Förfarande : 2017/2920(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0666/2017

Ingivna texter :

B8-0666/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Omröstningar :

PV 13/12/2017 - 13.2
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 261kWORD 53k
4.12.2017
PE614.279v01-00
 
B8-0666/2017

i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen


om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (D052941/02 – 2017/2920(RPS))


Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ansvarig ledamot: Christel Schaldemose, Bart Staes
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (D052941/02 – 2017/2920(RPS))  
B8‑0666/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (nedan kallt utkastet till kommissionens förordning)

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser(1), särskilt artikel 10.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 av den 25 mars 2010 om upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser(2),

–  med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(3),

–  med beaktande av omröstningen den 25 september 2017 i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, sektionen för nya livsmedel och toxikologisk säkerhet i livsmedelskedjan, som avgav ett positivt yttrande med två nedlagda röster och två röster emot,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt EU-rätten, särskilt förordning (EG) nr 1333/2008, är det för närvarande tillåtet att använda fosforsyra och fosfater (E 338–341 och E 343) och polyfosfater (E 450–452) som livsmedelstillsats i flera olika tekniska syften. Fosfater förekommer naturligt i många livsmedel, men de former som används som tillsats tas lättare upp av människans tarmar.

B.  Det finns många allvarliga farhågor och frågor om hälsoriskerna med användning av fosfater som livsmedelstillsats.

C.  Genom utkastet till kommissionens förordning ändras bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 så att det blir tillåtet att använda fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) som livsmedelstillsatser i ”frysta vertikala roterande köttspett av får, lamm, kalv eller nöt som behandlats med flytande smaksättare eller av fjäderfäkött som behandlats med eller utan flytande smaksättare som används var för sig eller tillsammans, skivat eller malet och avsett att stekas av en livsmedelsföretagare. De genomstekta köttbitarna konsumeras därefter av slutkonsumenten.”

D.  Enligt en rapport från kommissionen från 2017 om officiella kontroller av livsmedelstillsatser(4) har medlemsstaterna betydande svårigheter att kontrollera att livsmedelstillsatser används i enlighet med kraven i EU:s lagstiftning. I rapporten framkom också att de behöriga myndigheterna och livsmedelsföretagen i vissa medlemsstater har olika, ibland felaktiga, tolkningar av tillämpliga EU-krav för köttberedningar och köttprodukter, inbegripet tolkningar av undantag i förordning (EG) nr 1333/2008, vilket leder till att dessa krav inte tillämpas på ett enhetligt sätt.

E.  I en vetenskaplig undersökning från 2012(5) påpekades att tillsats av fosfater i livsmedel befaras ha koppling till förhöjda serumfosfatvärden, något som har associerats med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

F.  Kommissionen gav i uppdrag åt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) att göra en vetenskaplig granskning av farhågorna i undersökningen. Efsas granskning publicerades 2013(6).

G.  Efsa kom i sin granskning fram till att det inte gick att fastställa om den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom berodde på skillnader i kostintag av fosfor generellt eller i form av fosfattillsatser. Det påpekades också användning av fosfater som livsmedelstillsats skulle bli föremål för omprövning av Efsa med hög prioritet senast den 31 december 2018, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) nr 257/2010.

H.  Enligt en vetenskaplig undersökning från 2013 kunde man i ett nationellt representativt urval av i övrigt friska personer i USA fastställa en koppling mellan högt fosforintag och ökad dödlighet. Det konstaterades även att dessa resultat skulle kunna ha långtgående konsekvenser för folkhälsan, med tanke på att det är vanligt med höga fosforintag bland friska vuxna och att oorganiska fosfortillsatser ofta används i bearbetade livsmedel(7). Resultaten från en annan undersökning, publicerad 2014, tyder på att en kost med höga fosfatintag under längre tid kan skada skelettet både för kroniskt njursjuka patienter och friska personer(8).

I.  Fosfattillsatser är normalt sett inte tillåtna i köttberedningar.

J.  Genom undantag efter undantag har fosfatanvändning dock tillåtits i fler och fler köttberedningar, viket har lett till legalisering av en användning som egentligen inte är tillåten enligt EU-rätten. Fosfattillsatser har använts, och används fortfarande, olagligt i frysta vertikala köttspett i flera medlemsstater.

K.  Fosfater har vattenbindande egenskaper och kan därför användas för att öka vikten på kött, så att livsmedelsföretag avsiktligt kan vilseleda konsumenter och lura dem genom att sälja vatten till priset av kött.

L.  Frysta vertikala köttspett säljs inte direkt till hushållen. Det innebär att konsumenterna inte informeras om användningen av fosfater som livsmedelstillsats i de här produkterna, eftersom de inte märks.

M.  Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1333/2008 får en livsmedelstillsats införas i förteckningarna i bilagorna II och III endast om den, med utgångspunkt från tillgängliga vetenskapliga rön, inte utgör en hälsorisk för konsumenten när den används i den mängd som föreslås, om det finns ett skäligt tekniskt behov som inte kan tillgodoses på andra ekonomiskt och tekniskt genomförbara sätt och om konsumenten inte vilseleds av användningen.

N.  Inget av ovannämnda kriterier är uppfyllt.

1.  Europaparlamentet motsätter sig antagandet av utkastet till kommissionens förordning.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning inte är förenligt med syftet och innehållet i förordning (EG) nr 1333/2008.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till förordning.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över nuvarande tillstånd och, där så är nödvändigt, lägga fram förslag om att dra tillbaka eller se över dem i fall där man enligt Efsas omprövning inte kan utesluta hälsorisker till följd av användning av fosfater som livsmedelstillsats.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verkligen kontrollera att medlemsstaterna korrekt tillämpar gällande EU-lagstiftning om användning av livsmedelstillsatser i köttberedningar.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)

EUT L 80, 26.3.2010, s. 19.

(3)

EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

(5)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278747/

(6)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3444

(7)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893724/

(8)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24425727

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy