Forslag til beslutning - B8-0656/2017Forslag til beslutning
B8-0656/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Yemen

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Harald Vilimsky for ENF-Gruppen

Procedure : 2017/2849(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0656/2017
Indgivne tekster :
B8-0656/2017
Vedtagne tekster :

B8‑0656/2017

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen

(2017/2849(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til erklæringen af 14. november 2017 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Yemen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at konflikten mellem Saudi-Arabien og houthiregeringen i Yemen har nået et nyt angrebsniveau; der henviser til, at denne konflikt fungerer som en stedfortræderkrig, der har ødelæggende konsekvenser for landet og dets befolkning; der henviser til, at det trods internationale opfordringer til at finde en politisk løsning på krisen ikke er lykkedes parterne i konflikten at nå frem til en løsning, og at kampene fortsætter; der henviser til, at FN's særlige udsending for Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, har påpeget den overraskende lille internationale interesse i konflikten i Yemen;

B.  der henviser til, at den arabiske koalition under ledelse af Saudi-Arabien ikke har gjort noget forsøg på at løse konflikten på en diplomatisk måde, men tværtimod har forstærket konflikten med luftangreb og andre angrebshandlinger på yemenitisk territorium; der henviser til, at indenlandske politiske konflikter i Saudi-Arabien kan føre til en optrapning af de militære angreb mod Yemen; der henviser til, at der er stærk mistanke om, at den arabiske koalition har samarbejdet med terrororganisationer såsom al-Qaeda og Da'esh i Yemen;

C.  der henviser til, at den humanitære situation ifølge rapporter fra internationale observatører er yderst alvorlig og især er blevet forværret af den saudiske blokade af Yemens havne; der henviser til, at import tegner sig for næsten 90 % af landets basisfødevarer; der henviser til, at disse blokader ifølge Den Internationale Røde Kors Komité og De Forenede Nationer udgør en afgørende faktor, som risikerer at føre til en humanitær katastrofe, herunder udsultning af ca. 27 millioner mennesker;

D.  der henviser til, at der ifølge FN's rapporter befinder sig over to millioner internt fordrevne/flygtninge på yemenitisk territorium; der henviser til, at den forestående eskalering af konflikten og forværringen af den humanitære situation risikerer at føre til en ny massemigrationsbølge, som også kan få indvirkning på Europa;

E.  der henviser til, at den arabiske koalition bevidst bombede civile faciliteter 38 gange, herunder skoler og hospitaler; der henviser til, at situationen for civile i Yemen, navnlig børn, er blevet forværret siden begyndelsen af krisen; der henviser til, at FN har kritiseret den arabiske koalition for at være ansvarlige for 638 børns død;

F.  der henviser til, at våben fra europæiske lande stadig udføres til Saudi-Arabien, og at der er mistanke om, at de anvendes i konflikten i Yemen; der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 13. september 2017 om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP[1] opfordrede til indstilling af al eksport af militærteknologi eller våben til konfliktramte områder; der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd har indført en våbenembargo på houthimilitser;

1.  mener, at konflikten i Yemen skal løses på diplomatisk vis snarest muligt, navnlig af hensyn til civilbefolkningen i Yemen; opfordrer alle parter, især Saudi-Arabien, til at sætte en stopper for alle militære angreb i Yemen og foreslå en øjeblikkelig våbenhvile efterfulgt af fredsforhandlinger; fordømmer ethvert forsøg på at udvide konflikten til andre regioner eller lande;

2.  fordømmer på det kraftigste de seneste luftangreb anført af Saudi-Arabien på yemenitisk territorium; fordømmer enhver form for samarbejde med terrororganisationer som al-Qaeda eller Da'esh i konflikter; foreslår, at FN udarbejder en nøjagtig rapport om de militære forbindelser mellem den militære ledelse i Saudi-Arabien og terrororganisationer i Yemen;

3.  er bekymret over den humanitære situation i Yemen, der primært skyldes Saudi-Arabiens og dets allieredes blokadepolitik samt luftangreb på landets infrastruktur; opfordrer Saudi-Arabien til omgående at standse blokaden af Yemens havne for at undgå en humanitær katastrofe; er bekymret over eskaleringen af konflikten, der risikerer at føre til en ny massemigrationsbølge, som også kan få indvirkning på europæiske lande;

4.  understreger, at den arabiske koalition under ledelse af Saudi-Arabien bevidst har angrebet civile faciliteter, hvor der var børn; kritiserer kraftigt alle militære angreb mod civile, navnlig børn; fordømmer alle angreb på civile faciliteter, såsom hospitaler og skoler, og opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at sætte en stopper for sådanne angreb; opfordrer De Forenede Nationer til at udelukke Saudi-Arabien fra Menneskerettighedsrådet;

5.  understreger, at Saudi-Arabien stadig importerer våben og militære teknologier fra EU-lande, som er under mistanke for at blive anvendt i konflikten i Yemen; foreslår, at FN bør indføre en våbenembargo mod Saudi-Arabien;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfstaternes Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.