Förslag till resolution - B8-0654/2017Förslag till resolution
B8-0654/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jemen

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0649/2017

Förfarande : 2017/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0654/2017

B8‑0654/2017

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen

(2017/2849(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som ägde rum i Genève den 25 april 2017 och EU:s utfästelser om ytterligare 116 miljoner euro,

–  med beaktande av uppmaningen av den 12 april 2017 från FN:s särskilda rapportör om de negativa konsekvenserna av de ensidiga tvingande åtgärderna, Idriss Jazairy, om att lyfta sjöblockaden mot Jemen,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 25 februari 2016 om den humanitära situationen i Jemen[1] och den 9 juli 2015 om situationen i Jemen[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 28 april 2016 om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt[3] och sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare[4],

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 3 april 2017 om Jemen, av det gemensamma uttalandet av den 10 januari 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om angreppet mot en av Läkare utan gränsers sjukvårdsmottagningar i Jemen och av kommissionsledamot Stylianides uttalande av den 11 november 2017 om den humanitära situationen i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet av den 15 december 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om återupptagandet av de FN-ledda samtalen om Jemen samt av det gemensamma uttalandet av den 2 oktober 2015 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om Jemen,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande av efterlevnaden av internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2216 (2015), 2201 (2015) och 2140 (2014),

–  med beaktande av uttalandena om Jemen från talespersonen för FN:s generalsekreterare av den 8 och 10 januari 2016,

–  med beaktande av rekommendationerna om ett nytt sätt att se på Jemens ekonomi från det första Development Champions Forum som hölls den 29 april till den 1 maj 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan den saudiskledda koalitionen, inbegripet Förenade Arabemiraten, Marocko, Jordanien och andra, som stöds av Förenta staterna och Förenade kungariket, började beskjuta Jemen i mars 2015 har landet sjunkit allt djupare ner i väpnad konflikt, med dramatiska konsekvenser för civilbefolkningen, som redan under många år har lidit av otrygghet och politiska spänningar, omfattande fattigdom, kraftig miljöförstöring och ekonomisk förlamning.

B.  Konflikten blir alltmer fastlåst mellan huthi-rebellerna, som är allierade med f.d. president Ali Abdullah Saleh (vilka kontrollerar den del av landet där uppskattningsvis 70 procent av befolkningen bor, bl.a. huvudstaden Sana) och som påstås få stöd från Iran, och styrkor som är lojala mot den avsatte men internationellt erkände president Abdrabbuh Mansour Hadi som stöds av den saudiskledda koalitionen.

C.  Spänningarna har ytterligare förvärrats sedan huthierna den 4 november 2017 för första gången lyckades avfyra en robot med lång räckvidd mot Riyadhs flygplats, som hejdades av Saudiarabiens luftförsvar innan den orsakade några skador, men som placerade den saudiska huvudstaden inom räckvidden för möjliga attacker. Saudiarabien anklagade Iran för att förse huthi-rebellernas ledning med robotkapacitet, och stängde som vedergällning alla tillfartsvägar till Jemen via land, sjövägen och luften.

D.  Importen står för nästan 90 procent av landets baslivsmedel. FN:s särskilda rapportör om de negativa konsekvenserna av de ensidiga tvingande åtgärderna har redan tidigare betonat att den luft- och sjöblockad som koalitionen införde mot Jemen är en av de främsta anledningarna till den humanitära katastrofen. Denna blockad har begränsat och avbrutit importen och exporten av livsmedel, bränsle och medicinska förnödenheter liksom tillgången till humanitärt bistånd. De orimliga dröjsmålen och/eller vägran för fartyg att angöra hamnar i Jemen utgör en olaglig ensidig tvångsåtgärd (unlawful unilateral coercive measure [UCM]) enligt internationell rätt.

E.  I februari 2017 förklarade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) att det i Jemen rådde den största livsmedelsförsörjningskrisen i världen. Humanitära organisationer uppskattar att av de 27 miljoner människor som lever i Jemen är nästan 70 procent i behov av humanitärt stöd (80 procent av alla barn), samtidigt som mer än 17 miljoner människor har osäker livsmedelsförsörjning och 7 miljoner av dem löper akut risk för hungersnöd. Enligt ett uttalande om Jemen av den 2 november 2017 från ett FN-kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), har den snabbast växande koleraepidemi som någonsin har dokumenterats lett till 895 000 fall.

F.  Humanitära organisationer har betonat att Saudiarabiens rapporterade återöppnande av vissa hamnar och gränsövergångar i områden som kontrolleras av den internationellt erkända regeringen inte kommer att lösa den akuta bränsle- och livsmedelsbrist som hotar en stor majoritet av befolkningen som bor i rebellkontrollerat territorium. Bränslebristen hindrar sjukhus från att fungera.

