Forslag til beslutning - B8-0654/2017Forslag til beslutning
B8-0654/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Yemen

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0649/2017

Procedure : 2017/2849(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0654/2017
Indgivne tekster :
B8-0654/2017
Vedtagne tekster :

B8‑0654/2017

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen

(2017/2849(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som blev afholdt i Genève den 25. april 2017, og til EU's yderligere tilsagn om et beløb på 116 millioner EUR,

–  der henviser til opfordringen af 12. april 2017 fra FN's særlige rapportør om de negative konsekvenser af de ensidige tvangsforanstaltninger, Idriss Jazairy, om at ophæve flådeblokaden af Yemen,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig beslutning af 25. februar 2016 om den humanitære situation i Yemen[1] og beslutning af 9. juli 2015 om situationen i Yemen[2],

–  der henviser til sin beslutning af 28. april 2016 om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret[3] og til sin beslutning af 27. februar 2014 om brugen af bevæbnede droner[4],

–  der henviser til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om Yemen, den fælles erklæring af 10. januar 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (næstformanden/den højtstående repræsentant), Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om angrebet på Læger uden Grænsers (Médecins Sans Frontières, MSF) sundhedscenter i Yemen, og til kommissær Christos Stylianides erklæring af 11. november 2017 om den humanitære situation i Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 15. december 2015 fra talspersonen for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om genoptagelse af FN-ledede drøftelser om Yemen og til den fælles erklæring af 2. oktober 2015 fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om Yemen,

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme af overholdelse af den humanitære folkeret,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen, navnlig resolution 2216 (2015), 2201 (2015) og 2140 (2014),

–  der henviser til udtalelserne om Yemen af 8. og 10. januar 2016 fra talspersonen for FN's generalsekretær,

–  der henviser til henstillingerne om nytænkning af Yemens økonomi fra det første Development Champions Forum, der blev afholdt den 29. april-1. maj 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at siden koalitionen, som ledes af Saudi-Arabien og omfatter De Forenede Arabiske Emirater, Marokko, Jordan m.fl., og som bakkes op af USA, begyndte bombningerne af Yemen i marts 2015, har landet bevæget sig ind i en dybere og dybere væbnet konflikt med dramatiske konsekvenser for civilbefolkningen, der allerede i mange år har lidt under usikkerhed og politiske spændinger, stor fattigdom, voldsomme miljømæssige ødelæggelser og økonomisk lammelse;

B.  der henviser til, at konflikten har befæstet sig mere og mere mellem iranskstøttede houthi-oprørere, der er allierede med den tidligere præsident Ali Abdullah Saleh (som kontrollerer den del af landet, hvor ca. 70 % af befolkningen bor, bl.a. hovedstaden Sanaa), og som angiveligt modtager støtte fra Iran, og på den anden side styrker, der er loyale over for den afsatte, men internationalt anerkendte præsident Abdrabbuh Mansour Hadi og støttes af saudiarabisk-ledede koalition;

C.  der henviser til, at spændingerne er blevet yderligere forværret, siden det den 4. november 2017 for første gang lykkedes houthierne at sende et langtrækkende missil af sted mod Riyadh lufthavn, som blev standset af saudiarabisk luftforsvar, før det forårsagede skader, men som har bragt den saudiarabiske hovedstad inden for rækkevidde for mulige angreb; der henviser til, at Saudi-Arabien har anklaget Iran for at forsyne de houthiske myndigheder med missiler og som gengældelse har lukket alle adgangsveje til Yemen til lands, til vands og i luften;

D.  der henviser til, at import tegner sig for næsten 90 % af landets basisfødevarer; der henviser til, at FN's særlige rapportør om menneskerettigheder og internationale sanktioner har understreget, at den luft- og søblokade, som koalitionsstyrkerne har opretholdt mod Yemen, har været en af hovedårsagerne til den vedvarende humanitære katastrofe; der henviser til, at denne blokade har indskrænket og forstyrret import og eksport af fødevarer, brændstoffer og lægemidler såvel som humanitær bistand; der henviser til, at den urimelige forsinkelse og/eller nægtelse af adgang for fartøjer til yemenitiske havne udgør ulovlige ensidige tvangsforanstaltninger ifølge folkeretten;

E.  der henviser til, at FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) i februar 2017 erklærede situationen i Yemen for den største fødevaresikkerhedskatastrofe i verden; der henviser til, at humanitære organisationer anslår, at ud af de 27 mio. indbyggere i Yemen har næsten 70 % behov for humanitær bistand (80 % af alle børn), mens mere end 17 millioner mennesker er ramt af fødevaremangel, og 7 millioner af disse mennesker befinder sig i akut risiko for hungersnød; der henviser til, at ifølge erklæringen om Yemen af 2. november 2017 fra FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) har den hurtigst voksende koleraepidemi nogensinde bragt antallet af smittede op på 895 000;

