FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 158kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om användningen av medel från Europeiska unionens solidaritetsfond till områden som drabbats av orkanen Irma


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Förslag till Europaparlamentets resolution om användningen av medel från Europeiska unionens solidaritetsfond till områden som drabbats av orkanen Irma  
B8‑0657/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Orkanen Irma har orsakat betydande materiella skador, som redan nu uppgår till flera miljarder euro, på öar som hör till EU:s medlemsstater, såsom Saint-Martin, Saint‑Barthélemy, Anguilla och Brittiska Jungfruöarna.

B.  Europeiska unionens solidaritetsfond uttrycker europeisk solidaritet genom att tillhandahålla finansiellt stöd till EU-medlemsstater som drabbats av sådana naturkatastrofer vars direkta skador överstiger 1 % av regionens BNP, när det gäller ett yttersta randområde.

C.  Solidaritetsfonden kan användas till finansiering av nöd- och återställningsinsatser och bidra ekonomiskt till återuppbyggnaden av infrastruktur i områden som drabbats av en naturkatastrof.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast utnyttja solidaritetsfonden för att stödja de regioner i EU:s medlemsstater som drabbats av orkanen Irma.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och medlemsstaterna.

 

(1)

EUT L 189, 27.6.2014, s. 143.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy