Postup : 2017/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0668/2017

Předložené texty :

B8-0668/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/12/2017 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0500

NÁVRH USNESENÍ
PDF 280kWORD 55k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.287v01-00
 
B8-0668/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,


o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP))


Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP))  
B8‑0668/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci Rohingyů, zejména na usnesení ze dne 7. července 2016(1) a ze dne 15. prosince 2016(2), a na svá usnesení ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(3) a na usnesení ze dne 13. června 2017 o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii(4),

–  s ohledem na závěry Rady týkající se Myanmaru ze dne 16. října 2017 a na její závěry ohledně strategie EU ve vztahu k Myanmaru/Barmě ze dne 20. června 2016,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o situaci v Rakhinském státě ze dne 6. září 2017,

–  s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky Organizace spojených národů Janghee Leeové ze dne 14. března 2017 k násilí v Rakhinském státě,

–  s ohledem na výsledek dárcovské konference, která se konala dne 23. října 2017 v Ženevě, jejímiž spolupořadateli byly Evropská unie a vláda Kuvajtu společně s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM),

–  s ohledem na výroční zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 15. dubna 2017 o sexuálním násilí souvisejícím s konflikty,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře ze dne 25. listopadu 1981,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin ze dne 18. prosince 1992,

–  s ohledem na dohodu o rozdělení moci mezi armádou a civilní vládou v Myanmaru, podle které je 25 % poslanců parlamentu do funkce jmenováno vojenskými orgány a veškeré síly zajišťující vnitřní bezpečnost, ostrahu hranic a obranu podléhají vojenským orgánům,

–  s ohledem na zrušení zákona o stavu nouze v barmském právu, podle kterého mohly vojenské orgány zadržovat jakékoli osoby bez sdělení obvinění,

–  s ohledem na prohlášení ministra zahraničí USA ze dne 22. listopadu 2017 k situaci v Rakhinském státě a zejména na výzvu k mezinárodnímu vyšetřování osob zodpovědných za zločiny proti lidskosti,

–  s ohledem na prohlášení Pramily Pattenové zvláštní zástupkyně OSN pro otázky sexuálního násilí páchaného při konfliktech ze dne 22. listopadu 2017, že sexuální útoky vůči Rohingyům mohou být považovány za válečné zločiny,

–  s ohledem na dohodu, kterou dne 23. listopadu 2017 podepsaly Myanmar a Bangladéš, na jejímž základě by mělo dojít k repatriaci stovek tisíců rohingyjských uprchlíků do Rakhinského státu,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) ze dne 18. prosince 1979,

–  s ohledem na prohlášení OSN o závazku k ukončení sexuálního násilí páchaného při konfliktech ze dne 13. června 2014,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na úmluvu o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy nášlapných min a o jejich zničení ze dne 18. září 1997,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace Rohingyů se od vypuknutí násilí mezi rohingyjskými bojovníky a barmskými bezpečnostními silami dne 25. srpna 2017 výrazně zhoršila, přičemž obvinění zahrnují rozsáhlé zabíjení, vypalování rohingyjských vesnic, rabování, hromadné znásilňování, mučení a cílené násilí proti Rohingyům v Rakhinském státě v Myanmaru, včetně zadržování mnoha Rohingyů v táborech pro vysídlence;

B.  vzhledem k tomu, že tato obvinění, jež mohou zakládat zločiny proti lidskosti podle mezinárodního práva, jsou potvrzena svědectvími řady mezinárodních organizací na ochranu lidských práv (mezi jinými Human Rights Watch, Amnesty International), stejně jako zprávami Rady bezpečnosti OSN a vlády Spojených států, které dospěly k závěru, že zde dochází ke státem podporovanému pronásledování Rohingyů, přičemž uvedené činy údajně páchají myanmarské bezpečnostní síly;

C.  vzhledem k tomu, že myanmarská vláda i myanmarské vojenské a bezpečnostní síly útoky na rohingyjské civilní obyvatelstvo a osady opakovaně popírají a páchané násilí přisuzují zásahům proti vzpouře rohingyjských teroristů nebo vnitřním bojům mezi rohingyjskými bojovníky;

D.  vzhledem k tomu, že podle nejnovějšího odhadu přesahuje počet rohingyjských uprchlíků, kteří uprchli z Rakhinského státu, střediska Rohingyů v Myanmaru, 623 000 osob, z celkového počtu jednoho milionu Rohingyů v celém Myanmaru, z nichž většina utekla do sousedního Bangladéše;

E.  vzhledem k tomu, že celkový počet uprchlíků, kteří odešli do Bangladéše, pravděpodobně zahrnuje i nepotvrzený počet hinduistických uprchlíků z Myanmaru, kteří uvádějí, že jsou vystaveni útokům ze strany rakhinských budhistů, kteří je kvůli etnické podobnosti zaměňují s Rohingy;

F.  vzhledem k tomu, že násilí proti Rohingyům nese veškeré znaky státem podporovaných systematických etnických čistek, včetně vraždění mužů, žen a dětí, hromadného znásilňování rohingyjských žen barmskými bezpečnostními silami, bití a mučení rohingyjských mužů i žen bez ohledu na věk, úplného ničení majetku Rohingyů a používání dezinformací, včetně inscenovaných fotografií uveřejňovaných v myanmarských sdělovacích prostředcích, s cílem přičíst vinu za toto násilí činům rohingyjským muslimů páchaných na vlastních lidech;

G.  vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů a organizace Human Rights Watch již varovaly, že pronásledování Rohingyů naplňuje skutkovou podstatu etnické čistky a že pokud nedojde k nápravě, existuje vážné riziko, že situace přeroste v genocidu;

H.  vzhledem k tomu, že organizace Human Rights Watch konstatuje, že v případě masového znásilňování, které cílí na Rohingy, může v důsledku sociálního stigmatu a strachu z dalšího pronásledování ze strany vlády představovat ohlášený počet znásilnění pouhou třetinu skutečného počtu případů;

I.  vzhledem k tomu, že etnicky motivované násilí proti Rohingyům má sexuální rozměr, který je jedním ze znaků, jimiž se v minulosti vyznačovaly etnické čistky a genocida;

J.  vzhledem k tomu, že investigativní novináři jsou při svém působení v Myanmaru pod silným dozorem státních úřadů, zejména v oblastech, kde nadále žije muslimské obyvatelstvo, a vztahují se na ně přísné zákazy vycházení, mají minimální přístup k místnímu obyvatelstvu podléhající předchozímu schválení, a tím je narušena i jejich schopnost přinášet poctivé a nestranné zpravodajství o událostech spojených Rohingy;

K.  vzhledem k tomu, že na dárcovské konferenci v Ženevě pořádané UNHCR, OCHA, IOM, Evropskou unií a vládou Kuvajtu bylo přijato 36 individuálních závazků k pomoci pro Bangladéš a Myanmar v celkové výši 344 milionů USD, které zahrnují prostředky přislíbené a poskytnuté od vypuknutí násilí 25. srpna i nové závazky, přičemž další pomoc v hodnotě přesahující 50 milionů USD byla přislíbena ze strany soukromých dárců;

L.  vzhledem k tomu, že dohoda mezi Myanmarem a Bangladéšem o repatriaci ze dne 23. listopadu 2017 neobsahuje žádné omezení počtu Rohingyů, kterým má být umožněn dobrovolný návrat do Rakhinského státu s výjimkou uprchlíků, kteří se podíleli na terorismu, což je v rozporu s předchozím prohlášením mluvčího myanmarské armády;

M.  vzhledem k tomu, že podmínky této dohody umožní repatriaci Rohingyů, jejichž návrat potvrdila myanmarská vláda, a že ti, kteří se vrátí, budou muset mít průkaz totožnosti na základě důkazů o dřívějším pobytu v Myanmaru; vzhledem k tomu, že bývalé domovy a vesnice řady Rohingyů byly v důsledku konfliktu zničeny; vzhledem k tomu, že rohingyjští muži, ženy a děti jsou od roku 1982 zbaveni občanských práv, v důsledku čehož je převážná většina z nich bez dokladů;

N.  vzhledem k tomu, že není zřejmé, kolik potenciálních navrátilců z řad Rohingyů bude umístěno v táborech a dočasných záchytných komplexech, přičemž značný počet rohingyjských vesnic v Arakanském státě byl během konfliktu zničen, existuje obrovské riziko, že řada vracejících se uprchlíků bude nakonec žít v nevyhovujících podmínkách bez zřetelné vyhlídky na to, kdy budou mít pro svůj návrat zajištěno bezpečné bydlení;

1.  co nejrozhodněji odsuzuje nárůst násilí v Rakhinském státě, zejména tam, kde se myanmarské bezpečnostní síly podílejí na závažném porušování lidských práv zahrnujícím mimo jiné hromadné znásilňování, cílené zabíjení a ničení majetku civilních osob, a požaduje, aby bylo okamžitě zastaveno násilí v Rakhinském státě ze strany barmských bezpečnostních sil i ze strany rohingyjských bojovníků;

2.  připomíná, že je povinností myanmarské vlády spolupracovat s mezinárodním společenstvím na ochraně veškerého civilního obyvatelstva bez rozdílu před násilím a vyšetřit případy porušování lidských práv páchaných v Myanmaru a ukončit toto porušování v souladu s normami a závazky v oblasti lidských práv;

3.  znovu vyzývá myanmarské orgány, aby umožnily okamžitý, neomezený a jednoznačný přístup nezávislých pozorovatelů, mezinárodních organizací na ochranu lidských práv, novinářů a dalších mezinárodních pozorovatelů, a to zejména včetně zjišťovací mise OSN, kterou v březnu 2017 zřídila Rada pro lidská práva OSN za účelem provádění nezávislého a nestranného vyšetřování obvinění ze závažného porušování lidských práv ze strany myanmarských bezpečnostních sil i rohingyjských bojovníků;

4.  dále opakuje svou výzvu, aby byl organizacím zajišťujícím humanitární pomoc umožněn přístup do všech oblastí konfliktu v Rakhinském státě i okolních regionů, stejně jako k vysídleným osobám bez rozdílu, aby mohly poskytovat pomoc lidem v ohrožení;

5.  připomíná, že zkušenosti z minulosti dokazují, že násilí proti civilnímu obyvatelstvu, zejména ve spojení s ničením civilního majetku, vražděním civilních osob a masovým znásilňováním, bývá zdrojem zášti a nepokojů a v konečném důsledku vytváří živnou půdu pro teroristické skupiny, jako jsou ty, které odsuzuje myanmarská armáda;

6.  uznává, že kritickou situaci Rohingyů nelze nadále řešit jen jako otázku zajištění rozsáhlejší a kvalitnější humanitární pomoci v uprchlických táborech a že jejich postavení osob bez státní příslušnosti ještě zhoršilo už tak závažnou a naléhavou humanitární situaci; vybízí mezinárodní společenství, aby nadále vyvíjelo diplomatický tlak na myanmarskou vládu s cílem zajistit důstojnost a bezpečnost Rohingyů, ukončit násilí a zabránit dalším násilným činům vůči nim a současně umožnit jejich bezpečný návrat do Rakhinské provincie;

7.  domnívá se, že dohoda mezi Myanmarem a Bangladéšem o repatriaci ze dne 23. listopadu 2017 představuje pozitivní vývoj a vyjadřuje naději, že díky ní dojde k reintegraci všech příslušníků rohingyjského národa, který se vrátí do Rakhinského státu v Myanmaru, doprovázené přiznáním plných občanských práv;

8.  podporuje tvrzení vysokého komisaře Organizace spojených národů pro lidská práva Zaída bin Raáda, že nedávné útoky a diskriminace vůči Rohingyům v Myanmaru naplňují skutkovou podstatu etnické čistky;

9.  vítá rostoucí podporu ze strany Evropské unie a jejích členských států v úsilí o pomoc Bangladéši a Myanmaru v reakci na krizi související s rohingyjským obyvatelstvem; vítá kromě toho závazky mezinárodního společenství přijaté v rámci dárcovské konference v Ženevě dne 23. října 2017 v reakci na tuto krizi;

