Návrh uznesenia - B8-0666/2017Návrh uznesenia
B8-0666/2017

NÁVRH UZNESENIA o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole

4.12.2017 - (D052941/02 – 2017/2920(RPS))

predloženého v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a odsekom 4 písm. c) rokovacieho poriadku
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Zodpovedná poslankyňa: Christel Schaldemose, Bart Staes


Postup : 2017/2920(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0666/2017
Predkladané texty :
B8-0666/2017
Prijaté texty :

B8-0666/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole

(D052941/02 – 2017/2920(RPS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (D052941/02) (ďalej len „návrh nariadenia Komisie“),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách[1], a najmä na jeho článok 10 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách[2],

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu[3],

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá z 25. septembra 2017, oddiel o nových potravinách a toxikologickej bezpečnosti potravinového reťazca, ktorý vydal pozitívne stanovisko, pričom dvaja členovia sa hlasovania zdržali a dvaja členovia hlasovali proti,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 a odsek 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A.  keďže právne predpisy Únie, najmä nariadenie (ES) č. 1333/2008, ktoré v súčasnosti povoľuje pridávanie kyseliny fosforečnej a fosforečnanov E 338 – 341 a E 343) a polyfosforečnanov (E 450 – 452) ako prídavných látok v potravinách na viaceré technologické účely vo veľkom počte potravín; keďže hoci sa fosforečnany prirodzene vyskytujú v mnohých potravinách, ich formy používané ako prídavné látky sa ľahšie absorbujú v ľudských črevách;

B.  keďže existujú vážne obavy a otázky týkajúce sa negatívnymi zdravotnými vplyvmi fosforečnanov používaných ako prísady do potravín;

C.  keďže v návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 s cieľom umožniť používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) ako prídavných látok v potravinách v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole vyrobených z mäsa oviec, jahniat, teľacieho mäsa a/alebo hovädzieho mäsa ošetreného tekutými koreninami alebo z hydinového mäsa ošetreného alebo neošetreného tekutými koreninami používaného samostatne alebo v kombinácii, ako aj v krájanej a/alebo mletej podobe a určeného na praženie prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a následnú spotrebu konečným spotrebiteľom;

D.  keďže v správe Komisie z roku 2017 o úradných kontrolách potravinárskych prídavných látok[4] sa zistilo, že členské štáty celkovo čelia značným výzvam pri overovaní toho, či sú potravinárske prídavné látky používané v súlade s požiadavkami právnych predpisov Únie; keďže v správe sa takisto uvádza, že v niektorých členských štátoch príslušné orgány a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov mali rôzne a niekedy nesprávne výklady uplatniteľných požiadaviek Únie vzťahujúcich sa na mäso a mäsové výrobky, a to aj pokiaľ ide o výklade výnimiek uvedených v nariadení (ES) č. 1333/2008, čo má za následok nejednotné vykonávanie takýchto požiadaviek;

E.  keďže v roku 2012 bolo uverejnené vedecké preskúmanie[5], v ktorom sa zistilo, že fosforečnanové prídavné látky v potravinách sú predmetom obáv, keďže môžu byť spojené so zvýšenými hladinami fosforečnanov v krvnom sére; keďže vysoké hladiny fosforečnanov v krvnom sére sú spájané so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom;

F.  keďže Komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o vykonanie vedeckého hodnotenia otázok uvedených v tomto vedeckom preskúmaní, ktoré EFSA následne uverejnil v roku 2013[6];

G.  keďže hoci EFSA dospel vo svojom posúdení preskúmania k záveru, že nie je možné overiť, či zvýšené kardiovaskulárne riziko možno pripísať rozdielom v príjme fosforu v strave vo všeobecnosti, alebo fosforu vo forme fosforečnanových prídavných látok, poukázal aj na to, že, ako sa vyžaduje podľa nariadenia (EÚ) č. 257/2010, fosforečnany používané ako prídavné látky v potravinách by EFSA ako osobitnú prioritu prehodnotil do 31. decembra 2018;

H.  keďže vo vedeckej štúdii uverejnenej v roku 2013 sa konštatovalo, že vysoký príjem fosforu bol spojený so zvýšenou úmrtnosťou v reprezentatívnej vzorke zdravého obyvateľstva USA a že z dôvodu príjmu veľkého množstva fosforu u zdravých dospelých osôb a rozšíreného používania anorganických prídavných látok obsahujúcich fosfor v spracovaných potravinách tieto zistenia môžu mať ďalekosiahle dôsledky na verejné zdravie[7]; keďže závery ďalšej štúdie, ktorá bola uverejnená v roku 2014, naznačujú, že dlhodobá konzumácia stravy s vysokým obsahom fosforu môže narušiť zdravie kostí, a to u pacientov s chronickým ochorením obličiek, ako ja u zdravého obyvateľstva[8];

I.  keďže používania fosforečnanových prídavných látok v mäsových prípravkoch vo všeobecnosti nie je povolené;

J.  keďže však používanie fosforečnanov ako prídavných látok bolo schválené viacerými po sebe nasledujúcimi výnimkami v čoraz väčšom počte mäsových prípravkov, čím sa legalizovalo ich používanie, ktoré v skutočnosti na základe právnych predpisov Únie nie je povolené; keďže fosforečnanové prídavné látky boli a stále sú nelegálne používané v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole vo viacerých členských štátoch;

K.  keďže fosforečnany sa vzhľadom na ich schopnosť viazať vodu môžu použiť na zvýšenie hmotnosti mäsa, čím sa prevádzkovateľom potravinárskych podnikov umožňuje úmyselne uviesť spotrebiteľov do omylu a dopustiť sa podvodu tým, že predávajú vodu za cenu mäsa;

L.  keďže mrazené mäso na vertikálnom ražni v tvare homole je určené na používanie mimo domácností; keďže to znamená, že spotrebitelia nie sú informovaní o použití fosforečnanov ako prídavných látok v potravinách v týchto produktov, pretože nie sú označené;

M.  keďže v článku 6 nariadenia (ES) č. 1333/2008 sa stanovuje, že potravinárska prídavná látka môže byť zaradená do zoznamov uvedených v prílohách II a III iba vtedy, ak na základe dostupných vedeckých dôkazov nepredstavuje bezpečnostné riziko pre zdravie spotrebiteľa na navrhovanej úrovni používania, ak existuje odôvodnená technologická potreba, ktorá sa nedá dosiahnuť inými ekonomicky a technologicky uskutočniteľnými spôsobmi a ak jej použitie nezavádza spotrebiteľa;

N.  keďže nie je splnené žiadne z uvedených kritérií;

1.  nesúhlasí s prijatím návrhu nariadenia Komisie;

2.  nazdáva sa, že návrh nariadenia Komisie nie je zlučiteľný s cieľom a obsahom nariadenia (ES) č. 1333/2008;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh nariadenia:

4.  vyzýva Komisiu, aby prehodnotila existujúce povolenia a v prípade potreby predložila návrhy na ich zrušenie alebo revíziu, keď sa na základe prehodnotenia použitia fosforečnanov ako prídavných látok v potravinách zo strany EFSA nebudú dať vylúčiť zdravotné riziká vyplývajúce z používania fosforečnanov ako prídavných látok v potravinách;

5.  vyzýva Komisiu, aby skutočne overila, či členské štáty primerane presadzujú súčasné právne predpisy Únie týkajúce sa používania potravinových prídavných látok v mäsových prípravkoch;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.