Päätöslauselmaesitys - B8-0655/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0655/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin tilanteesta

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0649/2017

Menettely : 2017/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0655/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0655/2017
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0655/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta

(2017/2849(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä, erityisesti 15. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman Jemenin humanitaarisesta tilanteesta[1],

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 8. lokakuuta 2016 Jemenissä tehdystä iskusta, 19. lokakuuta 2016 Jemenin tulitauosta ja 21. marraskuuta 2017 Jemenin tilanteesta antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 19. kesäkuuta 2017 antaman julkilausuman Jemenistä sekä Ahrab in Sana’an lähistön siviilialueille tehtyjen iskujen jälkeen 23. elokuuta 2017 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Jemeniä koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 15. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon Jemenistä,

–  ottaa huomioon 5. syyskuuta 2017 julkistetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raportin Jemenin ihmisoikeustilanteesta, jossa tarkastellaan myös syyskuun 2014 jälkeen tehtyjä rikkomuksia ja loukkauksia,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään 26. lokakuuta 2017 antaman julkilausuman, jossa ehdotetaan aloitteita väkivallan lopettamiseksi Jemenissä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että YK:n välittämissä monissa neuvotteluissa ei vielä ole saatu aikaan merkittävää edistymistä poliittisen ratkaisun löytämiseksi Jemenissä; toteaa, että rauhanneuvottelujen edistäminen sekä merkittävien toimien toteuttaminen luottamuksen palauttamiseksi ja kestävän rauhan saavuttamiseksi on konfliktin kaikkien osapuolten etujen mukaista;

B.  katsoo, että poliittisen ratkaisun löytämisen Jemenin konfliktiin olisi oltava ensisijainen tavoite; katsoo, että kansainvälisen yhteisön tuen on keskityttävä varmistamaan tavoitteiden yhtenäisyys YK:n rauhanaloitteiden tukemiseksi;

C.  toteaa, että Jemenin humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen; ottaa huomioon, että 16. heinäkuuta 2017 YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimisto (OCHA) ilmoitti, että apua tarvitsee 20,7 miljoonaa ihmistä;

 

D.  toteaa, että infrastruktuurin tuhoutuminen ja julkisten palveluiden romahtaminen ovat aiheuttaneet koleraepidemian puhkeamisen; toteaa, että 2. marraskuuta 2017 OCHA ilmoitti, että 27. huhtikuuta lähtien on raportoitu 895 000 epäiltyä koleratapausta ja lähes 2 200 niihin liittyvää kuolemantapausta; toteaa, että yli puolet epäillyistä tapauksista koskee lapsia;

E.  ottaa huomioon, että jatkuvat vihollisuudet ja humanitaarinen kriisi vaikuttavat erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin väestönosiin, naisiin ja lapsiin; toteaa, että siviiliuhrien määrä nousee jatkuvasti;

F.  ottaa huomioon, että konfliktin alusta lähtien Euroopan unioni (EU) on myöntänyt 171,7 miljoonaa euroa humanitaarisena apuna; toteaa, että EU:n humanitaarisessa avussa asetetaan etusijalle terveys, ravitsemus, elintarviketurva, suojelu, suoja sekä vesi- ja jätevesihuolto;

G.  katsoo, että vakaalla ja turvallisella Jemenillä, jolla on asianmukaisesti toimiva hallitus, on ratkaisevan tärkeä asema kansainvälisissä toimissa ääriliikkeiden ja väkivallan torjumisessa alueella ja sen ulkopuolella sekä rauhan ja vakauden kannalta itse Jemenissä;

H.  toteaa, että Jemenissä meneillään olevan kriisin aiheuttama valtatyhjiö tuo mukanaan vakavia riskejä alueen vakaudelle; ottaa huomioon, että rikollis- ja terroristijärjestöt, kuten Arabian niemimaan al-Quaida (AQAP) ja niin kutsuttu ISIS/Da’esh, ovat pystyneet hyötymään Jemenin poliittisen ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä;