10.  vyzývá Evropskou unii, aby vedla mezinárodní úsilí prostřednictvím vrcholné schůzky na mezivládní úrovni; navrhuje, aby byl na této vrcholné schůzce proveden přezkum pokroku procesu repatriace Rohingyů a obnovy občanských práv, aby byl zahájen postup nezávislého vyšetřování zločinů proti lidskosti, koordinovány budoucí investice v Bangladéši i Myanmaru, které by pomohly při obnově celého regionu, nejen života Rohingyů v uprchlických táborech, a aby prosazovala a podpořila reformy s důrazem na právní stát, osvědčené demokratické postupy a nezávislé a nestranné soudnictví;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby přispěla k uspořádání mezivládní konference na vysoké úrovni, jejímž cílem budou dlouhodobá řešení na podporu Rohingyů, a to i v oblastech, jako je obnova infrastruktury a komunit, občanská práva, přístup ke zdravotní péči a vzdělání a k čistým sanitárním zařízením a zásobování vodou;

12.  požaduje, aby těm, kdo to nejvíce potřebují, byly poskytovány rychlé, trvalé a neomezované dodávky humanitární pomoci, a to ve spolupráci s mezinárodními agenturami humanitární pomoci a OSN;

13.  vybízí k mezinárodní podpoře zprostředkování politického dialogu mezi myanmarskou vládou a představiteli komunity Rohingyů, v souladu se závěry usnesení Rady OSN pro lidská práva z března 2017;

14.  trvá na přijetí doporučení závěrečné zprávy Poradní komise pro Rakhinský stát ze srpna 2017 v plném rozsahu s cílem zabránit dalšímu násilí a v zájmu zachování míru a podpory usmíření;

15.  trvá na tom, aby myanmarská vláda pokračovala ve své spolupráci s OSN i se zvláštní zpravodajkou OSN Janghee Leeovou a nezávislou vyšetřovací misí pro Myanmar;

16.  naléhavě vyzývá k oživení dialogu o lidských právech mezi Myanmarem a EU konkrétně v otázkách týkajících se komunity Rohingyů;

17.  vyzývá myanmarskou vládu, aby neprodleně odstranila všechny nášlapné miny na hranici s Bangladéšem a aby během tohoto procesu plně spolupracovala s OSN a mezinárodními pozorovateli; zdůrazňuje, že je třeba, aby mezinárodní společenství poskytlo v případě potřeby technickou a finanční pomoc, která by umožnila včasné a efektivní splnění tohoto úkolu;

18.  oceňuje a vyjadřuje uznání úsilí, které vláda a lid Bangladéše vyvíjí v reakci na tuto humanitární katastrofu s cílem zajistit ochranu statisícům rohingyjských uprchlíků a důrazně vybízí bangladéšské orgány a orgány dalších sousedních zemí, aby dodržovaly zásadu nenavracení;

19.  žádá myanmarskou vládu a zejména státní poradkyni Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačně odsoudily veškeré podněcování k rasové nebo náboženské nenávisti a aby bojovaly proti sociální diskriminaci a násilnostem páchaným na rohingyjské menšině; dále důrazně žádá myanmarskou vládu, aby respektovala univerzální právo na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení; připomíná státní poradkyni, že musí usilovat o to, aby byla provedena doporučení obsažená v závěrečné zprávě Poradního komise pro Rakhinský stát, o jejíž vypracování sama požádala; lituje, že od doby, kdy mluvčí strany Aun Schan Su Ťij vydal dne 18. května 2015 prohlášení, že myanmarská vláda musí poskytnout rohingyjské menšině státní občanství, se situace stále dramaticky zhoršuje;

20.  podporuje úsilí o prohloubení politického procesu, jehož základem je provádění doporučení Kofiho Annana; vyzývá Radu bezpečnosti a Valné shromáždění OSN k přijetí účinných diplomatických a politických opatření s cílem dosáhnout toho, aby myanmarská vláda dodržovala své závazky vůči rohingyjské menšině, jmenovitě prostřednictvím zajištění ochrany před násilím a neomezeného přístupu k pomoci;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi ASEAN, mezivládní komisi pro lidská práva ASEAN, zvláštní zpravodajce OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0316.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0506.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0247.

Právní upozornění - Ochrana soukromí