Návrh usnesení - B8-0666/2017Návrh usnesení
B8-0666/2017

NÁVRH USNESENÍ o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování

4.12.2017 - (D052941/02 – 2017/2920(RPS))

předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Odpovědní poslanci: Christel Schaldemose, Bart Staes


Postup : 2017/2920(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0666/2017
Předložené texty :
B8-0666/2017
Přijaté texty :

B8-0666/2017

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování

(D052941/02 – 2017/2920(RPS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (D052941/02) (dále jen „návrh nařízení Komise“),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách[1], a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách[2],

–  s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi[3],

–  s ohledem na hlasování, které proběhlo dne 25. září 2017 v sekci nových potravin a toxikologické bezpečnosti potravinového řetězce Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a kterým bylo schváleno kladné stanovisko, přičemž dva členové se hlasování zdrželi a dva hlasovali proti stanovisku;

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že právní předpisy Unie, zejména nařízení (ES) č. 1333/2008, v současné době umožňují přidávání kyseliny fosforečné, fosforečnanů (E 338–341 a E 343) a polyfosforečnanů (E 450–452) jako potravinářských přídatných látek do velkého počtu potravin pro různé technologické účely; vzhledem k tomu, že se fosforečnany běžně vyskytují v mnoha potravinách a že se ve formě přídatných látek snadněji vstřebávají v lidských střevech;

B.  vzhledem k tomu, že panuje vážné znepokojení a koluje řada otázek ohledně negativních vlivů, které mají fosforečnany používané jako přídatné látky na lidské zdraví;

C.  vzhledem k tomu, že návrh nařízení Komise pozměňuje přílohu II nařízení (ES) č. 1333/2008 s cílem umožnit použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) jako potravinářských přídatných látek ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování, které jsou ze skopového, z jehněčího, telecího, příp. z hovězího masa zpracovaného pomocí tekutých ochucovadel či z drůbežího masa zpracovaného pomocí tekutých ochucovadel jednotlivě, v kombinaci nebo bez těchto ochucovadel a které jsou také v porcované, příp. mleté podobě určené k opékání prostřednictvím provozovatele potravinářského podniku a následné konzumaci konečným spotřebitelem;

D.  vzhledem k tomu, že ve zprávě Komise z roku 2017 o oficiálních kontrolách potravinářských přídatných látek[4] bylo zjištěno, že členské státy se celkově potýkají s významnými problémy s ověřováním toho, zda jsou tyto látky používány v souladu s požadavky právních předpisů Unie; vzhledem k tomu, že v této zprávě se rovněž uvádí, že v některých členských státech vykládají příslušné orgány a provozovatelé potravinářských podniků platné unijní požadavky vztahující se na masné polotovary a masné výrobky, mimo jiné i v případě výkladu výjimek uvedených v nařízení (ES) č. 1333/2008, různě a někdy chybně, což vede k jejich nejednotnému uplatňování;

E.  vzhledem k tomu, že ve vědeckém hodnocení[5] zveřejněném v roce 2012 se uvádí, že potravinářské přídatné látky z fosforečnanů jsou důvodem ke znepokojení, neboť mohou mít souvislost se zvýšenou hladinou fosforečnanů v séru; vzhledem k tomu, že vysoká hladina fosforečnanů v séru je spojována s vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění;

F.  vzhledem k tomu, že Komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o provedení odborného zhodnocení obav vznesených ve vědecké zprávě a že úřad EFSA toto zhodnocení následně zveřejnil v roce 2013[6];

G.  vzhledem k tomu, že zatímco úřad EFSA dospěl ve svém hodnocení k závěru, že nelze potvrdit, že by zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění souviselo s rozdíly v příjmu fosforu ve stravě obecně či ve formě fosforečnanů v přídatných látkách, zdůraznil rovněž, že fosforečnany používané jako potravinářské přídatné látky znovu s vysokou prioritou posoudí do 31. prosince 2018, jak požaduje nařízení (EU) č. 257/2010;

H.  vzhledem k tomu, že ve vědecká studii zveřejněné v roce 2013 se uvádí, že „vysoká úroveň příjmu fosforu je u celostátně reprezentativního a zdravého vzorku obyvatelstva Spojených států spojena se zvýšenou úmrtností“ a že „s ohledem na zvýšený příjem fosforu u zdravých dospělých osob a široce užívané anorganické přídatné látky s obsahem fosforu ve zpracovaných potravinách mohou mít tato zjištění dalekosáhlý význam pro veřejné zdraví“[7]; vzhledem k tomu, že zjištění obsažená v jiné studii zveřejněné v roce 2014 naznačují, že dlouhodobá konzumace vysokého objemu fosforečnanů může poškodit stav kostí jak u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, tak u zdravé populace[8];

I.  vzhledem k tomu, že obecně platí zákaz používání přídatných látek z fosforečnanů v masných polotovarech;

J.  vzhledem k tomu, že se prostřednictvím celé řady výjimek používání fosforečnanů jako přídatných látek povolovalo u čím dál více masných polotovarů, čímž se zlegalizoval způsob použití, který ve skutečnosti není na základě unijní právní úpravy povolen; vzhledem k tomu, že v několika členských státech se přídatné látky z fosforečnanů ve zmrazených masných homolích stále protiprávně používají;

K.  vzhledem k tomu, že fosforečnany mohou být s ohledem na vlastnosti, díky nimž dobře vážou vodu, používány s cílem navýšit hmotnost masa, čímž se provozovatelům potravinářských podniků dává možnost úmyslně uvádět spotřebitele v omyl a dopouštět se podvodu prodejem vody za cenu masa;

L.  vzhledem k tomu, že zmrazené masné homole jsou určeny pro odvětví rychlého občerstvení; vzhledem k tomu, že spotřebitelé nejsou informováni o použití fosforečnanů jako potravinářských přídatných látek v těchto produktech, neboť nejsou označeny;

M.  vzhledem k tomu, že článek 6 nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví, že potravinářskou přídatnou látku lze zařadit na seznamy v přílohách II a III, pouze pokud na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavuje použití při navrhované míře žádné zdravotní riziko pro spotřebitele, existuje odůvodněná technologická potřeba, které nelze dosáhnout jinými hospodářsky a technicky proveditelnými prostředky, a její použití neuvádí spotřebitele v omyl;

N.  vzhledem k tomu, že není splněno žádné z výše uvedených kritérií;

1.  staví se proti přijetí návrhu nařízení Komise;

2.  domnívá se, že návrh nařízení Komise není v souladu s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 1333/2008;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala návrh nařízení zpět;

4.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala stávající zmocnění a předložila, pokud to bude nutné, návrhy na jeho ukončení nebo přezkum v případech, kdy opětovné posouzení použití fosforečnanů jako potravinářských přídatných látek provedené ze strany úřadu EFSA nemůže vyloučit veškerá zdravotní rizika vznikající v důsledku použití fosforečnanů jako potravinářských přídatných látek;

5.  vyzývá Komisi, aby účinně ověřila, že členské státy odpovídajícím způsobem vymáhají stávající právní předpisy Unie vztahující se na použití fosforečnanů jako potravinářských přídatných látek v masných polotovarech;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.