Procedure : 2017/2920(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0666/2017

Indgivne tekster :

B8-0666/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Afstemninger :

PV 13/12/2017 - 13.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 263kWORD 53k
4.12.2017
PE614.279v01-00
 
B8-0666/2017

jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c)


om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338‑452) i frosne lodrette kødspyd (D052941/02 – 2017/2920(RPS))


Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarlige medlemmer: Christel Schaldemose, Bart Staes
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338‑452) i frosne lodrette kødspyd (D052941/02 – 2017/2920(RPS))  
B8‑0666/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre – phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (udkast til Kommissionens forordning),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer(1), særlig artikel 10, stk. 3,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 af 25. marts 2010 om iværksættelse af et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer(2),

–  der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(3),

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder – sektionen om nye fødevarer og toksikologisk sikkerhed i fødevarekæden den 25. september 2017, hvor der blev afgivet en positiv udtalelse med to stemmer hverken for eller imod og to stemmer imod,

–  der henviser til beslutningsforslag fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c),

A.  der henviser til, at EU-lovgivningen, navnlig forordning (EF) nr. 1333/2008, i øjeblikket tillader tilsætning af phosphorsyre og phosphater (E 338‑341 og E 343) og polyphosphater (E 450‑452) som fødevaretilsætningsstoffer til mange teknologiske formål i en lang række fødevarer; der henviser til, at phosphater ganske vist forekommer naturligt i mange fødevarer, men at de former, der anvendes som tilsætningsstoffer lettere absorberes i den menneskelige tarm;

B.  der henviser til, at der er alvorlige bekymringer og spørgsmål omkring de negative sundhedsmæssige virkninger af phosphater, der anvendes som tilsætningsstoffer til fødevarer;

C.  der henviser til, at udkastet til Kommissionens forordning ændrer bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 med henblik på at tillade anvendelsen af phosphorsyre – phosphater – di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) som fødevaretilsætningsstoffer i frosne lodrette roterende kødspyd af fåre-, lamme-, kalve- og/eller oksekød, der er behandlet med flydende krydring, eller af fjerkrækød, der er behandlet med eller uden flydende krydring anvendt alene og/eller i kombination, og herudover skivet og/eller hakket og udformet til at blive stegt af en fødevarevirksomhed og derefter fortæret af den endelige forbruger;

D.  der henviser til, at det i en Kommissionsrapport fra 2017 om offentlig kontrol med fødevaretilsætningsstoffer(4) konkluderedes, at medlemsstaterne generelt står over for betydelige udfordringer i forhold til at kontrollere, at fødevaretilsætningsstoffer anvendes i overensstemmelse med EU's lovgivningsmæssige krav; der henviser til, at rapporten ligeledes fastslog, at kompetente myndigheder og fødevarevirksomheder i nogle medlemsstater havde forskellige og undertiden ukorrekte fortolkninger af gældende EU-krav vedrørende tilberedt kød og kødprodukter, herunder for så vidt angår fortolkningen af undtagelserne i forordning (EF) nr. 1333/2008, hvilket medførte mangel på ensartet gennemførelse af kravene;

E.  der henviser til, at der i 2012 blev offentliggjort en videnskabelig undersøgelse(5), hvori det konstateredes, at phosphatholdige tilsætningsstoffer i fødevarer giver anledning til bekymring, da de kan kædes sammen med høje serumphosphatniveauer; der henviser til, at høje serumphosphatniveauer er blevet sat i forbindelse med en øget risiko for hjertekarsygdomme;

F.  der henviser til, at Kommissionen anmodede om, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) foretog en videnskabelig vurdering af de betænkeligheder, der blev rejst i den videnskabelige undersøgelse, og at EFSA efterfølgende offentliggjorde denne vurdering i 2013(6);

