Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0667/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0667/2017

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet bizonyos származtatott termékekre alkalmazandó kereskedési kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében kiegészítő 2017. november 17-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

5.12.2017 - (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva

Markus Ferber a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

Eljárás : 2017/2979(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0667/2017
Előterjesztett szövegek :
B8-0667/2017
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B8-0667/2017

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet bizonyos származtatott termékekre alkalmazandó kereskedési kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében kiegészítő 2017. november 17-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről szóló európai parlamenti határozat tervezete

(C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2017)07684),

–  tekintettel a Bizottság 2017. november 29-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2017. december 4-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] (MiFIR) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére és 50. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[2] 10. cikkének (1) bekezdésére és 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a MiFIR 32. cikkének (1) bekezdése alapján 2017. szeptember 28-án benyújtott, a MiFIR szerint a származtatott termékekre alkalmazandó kereskedési kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tervezetére,

–  tekintettel az ESMA által a Bizottságnak küldött 2017. szeptember 28-i kísérőlevélre az ESMA MiFIR szerinti kereskedési kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardjainak tervezetéről,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet melléklete határozza meg, hogy a származtatott termékek mely kategóriái tartoznak a MiFIR 28. cikke által bevezetett kereskedési kötelezettség hatálya alá; mivel az e kereskedési kötelezettség hatálya alá tartozó származtatott termékekkel csak szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben, szervezett kereskedési rendszerben vagy a Bizottság által ekvivalensnek ítélt harmadik országbeli kereskedési helyszínen lehet kereskedni;

B.  mivel az ESMA 2017. szeptember 28-én benyújtotta a szabályozástechnikai standardtervezetet egy Bizottságnak szóló kísérőlevéllel együtt, melyben felkérte az összes érdekelt felet, hogy kötelezzék el magukat a határidők lerövidítése mellett azon politikai cél elérésének biztosítása érdekében, hogy a kereskedési kötelezettség 2018. január 3-ától alkalmazandó legyen; mivel az ESMA megjegyzi továbbá, hogy a kereskedési kötelezettség hatálybalépése előtt még jelentős számú ekvivalenciát meg kell állapítani;

C.  mivel a Parlament úgy véli, hogy az elfogadott szabályozástechnikai standardtervezet nem azonos az ESMA által benyújtott szabályozástechnikai standardtervezettel, mivel a Bizottság módosította a szöveget, és ezért úgy véli, hogy három hónap áll a Parlament rendelkezésére arra, hogy a szabályozástechnikai standarddal szemben kifogást emeljen („ellenőrzési időszak”);

D.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletet 2018. január 3-tól, az (EU) 2014/65 („MiFID II”) irányelv és a MiFIR alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni, és a Parlament rendelkezésére álló három hónapos ellenőrzési időszak teljes kihasználása túlnyúlna a kereskedési kötelezettségre vonatkozó szabályok hatálybalépésének időpontján;

E.  mivel a származtatott termékekre vonatkozó kereskedési kötelezettség fontos eleme a G20-csoport vezetői által 2009-ben, Pittsburghben vállalt kötelezettségeknek;

F.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet rövid időn belüli közzététele a Hivatalos Lapban lehetővé tenné az időben történő végrehajtást, és jogbiztonságot nyújtana a származtatott termékekre vonatkozó kereskedési kötelezettségre alkalmazandó rendelkezések tekintetében;

G.  mivel a Parlament hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Bizottság a kereskedési kötelezettség hatálybalépése előtt véglegesítse a megfelelő ekvivalenciahatározatokat;

H.  mivel a Parlament megjegyzi, hogy a szabályozástechnikai standard semmilyen külön rendelkezést nem tartalmaz az ügyletcsomagok vonatkozásában, és ezért a Bizottság és az ESMA további iránymutatására lehet szükség a csomagok kezelése tekintetében; mivel a Parlament úgy véli, hogy ennek az iránymutatásnak összhangban kell lennie a MiFID II „gyors kiigazításában” szereplő rendelkezésekkel;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.