Projekt rezolucji - B8-0657/2017Projekt rezolucji
B8-0657/2017

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz regionów dotkniętych huraganem Irma

  12.9.2017

  złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

  Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

  B8‑0657/2017

  Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz regionów dotkniętych huraganem Irma

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[1],

  –  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że na wyspach należących do państw członkowskich Unii Europejskiej, między innymi na Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Anguilli i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, huragan Irma spowodował poważne szkody materialne, które obecnie szacuje się już na kilka miliardów euro;

  B.  mając na uwadze, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) stanowi wyraz europejskiej solidarności, jako że dostarcza pomocy finansowej państwom członkowskim UE zmuszonym do stawienia czoła klęskom żywiołowym, które były przyczyną bezpośrednich szkód w wysokości przekraczającej – w przypadku regionów najbardziej oddalonych – 1 % PKB regionu;

  C.  mając na uwadze, że FSUE umożliwia sfinansowanie pilnych niezbędnych działań i wkład finansowy w odbudowę infrastruktury w regionach dotkniętych klęską żywiołową;

  1.  zwraca się do Komisji o bezzwłoczne uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz regionów państw członkowskich Unii Europejskiej dotkniętych huraganem Irma;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz państwom członkowskim.