F.  der henviser til, at humanitære organisationer har understreget, at Saudi-Arabiens genåbning, som der rapporteres om, af visse havne og indgangssteder i områder, som er kontrolleret af den internationalt anerkendte regering, ikke vil løse den akutte mangel på brændstoffer og fødevarer, som størstedelen af befolkningen i det oprørskontrollerede område lider under; der henviser til, at brændstofmangel er til hinder for, at sygehuse kan fungere;

G.  der henviser til, at trods FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som blev afholdt i Genève i april 2017, og hvorunder en række lande og organisationer gav tilsagn, der beløb sig til 1,1 mia. USD, havde donorer pr. den 21. november 2017 kun leveret midler svarende til 56,9 % af beløbet på de 2,3 milliarder USD i FN's appel om humanitær bistand til Yemen for 2017;

H.  der henviser til, at ifølge FN er mere end 90 % af ofrene for krisen civile ofre, og at antallet heraf siden 2015 tælles i titusinder; der henviser til, at den saudiarabisk-ledede alliance er anklaget for at have begået krigsforbrydelser efter ulovlige vilkårlige angreb på skoler, markeder, sygehuse, bryllupper, en begravelse og boliger og angreb på civile mål i løbet af de seneste år; der henviser til, at houthi-saleh-alliancen vilkårligt har bombet civile områder i byen Taiz og vilkårligt har affyret artilleri ind over grænsen til Saudi-Arabien med civile dræbte og sårede til følge, og at den har rekrutteret drenge helt ned til en alder af 15 år til at kæmpe som børnesoldater ved grænselinjen;

I.  der henviser til, at det trods internationalt pres for at finde en politisk løsning på krisen ikke er lykkedes parterne i konflikten at nå frem til en løsning;

J.  der henviser til, at der ifølge den attende EU-årsberetning om våbeneksport er 16 EU-medlemsstater, heriblandt Frankrig, Det Forenede Kongerige, Tyskland og Spanien, med en eksport beløbende sig til adskillige milliarder, der har leveret våben og militær støtte til medlemmer af den saudiarabisk-ledede koalition, herunder Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater; der henviser til, at præsident Trump under sit nylige besøg bar ved til bålet ved at udtrykke sin uforbeholdne støtte til Saudi-Arabiens politik i regionen og lovede våbeneksport til Saudi-Arabien til en værdi af 110 milliarder USD; der henviser til, at der siden begyndelsen af hans embedsperiode er sket en drastisk stigning i ekstraterritoriale og udenretslige dødbringende amerikanske operationer i Yemen, navnlig med droner, hvilket ifølge rapporteringer har forårsaget mange civile ofre; der henviser til, at der er bevis for, at EU's medlemsstater yder såvel direkte som indirekte støtte til sådanne dødbringende operationer ved hjælp af efterretninger og andre foranstaltninger; der henviser til, at våbeneksport og militær støtte muliggør blokaden og den igangværende luftkrig og bidrager til den humanitære krise og til, at det fortsat ikke er muligt at finde frem til en politisk løsning på konflikten;

K.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 25. februar 2016 om den humanitære situation i Yemen opfordrede næstformanden/den højtstående repræsentant til at iværksætte et initiativ til indførelse af en EU-våbenembargo over for Saudi-Arabien i overensstemmelse med Rådets fælles holdning 2008/944/CFSP af 8. december 2008; der henviser til, at formændene for fire politiske grupper i Europa-Parlamentet i oktober 2017 skrev til næstformanden/den højtstående repræsentant og opfordrede hende indtrængende til at handle på Europa-Parlamentets gentagne opfordringer til indførelse af en EU-våbenembargo over for Yemen;

1.  udtrykker alvorlig bekymring over den alarmerende forværrelse af den humanitære situation i Yemen; beklager dybt tabet af menneskeliv som følge af konflikten og de ekstreme lidelser hos dem, der ikke kan få humanitær bistand og vitale råvarer og er fanget i kampene, er fordrevet eller har mistet deres levebrød, og udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier; bekræfter på ny sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk;

2.  opfordrer den saudiarabisk-ledede alliance til fuldt og øjeblikkeligt at ophæve sø- og luftblokaden mod Yemen og navnlig at genåbne havnene i Hodeida og Saleef og den internationale lufthavn i Sanaa for at gøre det muligt at få humanitær bistand, vand og brændstofleverancer frem til den sultende befolkning; opfordrer ligeledes houthi-saleh-alliancen til at give uhindret adgang til nødhjælp og nødhjælpsarbejdere;

3.  fordømmer på det kraftigste de vilkårlige angreb på civile, herunder luftangreb og granatbeskydninger, anvendelse af klyngeammunition og den angivelige anvendelse af personelminer og de angreb, der har ødelagt civil infrastruktur, herunder skoler, lægefaciliteter, boligområder, markeder, vandsystemer, havne og lufthavne; gentager sin indtrængende opfordring til alle parter i konflikten om at sikre beskyttelse af civile og om at respektere den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning;

