Rezolūcijas priekšlikums - B8-0654/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0654/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Jemenā

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0649/2017

Procedūra : 2017/2849(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0654/2017

B8-0654/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā

(2017/2849(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2017. gada 25. aprīlī Ženēvā notikušo augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumu par humanitāro krīzi Jemenā un ES piešķirtos papildu līdzekļus EUR 116 miljonu apmērā,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta par vienpusēju piespiedu pasākumu negatīvo ietekmi Idriss Jazairy 2017. gada 12. aprīlī pausto aicinājumu atcelt pret Jemenu vērsto jūras blokādi,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu un it īpaši 2016. gada 25. februāra rezolūciju par humanitāro situāciju Jemenā [1]un 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par stāvokli Jemenā[2],

–  ņemot vērā 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par uzbrukumiem slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu[3] un 2014. gada 27. februāra rezolūciju par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu[4],

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 3. aprīļa secinājumus par Jemenu, Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini un ES humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Christos Stylianides 2016. gada 10. janvāra kopīgo paziņojumu par uzbrukumu Médecins Sans Frontières (“Ārsti bez robežām” – MSF) veselības centram Jemenā, un komisāra Christos Stylianides 2017. gada 11. novembra paziņojumu par humanitāro situāciju Jemenā,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2015. gada 15. decembra paziņojumu par ANO atbalstīto sarunu par Jemenu atsākšanu un PV/AP Federica Mogherini un humānās palīdzības un ES krīžu pārvarēšanas komisāra Christos Stylianides 2015. gada 2. oktobra kopīgo paziņojumu par Jemenu,

–  ņemot vērā ES Pamatnostādnes starptautisko humanitāro tiesību ievērošanas veicināšanai,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši Rezolūciju Nr. 2216(2015), Rezolūciju Nr. 2201(2015) un Rezolūciju Nr. 2140(2014),

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2016. gada 8. un 10. janvāra paziņojumus par Jemenu,

–  ņemot vērā no 2017. gada 29. aprīļa līdz 1. maijam notikušā pirmā Attīstības čempionu foruma ieteikumus “Rethinking Yemen’s Economy” (“Pārdomas par Jemenas ekonomiku”),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā kopš 2015. gada marta, kad Saūda Arābijas vadītā koalīcija, tostarp Apvienotie Arābu Emirāti, Maroka, Jordānija un citas valstis, ar Amerikas Savienoto Valstu un Apvienotās Karalistes atbalstu sāka bombardēt Jemenu, šī valsts ir ierauta arvien dziļākā bruņotā konfliktā, kas rada dramatiskas sekas civiliedzīvotājiem, kuri jau daudzus gadus cieš no nedrošības un politiskā spriedzes, augsta nabadzības līmeņa, dramatiskiem vides postījumiem un paralizētas ekonomikas;

B.  tā kā arvien saasinās konflikts starp hūsītu nemierniekiem, kas atbalsta bijušo prezidentu Ali Abdullah Saleh (kurš kontrolē valsts daļu, kurā dzīvo aptuveni 70 % iedzīvotāju, tostarp arī galvaspilsētu Sanu un kurš, iespējams, saņem atbalstu no Irānas), un starptautiski atzītajam prezidentam Abdrabbuh Mansour Hadi Saūda lojālajiem spēkiem, ko atbalsta Saūda Arābijas vadītā koalīcija;

C.  tā kā spriedze ir vēl vairāk saasinājusies, jo hūsītiem 2017. gada 4. novembrī pirmo reizi izdevās uz Rijādas lidostu izšaut tāla darbības rādiusa raķeti, kuru Saūda Arābijas pretgaisa aizsardzībai gan izdevās pārtvert pirms tā spēja nodarīt kādu kaitējumu, bet tas lika saprast, ka Saūda Arābijas galvaspilsēta varētu tikt pakļauta uzbrukumiem; tā kā Saūda Arābija apsūdzēja Irānu, ka tā hūsītiem piegādā raķetes, un, atriebjoties par to, slēdza visus zemes, jūras un gaisa ceļus, kas savieno Jemenu ar pārējo pasauli;

D.  tā kā valstī tiek importēti gandrīz 90 % no pamatproduktiem; tā kā ANO īpašais referents par vienpusēju piespiedu pasākumu negatīvo ietekmi jau iepriekš ir uzsvēris, ka koalīcijas spēku īstenotā Jemenas gaisa un jūras teritorijas blokāde ir viens no galvenajiem humanitārās katastrofas iemesliem; tā kā tādēļ ir ierobežots un traucēts pārtikas, degvielas un medicīnas preču imports un eksports, kā arī ir ierobežota un traucēta humānās palīdzības sniegšana; tā kā nepamatotā kavēšana un/vai liegums transportkuģiem iebraukt Jemenas ostās saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir uzskatāmi par nelikumīgu vienpusēju piespiedu pasākumu (UCM);

E.  tā kā 2017. gada februārī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) paziņoja, ka Jemenā ir “viskritiskākā ārkārtas situācija ar pārtikas nodrošinājumu pasaulē”; tā kā humānās palīdzības organizācijas lēš, ka no 27 miljoniem Jemenas iedzīvotāju gandrīz 70 % ir nepieciešama humānā palīdzība (80 % no visiem bērniem) un vairāk nekā 17 miljoni cilvēku cieš no pārtikas trūkuma, bet 7 miljoni no šiem cilvēkiem ir pakļauti akūtam bada riskam; tā kā saskaņā ar ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja (OCHA) 2017. gada 2. novembra paziņojumu par Jemenu “visstraujākajā holēras epidēmijā, kāda jebkad ir reģistrēta, saslimušo personu skaits ir sasniedzis 895 000”;

F.  tā kā humānās palīdzības organizācijas ir uzsvērušas, ka ar tām starptautiski atzītās valdības kontrolē esošajām ostām un ieceļošanas vietām, kuras saskaņā ar Saūda Arābijas sniegto informāciju ir atkal atvērtas, vien nepietiek, lai nenovērstu akūto pārtikas un degvielas trūkumu, ar ko saskaras lielākā daļa iedzīvotāju, kuri dzīvo nemiernieku kontrolētajā teritorijā; tā kā kurināmā trūkums kavē slimnīcu darbību;

G.  tā kā, neraugoties uz humanitārajai krīzei Jemenā veltīto augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumu, kurš 2017. gada aprīlī notika aprīlī Ženēvā un kurā dažādas valstis un organizācijas pauda apņemšanos piešķirt USD 1,1 miljardu, līdzekļu devēji līdz 2017. gada 9. maijam bija piešķīruši tikai 56,9 % no ANO humanitārajā iniciatīvā Jemenai 2017. gadā paredzētajiem USD 2,3 miljardiem;

H.  tā kā saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 90 % no krīzes laikā bojā gājušajiem ir civiliedzīvotāji un to skaits kopš 2015. gada ir sasniedzis vairākus desmitus tūkstošu; tā kā Saūda Arābijas vadītās alianses spēki ir apsūdzēti kara noziegumu izdarīšanā, jo tie pēdējo dažu gadu laikā ir veikuši nelikumīgus neselektīvus uzbrukumus slimnīcām, skolām, tirgiem, kāzām, bērēm un mājām un uzbrukumus civiliem mērķiem; tā kā hūsītu un Saleh atbalstošo spēku alianse bez rūpīgas tēmēšanas ir apšaudījusi civiliedzīvotāju apdzīvotas teritorijas Taizas pilsētā un bez jebkādas izšķirības ir vērsusi artilērijas uguni pāri robežai Saūda Arābijas virzienā, nogalinot un ievainojot civiliedzīvotājus, un ir rekrutējuši pat 15 gadu vecumu vēl nesasniegušus bērnus, kuri tiek izmantoti par karavīriem kaujās;

I.  tā kā, neraugoties uz starptautisko spiedienu rast politisku krīzes risinājumu, konfliktā iesaistītās puses nav spējušas panākt noregulējumu;

J.  tā kā saskaņā ar ES 18. gada ziņojumu par ieroču eksportu 16 ES dalībvalstis, cita starpā Francija, Apvienotā Karaliste, Vācija un Spānija, piegādā Saūda Arābijas vadītās koalīcijas valstīm, tostarp Saūda Arābijai un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, ieročus un sniedz militāro atbalstu un šāda eksporta apjoms sasniedz daudzus miljardus EUR; tā kā prezidents Tramps savas nesenās vizītes laikā vēl pielēja eļļu ugunij, paužot visplašāko atbalstu Saūda Arābijas šajā reģionā īstenotajai politikai un solot valstij piegādāt ieročus 110 miljardu USD vērtībā; tā kā kopš viņa atrašanās amatā Jemenā ir krasi palielinājies letālas dabas ekstrateritoriālo un ārpustiesas ASV operāciju skaits, kuras īstenotas, izmantojot galvenokārt dronus un kuru rezultātā saskaņā ar saņemtajiem ziņojumiem ir gājuši bojā daudzi civiliedzīvotāji; tā kā ir pierādījumi, ka ES dalībvalstis sniedz tiešu vai netiešu atbalstu šādām letālām operācijām ar izlūkdatiem un citiem līdzekļiem; tā kā ieroču eksports un militārais atbalsts ļauj īstenot blokādi un turpināt uzbrukumus no gaisa un vēl vairāk pastiprina humanitāro krīzi un apgrūtina iespēju rast politisku šā konflikta risinājumu;

