ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 539kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


за отпускане на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на регионите, засегнати от урагана Ирма


Стийв Бриуа, Мари-Кристин Арнотю, Никола Бе, Доминик Билд, Мари-Кристин Бутоне, Мирей Д'Орнано, Едуар Феран, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк, Франс Жаме, Жил Льобретон, Кристел Льошевалие, Филип Лоазо, Доминик Мартен, Жоел Мeлен, Бернар Моно, Жан-Люк Шафаузер, Милене Трошчински

Предложение за резолюция на Европейския парламент за отпускане на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на регионите, засегнати от урагана Ирма  
B8‑0657/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ураганът Ирма е причинил значителни материални щети, които вече се изчисляват в размер на няколко милиарда евро, на острови като Сен Мартен, Сен Бартелеми, Ангила и Британските Вирджински острови, които принадлежат на държави – членки на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) е израз на европейската солидарност посредством осигуряване на финансова помощ за държавите — членки на ЕС, изправени пред природни бедствия, довели до преки щети, чиято стойност е по-голяма от 1% от регионалния БВП, когато става дума за най-отдалечените региони;

В.  като има предвид, че ФСЕС позволява финансирането на неотложни дейности от първа необходимост и финансовото участие при възстановяването на инфраструктурата в регионите, засегнати от природно бедствие;

1.  изисква от Европейската комисия в най-кратки срокове да мобилизира фонд „Солидарност“ на ЕС в полза на държавите – членки на Европейския съюз, засегнати от урагана Ирма;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

 

(1)

OВ L 189, 27.6.2014 г, стр. 143.

 

Правна информация - Политика за поверителност