RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 157kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite eraldamise kohta orkaan Irma tagajärjel kannatanud piirkondadele


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite eraldamise kohta orkaan Irma tagajärjel kannatanud piirkondadele  
B8‑0657/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 661/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et orkaan Irma põhjustas ELi liikmesriikidele kuuluvatel Saint-Martini, Saint-Barthélemy ja Anguilla saartel ning Briti Neitsisaartel märkimisväärset materiaalset kahju, mis on hinnanguliselt mitu miljardit eurot;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond väljendab Euroopa solidaarsust, andes finantsabi ELi liikmesriikidele, keda tabanud looduskatastroofidest tulenev otsene kahju on suurem kui 1 % piirkondlikust SKPst, kui tegemist on äärepoolseima piirkonnaga;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu Solidaarsusfondi abil rahastatakse kiireloomulisi esmatähtsaid meetmeid ja osaletakse looduskatastroofis kannatanud piirkondade taristu taastamise rahastamises;

1.  nõuab, et Euroopa Komisjon eraldaks võimalikult kiiresti Euroopa Liidu Solidaarsusfondist vahendeid orkaan Irma tagajärjel kannatanud ELi liikmesriikide piirkondadele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja liikmesriikidele.

(1)

ELT L 189, 27.6.2014, lk 143.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika