Rezolūcijas priekšlikums - B8-0656/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0656/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Jemenā

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Harald Vilimsky ENF grupas vārdā

Procedūra : 2017/2849(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0656/2017
Iesniegtie teksti :
B8-0656/2017
Pieņemtie teksti :

B8-0656/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā

(2017/2849(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2017. gada 14. novembra paziņojumu par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā konflikts starp Saūda Arābiju un hūsītu valdību Jemenā ir sasniedzis jaunu agresijas līmeni; tā kā šis konflikts ir starpniekkarš ar postošām sekām valstij un tās iedzīvotājiem; tā kā, neraugoties uz starptautiskajiem aicinājumiem rast politisku krīzes risinājumu, konfliktā iesaistītās puses nav spējušas panākt noregulējumu un cīņas turpinās; tā kā ANO īpašais sūtnis Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed ir norādījis uz starptautiskās intereses par konfliktu Jemenā pārsteidzoši zemo līmeni;

B.  tā kā Saūda Arābijas vadītā arābu valstu koalīcija neveica nekādus mēģinājumus atrisināt konfliktu diplomātiskā ceļā, bet tā vietā ir pastiprinājusi konfliktu ar aviācijas uzbrukumiem un citiem agresijas aktiem Jemenas teritorijā; tā kā Saūda Arābijas iekšzemes politiskie konflikti varētu novest pie vēl lielākas militārās agresijas pret Jemenu; tā kā pastāv nopietnas aizdomas, ka arābu valstu koalīcija Jemenā ir sadarbojusies ar teroristu organizācijām, piemēram, Al Qaeda un Da’esh;

C.  tā kā saskaņā ar starptautisko novērotāju ziņojumiem humanitārā situācija tiek uzskatīta par ļoti smagu un to īpaši saasina Saūda Arābijas veiktā Jemenas ostu blokāde; tā kā Jemenā tiek importēti gandrīz 90 % no valsts pārtikas pamatproduktiem; tā kā saskaņā ar Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas un Apvienoto Nāciju Organizācijas sniegto informāciju šīs blokādes ir galvenais faktors, kas varētu izraisīt humanitāru katastrofu, tostarp badu aptuveni 27 miljoniem cilvēku;

D.  tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ziņojumiem Jemenas teritorijā ir vairāk nekā divi miljoni iekšzemē pārvietotu personu un bēgļu; tā kā draudošā konflikta saasināšanās un humanitārās situācijas pasliktināšanās varētu novest pie vēl viena masveida migrācijas viļņa, kas varētu ietekmēt arī Eiropu;

E.  tā kā arābu valstu koalīcija ir 38 reizes apzināti bombardējusi civilos objektus, tostarp skolas un slimnīcas; tā kā civiliedzīvotāju un jo īpaši bērnu situācija Jemenā kopš krīzes sākuma ir pasliktinājusies; tā kā Apvienoto Nāciju Organizācija ir kritizējusi arābu valstu koalīciju, ka tā ir atbildīga par 638 bērnu bojāeju;

F.  tā kā no Eiropas valstīm joprojām tiek eksportēti ieroči uz Saūda Arābiju un tā kā pastāv aizdomas, ka tie tiek izmantoti konfliktā Jemenā; tā kā 2017. gada 13. septembra rezolūcijā par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana[1] Parlaments aicināja pārtraukt visu ieroču un militāro tehnoloģiju eksportu uz konflikta zonām; tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome ir noteikusi ieroču embargo hūsītu paramilitārajiem grupējumiem,

1.  uzskata, ka konflikts Jemenā ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk un diplomātiskā ceļā, jo īpaši Jemenas civiliedzīvotāju interesēs; aicina visas ieinteresētās personas, it īpaši Saūda Arābiju, izbeigt jebkādu militāro agresiju Jemenā un ierosina nekavējoties noslēgt pamieru, kam sekotu miera sarunas; nosoda jebkuru mēģinājumu paplašināt konfliktu uz citiem reģioniem vai valstīm;

2.  stingri nosoda nesenos Saūda Arābijas vadītos aviācijas uzbrukumus Jemenas teritorijā; nosoda jebkādu sadarbību konflikta laikā ar teroristu organizācijām, piemēram, Al Qaeda vai Da`esh; iesaka, lai Apvienoto Nāciju Organizācija izstrādā izsmeļošu ziņojumu par militārajām attiecībām starp Saūda Arābijas militāro vadību un teroristu organizācijām Jemenā;

3.  pauž bažas par humanitāro situāciju Jemenā, ko galvenokārt izraisa Saūda Arābijas un tās sabiedroto blokādes politika, kā arī aviācijas uzbrukumi valsts infrastruktūrai; aicina Saūda Arābiju nekavējoties izbeigt Jemenas ostu blokādes, lai novērstu humanitāro katastrofu; pauž bažas par konflikta saasināšanos, kas varētu novest pie vēl viena masveida migrācijas viļņa ar ietekmi arī Eiropas valstīs;

4.  uzsver, ka Saūda Arābijas vadītā arābu valstu koalīcija apzināti uzbruka civilajiem objektiem, kuros bija bērni; stingri kritizē jebkādu militāro agresiju pret civiliedzīvotājiem, jo īpaši bērniem; nosoda visus uzbrukumus civilajiem objektiem, piemēram, slimnīcām un skolām, un mudina visas konfliktā iesaistītās puses izbeigt šāda veida uzbrukumus; aicina Apvienoto Nāciju Organizāciju izslēgt Saūda Arābiju no Cilvēktiesību padomes;

5.  uzsver, ka Saūda Arābija no ES valstīm joprojām importē militārās tehnoloģijas un ieročus, par kuriem ir aizdomas, ka tos izmanto Jemenā notiekošajā konfliktā; iesaka Apvienoto Nāciju Organizācijai noteikt ieroču embargo pret Saūda Arābiju;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.