Päätöslauselmaesitys - B8-0656/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0656/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin tilanteesta

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

Menettely : 2017/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0656/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0656/2017
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0656/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta

(2017/2849(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 14. marraskuuta 2017 antaman julkilausuman Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Saudi-Arabian ja Jemenin huthihallituksen välinen konflikti on saavuttanut aggressiivisuuden uuden tason; toteaa, että konflikti on sijaissota, jolla on tuhoisat seuraukset maalle ja sen väestölle; panee merkille, että vaikka kriisin poliittiseen ratkaisuun onkin kansainvälistä painetta, konfliktin osapuolet eivät ole onnistuneet pääsemään sovintoon ja taistelut jatkuvat; panee merkille, että YK:n Jemenin-erityislähettiläs Ismail Ould Cheikh Ahmed on tuonut esiin Jemenin konfliktia koskevan hämmästyttävän vähäisen kansainvälisen kiinnostuksen;

B.  toteaa, ettei Saudi-Arabian johtama arabikoalitio ole pyrkinyt millään tavoin konfliktin diplomaattiseen ratkaisuun vaan se on sen sijaan kiihdyttänyt konfliktia ilmaiskuilla ja muilla aseellisilla hyökkäyksillä Jemenin maaperällä; katsoo, että Saudi-Arabian sisäiset poliittiset konfliktit voivat johtaa Jemeniin kohdistuviin uusiin sotilaallisiin hyökkäyksiin; toteaa, että on olemassa vahva epäilys siitä, että arabikoalitio on tehnyt Jemenissä yhteistyötä terroristijärjestöjen, kuten al-Qaidan ja Da´eshin, kanssa;

C.  toteaa, että kansainvälisten tarkkailijoiden kertomusten mukaan humanitaarista tilannetta pidetään erittäin vakavana, ja sitä pahentaa edelleen Saudi-Arabian toteuttama Jemenin satamien saarto; toteaa, että lähes 90 prosenttia maan peruselintarvikkeista tuodaan ulkomailta; toteaa, että Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ja Yhdistyneiden kansakuntien mukaan tämä saarto on keskeinen tekijä, joka voi johtaa humanitaariseen katastrofiin ja aiheuttaa noin 27 miljoonan ihmisen nälkäkuoleman;

D.  toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien raporttien mukaan Jemenissä on yli kaksi miljoonaa maan sisäisesti siirtynyttä tai pakolaista; toteaa, että konfliktin välitön paheneminen ja humanitaarisen tilanteen heikkeneminen voivat aiheuttaa massamuuton toisen aallon, joka voi vaikuttaa Eurooppaankin;

E.  toteaa, että arabikoalitio pommitti siviilikohteita ja myös kouluja ja sairaaloita tahallisesti 38 kertaa; toteaa, että Jemenin siviilien ja etenkin lasten tilanne on huonontunut kriisin alun jälkeen; panee merkille, että Yhdistyneet kansakunnat on arvostellut arabikoalitiota siitä, että se on vastuussa 638 lapsen kuolemasta;

F.  toteaa, että Saudi-Arabiaan viedään edelleen Euroopan maista aseita, joita epäillään käytettävän Jemenin konfliktissa; ottaa huomioon 13. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano”[1], jossa parlamentti kehotti lopettamaan kaiken aseiden ja sotilasteknologian viennin konfliktialueille; toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto asetti puolisotilaallisia huthijoukkoja koskevan aseiden vientikiellon;

1.  katsoo, että Jemenin konflikti on ratkaistava diplomaattisesti mahdollisimman pian, mikä on etenkin Jemenin siviiliväestön etu; kehottaa kaikkia osapuolia ja erityisesti Saudi-Arabiaa lopettamaan kaikki sotilaalliset hyökkäykset Jemenissä ja ehdottamaan välitöntä tulitaukoa ja sen jälkeen rauhanneuvotteluja; tuomitsee kaikki yritykset laajentaa konfliktia muille alueille tai muihin maihin;

2.  tuomitsee jyrkästi viimeaikaiset ilmaiskut, joita Saudi-Arabia on tehnyt Jemenin alueella; tuomitsee kaikenlaisen yhteistyön terroristijärjestöjen, kuten al-Qaidan ja Da´eshin, kanssa konfliktin yhteydessä; ehdottaa, että Yhdistyneet kansakunnat laatisivat tarkan raportin Saudi-Arabian sotilasjohdon ja Jemenissä toimivien terroristijärjestöjen välisistä sotilaallisista suhteista;

3.  on huolissaan Jemenin humanitaarisesta tilanteesta, joka on ensisijaisesti seurausta Saudi-Arabian ja sen liittolaisten saartopolitiikasta sekä maan infrastruktuuriin kohdistetuista ilmaiskuista; kehottaa Saudi-Arabiaa lopettamaan välittömästi Jemenin satamien saarron humanitaarisen katastrofin välttämiseksi; on huolissaan konfliktin pahenemisesta, joka voi johtaa toiseen massamuuttoaaltoon, mikä puolestaan vaikuttaisi myös Euroopan maihin;

4.  korostaa, että Saudi-Arabian johtama arabikoalitio on tarkoituksellisesti iskenyt siviilikohteisiin, joissa on ollut lapsia; arvostelee voimakkaasti kaikkia siviileihin ja varsinkin lapsiin kohdistuvia sotilaallisia hyökkäyksiä; tuomitsee kaikki iskut siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin ja kouluihin, ja kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia lopettamaan tällaiset iskut; kehottaa Yhdistyneitä kansakuntia sulkemaan Saudi-Arabian ihmisoikeusneuvostosta;

5.  korostaa, että Saudi-Arabia tuo edelleen EU-maista aseita ja sotilasteknologiaa, joita epäillään käytettävän Jemenin konfliktissa; ehdottaa, että Yhdistyneet kansakunnat asettaisi Saudi-Arabian aseiden vientikieltoon;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.