PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 153kWORD 42k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttämisestä hurrikaani Irman tuhoista kärsineiden alueiden hyväksi


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttämisestä hurrikaani Irman tuhoista kärsineiden alueiden hyväksi  
B8‑0657/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 661/2014(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että hurrikaani Irma on aiheuttanut huomattavia aineellisia vahinkoja, joiden kustannukset nousevat jo nyt useisiin miljardeihin euroihin, Euroopan unionin jäsenvaltioihin kuuluvilla saarilla, joista mainittakoon Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Anguilla ja Brittiläiset neitsytsaaret;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) toteuttaa eurooppalaista solidaarisuutta antamalla taloudellista apua unionin jäsenvaltioille, jotka kärsivät sellaisista luonnonkatastrofeista, joiden suoraan aiheuttamien vahinkojen kustannukset ovat yli yksi prosenttia alueen bruttokansantuotteesta;

C.  ottaa huomioon, että EUSR rahoittaa ensisijaisia hätä- ja pelastustoimia sekä osallistuu luonnonkatastrofista kärsineiden alueiden infrastruktuurin jälleenrakentamisen rahoitukseen;

1.  kehottaa komissiota ottamaan mahdollisimman nopeasti käyttöön EUSR:n varoja niiden unionin jäsenvaltioiden hyväksi, jotka ovat kärsineet hurrikaani Irman aiheuttamista tuhoista;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja jäsenvaltioille.

 

(1)

EUVL L 189, 27.6.2014, s. 143.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö