Forslag til beslutning - B8-0655/2017Forslag til beslutning
B8-0655/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Yemen

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0649/2017

Procedure : 2017/2849(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0655/2017
Indgivne tekster :
B8-0655/2017
Vedtagne tekster :

B8‑0655/2017

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen

(2017/2849(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, især sin beslutning af 15. juni 2017 om den humanitære situation i Yemen[1],

–  der henviser til erklæringer afgivet af næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 8. oktober 2016 om angrebet i Yemen, af 19. oktober 2016 om våbenhvilen i Yemen og af 21. november 2017 om situationen i Yemen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om Yemen,

–  der henviser til erklæringer af 19. juni 2017 og af 23. august 2017 fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om Yemen efter angrebene på civile områder i nærheden af Ahrab i Sanaa,

–  der henviser til Sikkerhedsrådets resolutioner om Yemen,

–  der henviser til erklæring af 15. juni 2017 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd om Yemen,

–  der henviser til rapport af 5. september 2017 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder med titlen "Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014" (menneskerettighedssituationen i Yemen, herunder krænkelser og overgreb siden september 2014),

–  der henviser til erklæring af 26. oktober 2017 fra generalsekretærens særlige udsending til Yemen med forslag til initiativer til at stoppe volden i Yemen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at de forskellige runder af FN-formidlede forhandlinger endnu ikke har ført til et meningsfuldt fremskridt i retning af en politisk løsning i Yemen; der henviser til, at alle de parter, der er involveret i konflikten, har interesse i at lette fredsforhandlingerne og gøre en ihærdig indsats for at genoprette tilliden og bevæge sig hen imod en varig fred;

B.  der henviser til, det bør være en prioritet at finde en politisk løsning på konflikten i Yemen; der henviser til, at bistanden fra det internationale samfund skal fokusere på at sikre et fælles mål til støtte for FN's fredsskabende initiativer;

C.  der henviser til, at den humanitære situation i Yemen er katastrofal; der henviser til, at FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) den 16. juli 2017 meddelte, at 20,7 millioner mennesker har behov for hjælp;

 

D.  der henviser til, at infrastrukturødelæggelser og de offentlige tjenesters sammenbrud har ført til et udbrud af kolera; der henviser til, at OCHA den 2. november 2017 meddelte, at næsten 895 000 tilfælde af mistanke om kolera med næsten 2 200 heraf følgende dødsfald var blevet indberettet siden den 27. april; der henviser til, at over halvdelen af de mistænkte tilfælde involverer børn;

E.  der henviser til, at sårbare grupper, kvinder og børn er særlig berørt af de igangværende fjendtligheder og den humanitære krise; der henviser til, at antallet af civile ofre fortsat er stigende;

F.  der henviser til, at Den Europæiske Union (EU) siden konfliktens begyndelse har bevilget 171,7 mio. EUR i humanitær bistand; der henviser til, at EU's humanitære bistand giver højeste prioritet til sundhed, ernæring, fødevaresikkerhed, beskyttelse, husly og vand og sanitet;

G.  der henviser til, at et stabilt og sikkert Yemen med en fungerende regering er af afgørende betydning for den internationale indsats for at bekæmpe ekstremisme og vold både i regionen og udenfor og for fred og stabilitet i selve Yemen;

H.  der henviser til, at den igangværende konflikt i Yemen indebærer alvorlige risici for stabiliteten i regionen som følge af det magttomrum, den har skabt; der henviser til, at kriminelle organisationer og terrororganisationer såsom al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og det såkaldte ISIS/Da'esh har kunnet drage fordel af forværringen af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen;

1.  understreger, at kun en politisk, inklusiv og forhandlet løsning på konflikten kan genoprette freden og bevare Yemens enhed, suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet; opfordrer alle internationale og regionale aktører til at samarbejde konstruktivt med parterne i Yemen med henblik på at muliggøre en nedtrapning af konflikten og en forhandlet løsning;

2.  støtter den indsats, som generalsekretæren for De Forenede Nationer (FN) og generalsekretærens særlige udsending til Yemen yder for at få forhandlingerne genoptaget; opfordrer indtrængende alle parterne i konflikten til at reagere på en fleksibel og konstruktiv måde og uden forhåndsbetingelser knyttet til deres indsats og til fuldt ud og omgående at gennemføre alle bestemmelserne i Sikkerhedsrådets relevante resolutioner;

3.  opfordrer alle konfliktens parter til hurtigst muligt at blive enige om en indstilling af fjendtlighederne, der skal overvåges af FN, som et første skridt i retning af en genoptagelse af fredsforhandlingerne under ledelse af FN; opfordrer indtrængende alle parter til hurtigst muligt og i god tro og uden forhåndsbetingelser at engagere sig i en ny runde af FN-ledede fredsforhandlinger;

4.  udtrykker alvorlig bekymring over den alarmerende forværring af situationen i Yemen og konfliktens ødelæggende humanitære konsekvenser for civile; understreger, at den humanitære situation i Yemen vil blive yderligere forværret i mangel af en politisk løsning;

5.  beklager, at Saudi-Arabien og dets koalitionspartnere har lukket Yemens havne, lufthavne og grænseovergangssteder til lands, hvilket har ført til en yderligere forværring af situationen i landet;

6.  fordømmer det missilangreb, der blev foretaget den 4. november af houthierne og deres allierede, som støttes af Iran, rettet mod lufthavnen King Khaled i Riyadh;

7.  beklager dybt tabet af menneskeliv som følge af konflikten og lidelserne for dem, der befinder sig midt i kamphandlingerne, og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familier; bekræfter på ny sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk;

8.  fordømmer på det kraftigste alle terrorangreb; glæder sig over de yemenitiske regeringsstyrkers offensiv, der efter sigende tæller 2 000 tropper, og som støttes af specialoperationsstyrker fra Det Forenede Arabiske Emirater og USA, mod al-Qaeda på Den Arabiske Halvø i Shabwa-guvernoratet; understreger, at det er nødvendigt, at alle parter i konflikten tager resolutte skridt over for terrorgrupper, hvis aktiviteter udgør en yderligere trussel mod en forhandlingsløsning og bringer sikkerheden i og uden for regionen i alvorlig fare;

9.  gentager sin opfordring til alle parter om at overholde den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, at sikre beskyttelsen af civile og at afholde sig fra direkte at angribe civil infrastruktur, navnlig medicinske faciliteter og vandforsyningssystemer;

10.  understreger, at FN's Sikkerhedsråd med henblik på både at tackle den humanitære nødsituation og opbygge tillid mellem parterne på en måde, der vil fremme politiske forhandlinger, tilskynder til, at der hurtigt findes en aftale om udstationering af yderligere kontrollanter under FN's verificerings- og inspektionsmekanisme, hvilket vil øge alle Yemens havnes kapacitet, og øget adgang til lufthavnen i Sanaa;

11.  glæder sig over, at EU og dets medlemsstater er rede til at optrappe den humanitære bistand til befolkningen i hele landet med henblik på at afhjælpe de stigende behov og mobilisere deres udviklingsbistand til at finansiere projekter i nøglesektorer;

12.  glæder sig over de tilsagn, der blev givet ved donorarrangementet på højt plan om den humanitære krise i Yemen, og understreger behovet for en koordineret humanitær indsats under ledelse af FN for at lette befolkningens lidelser i Yemen; opfordrer til øjeblikkelig anvendelse af de midler, som Yemen fik tilsagn om, og til fuld finansiering af FN's beredskabsplan for humanitær bistand til Yemen for 2017;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.