NÁVRH UZNESENIA
PDF 163kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na podporu regiónov postihnutých hurikánom Irma


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na podporu regiónov postihnutých hurikánom Irma  
B8‑0657/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže hurikán Irma spôsobil veľké materiálne škody, ktorých výška už teraz predstavuje niekoľko miliárd eur, na ostrovoch, ktoré patria k členským štátom Európskej únie, ako sú napr. Svätý Martin, Svätý Bartolomej, Anguilla a Britské panenské ostrovy;

B.  keďže Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) je vyjadrením európskej solidarity, a to formou finančnej pomoci poskytovanej členským štátom Únie čeliacim prírodným katastrofám, v dôsledku ktorých vznikli priame škody v hodnote nad 1 % regionálneho HDP v prípade najvzdialenejších regiónov;

C.  keďže FSEÚ umožňuje financovať základné núdzové opatrenia a finančne sa podieľať na obnove infraštruktúry v regiónoch postihnutých prírodnou katastrofou;

1.  žiada Európsku komisiu, aby čo najskôr mobilizovala FSEÚ na podporu regiónov v členských štátoch Európskej únie, ktoré zasiahol hurikán Irma;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a členským štátom.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 143.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia