Prijedlog rezolucije - B8-0666/2017Prijedlog rezolucije
B8-0666/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje

4.12.2017 - (D052941/02 – 2017/2920(RPS))

podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Poslovnika
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Nadležni zastupnici: Christel Schaldemose, Bart Staes


Postupak : 2017/2920(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0666/2017
Podneseni tekstovi :
B8-0666/2017
Doneseni tekstovi :

B8-0666/2017

Rezolucija Europskog parlamenta o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje

(D052941/02 – 2017/2920(RPS))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (D052941/02) (nadalje: „Nacrt uredbe Komisije”),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima[1], a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) br. 257/2010 od 25. ožujka 2010. o uspostavi programa za ponovnu procjenu odobrenih prehrambenih aditiva u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima[2],

–  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) Odluke 1999/468/EZ Vijeća od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji[3],

–  uzimajući u obzir glasovanje Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, odsjeka za novu hranu i toksikološku sigurnost prehrambenog lanca od 25. rujna 2017. kojim je doneseno pozitivno mišljenje s dva suzdržana glasa i dva glasa protiv,

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.  budući da se zakonodavstvom Unije, a posebno Uredbom (EZ) br. 1333/2008, trenutačno dopušta dodavanje fosforne kiseline i fosfata (E 338 – 341 i E 343) te polifosfata (E 450 – 452) kao prehrambenih aditiva za razne tehnološke svrhe u velikom broju prehrambenih proizvoda; budući da, iako se fosfati prirodno nalaze u brojnim vrstama hrane, ljudska crijeva jednostavnije apsorbiraju oblike fosfata koji se upotrebljavaju kao aditivi;

B.  budući da postoje ozbiljne nedoumice i pitanja u vezi s negativnim učincima fosfata koji se koriste kao prehrambeni aditivi na zdravlje;

C.  budući da se Nacrtom uredbe Komisije izmjenjuje Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 kako bi se omogućila uporaba fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) kao prehrambenih aditiva u zamrznutim mesnim ražnjićima „za rotirajuće okomito pečenje od ovčjeg, janjećeg, telećeg i/ili goveđeg mesa začinjenog tekućim začinima ili od mesa peradi, neovisno o tome je li začinjeno tekućim začinima ili ne, pri čemu se upotrebljava samo jedna vrsta mesa i/ili više njih, koje je narezano i/ili mljeveno i namijenjeno za pečenje od strane subjekta u poslovanju s hranom i koje potom konzumira krajnji potrošač”;

D.  budući da je u izvješću Komisije za 2017. i službenim kontrolama prehrambenih aditiva[4] ustvrđeno da se, općenito govoreći, države članice suočavaju s velikim izazovima u potvrđivanju da se prehrambeni aditivi upotrebljavaju u skladu sa zakonodavnim zahtjevima Unije; budući da se u izvješću navodi i da su u nekim državama članicama nadležna tijela i subjekti u poslovanju s hranom na različite i ponekad netočne načine tumačili zahtjeve Unije koji se primjenjuju na mesne pripravke i mesne proizvode, pa i kada je riječ o tumačenju izuzeća popisanih u Uredbi (EZ) br. 1333/2008, što dovodi do neujednačene primjene tih zahtjeva;

E.  budući da je 2012. objavljena znanstvena analiza[5] u kojoj je zaključeno da su fosfatni aditivi u hrani razlog za zabrinutost jer mogu biti povezani s povišenom koncentracijom fosfata u serumu; budući da se visoke razine fosfata u serumu povezuju s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti;

F.  budući da je Komisija od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) zatražila da provede znanstvenu evaluaciju nedoumica navedenih u toj znanstvenoj analizi, a EFSA je potom tu evaluaciju objavila 2013.[6];

G.  budući da, iako je EFSA u svojoj ocjeni analize zaključila da nije moguće utvrditi može li se povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti pripisati razlikama u općem unosu fosfora u hrani ili u obliku fosfatnih aditiva, također je istaknuto da će EFSA prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 257/2010 preispitati fosfate koji se upotrebljavaju kao prehrambeni aditivi uz visoki stupanj prioriteta do 31. prosinca 2018.;

H.  budući da je u znanstvenoj studiji objavljenoj 2013. zaključeno da je velik unos fosfora povezan s povećanom smrtnošću u nacionalno reprezentativnom, zdravom američkom stanovništvu i da zbog pretežnosti velikog unosa fosfora u zdravih odraslih osoba i raširene upotrebe neorganskih fosfornih aditiva u prerađenoj hrani, ti zaključci mogu imati dalekosežne posljedice na javno zdravlje[7]; budući da se u zaključcima druge studije, objavljene 2014., sugerira da dugoročna prehrana bogata fosforom može narušiti zdravlje kostiju u pacijenata koji boluju od kronične bolesti bubrega i u zdravog stanovništva[8];

I.  budući da uporaba fosfatnih aditiva u mesnim pripravcima općenito nije dopuštena;

J.  budući da je, međutim, s pomoću jednoga izuzeća za drugim upotreba fosfata kao aditiva odobrena u sve više mesnih pripravaka, čime je legalizirana primjena koja prema zakonodavstvu Unije zapravo nije dopuštena; budući da su se fosfatni aditivi nezakonito upotrebljavali, i još uvijek se tako upotrebljavaju, u zamrznutim ražnjićima za okomito pečenje u nekoliko država članica;

K.  budući da se fosfati zbog obilježja da zadržavaju vodu mogu upotrebljavati kako bi se povećala težina mesa, čime se subjektima u poslovanju s hranom omogućuje da namjerno obmanjuju potrošače i poduzimaju prijevare prodajući vodu za cijenu mesa;

L.  budući da su zamrznuti mesni ražnjići za okomito pečenje namijenjeni za sektor izvan kućanstva; budući da to znači da potrošači nisu informirani o upotrebi fosfata kao prehrambenih aditiva u tim proizvodima jer oni nisu označeni;

M.  budući da se u članku 6. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 navodi da se prehrambeni aditiv može uvrstiti na popise u prilozima II. i III. samo ako, na temelju raspoloživih znanstvenih dokaza, na predloženoj uporabnoj razini ne ugrožava zdravlje potrošača, ako postoji razumna tehnološka potreba koja se ne može postići drugim gospodarski i tehnološki izvodljivim sredstvima te ako njegova uporaba ne dovodi u zabludu potrošača;

N.  budući da nije ispunjen nijedan od tih navedenih kriterija;

1.  protivi se prihvaćanju Nacrta uredbe Komisije;

2.  smatra da ovaj Nacrt uredbe Komisije nije u skladu s ciljem i sadržajem Uredbe (EZ) br. 1333/2008;

3.  traži od Komisije da povuče svoj Nacrt uredbe;

4.  poziva Komisiju da preispita aktualna odobrenja i da prema potrebi podnese prijedloge za njihovo ukidanje ili reviziju u slučajevima u kojima se u ponovnoj ocjeni fosfata za upotrebu kao prehrambenih aditiva koju je izvršila EFSA ne mogu isključiti svi zdravstveni rizici koji proizlaze iz upotrebe fosfata kao prehrambenih aditiva;

5.  poziva Komisiju da učinkovito provjeri da države članice na odgovarajući način provode aktualno zakonodavstvo Unije koje se odnosi na upotrebu prehrambenih aditiva u mesnim pripravcima;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.