Rezolūcijas priekšlikums - B8-0655/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0655/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Jemenā

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0649/2017

Procedūra : 2017/2849(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0655/2017

B8-0655/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā

(2017/2849(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši 2017. gada 15. jūnija rezolūciju par humanitāro situāciju Jemenā[1],

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2016. gada 8. oktobra paziņojumu par uzbrukumu Jemenā, 2016. gada 19. oktobra paziņojumu par pamieru Jemenā un 2017. gada 21. novembrī paziņojumu par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 3. aprīļa secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2017. gada 19. jūnija un 2017. gada 23. augusta paziņojumus par Jemenu pēc uzbrukumiem civiliedzīvotāju apdzīvotajam Ahrabas rajonam Sanā,

–  ņemot vērā Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2017. gada 15. jūnija paziņojumu par Jemenu,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2017. gada 5. septembra ziņojumu „Par cilvēktiesību situāciju Jemenā, tostarp par pārkāpumiem un ļaunprātībām kopš 2014. gada septembra”,

–  ņemot vērā ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā 2017. gada 26. oktobra paziņojumu, ierosinot iniciatīvas ar mērķi izbeigt vardarbību Jemenā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā vairākās ANO vadītu sarunu kārtās vēl nav panākts būtisks progress attiecībā uz politisko risinājumu Jemenā; tā kā visu konfliktā iesaistīto pušu interesēs ir veicināt miera sarunas un veikt būtiskus pasākumus, lai atjaunotu uzticēšanos un virzītos uz ilgstošu mieru;

B.  tā kā prioritātei vajadzētu būt politiska risinājuma rašanai konfliktam Jemenā; tā kā starptautiskās kopienas atbalsts jākoncentrē uz to, lai tiktu nodrošināta mērķu vienotība, atbalstot ANO miera iniciatīvas;

C.  tā kā humanitārā situācija Jemenā ir katastrofāla; tā kā 2017. gada 16. jūlijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA) paziņoja, ka palīdzība vajadzīga 20,7 miljoniem cilvēku;

 

D.  tā kā izpostītā infrastruktūra un nespēja sniegt sabiedriskos pakalpojumus ir veicinājuši holeras uzliesmojumu; tā kā 2017. gada 2. novembrī OCHA paziņoja, ka kopš 27. aprīļa ir ziņots par gandrīz 895 000 iespējamiem holēras gadījumiem un gandrīz 2200 ar to saistītiem nāves gadījumiem; tā kā vairāk nekā pusē no šiem iespējamiem gadījumiem saslimušie ir bērni;

E.  tā kā sadursmju turpināšanās un humanitārā krīze īpaši smagi skar neaizsargātas grupas, proti, sievietes un bērnus; tā kā upuru skaits civiliedzīvotāju vidū turpina palielināties;

F.  tā kā kopš konflikta sākuma Eiropas Savienība (ES) ir piešķīrusi humāno palīdzību EUR 171,7 miljonu apmērā; tā kā ES humāno palīdzību prioritāti piešķir veselības, uztura, pārtikas drošības, aizsardzības, pajumtes un ūdensapgādes un sanitārijas jomai;

G.  tā kā stabila un droša Jemenas valsts, kam ir pienācīgi funkcionējoša valdība, ir izšķiroši svarīga, lai varētu īstenot starptautiskos centienus ekstrēmisma un vardarbības apkarošanā šajā reģionā un ārpus tā, kā arī lai panāktu mieru un stabilitāti pašā Jemenā;

H.  tā kā pašreizējais konflikts Jemenā rada nopietnus riskus šā reģiona stabilitātei, jo izveidojies varas vakuums; tā kā tādas noziedzīgas un teroristu organizācijas kā Al Qaeda Arābijas pussalā (AQAP) un tā dēvētā ISIS/Daesh ir spējušas gūt labumu no politiskās un drošības situācijas pasliktināšanās Jemenā,

1.  uzsver, ka tikai politisks, iekļaujošs un sarunu ceļā panākts konflikta risinājums var atjaunot mieru un saglabāt Jemenas vienotību, suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti; aicina visus starptautiskos un reģionālos partnerus konstruktīvi sadarboties ar Jemenas pārstāvjiem, lai izbeigtu konfliktu un panāktu atrisinājumu sarunu ceļā;

2.  atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra un ANO ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā centienus panākt sarunu atsākšanu; mudina visas konfliktā iesaistītās puses uz šiem centieniem atbildēt elastīgi un konstruktīvi un neizvirzīt priekšnosacījumus, kā arī pilnībā un nekavējoties īstenot visus attiecīgo ANO Drošības padomes rezolūciju noteikumus;

3.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses steidzami vienoties par karadarbības izbeigšanu ANO uzraudzībā, kas būtu pirmais solis ceļā uz miera sarunu atsākšanu ANO vadībā; mudina visas puses pēc iespējas drīzāk labticīgi un bez priekšnosacījumiem iesaistīties jaunās miera sarunās ANO vadībā;

4.  pauž nopietnas bažas par satraucošo situācijas pasliktināšanos Jemenā un konflikta postošo ietekmi uz civiliedzīvotāju humanitāro stāvokli; uzsver, ka humanitārā situācija Jemenā turpinās pasliktināties, ja netiks rasts politisks risinājums,

5.  pauž nožēlu, ka slēgtas Jemenas jūras ostas, lidostas un sauszemes robežšķērsošanas punkti ar Saūda Arābiju un tās koalīcijas partneriem, kas sekmējis turpmāku situācijas pasliktināšanos Jemenā;

6.  nosoda Irānas atbalstītā Houthis grupējuma un tā sabiedroto veikto raķešu uzbrukumu 4. novembrī, kura mērķis bija Rijādas King Khaled vārdā nosauktā starptautiskā lidosta;

7.  pauž dziļu nožēlu par konflikta rezultātā zaudētajām dzīvībām un karadarbības skarto cilvēku ciešanām un izsaka līdzjūtību cietušo ģimenēm; atkārtoti apstiprina apņemšanos turpināt atbalstīt Jemenu un tās iedzīvotājus;

8.  visstingrākajā mērā nosoda visus teroristu uzbrukumus; atzinīgi vērtē Apvienoto Arābu Emirātu un ASV īpašo operāciju vienību atbalstīto Jemenas valdības spēku ofensīvu pret AQAP, kas tiek īstenota Shabwa provincē un kurā esot iesaistīti 2000 karavīri; uzsver, ka visām konfliktā iesaistītajām pusēm apņēmīgi ir jāvēršas pret teroristu grupējumiem, kuru darbība rada papildu apdraudējumu noregulējuma panākšanai sarunu ceļā un ievērojami apdraud drošību reģionā un ārpus tā;

9.  aicina visas puses ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un atturēties no tiešiem uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, it īpaši medicīniskajām telpām un aprīkojumam un ūdensapgādes sistēmām;

10.  uzsver, ka ANO Drošības padome ar nolūku risināt ārkārtas situāciju humanitārajā jomā un veicināt pušu uzticēšanos veidā, kas būtu labvēlīgs politiskajām sarunām, mudina ātri panākt vienošanos par ANO verifikācijas un inspekcijas mehānisma papildu uzraugu izvietošanu, palielinot visu Jemenas ostu spēju un uzlabojot piekļuvi Sanas lidostai;

11.  atzinīgi vērtē ES un tās dalībvalstu gatavību palielināt humanitāro palīdzību iedzīvotājiem visā valstī, reaģējot uz pieaugošajām vajadzībām, un mobilizēt attīstības palīdzību, lai finansētu projektus kritiskajās nozarēs;

12.  atzinīgi vērtē apņemšanās, kas paustas humanitārajai krīzei Jemenā veltītajā līdzekļu devēju augsta līmeņa pasākumā, un uzsver, ka ir nepieciešama koordinēta humānās palīdzības sniegšana ANO vadībā, lai atvieglotu Jemenas iedzīvotāju ciešanas; aicina nekavējoties mobilizēt Jemenai apsolītos līdzekļus un nodrošināt ANO 2017. gada humanitārās reaģēšanas plāna Jemenai finansējumu pilnā apjomā;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.