Πρόταση ψηφίσματος - B8-0666/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0666/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο

4.12.2017 - (D052941/02 – 2017/2920(RPS))

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Αρμόδιοι βουλευτές: Christel Schaldemose, Bart Staes


Διαδικασία : 2017/2920(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0666/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0666/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0666/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο

(D052941/02 – 2017/2920(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (D052941/02) (‘σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής’),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕK) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τα πρόσθετα τροφίμων[1] και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 257/2010 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος για την επαναξιολόγηση εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή,[3],

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, τμήμα για τα νέα τρόφιμα και την τοξικολογική ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας, που διεξήχθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, αποτέλεσμα της οποίας ήταν μια ευνοϊκή γνώμη με δύο αποχές και δύο ψήφους κατά,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της Ένωσης, και συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, επιτρέπει επί του παρόντος την προσθήκη φωσφορικού οξέος και φωσφορικών αλάτων (E 338-341 και E 343) και πολυφωσφορικών αλάτων (E 450-452) ως προσθέτων τροφίμων για διάφορους τεχνολογικούς σκοπούς σε μεγάλο αριθμό τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ τα φωσφορικά άλατα απαντούν σε πολλά τρόφιμα, οι μορφές που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες απορροφώνται ευκολότερα από το έντερο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και ερωτήματα γύρω από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην υγεία τα φωσφορικά άλατα που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα τροφίμων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, προκειμένου να επιτραπεί η χρήση του φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) ως προσθέτων τροφίμων σε «κατεψυγμένο γύρο πρόβειου, αρνίσιου, μοσχαρίσιου και/ή βοείου κρέατος επεξεργασμένου με υγρά καρυκεύματα ή κρέατος πουλερικών που έχει υποστεί κατεργασία με ή χωρίς υγρά καρυκεύματα μόνο του και/ή σε συνδυασμό, καθώς και τεμαχισμένα σε φέτες και/ή αλεσμένα που πρόκειται να υποβληθούν σε φρύξη από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων, και στη συνέχεια πρόκειται να καταναλωθούν από τον τελικό καταναλωτή»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της Επιτροπής του 2017 σχετικά με τους επίσημους ελέγχους των προσθέτων τροφίμων[4] διαπιστώθηκε ότι, συνολικά, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην προσπάθειά τους να εξακριβώσουν ότι τα πρόσθετα τροφίμων χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ερμηνεύουν διαφορετικά, και ενίοτε εσφαλμένα, τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις σχετικά με τα παρασκευάσματα και προϊόντα κρέατος, αλλά και τις εξαιρέσεις που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, γεγονός που οδήγησε σε έλλειψη ομοιόμορφης εφαρμογής των εν λόγω απαιτήσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 δημοσιεύθηκε επιστημονική ανασκόπηση [5] στην οποία διαπιστωνόταν ότι τα φωσφορικά πρόσθετα στα τρόφιμα είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχίες, καθώς ενδέχεται να συνδέεται με υψηλά επίπεδα φωσφορικών αλάτων στον ορό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα φωσφορικών αλάτων στον ορό συνδέονται με αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να προβεί σε επιστημονική αξιολόγηση των ανησυχιών που εκφράστηκαν σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση, την οποία στη συνέχεια η EFSA δημοσίευσε το 2013[6]·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η EFSA στην αξιολόγηση της επανεξέτασης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί αν η αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου οφείλεται σε διαφορές ως προς την πρόσληψη δια της τροφής του φωσφόρου γενικώς ή υπό μορφή πρόσθετων φωσφορικών αλάτων, τόνιζε ωστόσο επίσης ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 257/2010, η χρήση των φωσφορικών αλάτων ως προσθέτων τροφίμων θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου από την EFSA κατά προτεραιότητα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2013 δείχνει ότι η «υψηλή πρόσληψη φωσφόρου συνδέεται με αυξημένη θνησιμότητα σε αντιπροσωπευτικό σε εθνικό επίπεδο, υγιή πληθυσμό των ΗΠΑ» και ότι, «λόγω της επικράτησης της πρόσληψης υψηλών ποσοτήτων φωσφόρου από υγιείς ενηλίκους και της ευρείας χρήσης των ανόργανων φωσφορικών προσθέτων στα μεταποιημένα τρόφιμα, τα ευρήματα μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία»[7]· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πορίσματα μιας άλλης μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε το 2014, αναφέρουν ότι η μακροπρόθεσμη δίαιτα υψηλής πρόσληψης φωσφόρου μπορεί να βλάψει την υγεία των οστών τόσο στις περιπτώσεις των ασθενών με χρόνιες νεφρικές παθήσεις όσο και την υγεία του πληθυσμού[8]·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φωσφορούχων προσθέτων, γενικώς, δεν επιτρέπεται στα παρασκευάσματα κρέατος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, με διαδοχικές παρεκκλίσεις, η χρήση φωσφορικών αλάτων ως προσθέτων υλών έχει εγκριθεί σε ολοένα και περισσότερα παρασκευάσματα κρέατος, οπότε νομιμοποιείται μια χρήση η οποία, στην πραγματικότητα, δεν επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετα φωσφορικών αλάτων χρησιμοποιούνταν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται παράνομα σε κατεψυγμένο γύρο σε πολλά κράτη μέλη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φωσφορικά άλατα, λόγω των υγροσκοπικών τους ιδιοτήτων, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αύξηση του βάρους του κρέατος, πράγμα που επιτρέπει στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων να παραπλανούν σκοπίμως τους καταναλωτές και να διαπράττουν απάτη μέσω της πώλησης νερού στην τιμή του κρέατος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατεψυγμένος γύρος κρέατος προορίζεται για κατανάλωση εκτός οικίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν είναι ενημερωμένοι για τη χρήση φωσφορικών αλάτων ως προσθέτων τροφίμων στα προϊόντα αυτά, δεδομένου ότι δεν επισημαίνονται·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 προβλέπει ότι ένα πρόσθετο τροφίμων μπορεί να περιληφθεί στους καταλόγους των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ μόνο εάν, με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, δεν εγείρει θέμα ασφαλείας για την υγεία των καταναλωτών, στο προτεινόμενο επίπεδο χρήσης, εάν υπάρχει εύλογη τεχνολογική ανάγκη που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο οικονομικά και τεχνολογικά εφικτό μέσο και εάν η χρήση του δεν παραπλανά τον καταναλωτή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πληρούται κανένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια·

1.  αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1333/2008·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της·

4.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις ισχύουσες εγκρίσεις και, εάν χρειάζεται, να υποβάλει προτάσεις για την κατάργηση ή την αναθεώρησή τους, σε περιπτώσεις όπου η επαναξιολόγηση των φωσφορικών αλάτων για χρήση ως προσθέτων τροφίμων από την ΕΑΑΤ δεν μπορεί να αποκλείσει τους κινδύνους για την υγεία που απορρέουν από τη χρήση φωσφορικών αλάτων ως προσθέτων τροφίμων·

5.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν δεόντως την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τη χρήση των προσθέτων τροφίμων σε παρασκευάσματα κρέατος·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.