Förslag till resolution - B8-0655/2017Förslag till resolution
B8-0655/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jemen

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0649/2017

Förfarande : 2017/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0655/2017

B8‑0655/2017

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen

(2017/2849(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionen av den 15 juni 2017 om den humanitära situationen i Jemen[1],

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 8 oktober 2016 om attacken i Jemen, av den 19 oktober 2016 om vapenvilan i Jemen, och av den 21 november 2017 om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 3 april 2017 om Jemen,

–  med beaktande av uttalandena från utrikestjänstens talesperson av den 19 juni 2017 om Jemen och av den 23 augusti 2017 efter attackerna mot civila områden i stadsdelen Ahrab i Sana,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen,

–  med beaktande av uttalandet om Jemen från talespersonen för FN:s generalsekreterare av den 15 juni 2017,

–  med beaktande av rapporten av den 5 september 2017 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Jemen, inklusive om de kränkningar och övergrepp som förekommit sedan september 2014,

–  med beaktande av uttalandet av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen av den 26 oktober 2017, med förslag om initiativ för att få slut på våldet i Jemen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett antal rundor med FN-ledda förhandlingar har ännu inte lett till några meningsfulla framsteg mot en politisk lösning i Jemen. Det ligger i alla konfliktpartiers intresse att främja fredssamtal och ta avgörande steg mot att återupprätta förtroendet och gå mot en långvarig fred.

B.  Att hitta en politisk lösning på konflikten i Jemen bör vara en prioritet. Det internationella samfundets stöd måste fokusera på att säkerställa enighet och beslutsamhet till stöd för FN:s fredsbevarande initiativ.

C.  Den humanitära situationen i Jemen är katastrofal. Den 16 juli 2017 uppgav FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) att 20,7 miljoner människor är i behov av hjälp.

 

D.  Efter att infrastruktur har förstörts och samhällsservicen har brutit samman har kolerautbrotten förvärrats. Den 2 november 2017 meddelade Ocha att sedan den 27 april har nästan 895 000 misstänkta kolerafall och närmare 2 200 döda till följd av sjukdomen rapporterats. I mer än hälften av de misstänkta fallen var de drabbade barn.

E.  Utsatta grupper, kvinnor och barn drabbas särskilt hårt av de pågående fientligheterna och den humanitära krisen. Antalet civila offer fortsätter att öka.

F.  Sedan konflikten startade har EU avsatt 171,7 miljoner euro i humanitärt bistånd. I EU:s humanitära bistånd prioriteras hälsa, kost, livsmedelstrygghet, boende, skydd samt vatten och sanitet.

G.  Att Jemen är stabilt och säkert och har en välfungerande regering är av avgörande betydelse för de internationella insatser som görs för att bekämpa extremism och våld både i regionen och utanför den, samt för att nå en varaktig fred och stabilitet inom landet.

H.  Den pågående konflikten i Jemen och det maktvakuum som den har gett upphov till utgör ett allvarligt hot mot stabiliteten i regionen. Kriminella organisationer och terroristorganisationer som al-Qaida på Arabiska halvön och det så kallade IS/Daish har utnyttjat den förvärrade politiska och säkerhetsmässiga situationen i Jemen.

1.  Europaparlamentet betonar att endast en politisk, inkluderande och framförhandlad lösning på konflikten kan återupprätta freden och bevara Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet. Parlamentet uppmanar alla internationella och regionala aktörer att på ett konstruktivt sätt föra en dialog med de jemenitiska parterna för att möjliggöra en nedtrappning av konflikten och en förhandlingslösning.

2.  Europaparlamentet stöder de försök att återuppta förhandlingarna som FN:s generalsekreterares och generalsekreterarens särskilda sändebud för Jemen gör. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att utan förbehåll svara på deras insatser på ett flexibelt och konstruktivt sätt och att omedelbart och fullt ut genomföra alla bestämmelser i de berörda resolutionerna från FN:s säkerhetsråd.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att snarast enas om ett upphörande av fientligheterna under övervakning av FN, såsom ett första steg mot ett återupptagande av fredssamtalen under FN:s ledning. Parlamentet uppmanar alla parter att visa god vilja och att förutsättningslöst delta i en ny runda FN-ledda fredsförhandlingar så snart som möjligt.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över situationen i Jemen och de förödande humanitära följder som konflikten får för civilbefolkningen. Parlamentet understryker att den humanitära situationen i Jemen kommer att förvärras ytterligare i avsaknad av en politisk lösning.

5.  Europaparlamentet fördömer att Saudiarabien och dess allierade har stängt Jemens hamnar, flygplatser och gränsövergångar på land, vilket har medfört att situationen i landet har förvärrats ytterligare.

6.  Europaparlamentet fördömer den missilattack som de Iranstödda huthierna och dess allierade genomförde mot King Khaled-flygplatsen i Riyadh den 4 november 2017.

7.  Europaparlamentet beklagar djupt den förlust av människoliv som konflikten har vållat och det lidande som de som drabbats av striderna tvingas utstå, samt uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta att stödja Jemen och det jemenitiska folket.

8.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag alla terrorattacker. Parlamentet välkomnar de jemenitiska regeringsstyrkornas offensiv med 2 000 trupper mot al-Qaida på Arabiska halvön i Shawba-guvernementet. Offensiven stöds av specialstyrkor från Förenade Arabemiraten och Förenta staterna. Parlamentet understryker att alla parter i konflikten måste vidta resoluta åtgärder mot terroristgrupper, vars verksamhet utgör ytterligare ett hot mot en förhandlingslösning och medför betydande risker för säkerheten i och utanför regionen.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla sidor att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, att skydda civilbefolkningen och att avstå från att rikta sig direkt mot civil infrastruktur, särskilt sjukvårdsinrättningar och vattensystem.

10.  Europaparlamentet understryker att FN:s säkerhetsråd, i syfte att såväl lösa den humanitära nödsituationen som bygga upp förtroendet mellan de båda parterna för att underlätta politiska förhandlingar, engagerar sig för en snabb överenskommelse om att skicka ytterligare kontrollanter inom FN:s mekanism för kontroll och inspektion för att öka kapaciteten i alla Jemens hamnar och öka tillgången till Sanas flygplats.

11.  Europaparlamentet välkomnar att EU och dess medlemsstater är beredda att intensifiera det humanitära biståndet till befolkningen i hela landet som en reaktion på de ökande behoven, och att mobilisera sitt utvecklingsbistånd för att finansiera projekt inom viktiga sektorer.

12.  Europaparlamentet välkomnar de åtaganden som gjordes vid givarkonferensen på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen och understryker behovet av en samordnad humanitär insats under FN:s ledning för att lindra lidandet för Jemens folk. Parlamentet vill se att de utlovade medlen till Jemen görs tillgängliga omedelbart samt att FN:s åtgärdsplan för humanitärt bistånd till Jemen för 2017 ges heltäckande finansiering.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.