4.  opfordrer indtrængende alle parter til at enes om at opgive fjendtlighederne, hvilket skal overvåges af FN, som et første skridt på vejen til en genoptagelse af fredsforhandlingerne i FN-regi, i betragtning af at kun en våbenhvile, og en sådan er der akut behov for, kan forandre situationen med civilbefolkningens dramatiske lidelser;

5.  minder alle involverede parter om, at det fortsatte kaos og den vedvarende ustabilitet, som konflikten har skabt, styrker ekstremistiske grupper såsom al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og ISIS/Daesh; bekræfter EU's tilsagn om at bekæmpe ekstremistiske grupper og deres ideologier og understreger behovet for, at parter i regionen gør det samme;

6.  gentager sin opfordring til næstformanden/den højtstående repræsentant om at iværksætte et initiativ til at indføre en EU-våbenembargo mod medlemmer af den saudiarabisk-ledede koalition i betragtning af de alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning og i betragtning af, at den fortsatte udstedelse af licenser til våbenoverførsler til disse lande derfor vil være i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/CFSP af 8. december 2008, med EU-medlemsstaternes nationale lovgivning og med traktaten om våbenhandel; anmoder næstformanden/den højtstående repræsentant om at rapportere om, hvilke foranstaltninger der er blevet truffet for at gennemføre den tidligere opfordring i Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2016;

7.  beklager dybt præsident Trumps udmeldelse om en kraftigt øget eksport af våben til Saudi-Arabien og understreger, at våbeneksportører, der giver næring til konflikten i Yemen, risikerer at have medvirket til krigsforbrydelser; beklager dybt den voldsomme stigning i antallet af USA's dødbringende terrorbekæmpelsesoperationer i Yemen; opfordrer indtrængende Rådet, næstformanden/den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at bekæmpe udenretslige drab, bekræfte EU's holdning i henhold til folkeretten og sikre, at medlemsstaterne ikke begår, fremmer eller deltager i ulovlige dødbringende operationer; opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant, medlemsstaterne og tredjelande til at forpligte sig til i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten at gennemføre undersøgelser af de troværdige påstande om potentielt ulovlige drab og til at vedtage en fælles holdning om anvendelse af bevæbnede droner uden for væbnede konflikter;

8.  støtter fuldt ud indsatsen fra medlemsstaterne og tredjelande for at etablere internationale mekanismer til at indsamle beviser og stille de ansvarlige for alvorlige menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret til regnskab herfor; understreger, at det er absolut nødvendigt at få stillet de ansvarlige for krænkelserne til regnskab for at kunne opnå en varig bilæggelse af konflikten; glæder sig hvad det angår over etableringen af en gruppe af fremtrædende internationale og regionale eksperter med mandat til at overvåge og rapportere om menneskerettighedssituationen i Yemen og foretage en omfattende undersøgelse af alle påståede overtrædelser og krænkelser af de internationale menneskerettigheder og af andre relevante og gyldige områder af folkeretten, der er begået af alle konfliktens parter siden marts 2015;

9.  opfordrer alle parter i konflikten til at arbejde på at fjerne alle logistiske og økonomiske forhindringer, som påvirker importen og distributionen af fødevarer og lægemidler til civile i nød;

10.  opfordrer alle parter, navnlig houthiske myndigheder, til at tillade uhindret adgang for journalister til alle dele af Yemen, glæder sig over løsladelsen for nylig af Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi, Abed al-Mahziri og Kamel al-Khozani og opfordrer indtrængende til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle tilbageværende fængslede journalister;

11.  minder om, at en militær løsning på konflikten i Yemen ikke er mulig, og at krisen kun kan løses gennem en forhandlingsproces med inddragelse af alle berørte parter og med fuldstændig og meningsfuld deltagelse af kvinder, unge og andre marginaliserede grupper, og som kan føre frem til en inkluderende politisk løsning; erklærer igen sin støtte til EU-Udenrigstjenestens bestræbelser på at fremme en genoptagelse af forhandlingerne, og opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at gå ind i disse bestræbelser på konstruktiv vis og uden at stille betingelser på forhånd; opfordrer EU og dets medlemsstater til kraftigt at fordømme blokaden og konsekvenserne heraf offentligt og til at stille alle konfliktens parter til ansvar for deres adfærd;

12.  opfordrer de lande og organisationer, der gav tilsagn under FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, der blev holdt i Genève i april 2017, til ufortøvet at indfri disse tilsagn og til at øge deres engagement for at dække samtlige de behov, som blev fremlagt af FN;

13.  opfordrer EU og dets medlemsstater til tillige med deres humanitære og politiske bestræbelser at støtte fredsskabende foranstaltninger og modstandsdygtighedstiltag, herunder ved at støtte civilsamfundsaktører og lokale økonomiske og forvaltningsmæssige strukturer, for at sikre hurtig genoprettelse af basale tjenester og infrastrukturer, stimulere den lokale økonomi og fremme fred og social samhørighed;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.