Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0655/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0655/2017

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Jemene

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0649/2017

  Procedūra : 2017/2849(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0655/2017

  B8-0655/2017

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene

  (2017/2849(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į 2017 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Jemene[1],

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2016 m. spalio 8 d. pareiškimą dėl išpuolio Jemene, 2016 m. spalio 19 d. pareiškimą dėl ugnies nutraukimo Jemene ir 2017 m. lapkričio 21 d. pareiškimą dėl padėties Jemene,

  –  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

  –  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai 2017 m. birželio 19 d. pareiškimą dėl Jemeno ir 2017 m. rugpjūčio 23 d. pareiškimą po antpuolių prieš civilines zonas Achrabe, Sanos provincijoje,

  –  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno,

  –  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininko 2017 m. birželio 15 d. pareiškimą dėl Jemeno,

  –  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2017 m. rugsėjo 5 d. ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Jemene, įskaitant nuo 2014 m. rugsėjo mėn. užfiksuotus pažeidimus ir smurto atvejus,

  –  atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemenui 2017 m. spalio 26 d. pareiškimą, kuriame siūloma imtis iniciatyvų siekiant nutraukti smurtą Jemene,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi įvairūs Jungtinių Tautų vadovaujamų derybų raundai iki šiol neužtikrino prasmingos pažangos siekiant politinio sprendimo Jemeno klausimu; kadangi visos konflikte dalyvaujančios šalys suinteresuotos palengvinti taikos derybas ir imtis reikšmingų veiksmų, kad būtų atkurtas pasitikėjimas ir siekiama ilgalaikės taikos;

  B.  kadangi siekiui rasti politinį konflikto Jemene sprendimą turėtų būti teikiamas prioritetas; kadangi teikiant tarptautinės bendruomenės paramą turi būti stengiamasi užtikrinti, kad būtų siekiama vieno tikslo, taip prisidedant prie Jungtinių Tautų taikos iniciatyvų;

  C.  kadangi humanitarinė padėtis Jemene yra katastrofiška; kadangi 2017 m. liepos 16 d. Jungtinių Tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) paskelbė, kad pagalbos reikia 20,7 milijono žmonių;

  D.  kadangi dėl sugriautos infrastruktūros ir viešųjų paslaugų žlugimo kilo choleros protrūkis; kadangi 2017 m. lapkričio 2 d. OCHA pranešė, kad nuo balandžio 27 d. užregistruota beveik 895 000 įtariamų choleros atvejų ir beveik 2 200 mirties nuo šios ligos atvejų; kadangi daugiau kaip pusė įtariamų atvejų susiję su vaikais;

  E.  kadangi nenutrūkstami karo veiksmai ir humanitarinė krizė itin didelį poveikį daro pažeidžiamoms grupėms, moterims ir vaikams; kadangi toliau auga civilių aukų skaičius;

  F.  kadangi nuo konflikto pradžios Europos Sąjunga (ES) jau yra skyrusi 171,7 mln. eurų humanitarinę pagalbą; kadangi teikiant ES humanitarinę pagalbą pirmenybė teikiama sveikatai, mitybai, apsirūpinimui maistu, apsaugai, pastogei, vandeniui ir sanitarijos sąlygoms;

  G.  kadangi stabilus ir saugus Jemenas su deramai veikiančia vyriausybe nepaprastai svarbus tarptautinių pastangų kovoti su ekstremizmu ir smurtu regione ir už jo ribų požiūriu, taip pat taikai ir stabilumui pačiame Jemene;

  H.  kadangi tebesitęsiantis konfliktas Jemene kelia didelį pavojų regiono stabilumui, nes dėl jo susidarė tokia padėtis, kad nebėra valdžios; kadangi politinės ir saugumo padėties blogėjimu Jemene gali naudotis nusikalstamos ir teroristinės organizacijos, tokios kaip „Arabijos pusiasalio Al Kaida“ ir vadinamoji ISIS / „Da‘esh“;

  1.  pabrėžia, kad tik politinis, įtraukus ir derybomis pasiektas konflikto sprendimas gali atkurti taiką ir išsaugoti Jemeno vienybę, suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą; ragina visus tarptautinius ir regioninius subjektus konstruktyviai bendradarbiauti su Jemeno konflikto šalimis, kad būtų sudarytos sąlygos deeskaluoti konfliktą ir derybų keliu pasiekti susitarimą;

  2.  remia Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus ir jo specialiojo pasiuntinio Jemenui pastangas pasiekti, kad derybos būtų atnaujintos; ragina visas konflikto šalis veikti lanksčiai ir konstruktyviai, nekelti išankstinių sąlygų dėl savo veiksmų, visapusiškai ir nedelsiant įgyvendinti visas atitinkamų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų nuostatas;

  3.  ragina visas konflikto šalis nedelsiant susitarti dėl karo veiksmų nutraukimo stebint Jungtinėms Tautoms – tai būtų pirmas žingsnis siekiant atnaujinti Jungtinių Tautų vadovaujamas taikos derybas; primygtinai ragina visas konflikto šalis kuo greičiau gera valia ir nekeliant išankstinių sąlygų įsitraukti į naują Jungtinių Tautų vadovaujamų taikos derybų raundą;

  4.  reiškia didelį susirūpinimą dėl didžiulį nerimą keliančio padėties Jemene blogėjimo ir pražūtingų konflikto humanitarinių padarinių civiliams gyventojams; pabrėžia, kad humanitarinė padėtis Jemene ir toliau blogės, jei nebus rastas politinis sprendimas;

  5.  apgailestauja dėl to, kad Saudo Arabija ir jos koalicijos partnerės uždarė Jemeno jūrų uostus, oro uostus ir sausumos sienos perėjimo punktus, nes dėl to padėtis šalyje dar labiau pablogėjo;

  6.  smerkia lapkričio 4 d. husių ir jų sąjungininkų, kuriuos remia Iranas, išpuolį prieš Rijado tarptautinį karaliaus Chaledo oro uostą;

  7.  nepaprastai apgailestauja dėl konflikto metu prarastų gyvybių ir kančių, kurias patiria tapusieji kovų įkaitais, ir reiškia užuojautą aukų šeimoms; pakartoja savo įsipareigojimą toliau remti Jemeną ir Jemeno gyventojus;

  8.  kuo griežčiausiai smerkia visus teroristinius išpuolius; palankiai vertina Jemeno vyriausybės pajėgų operaciją, kurioje, turimomis žiniomis, dalyvauja 2 000 karių, kuriems padeda Jungtinių Arabų Emyratų ir Jungtinių Amerikos Valstijų specialiųjų operacijų pajėgos, prieš „Arabijos pusiasalio Al Kaidą“ Šabvos provincijoje; pabrėžia, jog reikia, kad visos konflikto šalys imtųsi ryžtingų veiksmų prieš teroristines grupuotes, kurių veikla kelia papildomą grėsmę susitarimui derybų keliu ir kelia didelį pavojų saugumui regione ir už jo ribų;

  9.  ragina visas konflikto šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir nerengti tiesioginių išpuolių prieš civilinę infrastruktūrą, ypač medicinos įstaigas ir vandens sistemas;

  10.  pabrėžia, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, siekdama reaguoti į humanitarinę krizę ir padidinti konflikto šalių tarpusavio pasitikėjimą tiek, kad galėtų vykti politinės derybos, skatina kuo greičiau susitarti dėl papildomų Jungtinių Tautų tikrinimo ir patikrų mechanizmo stebėtojų, siekiant padidinti visų Jemeno uostų pajėgumą ir padidinti galimybes naudotis Sanos oro uostu;

  11.  teigiamai vertina tai, jog ES ir jos valstybės narės yra pasirengusios didinti humanitarinę pagalbą gyventojams visoje šalyje, kad būtų tenkinami augantys poreikiai ir telkiama parama vystymuisi, reikalinga projektams ypač didelės svarbos sektoriuose finansuoti;

  12.  teigiamai vertina įsipareigojimus, prisiimtus aukšto lygio paramos Jemeno humanitarinei krizei įveikti renginyje, ir pabrėžia, kad būtina, vadovaujant Jungtinėms Tautoms, imtis koordinuotų humanitarinių veiksmų, siekiant palengvinti Jemeno gyventojų kančias; ragina nedelsiant surinkti lėšas, kurias įsipareigota skirti Jemenui, ir užtikrinti visą Jungtinių Tautų 2017 m. humanitarinės pagalbos Jemenui plane numatytą finansavimą;

  13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.