G.  Trots den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève i april 2017, där olika länder och organisationer gjorde utfästelser för 1,1 miljarder US-dollar, hade givarna fram till den 21 november 2017 endast beviljat medel motsvarande 56,9 procent av de 2,3 miljarder US-dollar som FN vädjat om för humanitära insatser till förmån för Jemen under 2017.

H.  Enligt FN har mer än 90 procent av krisens offer varit civila, vilkas antal sedan 2015 uppgår till tiotusentals personer. Den saudiskledda alliansen står anklagad för att ha begått krigsförbrytelser efter olagliga angrepp mot skolor, marknader, sjukhus, bröllop, en begravning och bostäder i urskillningslösa attacker och attacker mot civila mål under de senaste åren. Huthi–Saleh-alliansen har urskillningslöst beskjutit civila områden i staden Taizz och urskillningslöst avfyrat artilleri över gränsen in i Saudiarabien och därmed dödat och skadat civila, och rekryterat pojkar så unga som 15 år för att strida som barnsoldater vid fronten.

I.  Trots internationella påtryckningarna för en politisk lösning på krisen har parterna i konflikten inte lyckats nå någon uppgörelse.

J.  Enligt EU:s 18:e årliga rapport om vapenexport har 16 av EU:s medlemsstater, bl.a. Frankrike, Förenade kungariket, Tyskland och Spanien med export på flera miljarder euro, tillhandahållit vapen och militärt stöd åt medlemmar av den saudiskledda koalitionen, bl.a. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. President Trump hällde vid sitt senaste besök bränsle på elden genom att uttrycka förbehållslöst stöd för Saudiarabiens politik i regionen, och lovade landet vapenexport till ett värde av 110 miljarder US-dollar. Sedan början av hans mandatperiod har det skett en dramatisk ökning av extraterritoriella och utomrättsliga dödliga amerikanska operationer i Jemen, i synnerhet med drönare, vilka uppges ha lett till ett stort antal civila offer. Det finns belägg för att EU:s medlemsstater ger direkt eller indirekt stöd till sådana dödliga operationer genom underrättelseverksamhet och på andra sätt. Vapenexport och militärt stöd gör blockaden och de fortsatta luftinsatserna möjliga och bidrar till den humanitära krisen och att man fortfarande inte har lyckats med att hitta en politisk lösning på konflikten.

K.  I parlamentets resolution av den 25 februari 2016 om den humanitära situationen i Jemen uppmanades vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till att införa ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, i linje med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/CFSP av den 8 december 2008. I oktober 2017 sände fyra av ledarna för de politiska grupperna i Europaparlamentet en skrivelse till vice ordföranden/den höga representanten och uppmanade henne att reagera på parlamentets upprepade begäran om ett EU-vapenembargo mot Jemen.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över den alarmerande försämringen av den humanitära situationen i Jemen. Europaparlamentet beklagar djupt den förlust av människoliv som konflikten har vållat och det extrema lidandet bland dem som förvägras humanitärt bistånd och livsviktiga varor, som har fastnat i striderna, tvingats till flykt eller förlorar sina försörjningsmöjligheter, och uttrycker sitt deltagande med offrens familjer. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta att stödja Jemen och det jemenitiska folket.

2.  Europaparlamentet uppmanar den saudiskledda alliansen att fullständigt och omedelbart stoppa sjö- och luftblockaden mot Jemen och särskilt att åter öppna hamnarna i al‑Hudaydas och Saleef och den internationella flygplatsen i Sana så att humanitärt stöd, vatten och bränsleleveranser kan nå den svältande befolkningen. Parlamentet uppmanar också huthi–Saleh-alliansen att garantera obehindrat tillträde för humanitärt bistånd och hjälparbetare.

3.  Europaparlamentet fördömer starkt de urskillningslösa attackerna mot civila, som inbegriper bombanfall, artilleribeskjutning, användning av klustervapen och rapporterad användning av truppminor, och attacker som orsakar förstörelse av civil infrastruktur, däribland skolor, sjukvårdsinrättningar, bostadsområden, marknader, vattensystem, hamnar och flygplatser. Parlamentet upprepar sin angelägna uppmaning till alla parter i konflikten att säkerställa skyddet av civila och att respektera internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att snabbt enas om ett upphörande av fientligheter under övervakning av FN, som ett första steg mot ett återupptagande av fredssamtalen under ledning av FN, med tanke på att endast ett eldupphör, som akut måste till, kan lindra civilbefolkningens oerhörda lidande.

