Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0656/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0656/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Jemene

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu

Procedūra : 2017/2849(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0656/2017

B8-0656/2017

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene

(2017/2849(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2017 m. lapkričio 14 d. pareiškimą dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi konfliktas tarp Saudo Arabijos ir „Houthi“ vyriausybės Jemene pasiekė naują agresijos lygmenį; kadangi šis konfliktas vykdomas kaip išorės subjektų kurstomas karas, kurio pasekmės yra katastrofiškos visai šaliai ir jos gyventojams; kadangi, nepaisant tarptautinių raginimų rasti politinį krizės sprendimą, konflikto šalims susitarimo pasiekti nepavyko, taigi kovos tęsiasi; kadangi JT specialusis pasiuntinys Jemenui Ismail Ould Cheikh Ahmed atkreipė dėmesį į stebėtinai žemą tarptautinį susidomėjimą konfliktu Jemene;

B.  kadangi arabų šalių koalicija, kuriai vadovauja Saudo Arabija, net nebandė išspręsti konflikto diplomatiniu keliu, bet, priešingai, sustiprino konfliktą oro antpuoliais ir kitais agresijos veiksmais Jemeno teritorijoje; kadangi Saudo Arabijos vidaus politiniai konfliktai gali paskatinti ir kitus karinės agresijos veiksmus prieš Jemeną; kadangi yra rimtų įtarimų, kad arabų šalių koalicija bendradarbiavo su teroristinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, „Al-Qaida“ ir „Da’esh“ Jemene;

C.  kadangi, remiantis tarptautinių stebėtojų pranešimais, humanitarinė padėtis yra laikoma labai sunkia, ir ją dar labiau paaštrino Saudo Arabijos Jemeno uostams taikoma blokada; kadangi beveik 90 proc. pagrindinių šalies maisto produktų yra importuojami; kadangi, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto ir Jungtinių Tautų duomenimi, šios blokados yra pagrindinis veiksnys, kuris galėtų lemti humanitarinę katastrofą, įskaitant tai, kad maždaug 27 mln. žmonių tektų badauti;

D.  kadangi, remiantis Jungtinių Tautų pranešimų duomenimis, Jemeno teritorijoje yra daugiau kaip du milijonai šalies viduje perkeltų asmenų ir (arba) pabėgėlių; kadangi neišvengiamas konflikto paaštrėjimas ir blogėjanti humanitarinė padėtis galėtų paskatinti kitą masinės migracijos bangą, kuri galėtų paveikti ir Europą;

E.  kadangi arabų šalių koalicija sąmoningai 38 kartus bombardavo civilinius objektus, įskaitant mokyklas ir ligonines; kadangi civilių gyventojų, ypač vaikų, padėtis Jemene pablogėjo nuo krizės pradžios; kadangi Jungtinės Tautos kritikavo arabų šalių koaliciją už tai, kad ji kalta dėl 638 vaikų žūties;

F.  kadangi ginklai iš Europos šalių vis dar eksportuojami į Saudo Arabiją ir kadangi įtariama, kad jie naudojami Jemeno konflikte; kadangi savo 2017 m. rugsėjo 13 d. rezoliucijoje „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/CFSP įgyvendinimas“[1], Parlamentas ragino nutraukti visų ginklų ir karinių technologijų eksportą į konfliktų zonas; kadangi Jungtinių Tautų Saugumo Taryba nustatė ginklų embargą „Houthi“ grupuotės sukarintoms grupėms;

1.  mano, kad konfliktas Jemene turi būti kuo greičiau išspręstas diplomatiniu keliu, ypač Jemeno civilių gyventojų labui; ragina visas suinteresuotąsias šalis, visų pirma Saudo Arabiją, nutraukti visus karinės agresijos Jemene veiksmus ir nedelsiant paskelbti paliaubas, po kurių prasidėtų taikos derybos; smerkia bet kokius bandymus išplėsti konfliktą į kitus regionus ar valstybes;

2.  griežtai smerkia pastarojo meto Saudo Arabijai vadovaujant Jemeno teritorijoje vykdytus oro antpuolius; smerkia bet kokį bendradarbiavimą su teroristinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, „Al-Qaida“ arba „Da’esh“, konflikto metu; siūlo, kad Jungtinės Tautos parengtų tikslią ataskaitą apie karinius ryšius tarp Saudo Arabijos karinės vadovybės ir teroristinių organizacijų Jemene;

3.  yra susirūpinęs dėl humanitarinės padėties Jemene, kurią labiausiai lemia Saudo Arabijos ir jos sąjungininkių vykdoma blokadų politika ir oro antpuoliai, nukreipti prieš šalies infrastruktūrą; ragina Saudo Arabiją nedelsiant nutraukti Jemeno uostų blokadą, siekiant užkirsti kelią humanitarinei katastrofai; yra susirūpinęs dėl konflikto paaštrėjimo, dėl kurio gali kilti dar viena masinės migracijos banga, kuri taip pat galėtų paveikti ir Europos valstybes;

4.  pabrėžia, kad Saudo Arabijos vadovaujama arabų šalių koalicija tyčia atakavo civilinius objektus, kuriuose buvo vaikų; griežtai smerkia visus karinės agresijos veiksmus prieš civilius gyventojus, ypač vaikus; smerkia visus išpuolius prieš civilinius objektus, tokius kaip ligoninės ir mokyklos, ir ragina visas konflikto šalis nutraukti tokio pobūdžio puolimus; ragina Jungtines Tautas pašalinti Saudo Arabiją iš Žmogaus teisių tarybos;

5.  pabrėžia, kad Saudo Arabija iš ES šalių vis dar importuoja ginklus ir karines technologijas, kurie, kaip įtariama, naudojami konflikto Jemene metu; siūlo, kad Jungtinės Tautos nustatytų ginklų embargą Saudo Arabijai;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.