K.  tā kā Parlaments 2016. gada 25. februāra rezolūcijā par humanitāro situāciju Jemenā aicināja PV/AP nākt klajā ar iniciatīvu noteikt ES ieroču eksporta embargo attiecībā uz Saūda Arābiju saskaņā ar Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējo nostāju 2008/944/CFSP; tā kā 2017. gada oktobrī četru Eiropas Parlamenta politisko grupu vadītāji nosūtīja PV/AP vēstuli, mudinot viņu reaģēt uz Parlamenta atkārtotajiem aicinājumiem noteikt ES ieroču embargo attiecībā uz Jemenu,

1.  pauž nopietnas bažas par satraucošo humanitārās situācijas pasliktināšanos Jemenā; pauž dziļu nožēlu par konflikta rezultātā zaudētajām dzīvībām un to cilvēku ārkārtējām ciešanām, kuriem liegta humānā palīdzība un izdzīvošanai nepieciešamās preces un kuri karadarbības rezultātā tikuši pārvietoti vai zaudējuši iztikas līdzekļus, un izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm; atkārtoti apstiprina apņemšanos turpināt atbalstīt Jemenu un tās iedzīvotājus;

2.  aicina Saūda Arābijas vadīto aliansi nekavējoties un pilnībā apturēt Jemenas teritorijas gaisa un jūras blokādi un jo īpaši atkal atvērt Hodeida un Saleef ostu un Sanas starptautisko lidostu, lai bada cietējiem varētu piegādāt humāno palīdzību, ūdeni un degvielu; tāpat aicina hūsītu un Saleh atbalstošo spēku aliansi nodrošināt humānās palīdzības sniedzējiem netraucētu piekļuvi un netraucēt palīdzības sniegšanu;

3.  stingri nosoda neselektīvos uzbrukumus civiliedzīvotājiem, tostarp bombardēšanu, artilērijas apšaudes, kasešu munīcijas izmantošanu un, kā ziņo, kājnieku mīnu izmantošanu, kā arī uzbrukumus, kuru rezultātā tiek iznīcināta civilā infrastruktūra, tostarp skolas, medicīnas iestādes, dzīvojamie rajoni, tirgi, ūdensapgādes sistēmas, ostas un lidostas; atkārtoti aicina visas puses steidzami nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības;

4.  aicina visas puses steidzami vienoties par karadarbības pārtraukšanu, ko pārraudzītu ANO un kas būtu pirmais solis ceļā uz miera sarunu atsākšanu ANO vadībā, ņemot vērā to, ka tikai steidzami nepieciešamā uguns pārtraukšana var atvieglot civiliedzīvotāju ārkārtīgās ciešanas;

5.  atgādina visām iesaistītajām pusēm, ka konflikta radītā haosa un nestabilitātes paildzināšana stiprina ekstrēmistu grupējumus, piemēram, Arābijas pussalas Al Qaeda un ISIS/Da’esh; vēlreiz apstiprina ES apņemšanos vērsties pret ekstrēmistu grupām un to ideoloģiju un uzsver nepieciešamību iesaistītajām reģiona pusēm darīt to pašu;

6.  atkārtoti aicina PV/AP nākt klajā ar iniciatīvu noteikt ES ieroču eksporta embargo attiecībā uz Saūda Arābijas vadītās koalīcijas dalībniekiem, ņemot vērā nopietnos starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpums, ko tie ir izdarījuši Jemenā, un to, ka turpmākas ieroču pārsūtīšanas uz šīm valstīm atļaušana būtu pretrunā Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējai nostājai 2008/944/CFSP, ES dalībvalstu tiesību aktiem un Ieroču tirdzniecības līgumam; aicina PV/AP ziņot par to, kādi pasākumi ir veikti, lai īstenotu iepriekšējo aicinājumu, kas pausts Parlamenta 2016. gada 25. februāra rezolūcijā;

7.  pauž dziļu nožēlu par prezidenta Trampa paziņojumu, ka ievērojami tiks palielināts ieroču eksports uz Saūda Arābiju, un uzsver, ka ieroču eksportētāji, kuri tikai uzkurina šo konfliktu Jemenā, riskē kļūt par kara noziegumu līdzdalībniekiem; pauž nožēlu par to, ka Jemenā ir krasi palielinājies tādu ASV īstenotu terorisma apkarošanas operāciju skaits, kuru gaitā tiek nonāvēti cilvēki; mudina Padomi, PV/AP un dalībvalstis iestāties pret nogalināšanu bez tiesas sprieduma, atkārtoti apstiprināt ES nostāju ievērot starptautiskās tiesības un nodrošināt, ka dalībvalstis neveic, neveicina vai citādi neiesaistās nelikumīgās operācijās ar letālu rezultātu; mudina PV/AP, dalībvalstis un trešās valstis apņemties veikt izmeklēšanu atbilstīgi savām starptautiskajās tiesībās paredzētajām saistībām par ticamiem apgalvojumiem par iespējamiem nelikumīgiem nāves gadījumiem un pieņemt kopējo nostāju par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu ārpus bruņotiem konfliktiem;

8.  pilnībā atbalsta ES dalībvalstu un trešo valstu centienus izveidot starptautisku mehānismu, lai vāktu pierādījumus un saukt pie atbildības tos, kuri atbildīgi par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem; uzsver, ka saukšana pie atbildības par pārkāpumiem ir viens no pamatnoteikumiem, lai panāktu šā konflikta ilgtermiņa risinājumu; šajā sakarībā atzinīgi vērtē lēmumu ANO ietvaros izveidot starptautisko un reģionālo ekspertu grupu ar pilnvarām uzraudzīt un ziņot par cilvēktiesību stāvokli Jemenā un visaptveroši pārbaudīt visus apgalvojumus par pārkāpumiem un starptautisko cilvēktiesību un citu atbilstīgo un piemērojamo starptautisko tiesību jomu aizskārumiem, ko veikušas visas konfliktā iesaistītās puses kopš 2015. gada marta;

9.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses sadarboties, lai likvidētu visus loģistikas un finansiālos šķēršļus, kas ietekmē pārtikas un medicīnas preču importu un izplatīšanu grūtībās nonākušajiem civiliedzīvotājiem;

10.  aicina visas iesaistītās puses, jo īpaši hūsītu iestādes, ļaut žurnālistiem netraucēti piekļūt visām Jemenas daļām, atzinīgi vērtē neseno Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi un Kamel al-Khozani al-Mahziri Abed atbrīvošanu un mudina nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem atbrīvot visus pārējos ieslodzītos žurnālistus;

11.  atgādina, ka konfliktam Jemenā nav iespējams nekāds militārs risinājums un ka šo krīzi var atrisināt vienīgi sarunu procesā, iesaistot tajā visas ieinteresētās personas ar pilnīgu un jēgpilnu sieviešu, jauniešu un citu atstumto grupu līdzdalību un nonākot pie iekļaujoša politiska risinājuma; atkārtoti pauž atbalstu EĀDD centieniem sekmēt sarunu atsākšanu un mudina visas konfliktā iesaistītās puses atsaukties šiem centieniem, rīkojoties konstruktīvi un neizvirzot nekādus iepriekšējus nosacījumus; aicina ES un dalībvalstis publiski un stingri nosodīt blokādi un tās ietekmi un saukt pie atbildības visas konfliktā iesaistītās puses par to rīcību;

12.  aicina valstis un organizācijas nekavējoties izpildīt 2017. aprīlī Ženēvā notikušajā augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumā par humanitāro krīzi Jemenā dotos solījumus un pastiprināt savas saistības, lai tiktu nodrošinātas visas ANO konstatētās vajadzības;

13.  aicina ES un tās dalībvalstis līdztekus saviem humānās palīdzības un politiskajiem centieniem atbalstīt miera veidošanas un izturētspējas darbības, tostarp atbalstot pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un vietējās ekonomikas un pārvaldības struktūras, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu un infrastruktūras ātru atjaunošanu, un stimulējot vietējo ekonomiku un veicinot mieru un sociālo kohēziju;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.