5.  Europaparlamentet påminner alla berörda parter om att fortsatt kaos och instabilitet, som skapats av konflikten, stärker extremistiska grupper som al-Qaida på Arabiska halvön och IS/Daish. Parlamentet bekräftar EU:s åtagande att motsätta sig extremistiska grupper och deras ideologier, och betonar att parterna i regionen måste göra samma sak.

6.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till ett EU-vapenembargo mot medlemmarna av den saudiskledda koalitionen med tanke på dess allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning i Jemen, och det faktum att fortsatta licenser för vapenleveranser till dessa länder därför skulle strida mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/CFSP av den 8 december 2008, mot EU‑medlemsstaternas nationella lagstiftningar och mot vapenhandelsfördraget. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att meddela vilka åtgärder som har vidtagits för att efterkomma den tidigare uppmaningen, som uttrycktes i parlamentets resolution av den 25 februari 2016.

7.  Europaparlamentet beklagar djupt president Trumps tillkännagivande om kraftigt ökad vapenexport till Saudiarabien och understryker att vapenexportörer som underblåser konflikten i Jemen riskerar att bli delaktiga i krigsförbrytelser. Parlamentet beklagar den dramatiska ökningen av amerikanska dödliga terrorismbekämpningsinsatser i Jemen. Parlamentet uppmanar rådet, vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att motsätta sig utomrättsliga avrättningar, att bekräfta EU:s ståndpunkt enligt internationell rätt och se till att medlemsstaterna inte gör sig skyldiga till, underlättar eller på annat sätt deltar i olagliga dödliga insatser. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, medlemsstaterna och tredjeländer att, i enlighet med sina skyldigheter enligt internationell rätt, undersöka trovärdiga anklagelser om potentiellt olagligt dödande och att anta en gemensam ståndpunkt om användningen av bestyckade drönare utanför väpnade konflikter.

8.  Europaparlamentet stöder till fullo medlemsstaternas och tredjeländers ansträngningar för att inrätta internationella mekanismer för bevisinsamling och för att ställa dem till svars som bär ansvaret för grova människorättskränkningar och brott mot internationell humanitär rätt. Parlamentet betonar den avgörande vikten av att säkerställa ansvarsutkrävande vid kränkningar för att en långsiktig lösning på den pågående konflikten ska kunna nås. Parlamentet välkomnar i detta avseende att det inrättats en grupp av framstående internationella och regionala experter för att övervaka människorättssituationen i Jemen och rapportera om den, samt för att göra en genomgripande undersökning av alla föregivna fall av kränkningar av och brott mot internationell människorättslagstiftning och andra lämpliga och tillämpliga områden av internationell rätt, vilka begåtts av samtliga konfliktparter sedan mars 2015.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att arbeta för att avlägsna alla logistiska och finansiella hinder som påverkar importen och distributionen av livsmedel och medicinska förnödenheter till behövande civila.

10.  Europaparlamentet uppmanar alla parter, framför allt Huthi-rebellernas ledning, att tillåta obehindrat tillträde för journalister till alla delar av Jemen, välkomnar den nyligen genomförda frigivningen av Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi, Abed al-Mahziri och Kamel al-Khozani, och kräver en omedelbar och villkorslös frigivning av alla kvarvarande fängslade journalister.

11.  Europaparlamentet påminner om att det inte kan finnas någon militär lösning på konflikten i Jemen, och att krisen endast kan lösas genom inkluderande förhandlingar, med deltagande av alla berörda parter och med ett fullständigt och meningsfullt deltagande från kvinnor, som leder till en inkluderande politisk lösning. Parlamentet bekräftar sitt stöd för utrikestjänstens ansträngningar för att underlätta ett återupptagande av förhandlingarna, och uppmanar med kraft alla parter i konflikten att bemöta dessa ansträngningar på ett konstruktivt sätt och utan förbehåll. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att offentligt och kraftfullt fördöma blockaden och dess effekter och hålla alla parter i konflikten ansvariga för sitt handlande.

12.  Europaparlamentet uppmanar länder och organisationer som gjorde utfästelser vid givarkonferensen på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen i Genève den 25 april 2017 att utan dröjsmål fullgöra dessa åtaganden, och att öka sina åtaganden till att täcka samtliga de behov som FN har redogjort för.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att, tillsammans med sina humanitära och politiska insatser, stödja åtgärder för fredsbyggande och motståndskraft, bland annat genom att stödja det civila samhällets aktörer och lokala ekonomiska och styrningsmässiga strukturer, för att säkerställa ett snabbt återupprättande av grundläggande tjänster och infrastruktur, stimulera den lokala ekonomin och främja fred och social sammanhållning.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.