1.  katsoo, että vain poliittinen, osallistava ja neuvotteluilla aikaansaatu ratkaisu konfliktiin voi palauttaa rauhan ja säilyttää Jemenin yhtenäisyyden, suvereniteetin, itsenäisyyden sekä alueellisen koskemattomuuden; kehottaa kaikkia kansainvälisiä ja alueellisia toimijoita ryhtymään rakentavaan yhteistyöhön jemeniläisten osapuolten kanssa konfliktin liennyttämiseksi ja neuvotteluratkaisun löytämiseksi;

2.  tukee YK:n pääsihteerin sekä pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään pyrkimyksiä neuvottelujen aloittamiseksi uudelleen; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia reagoimaan näihin pyrkimyksiin joustavasti, rakentavasti ja ilman ennakkoehtoja sekä panemaan kattavasti ja välittömästi täytäntöön kaikki asiaa koskevien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien määräykset;

3.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia sopimaan kiireellisesti vihollisuuksien lopettamisesta YK:n valvonnassa, sillä tämä olisi ensimmäinen askel kohti rauhanneuvottelujen aloittamista uudelleen YK:n johdolla; kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan vilpittömässä mielessä ja ilman ennakkoehtoja mahdollisimman pian YK:n johdolla käytävien rauhanneuvottelujen uuteen kierrokseen;

4.  ilmaisee syvän huolensa Jemenin tilanteen hälyttävästä heikkenemisestä ja konfliktin tuhoisista humanitaarisista seurauksista siviileille; korostaa, että Jemenin humanitaarinen tilanne heikkenee edelleen, jos poliittista ratkaisua ei löydetä;

5.  pitää valitettavana, että Saudi-Arabia ja sen liittolaiset ovat sulkeneet Jemenin merisatamat, lentoasemat ja rajanylityspaikat, mikä on heikentänyt maan tilannetta entisestään;

6.  tuomitsee Iranin tukemien huthien ja heidän liittolaistensa 4. marraskuuta tekemän Riyadh’s King Khaledin kansainväliseen lentoasemaan kohdistetun ohjusiskun;

7.  pitää hyvin valitettavina konfliktin aiheuttamia ihmishenkien menetyksiä ja taistelujen keskelle joutuneiden kärsimyksiä ja ilmaisee surunvalittelunsa uhrien perheille; vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut tukemaan Jemeniä ja Jemenin kansaa;

8.  tuomitsee mitä jyrkimmin kaikki terrori-iskut; pitää myönteisenä Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen tukemien Jemenin hallituksen joukkojen Shabwan hallintoalueella AQAP:aa vastaan tekemää hyökkäystä, johon osallistui tiettävästi 2 000 sotilasta; tähdentää, että konfliktin kaikkien osapuolten on ryhdyttävä päättäväisiin toimiin sellaisia terroristiryhmiä vastaan, joiden toiminta on lisäuhka neuvotteluratkaisulle ja merkittävä turvallisuusriski sekä alueella että sen ulkopuolella;

9.  kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä sekä varmistamaan siviilien suojelun ja pidättymään kohdistamasta iskuja suoraan siviili-infrastruktuuria, erityisesti terveydenhuoltolaitoksia ja vesijärjestelmiä, vastaan;

10.  korostaa, että humanitaarisen hätätilan ratkaisemiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi osapuolten välille siten, että edistetään poliittisia neuvotteluja, YK:n turvallisuusneuvosto kannattaa ripeää sopimusta YK:n valvonta- ja tarkastusmekanismin tarkkailijoiden lisäämisestä, Jemenin kaikkien satamien kapasiteetin lisäämistä sekä Sanaan lentoasemalle pääsyn parantamista;

11.  suhtautuu myönteisesti siihen, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat valmiita lisäämään väestölle annettavaa humanitaarista apua koko maassa vastatakseen kasvaviin tarpeisiin ja käyttämään kehitysapuaan hankkeiden rahoittamiseksi keskeisillä aloilla;

12.  pitää myönteisinä Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneessa korkean tason avunantajien tapahtumassa tehtyjä sitoumuksia ja korostaa, että Jemenin kansan kärsimysten helpottamiseksi tarvitaan YK:n johdolla toteutettavaa koordinoitua humanitaarista toimintaa; kehottaa käyttämään välittömästi Jemenille luvatut varat ja rahoittamaan täysimääräisesti Jemenin humanitaarista apua koskevan YK:n suunnitelman vuodelle 2017;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.