Förfarande : 2017/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0653/2017

Ingivna texter :

B8-0653/2017

Debatter :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0473

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 280kWORD 58k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0649/2017
22.11.2017
PE614.265v01-00
 
B8-0653/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2017/2849(RSP))


Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2017/2849(RSP))  
B8‑0653/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandena om Jemen och dess humanitära situation från talesmannen för FN:s generalsekreterare, från FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Ahmed, och från FN:s katastrofhjälpsamordnare, Mark Lowcock,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Jemen av den 16 november 2015 och den 3 april 2017, och av rådets slutsatser av den 17 juli 2017 om hantering av risken för hungersnöd,

–  med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Jemen, och av uttalandena av den 11 november 2017 från kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om den humanitära situationen i Jemen,

–  med beaktande av den integrerade åtgärdsplanen avseende kolerautbrottet i Jemen, från FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha), vilken uppdaterades den 23 maj 2017, samt dess åtgärdsplan för humanitärt bistånd till Jemen för perioden januari–december 2017,

–  med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, särskilt resolutionerna av den 14 april 2015 (S/RES/2216), den 24 februari 2016 (S/RES/2266) och den 23 februari 2017 (S/RES/2342),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 9 juli 2015(1), den 25 februari 2016(2) och den 15 juni 2017(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare(4),

–  med beaktande av FN-stadgan och principerna i internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De långvariga motsättningarna mellan huthier och den jemenitiska regeringen har pågått i över två och ett halvt år, vilket har lett till en humanitär kris i landet som för närvarande är den värsta i världen. Landet är drabbat av utbredd svält och ett kolerautbrott av enorm omfattning, med över 925 000 misstänkta fall och fler än 2 200 dödsfall med koppling till sjukdomen.

B.  Den saudiledda koalitionen, understödd av USA och bestående av Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Marocko och Sudan, har varit den främsta dödsorsaken bland Jemens civilbefolkning sedan flygbombningarna inleddes den 26 mars 2015 i ett försök att återinsätta president Abd Rabbuh Mansour al‑Hadi. Denna koalition har begått allvarliga brott, bland annat beskjutningar av bostäder, marknader, sjukhus och skolor, som har resulterat i flera tusen civila dödsoffer, varav de flesta kvinnor och barn.

C.  Under förevändning att huthierna ska ha avfyrat en ballistisk missil, som hindrats av Saudiarabien på sin väg mot Riyadh, återinförde Saudiarabien den 6 november 2017 en nästan fullständig blockad av Jemens land-, sjö-, och luftgränser. Att staden Adens hamn har öppnat på nytt räcker inte. Koalitionens blockad av bränsle, och inriktningen på civil infrastruktur, strider mot internationell humanitär rätt.

D.  Saudiarabien och USA:s president har båda anklagat Iran för att bära ansvaret för avfyrandet av den ballistiska missilen. Iran har förnekat inblandning, och huthierna hävdar att det är de själva som har tillverkat missilen i Jemen.

E.  Över 50 000 civila har dödats, skadats eller lemlästats under konflikten. FN uppmanar kraftfullt myndigheterna och de olika fraktionerna att tillåta ett permanent tillträde till de belägrade städerna, vilket skulle göra det möjligt att ge hjälp till de behövande, eftersom kriget i Jemen har placerats i den allvarligaste kategorin av humanitära kriser. Tusentals flyktingar har lyckats fly till grannländerna.

F.  I dag råder i Jemen den största livsmedelsförsörjningskrisen i världen, där omkring 80 procent av den jemenitiska befolkningen – omkring 21 miljoner människor – är i akut behov av någon form av humanitärt bistånd som kan tillgodose deras skriande behov av livsmedel, läkemedel och bränsle.

G.  Undernäring och kolera är kopplade till varandra. Livsmedelsförsörjningen för 17 miljoner människor i Jemen är osäker, med 7 miljoner människor som svälter, 3,3 miljoner människor som är akut undernärda och 462 000 barn som lider av svår akut undernäring.

H.  Ansar Allahs väpnade grupper har enligt rapporter gjort sig skyldiga till omfattande kränkningar, däribland användning av landminor. President al-Hadis styrkor, liksom allierade och väpnade grupper, har även utfört utomrättsliga avrättningar. Jemenitiska parter i konflikten är ansvariga för urskillningslösa granatbeskjutningar av civila och civila anläggningar, nekat tillträde för humanitärt bistånd, godtyckliga gripanden, påtvingade försvinnanden och tortyr.

I.  Landet står inför en humanitär katastrof, däribland en risk för hungersnöd, som förvärras av kolerautbrottet. Flyganfall, granatbeskjutningar och våld fortsätter att driva jemenitiska familjer från sina hem, och det finns miljontals internflyktingar. Över 8 miljoner människor har förlorat tillförlitlig och säker tillgång till dricksvatten, eftersom merparten av vattennätet har förstörts i striderna. De flesta jemeniter saknar tillräcklig tillgång till hälso- och sjukvård.

J.  Enligt Rädda Barnen dör 130 barn i Jemen varje dag. Minst 1,8 miljoner barn har tvingats sluta skolan, utöver de 1,6 miljoner som inte gick i skolan när konflikten började.

K.  Kvinnorna i Jemen har traditionellt sett varit mycket sårbara för övergrepp, såsom barnäktenskap och våld, eftersom det inte finns någon lagstiftning gällande minimiålder för samtycke i landet. Kvinnor har sämre tillgång till medicinsk vård, fastighetsägande samt teoretisk och praktisk utbildning än männen. Situationen för dem har förvärrats på grund av konflikten, och uppskattningsvis 2,6 miljoner kvinnor och flickor riskerar att utsättas för könsrelaterat våld. Antalet barnäktenskap har ökat kraftigt de senaste två åren. Omkring 30 % av de fördrivna hushållen har en kvinna som överhuvud. Mediciner för många kroniska sjukdomar finns inte längre att tillgå, och Jemen hör till de länder där mödradödligheten är högst. Undernärda gravida och ammande kvinnor tenderar att ådra sig kolera i högre utsträckning och de löper större risk för blödningar, vilket avsevärt ökar risken för komplikationer och dödsfall i samband med förlossningar.

L.  Omkring 280 000 flyktingar, främst från Somalia, befinner sig i Jemen, som är det enda landet på Arabiska halvön som är avtalspart i flyktingkonventionen och dess protokoll. Dessa flyktingar är också i behov av skydd eftersom konflikten har förvärrats. Omkring 30 600 somalier har enligt uppgift redan återvänt till Somalia, och UNHCR har inrättat hjälpkontor för återvändande.

M.  Konflikten och det säkerhetsmässiga vakuum som den har orsakat har lett till en farlig ökning av antalet extremistgrupper i landet. al-Qaida på Arabiska halvön har befäst sin närvaro och Daish har fortsatt sin kampanj med attentat och mord.

N.  De FN-ledda samtalen är frysta och en politisk lösning på konflikten verkar avlägsen.

O.  Jemen är ett av världens fattigaste länder. Redan före krigsutbrottet levde hälften av jemeniterna under fattigdomsgränsen, två tredjedelar av ungdomarna var arbetslösa och de grundläggande sociala tjänsterna höll på att kollapsa.

P.  Konflikten har i ett försök att dölja de bakomliggande geopolitiska orsakerna beskrivits som en konflikt mellan shia- och sunnimuslimer. Saudiarabien anklagar huthierna för att vara understödda av Iran och betraktar dem som ett hot mot den egna säkerheten. Den komplexa konflikten i Jemen har inslag av ett krig genom ombud. Detta framgår av den starka närvaron av al-Qaida-grupper, separatiströrelser och zayditiska shiarebeller i norr, samt strider mellan huthierna och väpnade grupper i söder. Konflikten har främjat utbredningen av grupper med kopplingar till Daish i landet.

Q.  EU och FN har infört ett vapenembargo mot Jemen, och EU har infört riktade sanktioner mot huthiledare. Samtidigt fortsätter 17 EU-medlemsstater, däribland Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland, att sälja vapen till Saudiarabien. I synnerhet Storbritannien, Frankrike och Spanien har avsevärt ökat sina vapenleveranser till aktörer som är inblandade i konflikten.

R.  USA förfogar över militärflygplatsen al-Annad nära staden al-Huta i södra Jemen, varifrån amerikanerna har beordrat drönarattacker mot misstänkta medlemmar av den lokala al-Qaida-grenen. De amerikanska drönarattacker och de utomrättsliga avrättningar som utförts i Jemen sedan 2002 har bidragit till att destabilisera situationen i landet. Enligt rapporterna om Jemen från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har drönarattacker dödat fler civila än misstänkta terrorister/al‑Qaida-medlemmar.

S.  Det har skett en dramatisk ökning av antalet dödliga drönarattacker i Jemen sedan Trumpadministrationen tillträdde, med en massiv ökning på 231 % sedan 2016. Minst 115 attacker har bekräftats i år, inbegripet två markanfall. Det finns bevis för att EU‑medlemsstater som Storbritannien, Italien och Tyskland ger både direkt och indirekt stöd åt sådana dödliga operationer genom att tillhandahålla underrättelser och annat operativt stöd.

T.  Jemens geografiska läge vid inloppet till Röda havet, som leder upp till Suezkanalen och öppnar sig mot Adenbukten, är av strategisk betydelse med koppling till viktiga sjöfartsrutter och energiresurser.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över upptrappningen av konflikten i Jemen, som har lett till den nuvarande humanitära krisen, och situationen håller på att förvärras i samband med Saudiarabiens återupprättande av en fullständig blockad.

2.   Europaparlamentet fördömer användningen av våld mot civila av alla parter i konflikten och av terrorister och andra väpnade grupper, eftersom dessa handlingar har framkallat en allvarlig humanitär kris i landet och lett till att tusentals civila sårats och dödats och till att flera miljoner människor drivits på flykt. Parlamentet uttrycker sin djupaste medkänsla och sitt deltagande med offrens anhöriga.

3.   Europaparlamentet fördömer de urskillningslösa militära angreppen från den saudiledda koalitionen i Jemen, som fortsätter att vara den främsta orsaken till civila dödsoffer. Parlamentet fördömer även den blockad som Saudiarabien har återinfört mot Jemen, och kräver att den upphävs helt. Parlamentet uppmanar Saudiarabien och dess koalition att se till att alla hamnar och landrutter hålls öppna, så att brådskande humanitärt bistånd kan nå den jemenitiska befolkningen.

4.   Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för de insatser som görs av FN och generalsekreterarens särskilda sändebud för Jemen. Parlamentet är övertygat om att konflikten i Jemen endast kan lösas på politisk väg. Parlamentet uppmanar därför alla parter i Jemen att skyndsamt enas om ett upphörande av fientligheterna, under övervakning av FN, som ett första steg mot ett återupptagande av fredssamtal som ska leda till inkluderande politiska förhandlingar ledda av Jemen, med målet att återställa freden i landet.

5.   Europaparlamentet påminner alla parter, särskilt Saudiarabien och dess koalition, om deras skyldighet att säkerställa efterlevnad av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning, vilket innebär att skydda civilbefolkningen, avstå från att rikta sig mot civil infrastruktur och se till att humanitära organisationer garanteras säkert och obehindrat tillträde till landet.

6.   Europaparlamentet är övertygat om att den saudiska interventionen syftar till att stärka landets kontroll i regionen och att detta bara kommer att medföra ytterligare lidande för det jemenitiska folket och djupare splittringar mellan folken i Mellanöstern. Parlamentet är oroat över de ökade spänningarna i regionen, som förvärras av Saudiarabiens ensidiga åtgärder gentemot andra medlemmar i Gulfstaternas samarbetsråd, såsom Quatar.

7.   Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och bemöta alla former av våld mot civilbefolkningen, inbegripet sexuellt och könsrelaterat våld. Parlamentet fördömer kraftfullt kränkningarna av barnets rättigheter och uttrycker allvarlig oro över rapporterna om huthiernas, Ansar al‑Sharias och regeringsstyrkornas användning av barnsoldater samt över barnens begränsade tillgång till hälso- och sjukvård samt utbildning. Parlamentet begär att de som bär ansvaret för att ha kränkt eller överträtt människorättslagstiftningen eller för att ha åsidosatt internationell humanitär rätt ska ställas till svars för sina handlingar.

8.   Europaparlamentet kritiserar starkt den intensiva vapenhandel med olika länder i området som bedrivs av medlemsstater såsom Storbritannien, Spanien, Frankrike och Tyskland. Parlamentet begär att vapenöverföringar och militärt stöd till Saudiarabien och dess koalitionspartner omedelbart ställs in. Parlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, med tanke på de allvarliga anklagelserna om brott mot internationell humanitär rätt begångna av Saudiarabien i Jemen och det faktum att fortsatta licenser för vapenförsäljning till Saudiarabien därmed skulle strida mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008(5).

9.   Europaparlamentet beklagar att ingen oberoende utredning inletts om koalitionens luftangrepp mot en begravningsceremoni full av människor i Sana den 8 oktober 2016, som enligt rapporten av den 27 januari 2017 från expertpanelen om Jemen dödade 132 personer och skadade 695.

10.   Europaparlamentet uttrycker sin oro över att al-Qaida på Arabiska halvön och Daish kan dra nytta av försämringen av det politiska läget och säkerhetsläget i Jemen. Parlamentet påminner om att alla terrorhandlingar är brottsliga och oförsvarliga, oberoende av motiv och av när, var och av vem de begås.

11.   Europaparlamentet är övertygat om att en varaktig lösning måste ta hänsyn till de underliggande orsakerna till fattigdom och instabilitet i landet och tillmötesgå det jemenitiska folkets legitima krav och strävanden. Parlamentet bekräftar sitt stöd åt varje fredlig politisk insats för att skydda Jemens suveränitet, oberoende och territoriella integritet.

12.   Europaparlamentet beklagar djupt att världssamfundet och massmedierna de senaste två åren inte har uppmärksammat den konflikt som lett till den nuvarande humanitära katastrofen i Jemen.

13.   Europaparlamentet avvisar alla utländska militära interventioner i landet, oavsett om de leds av Saudiarabien eller Iran, ett arabland eller ett västland. Parlamentet är djupt oroat över upptrappningen av spänningarna i regionen, som har förvärrats av president Trumps uttalanden om Irans inblandning. Parlamentet betonar att kriget i Jemen inte bara är en konflikt mellan shia- och sunnimuslimer. Parlamentet fördömer att religiösa skiljaktigheter görs till politiska slagträn, i synnerhet av Saudiarabien, för att anstifta politiska kriser och sekteristiska krig.

14.   Europaparlamentet fördömer EU:s tysta samförstånd med och medhjälp till diktaturerna i regionen. Parlamentet är mycket kritiskt till den roll som olika västerländska ingripanden har spelat under de senaste åren för förvärrandet av konflikterna i området. Parlamentet slår fast att det inte kan finnas någon militär lösning på konflikterna i denna region. Parlamentet tar avstånd från begreppet ”skyldighet att skydda”, som även används som en förevändning av olika parter i konflikten i Jemen, eftersom detta bryter mot folkrätten och inte ger en tillräcklig rättslig grund för att motivera ensidigt bruk av våld.

15.   Europaparlamentet uppmanar världssamfundet, och i synnerhet medlemsstater som Storbritannien, Frankrike, Spanien och Tyskland, att upphöra med vapenöverföringar till alla krigförande parter i landet och att således vidta de åtgärder som krävs för att förhindra direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring till, eller till gagn för, utsedda enskilda personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag i Jemen, för att genomföra FN:s vapenembargo mot Jemen, enligt definitionen i punkt 14 i FN:s säkerhetsråds resolution 2216 (2015).

16.   Europaparlamentet fördömer användningen av drönare för extraterritoriella aktioner, som ökade under Obama-administrationen och har intensifierats ytterligare under Trumpadministrationen. Parlamentet motsätter sig kraftfullt användningen av drönare för utomrättsligt och extraterritoriellt dödande. Parlamentet kräver ett förbud mot användning av drönare för detta ändamål, i enlighet med sin ovannämnda resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare, som i punkt 2 a och 2 b riktar uppmaningar till vice ordföranden/ den höga representanten om att ”motsätta sig och förbjuda utomrättsligt, riktat dödande” och ”se till att medlemsstaterna, i enlighet med sina rättsliga skyldigheter, inte gör sig skyldiga till olagligt riktat dödande eller underlättar för andra stater att göra sig skyldiga till sådant dödande”.

17.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament, Jemens regering samt medlemmarna i Gulfstaternas samarbetsråd och FN:s generalförsamling.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0270.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0066.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0273.

(4)

Antagna texter, P7_TA(2014)0172.

(5)

EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy