Projekt rezolucji - B8-0655/2017Projekt rezolucji
B8-0655/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Jemenie

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0649/2017

Procedura : 2017/2849(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0655/2017

B8-0655/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie

(2017/2849(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucję z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie[1],

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 8 października 2016 r. w sprawie ataków w Jemenie, z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zawieszenia broni w Jemenie i z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając oświadczenia rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 19 października 2017 r. w sprawie Jemenu i z dnia 23 sierpnia 2017 r. w związku z atakami na obszary zamieszkane przez ludność cywilną w dzielnicy Ahrab w Sanie,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając sprawozdanie wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka z dnia 5 września 2017 r. dotyczące sytuacji w zakresie praw człowieka w Jemenie, w tym naruszeń i nadużyć od września 2014 r.,

–  uwzględniając oświadczenie specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Jemenu z dnia 26 października 2017 r. z propozycjami inicjatyw na rzecz powstrzymania przemocy w Jemenie,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że odbyło się już kilka rund negocjacji pod auspicjami ONZ, które nie przyniosły dotychczas znaczących postępów na drodze do politycznego rozwiązania sytuacji w Jemenie; mając na uwadze, że w interesie wszystkich stron zaangażowanych w konflikt leży ułatwienie rozmów pokojowych i podjęcie zdecydowanych kroków w celu odbudowy zaufania i w dążeniu do osiągnięcia trwałego pokoju;

B.  mając na uwadze, że znalezienie politycznego rozwiązania konfliktu w Jemenie powinno stanowić priorytet; mając na uwadze, że poparcie społeczności międzynarodowej musi przede wszystkim zmierzać do zapewnienia wspólnoty celów we wspieraniu inicjatyw pokojowych ONZ;

C.  mając na uwadze, że sytuacja humanitarna w Jemenie jest katastrofalna; mając na uwadze, że według informacji podanych w dniu 16 lipca 2017 r. przez Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ (OCHA) pomocy potrzebuje 20,7 mln osób;

 

D.  mając na uwadze, że zniszczenie infrastruktury i zapaść usług użyteczności publicznej przyczyniły się do wybuchu epidemii cholery; mając na uwadze, że według informacji OCHA z dnia 2 listopada 2017 r. od 27 kwietnia odnotowano blisko 895 000 podejrzeń zachorowań na cholerę i prawie 2 200 przypadków śmiertelnych; mając na uwadze, że ponad połowa podejrzeń zachorowań dotyczyła dzieci;

E.  mając na uwadze, że z powodu trwających walk i kryzysu humanitarnego cierpią szczególnie słabsze grupy społeczne, kobiety i dzieci; mając na uwadze, że wciąż rośnie liczba ofiar cywilnych;

F.  mając na uwadze, że od momentu wybuchu konfliktu Unia Europejska (UE) przeznaczyła na pomoc humanitarną 171,7 mln EUR; mając na uwadze, że pomoc humanitarna ze strony UE koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu opieki zdrowotnej, żywności, bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony, schronienia oraz zaopatrzenia w wodę i urządzenia sanitarne;

G.  mając na uwadze, że stabilny i bezpieczny Jemen z prawidłowo działającym rządem ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowych wysiłków podejmowanych w walce z ekstremizmem i przemocą w regionie i poza nim, a także dla pokoju i stabilności w samym Jemenie;

H.  mając na uwadze, że obecny konflikt w Jemenie niesie ze sobą poważne zagrożenie dla stabilności w regionie ze względu na próżnię władzy, jaką wytworzył; mając na uwadze, że organizacjom przestępczym i terrorystycznym takim jak Al-Kaida Półwyspu Arabskiego (AQAP) i tzw. ISIS/Daisz udało się skorzystać na pogorszeniu sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa w Jemenie;

1.  podkreśla, że jedynie polityczne rozwiązanie konfliktu osiągnięte przy udziale wszystkich stron i w drodze negocjacji może przywrócić pokój i utrzymać jedność, suwerenność, niepodległość oraz integralność terytorialną Jemenu; wzywa wszystkie podmioty międzynarodowe i regionalne do podjęcia konstruktywnych kontaktów ze stronami konfliktu w Jemenie, aby umożliwić deeskalację konfliktu i wynegocjowanie jego rozwiązania;

2.  popiera starania sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Jemenu, które zmierzają do wznowienia negocjacji; apeluje do wszystkich stron konfliktu o elastyczną i konstruktywną reakcję na ich wysiłki, bez stawiania warunków wstępnych, oraz całkowite i natychmiastowe wdrożenie wszystkich postanowień zawartych w odnośnych rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ;

3.  zwraca się do wszystkich stron konfliktu, by jak najszybciej porozumiały się w sprawie zaprzestania działań wojennych pod nadzorem ONZ, co byłoby pierwszym krokiem do wznowienia rozmów pokojowych pod egidą ONZ; wzywa wszystkie strony, aby jak najszybciej w dobrej wierze i bez warunków wstępnych zaangażowały się w nową rundę negocjacji pokojowych prowadzonych przez ONZ;

4.  wyraża głębokie zaniepokojenie dramatycznym pogorszeniem sytuacji w Jemenie i katastrofalnymi skutkami humanitarnymi konfliktu dla ludności cywilnej; zwraca uwagę, że w przypadku braku rozwiązania politycznego sytuacja humanitarna w Jemenie będzie się dalej pogarszać;

5.  ubolewa nad zamknięciem przez Arabię Saudyjską i jej partnerów koalicyjnych jemeńskich portów morskich, lotnisk i lądowych przejść granicznych, które doprowadziło do dalszego pogorszenia sytuacji w kraju;

6.  potępia atak rakietowy na Międzynarodowe Lotnisko Króla Chalida w Rijad, którego w dniu 4 listopada dokonali popierani przez Iran Huti i ich sojusznicy;

7.  głęboko ubolewa nad śmiertelnymi ofiarami konfliktu oraz nad cierpieniem osób zaangażowanych w walki, i składa wyrazy współczucia rodzinom ofiar; potwierdza swoje zobowiązanie do dalszego wspierania Jemenu i narodu jemeńskiego;

8.  potępia z całą surowością wszelkie ataki terrorystyczne; z zadowoleniem przyjmuje ofensywę jemeńskich sił rządowych – liczących, według doniesień, 2 000 żołnierzy i wspieranych przez specjalne siły operacyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych – przeciwko AQAP w prowincji Shabwa; podkreśla, że wszystkie strony konfliktu muszą podjąć zdecydowane kroki przeciwko ugrupowaniom terrorystycznym, których działania stanowią dodatkowe zagrożenie dla wynegocjowanego porozumienia i stwarzają poważne ryzyko dla bezpieczeństwa w regionie i poza nim;

9.  wzywa wszystkie strony do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, do zapewnienia ochrony ludności cywilnej i powstrzymania się od bezpośrednich ataków na infrastrukturę cywilną, w szczególności na obiekty medyczne i systemy zaopatrzenia w wodę;

10.  zaznacza, że z myślą zarówno o rozwiązaniu kryzysu humanitarnego, jak i o zbudowaniu zaufania między stronami w sposób prowadzący do negocjacji politycznych Rada Bezpieczeństwa ONZ zachęca do szybkiego porozumienia w sprawie wysłania dodatkowych obserwatorów z ramienia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji, zwiększenia przepustowości wszystkich portów jemeńskich, a także dostępu do lotniska w Sanie;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE i jej państwa członkowskie są gotowe zwiększyć pomoc humanitarną dla ludności w całym kraju, aby sprostać rosnącym potrzebom, oraz uruchomić pomoc rozwojową na finansowanie projektów w kluczowych sektorach;

12.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania podjęte podczas spotkania darczyńców wysokiego szczebla w sprawie kryzysu humanitarnego w Jemenie i podkreśla potrzebę skoordynowanych działań humanitarnych pod kierownictwem ONZ, aby ulżyć w cierpieniu jemeńskiej ludności; apeluje o natychmiastowe uruchomienie środków przeznaczonych dla Jemenu i całkowite sfinansowanie planu ONZ pomocy humanitarnej dla Jemenu na 2017 r.;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.