G.  der henviser til, at EFSA i sin vurdering konkluderede, at det ikke var muligt at efterprøve, om den forøgede risiko for hjertekarsygdomme kunne tilskrives forskelle i indtagelsen af phosphor gennem kosten i almindelighed eller i form af phosphatholdige tilsætningsstoffer, men at den også fremhævede, at phosphater til brug som fødevaretilsætningsstoffer i henhold til forordning (EU) nr. 257/2010 skal genevalueres af EFSA senest den 31. december 2018, hvilket har høj prioritet;

H.  der henviser til, at en videnskabelig undersøgelse, der blev offentliggjort i 2013, fandt, at et højt phosphorindtag var forbundet med øget dødelighed i et nationalt repræsentativt, sundt amerikansk befolkningsudsnit, og, at disse resultater kan have vidtrækkende konsekvenser for den offentlige sundhed i betragtning af raske voksnes fortsatte høje phosphorindtag og den udbredte brug af uorganiske phosphorholdige tilsætningsstoffer i forarbejdede fødevarer(7); der henviser til, at resultaterne af en anden undersøgelse, der blev offentliggjort i 2014, tyder på, at en phosphorrig kost på lang sigt kan forringe knoglesundheden både hos patienter med kroniske nyresygdomme og i den raske del af befolkningen(8);

I.  der henviser til, at anvendelsen af phosphatholdige tilsætningsstoffer generelt ikke er tilladt i tilberedt kød;

J.  der henviser til, at anvendelsen af phosphater imidlertid er blevet godkendt som tilsætningsstoffer i flere og flere former for tilberedt kød gennem undtagelse på undtagelse, hvorved man har lovliggjort brug, som faktisk ikke er tilladt i henhold til EU-lovgivningen; der henviser til, at phosphatholdige tilsætningsstoffer er blevet og stadig bliver ulovligt anvendt i frosne lodrette spyd i flere medlemsstater;

K.  der henviser til, at phosphater, på grund af evne til at binde vand, kan anvendes til at øge vægten på kød, således at fødevarevirksomheder med forsæt kan vildlede forbrugerne og svindle ved at sælge vand til prisen på kød;

L.  der henviser til, at frosne lodrette kødspyd er bestemt til udespisebranchen; der henviser til, at dette betyder, at forbrugerne ikke informeres om anvendelsen af phosphater som fødevaretilsætningsstoffer i disse produkter, idet de ikke er mærket;

M.  der henviser til, at artikel 6 forordning (EF) nr. 1333/2008 foreskriver, at et fødevaretilsætningsstof kun kan optages på listerne i bilag II og III, hvis det på grundlag af den foreliggende videnskabelige dokumentation ikke udgør noget sikkerhedsproblem for forbrugerens sundhed ved det foreslåede anvendelsesniveau, hvis der er et tilstrækkeligt stort teknologisk behov herfor, der ikke kan opfyldes ved hjælp af andre økonomisk og teknologisk anvendelige metoder, og hvis det ikke vildleder forbrugeren;

N.  der henviser til, at ingen af ovennævnte kriterier er opfyldt;

1.  modsætter sig vedtagelsen af udkastet til Kommissionens forordning;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens forordning ikke er i overensstemmelse med formålet og indholdet i forordning (EF) nr. 1333/2008;

3.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til forordning tilbage;

4.  opfordrer Kommissionen til at gennemgå de eksisterende tilladelser igen og, om nødvendigt, fremsætte forslag til deres afskaffelse eller revision i tilfælde, hvor EFSA's revurdering af phosphater anvendt som fødevaretilsætningsstoffer ikke kan udelukke en sundhedsrisiko som følge af anvendelsen af phosphater som fødevaretilsætningsstoffer;

5.  opfordrer Kommissionen til effektivt at efterprøve, at medlemsstaterne på passende vis håndhæver den nuværende EU-lovgivning vedrørende anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i tilberedt kød;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)

EFT L 80 af 26.3. 2010, s. 19.

(3)

EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(4)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

(5)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278747/

(6)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3444

(7)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893724/

(8)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24425727

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik