Forslag til beslutning - B8-0653/2017Forslag til beslutning
B8-0653/2017

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Yemen

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0649/2017

  Procedure : 2017/2849(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0653/2017
  Indgivne tekster :
  B8-0653/2017
  Vedtagne tekster :

  B8‑0653/2017

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen

  (2017/2849(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til erklæringerne om Yemen og dets humanitære situation fra talsmanden for FN's generalsekretær, FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, og fra FN's nødhjælpskoordinator, Mark Lowcock,

  –  der henviser til Rådets konklusioner om Yemen af 16. november 2015 og 3. april 2017 og til Rådets konklusioner af 17. juli 2017 om håndtering af risikoen for hungersnød;

  –  der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Yemen og fra kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om den humanitære i Yemen af 11. november 2017,

  –  der henviser til den integrerede beredskabsplan: koleraudbrud i Yemen fra FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA), der blev opdateret den 23. maj 2017, og til dets beredskabsplan for humanitær bistand til Yemen for perioden januar-december 2017,

  –  der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig resolutionerne af 14. april 2015 (S/RES/2216), 24. februar 2016 (S/RES/2266) og 23. februar 2017 (S/RES/2342),

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig af 9. juli 2015[1], 25. februar 2016[2] og 15. juni 2017[3],

  –  der henviser til sin beslutning af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner[4],

  –  der henviser til De Forenede Nationers pagt og til principperne i den humanitære folkeret,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at den vedvarende konfrontation mellem houthierne og den yemenitiske regering har stået på i mere end to et halvt år, hvilket har ført landet ud i en humanitær krise, der i dag er den værste i verden; der henviser til, at der er omfattende hungersnød og et koleraudbrud, som hurtigt spreder sig i et enormt omfang med over 925 000 formodede koleratilfælde og mere end 2 200 dødsfald;

  B.  der henviser til, at koalitionen, som ledes af Saudi-Arabien – og bakkes op af USA og omfatter De Forenede Arabiske Emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Marokko og Sudan – har være hovedårsagen til civile yemenitters død siden indledningen af en luftangrebskampagne den 26. marts 2015, der har til formål at genindsætte præsident Abdrabbuh Mansour Hadi på magten; der henviser til, at denne koalition har begået alvorlige krænkelser, herunder angreb på private boliger, markeder, hospitaler og skoler, som har ført til tusindvis af civile tab, hvoraf de fleste var kvinder og børn;

  C.  der henviser til, at Saudi-Arabien under påskud af et ballistisk missil, som angiveligt blev affyret af houthierne og standset af Saudi-Arabien på vej mod Riyadh, har genindført en næsten total blokade og lukkede Yemens land-, sø- og luftgrænser den 6. november 2017; der henviser til, at den nylige genåbning af havnen i byen Aden er klart utilstrækkelig; der henviser til, at koalitionens blokade, som omfatter brændstof og er rettet mod civilinfrastrukturen, er i strid med den humanitære folkeret;

  D.  der henviser til, at Saudi-Arabien og USA's præsident begge har anklaget Iran for at være ansvarlig for affyring af ballistiske missiler; der henviser til, at Iran har afvist denne anklage, og at houthierne har insisteret på, at de selv har fremstillet missilet i Yemen;

  E.  der henviser til, at over 50 000 civile er blevet dræbt, såret eller lemlæstet under konflikten; der henviser til, at FN indtrængende har opfordret myndighederne og de forskellige grupper til at tillade uafbrudt adgang til de belejrede byer for at gøre det muligt at yde hjælp til mennesker i nød, da krigen i Yemen er blevet rangeret i den værste kategori af humanitære kriser; der henviser til, at det er lykkedes tusinder af flygtninge at flygte til nabolandene;

  F.  der henviser til, at Yemen nu befinder sig midt i verdens største fødevaresikkerhedskrise, og at ca. 80 % af Yemens befolkning – omkring 21 millioner borgere – har akut behov for en eller anden form for humanitær bistand, som vil lette deres presserende behov for fødevarer, medicin og brændstof;

  G.  der henviser til, at kolera og fejlernæring er indbyrdes forbundne; der henviser til, at 17 millioner mennesker i Yemen er ramt af fødevareusikkerhed, herunder 7 millioner, som er ramt af sult, 3,3 millioner, som lider af akut underernæring, og 462 000 børn, som lider af alvorlig akut fejlernæring;

  H.  der henviser til, at der er blevet indberettet omfattende krænkelser begået af den væbnede gruppe Ansar Allah, herunder brug af landminer; der henviser til, at der også har været tilfælde af udenretslige henrettelser gennemført af præsident Hadis styrker og allierede parter og væbnede grupper; der henviser til, at parterne i konflikten i Yemen er ansvarlige for den vilkårlige granatbeskydning mod civile og civile faciliteter, hindring af humanitær adgang, vilkårlige tilbageholdelser, tvungne forsvindinger og tortur;

  I.  der henviser til, at landet står over for en humanitær katastrofe, herunder risikoen for hungersnød, som er forværret som følge af koleraudbruddet; der henviser til, at luftangreb, bombardementer og vold fortsat tvinger yemenitiske familier fra deres hjem, og at det medfører flere millioner internt fordrevne (IDP'er); der henviser til, at mere end otte millioner mennesker har mistet pålidelig og sikker adgang til drikkevand, eftersom det meste af vandforsyningen er blevet ødelagt som følge af kampe; der henviser til, at de fleste yemenitter mangler tilstrækkelig adgang til sundhedsydelser;

  J.  der henviser til, at der ifølge Red Barnet hver dag dør 130 børn i Yemen; der henviser til, at mindst 1,8 millioner børn har været nødt til at opgive deres skolegang ud over de 1,6 millioner, der ikke gik i skole, inden konflikten begyndte;

  K.  der henviser til, at kvinder i Yemen traditionelt har været meget sårbare over for krænkelser, såsom f.eks. børneægteskaber og vold, da der ikke findes nogen lovbestemt seksuel lavalder i landet; der henviser til, at kvinder har ringere adgang end mænd til sundhedspleje, ejendomsret, uddannelse og erhvervsuddannelse; der henviser til, at konflikten har forværret deres situation, og at omkring 2,6 millioner kvinder og piger er i fare for kønsbaseret vold; der henviser til, at antallet af børneægteskaber er steget betydeligt i de seneste to år; der henviser til, at familieoverhovedet i mere end 30 % af de fordrevne husstande er en kvinde; der henviser til, at lægemidler til mange kroniske sygdomme ikke længere er til rådighed, og til, at Yemen er blandt de lande med den højeste dødelighed blandt mødre; der henviser til, at der er større sandsynlighed for, at fejlernærede gravide og ammende kvinder bliver smittet med kolera, og til, at risikoen for blødninger er større hos disse kvinder, hvilket øger risikoen for, at der opstår komplikationer og død i barselssengen i betydelig grad;

  L.  der henviser til, at omkring 280 000 flygtninge, overvejende fra Somalia, er i Yemen, der som det eneste land på Den Arabiske Halvø har undertegnet flygtningekonventionen og protokollen; der henviser til, at disse flygtninge også har behov for beskyttelse som følge af forværringen af konflikten; der henviser til, at 30 600 somaliere angiveligt allerede er vendt tilbage til Somalia, og at UNHCR har oprettet hjælpekontorer for tilbagevendte;

  M.  der henviser til, at konflikten og det sikkerhedsmæssige tomrum, som den har forvoldt, har ført til den farlige udbredelse af ekstremistiske grupper i landet; der henviser til, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø har konsolideret sin tilstedeværelse, og at Da'esh har fortsat sin kampagne med angreb og attentater;

  N.  der henviser til, at FN-støttede forhandlinger har været fastfrosset, og at en politisk løsning på konflikten synes langt fra opnået;

  O.  der henviser til, at Yemen er et af verdens fattigste lande; der henviser til, at halvdelen af yemenitterne allerede før krigsudbruddet levede under fattigdomsgrænsen, at to tredjedele af de unge var arbejdsløse, og at grundlæggende sociale ydelser var på randen af et sammenbrud;

  P.  der henviser til, at konflikten er blevet fremstillet som en konflikt mellem shia- og sunnimuslimer i et forsøg på at aflede opmærksomheden fra de virkelige geopolitiske årsager til den; der henviser til, at Saudi-Arabien beskylder houthierne for at være støttet af Iran og betragter dem som en trussel mod den saudiske sikkerhed; der henviser til, at kompleksiteten af konflikten i Yemen har visse elementer af en stedfortræderkrig; der henviser til, at dette fremgår af den stærke tilstedeværelse af Al-Qaeda, de separatistiske bevægelser og de Zaidi-shiittiske oprørere i den nordlige del samt kampe mellem houthierne og væbnede grupper i den sydlige del; der henviser til, at konflikten har fremmet udvidelsen af Da'esh-tilknyttede grupper i landet;

  Q.  der henviser til, at EU og FN har indført en våbenembargo i Yemen, og at EU har indført målrettede sanktioner mod houthiernes ledere; der henviser til, at 17 EU-medlemsstater, herunder Det Forenede Kongerige, Spanien, Frankrig, Italien og Tyskland, samtidig fortsætter med at sælge våben til Saudi-Arabien; der henviser til, at især Storbritannien, Frankrig og Spanien i betydelig grad har øget deres våbenleverancer til aktører, der er involveret i konflikten;

  R.  der henviser til, at USA råder over den militære luftbase al-Annad i Yemen nær den sydlige by al-Houta, hvor amerikanerne har gennemført droneangreb mod formodede medlemmer af den lokale al-Qaeda-afdeling; der henviser til, at de amerikanske droneangreb og udenretslige drab i Yemen siden 2002 har bidraget til destabiliseringen af situationen i landet; der henviser til, at droneangreb ifølge rapporter om Yemen udstedt af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) har dræbt flere civile end påståede terrorister/al-Qaeda-medlemmer;

  S.  der henviser til, at der har været en dramatisk stigning i dødbringende droneoperationer i Yemen, siden Trump-regeringen tiltrådte, med en enorm stigning på 231 procent siden 2016 og mindst 115 bekræftede angreb i år, herunder to jordbaserede angreb; der henviser til, at der er bevis for, at EU's medlemsstater, såsom Det Forenede Kongerige, Italien og Tyskland, yder såvel direkte som indirekte støtte til sådanne dødbringende operationer ved at levere efterretninger og anden operationel støtte;

  T.  der henviser til, at Yemen med sin geografiske placering ved indsejlingen til Det Røde Hav, der strækker sig op til Suez-kanalen og ud til Aden-bugten, har en strategisk betydning, der er knyttet til vigtige maritime ruter og energikilder;

  1.  er dybt bekymret over eskaleringen af konflikten i Yemen, som har ført til den nuværende humanitære krise, og over at situationen er blevet endnu mere dramatisk som følge af Saudi-Arabiens genopretning af den fulde blokade;

  2.   fordømmer anvendelsen af vold mod civile fra enhver part i konflikten eller fra terroristers eller andre væbnede gruppers side, som har ført landet ud i en alvorlig humanitær krise og medført, at tusindvis af civile er blevet såret og dræbt og adskillige millioner mennesker fordrevet; udtrykker sin dybeste medfølelse med familierne til ofrene;

  3.   fordømmer de militære angreb, der udføres af den saudisk ledede koalition i Yemen, og som fortsat er den største årsag til civile tab; fordømmer endvidere den blokade, som Saudi-Arabien igen har genindført over for Yemen, og opfordrer indtrængende til, at den ophæves fuldstændigt; opfordrer Saudi-Arabien og dets koalition til at sikre, at alle havne og landveje forbliver åbne for at muliggøre akut humanitær nødhjælp til den yemenitiske befolkning;

  4.   gentager sin fulde støtte til den indsats, som gøres af FN og FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen; er overbevist om, at konflikten i Yemen kun kan løses politisk; opfordrer derfor alle parter i Yemen til hurtigst muligt at nå til enighed om at indstille fjendtlighederne under overvågning af De Forenede Nationer som et første skridt i retning af en genoptagelse af fredsforhandlingerne, som skal føre til yemenitisk ledede inklusive politiske forhandlinger med henblik på at genoprette freden i landet;

  5.   minder alle parter, navnlig Saudi-Arabien og dets allierede i koalitionen, om deres ansvar for at sikre overholdelsen af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, hvilket indebærer, at de har pligt til at beskytte civile, afstå fra at angribe civil infrastruktur samt yde humanitære organisationer sikker og uhindret adgang til landet;

  6.   er overbevist om, at den saudiarabiske intervention sigter mod at øge kontrollen med regionen, og at dette kun vil skabe større lidelser for den yemenitiske befolkning og mere dybtgående splittelse mellem befolkningerne i Mellemøsten; er bekymret over de tiltagende spændinger i regionen, som forværres af de ensidige foranstaltninger, der træffes af Saudi-Arabien over for andre medlemmer af Golfstaternes Samarbejdsråd, eksempelvis Qatar;

  7.   opfordrer parterne i konflikten til at træffe alle nødvendige skridt til at forebygge og reagere på alle former for vold mod civilbefolkningen, herunder seksuel og kønsbaseret vold; fordømmer på det kraftigste krænkelserne af børns rettigheder; udtrykker alvorlig bekymring over beretningerne om, at houthistyrkerne, Ansar al-Sharia og regeringsstyrkerne anvender børnesoldater, og over børns begrænsede adgang til basal sundhedspleje og uddannelse; opfordrer til, at de ansvarlige for krænkelser og overtrædelser af menneskerettighedslovgivningen eller overtrædelser af den humanitære folkeret holdes ansvarlige for deres handlinger;

  8.   kritiserer stærkt den intensive våbenhandel mellem EU's medlemsstater og flere af landene i regionen, som det er tilfældet med Det Forenede Kongerige, Spanien, Frankrig og Tyskland; opfordrer til øjeblikkelig suspension af overførslen af våben og militær støtte til Saudi-Arabien og landets koalitionspartnere; gentager sin opfordring til Rådet om at indføre en EU-våbenembargo over for Saudi-Arabien i betragtning af de alvorlige påstande om Saudi-Arabiens overtrædelser af den humanitære folkeret i Yemen og den omstændighed, at den fortsatte udstedelse af tilladelser til eksport af våben til Saudi-Arabien derfor ville være i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008[5];

  9.   beklager, at der ikke er blevet indledt en uafhængig international undersøgelse af koalitionens luftangreb på en travl begravelsesceremoni i Sanaa den 8. oktober 2016, som ifølge rapporten fra ekspertpanelet om Yemen af 27. januar 2017 dræbte 132 mennesker og sårede 695;

  10.   giver udtryk for sin dybeste bekymring over, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og Da’esh kan drage fordel af forværringen af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen; minder om, at alle terrorhandlinger er kriminelle og aldrig kan retfærdiggøres, uanset motivet til dem og uanset hvornår, hvor og af hvem de begås;

  11.   er overbevist om, at enhver langsigtet løsning bør tackle de underliggende årsager til fattigdommen og ustabiliteten i landet samt imødekomme det yemenitiske folks legitime krav og forhåbninger; gentager sin støtte til en hvilken som helst fredelig politisk indsats for at beskytte Yemens suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet;

  12.   beklager dybt det internationale samfunds og massemediernes seneste to et halvt års manglende opmærksomhed i forbindelse med konflikten, som har været drivkraft for den nuværende humanitære katastrofe i Yemen;

  13.   afviser enhver udenlandsk militær intervention i landet, uanset om der er tale om en saudisk, iransk eller vestlig intervention; er meget bekymret over den seneste optrapning af spændingerne i regionen, som er blevet forværret af udtalelser fra præsident Trump om Irans indblanding; understreger, at krigen i Yemen ikke blot er en konflikt mellem shia- og sunnimuslimer; finder det forkasteligt, at religiøse forskelle, navnlig fra Saudi-Arabiens side, anvendes som et instrument til at fremkalde politiske kriser og sekteriske krige;

  14.   fordømmer EU's stiltiende accept af og samarbejde med diktaturerne i regionen; forholder sig stærkt kritisk til den rolle, som de forskellige vestlige interventioner i løbet af de seneste år har spillet med hensyn til at forværre konflikterne i området; understreger, at der ikke findes nogen militær løsning på konflikterne i regionen; afviser, at princippet om "beskyttelsesansvar" af forskellige parter i konflikten i Yemen anvendes som et påskud, eftersom det er i modstrid med folkeretten og ikke udgør et passende retsgrundlag for retfærdiggørelse af den ensidige magtanvendelse;

  15.   opfordrer det internationale samfund og navnlig medlemsstater, såsom Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien og Tyskland, til at sætte en stopper for våbenoverførsler til alle stridende parter i landet, og til derfor at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at hindre direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel til, eller til fordel for udpegede personer og enheder og dem, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger i Yemen, i overensstemmelse med FN's våbenembargo mod Yemen, som defineret i punkt 14 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2216 (2015);

  16.   fordømmer den tiltagende anvendelse af droner til ekstraterritoriale operationer, som gennemførtes af Obama-regeringen og er tiltaget yderligere under Trump-regeringen; modsætter sig kraftigt anvendelsen af droner i udenretslige og ekstraterritoriale drab; kræver, at der indføres et forbud mod brug af droner til dette formål i henhold til sin ovenfor nævnte beslutning af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner, hvori næstformanden/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne og Rådet i punkt 2, litra a) og b), opfordres til "at modsætte sig og forbyde udenretslige målrettede drab" og til "at sikre, at medlemsstaterne i overensstemmelse med deres retlige forpligtelser ikke begår ulovlige målrettede drab eller gør det lettere for andre stater at begå sådanne drab";

  17.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Yemens regering og medlemmerne af Golfstaternes Samarbejdsråd og af FN's Generalforsamling.