Procedură : 2017/2920(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0666/2017

Texte depuse :

B8-0666/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Voturi :

PV 13/12/2017 - 13.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 405kWORD 54k
4.12.2017
PE614.279v01-00
 
B8-0666/2017

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură


referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338‑452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale  (D052941/02 – 2017/2920(RPS))


Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Deputați responsabili: Christel Schaldemose, Bart Staes
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338‑452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (D052941/02 – 2017/2920(RPS))  
B8‑0666/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (D052941/02) („proiectul de regulament al Comisiei”),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari(1), în special articolul 10 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 257/2010 al Comisiei din 25 martie 2010 de stabilire a unui program de reevaluare a aditivilor alimentari autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari(2),

–  având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(3),

–  având în vedere votul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, secțiunea privind Alimentele noi si siguranța toxicologică a lanțului alimentar, din 25 septembrie 2017, care a emis un aviz favorabil, cu două abțineri și două voturi împotrivă,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât legislația Uniunii, în special Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, permite în prezent adăugarea de acid fosforic și fosfați (E 338‑341 și E 343) și polifosfați (E 450‑452) ca aditivi alimentari pentru mai multe scopuri tehnologice într-un număr mare de produse alimentare; întrucât, deși fosfații sunt prezenți în mod natural în numeroase produse alimentare, formele utilizate ca aditivi sunt mai ușor de absorbit în intestinul uman;

B.  întrucât există serioase motive de îngrijorare și întrebări legate de efectele negative asupra sănătății ale fosfaților utilizați ca aditivi alimentari;

C.  întrucât proiectul de regulament al Comisiei modifică anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 pentru a permite utilizarea de acid fosforic – fosfați – di-, tri- și polifosfați (E 338-452) ca aditivi alimentari în frigăruile congelate verticale care se rotesc din carne de oaie, miel, vițel și/sau vită tratată cu condimente lichide sau din carne de pasăre tratată cu sau fără condimente lichide, utilizate în mod individual și/sau combinate, precum și tăiate și/sau tocate și concepute să fie prăjite la rotisor de către un operator din sectorul alimentar și apoi consumate de către consumatorul final;

D.  întrucât, într-un raport al Comisiei din 2017 privind controalele oficiale în ceea ce privește aditivii alimentari(4) s-a constatat că, în general, statele membre se confruntă cu dificultăți considerabile în verificarea faptului că aditivii alimentari sunt utilizați în conformitate cu cerințele legislative ale Uniunii; întrucât raportul menționează, de asemenea, că, în unele state membre, autoritățile competente și operatorii din sectorul alimentar au interpretări diferite și, uneori, incorecte privind cerințele aplicabile ale Uniunii legate de preparatele și produsele din carne, inclusiv în ceea ce privește interpretarea excepțiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, ceea ce ar avea ca rezultat o lipsă de aplicare uniformă a acestor cerințe;

E.  întrucât în 2012 s-a publicat o analiză științifică(5) în urma căreia s-a constatat că fosfații utilizați ca aditivi în produsele alimentare reprezintă un motiv de îngrijorare, deoarece pot fi asociați cu niveluri ridicate de fosfat seric; întrucât nivelurile ridicate de fosfat seric au fost asociate cu o creștere a riscurilor de boli cardiovasculare;

F.  întrucât Comisia a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) să efectueze o evaluare științifică a preocupărilor semnalate în analiza științifică, pe care EFSA a publicat-o ulterior în 2013(6);

G.  întrucât, deși EFSA a concluzionat în evaluarea sa că nu a fost posibil să se verifice dacă o creștere a riscurilor de boli cardiovasculare se datorează diferențelor în ceea ce privește consumul de fosfor în general sau sub formă de aditivi pe bază de fosfat, aceasta a subliniat, de asemenea, că, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 257/2010, fosfații utilizați ca aditivi alimentari vor fi reevaluați de către EFSA în mod prioritar până la 31 decembrie 2018;

H.  întrucât un studiu științific publicat în 2013 a constatat că „consumul ridicat de fosfor a fost asociat cu creșterea mortalității pe un eșantion reprezentativ la nivel național al populației sănătoase a SUA” și că, „din cauza prevalenței consumului ridicat de fosfor la adulții sănătoși și a utilizării pe scară largă a aditivilor care conțin fosfor anorganic în alimentele prelucrate, aceste rezultate pot avea un impact major asupra sănătății publice”(7); întrucât rezultatele unui alt studiu, publicat în 2014, sugerează că, pe termen lung, regimul alimentar bogat în fosfor poate afecta sănătatea oaselor, atât la pacienții care suferă de boli renale cronice, cât și la populația sănătoasă(8);

I.  întrucât utilizarea aditivilor pe bază de fosfat nu este, în general, autorizată în preparatele din carne;

J.  întrucât, totuși, prin multiple derogări, utilizarea fosfaților ca aditivi a fost aprobată în tot mai multe preparate din carne, autorizându-se astfel o utilizare care de fapt nu este permisă în temeiul legislației Uniunii; întrucât aditivii pe bază de fosfat au fost și continuă să fie folosiți în mod ilegal în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale în mai multe state membre;

K.  întrucât fosfații, datorită proprietăților lor de reținere a apei, pot fi utilizați pentru a crește greutatea cărnii, permițând astfel operatorilor din sectorul alimentar să inducă în eroare consumatorii în mod intenționat și să comită fraude prin vânzarea de apă la preț de carne;

L.  întrucât frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale sunt destinate sectorului restaurantelor; întrucât aceasta înseamnă că consumatorii nu sunt informați cu privire la utilizarea fosfaților ca aditivi alimentari în aceste produse, deoarece ele nu sunt etichetate;

M.  întrucât articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 prevede că un aditiv alimentar poate fi inclus în listele din anexele II și III numai dacă, pe baza dovezilor științifice disponibile, nu pune nicio problemă de siguranță pentru sănătatea consumatorului la dozele propuse, dacă există o necesitate tehnologică suficientă care nu poate fi satisfăcută prin alte metode realizabile din punct de vedere economic și tehnologic și dacă utilizarea sa nu induce în eroare consumatorul;

N.  întrucât nu este îndeplinit niciunul dintre criteriile enumerate mai sus,

1.  se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2.  consideră că proiectul de regulament al Comisiei nu este compatibil cu scopul și conținutul Regulamentului (CE) nr. 1333/2008;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament;

4.  invită Comisia să revizuiască autorizațiile actuale și, dacă este necesar, să prezinte propuneri pentru întreruperea sau o revizuire a acestora în cazul în care reevaluarea fosfaților utilizați ca aditivi alimentari de către EFSA nu poate exclude riscurile pentru sănătate care decurg din utilizarea fosfaților ca aditivi alimentari;

5.  solicită Comisiei să verifice în mod efectiv dacă statele membre respectă în mod adecvat legislația Uniunii referitoare la utilizarea aditivilor alimentari în preparatele din carne;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)

JO L 80, 26.3.2010, p. 19.

(3)

JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(4)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

(5)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278747/

(6)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3444

(7)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893724/

(8)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24425727

Aviz juridic - Politica de confidențialitate