ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 468kWORD 48k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των περιοχών που επλήγησαν από τον τυφώνα Irma


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των περιοχών που επλήγησαν από τον τυφώνα Irma  
B8‑0657/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τυφώνας Irma προκάλεσε τεράστιες υλικές ζημίες, που ανέρχονται ήδη σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, σε νησιά που ανήκουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Άγιος Μαρτίνος, ο Άγιος Βαρθολομαίος, η Ανγκουίλα και οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ενσαρκώνει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, παρέχοντας χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη μέλη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές όταν αυτές έχουν προκαλέσει άμεσες ζημίες των οποίων το κόστος υπερβαίνει το 1 % του περιφερειακού ΑΕΠ, σε περίπτωση που πρόκειται για εξόχως απόκεντρη περιοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης επιτρέπει τη χρηματοδότηση επειγουσών δράσεων πρώτης ανάγκης και τη συγχρηματοδότηση της ανασυγκρότησης των υποδομών στις περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή·

1.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινητοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν το Ταμείο Αλληλεγγύης υπέρ των περιφερειών των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν πληγεί από τον τυφώνα Irma·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

 

(1)

ΕΕ L 189, της 27.6.2014, σ. 143.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου