PROJEKT REZOLUCJI
PDF 324kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz regionów dotkniętych huraganem Irma


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz regionów dotkniętych huraganem Irma  
B8‑0657/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że na wyspach należących do państw członkowskich Unii Europejskiej, między innymi na Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Anguilli i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, huragan Irma spowodował poważne szkody materialne, które obecnie szacuje się już na kilka miliardów euro;

B.  mając na uwadze, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) stanowi wyraz europejskiej solidarności, jako że dostarcza pomocy finansowej państwom członkowskim UE zmuszonym do stawienia czoła klęskom żywiołowym, które były przyczyną bezpośrednich szkód w wysokości przekraczającej – w przypadku regionów najbardziej oddalonych – 1 % PKB regionu;

C.  mając na uwadze, że FSUE umożliwia sfinansowanie pilnych niezbędnych działań i wkład finansowy w odbudowę infrastruktury w regionach dotkniętych klęską żywiołową;

1.  zwraca się do Komisji o bezzwłoczne uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz regionów państw członkowskich Unii Europejskiej dotkniętych huraganem Irma;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz państwom członkowskim.

 

(1)

Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 143.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności