PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 252kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije za regije pogođene uraganom Irma


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynsk

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije za regije pogođene uraganom Irma  
B8-0657/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je uragan Irma na otocima koji pripadaju državama članicama Europske unije, primjerice Saint-Martinu, Saint-Barthélemyju, Angvili i Britanskim Djevičanskim otocima, prouzročio znatnu materijalnu štetu koja se već mjeri u milijardama eura;

B.  budući da je Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) izraz europske solidarnosti i da se njime pruža financijska pomoć državama članicama Unije pogođenima prirodnim katastrofama koje su prouzročile izravnu štetu u iznosu višem od 1 % regionalnoga BDP-a (postotak koji se odnosi na najudaljenije regije);

C.  budući da se iz FSEU-a mogu financirati hitne operacije od ključne važnosti i da se sredstvima iz tog fonda može sudjelovati u obnovi infrastrukture u regijama pogođenima prirodnim katastrofama;

1.  poziva Europsku komisiju da u što kraćem roku mobilizira Fond solidarnosti Europske unije za regije država članica Unije pogođene uraganom Irma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

 

(1)

SL L 189, 27.6.2014., str. 143.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti