Saudiarabien i Jemen och det faktum att fortsatta licenser för vapenförsäljning till Saudiarabien därmed skulle strida mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp.

11.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen, i samarbete med internationella finansinstitut, att bidra till en återhämtning av verksamheten i centralbanken i Sana, så att den kan genomföra sin neutrala och oberoende roll under opartisk förvaltning, i syfte att säkerställa stabila levnadsvillkor för det jemenitiska folket.

12.  Europaparlamentet välkomnar att EU och dess medlemsstater är beredda att intensifiera det humanitära biståndet till befolkningen i hela landet som en reaktion på de ökande behoven, och att mobilisera sitt utvecklingsbistånd för att finansiera projekt inom viktiga sektorer. Parlamentet välkomnar de åtaganden som gjordes vid givarkonferensen på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen och understryker behovet av en samordnad humanitär insats under FN:s ledning för att lindra lidandet för Jemens folk. Parlamentet uppmanar på nytt alla länder att fullgöra sina åtaganden från givarkonferensen för att bidra till att tillgodose de humanitära behoven.

13.  Europaparlamentet välkomnar FAO:s och Världsbankens nya projekt för att tillhandahålla omedelbart stöd till fattiga och människor som har osäker livsmedelsförsörjning i Jemen och för att öka jordbrukets motståndskraft på lång sikt. Parlamentet betonar att mer bör göras, både finansiellt och politiskt, för att stödja omedelbart humanitärt bistånd, men också för att stödja insatserna för konfliktlösning och hållbar utveckling och livsmedelstrygghet som det enda sättet för långsiktig och varaktig fred i Jemen.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.