Menetlus : 2017/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0668/2017

Esitatud tekstid :

B8-0668/2017

Arutelud :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Hääletused :

PV 14/12/2017 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0500

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 269kWORD 54k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.287v01-00
 
B8-0668/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP))


Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon rohingjade olukorra kohta (2017/2973(RSP))  
B8-0668/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Myanmari ja rohingja moslemite olukorra kohta, eriti 7. juuli 2016. aasta(1) ja 15. detsembri 2016. aasta(2) resolutsioone, ning oma 16. märtsi 2017. aasta resolutsiooni ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudeks(3) ja 13. juuni 2017. aasta resolutsiooni kodakondsusetuse kohta Lõuna- ja Kagu-Aasias(4),

–  võttes arvesse nõukogu 16. oktoobri 2017. aasta järeldusi Myanmari kohta ja 20. juuni 2016. aasta järeldusi ELi Myanmari/Birma-strateegia kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 6. septembri 2017. aasta avaldust olukorra kohta Arakani osariigis,

–  võttes arvesse ÜRO eriraportööri Yanghee Lee 14. märtsi 2017. aasta avaldust vägivalla kohta Arakani osariigis,

–  võttes arvesse 23. oktoobril 2017. aastal Genfis toimunud rahastajate konverentsi, mille korraldasid ühiselt Euroopa Liit ja Kuveidi valitsus koostöös ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti, ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 15. aprilli 2017. aasta aruannet konfliktidega seotud seksuaalse vägivalla kohta,

–  võttes arvesse ÜRO 25. novembri 1981. aasta deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO 18. detsembri 1992. aasta deklaratsiooni rahvuslikesse või etnilistesse, usulistesse ja keelelistesse vähemustesse kuuluvate isikute õiguste kohta,

–  võttes arvesse Myanmari sõjaväe ja tsiviilvalitsuse vahelist võimu jagamise kokkulepet, mille kohaselt määravad 25 % parlamendikohtadest sõjaväevõimud ning siseriiklikud, piiri- ja katsejõud annavad sõjaväevõimudele aru,

–  võttes arvesse Birma õiguses tühistatud erakorralise olukorra õigusakti, mille kohaselt võisid sõjaväevõimud huvipakkuvaid isikuid ilma süüdistust esitamata kinni pidada;

–  võttes arvesse USA riigisekretäri 22. novembri 2017. aasta avaldust olukorra kohta Arakani osariigis ja eelkõige selles esitatud üleskutset korraldada inimsusevastaste kuritegude toimepanijate rahvusvaheline uurimine,

–  võttes arvesse ÜRO eriesindaja konfliktidega kaasneva seksuaalse vägivalla küsimustes Pramila Patteni 22. novembri 2017. aasta avaldust selle kohta, et rohingjade vastu toime pandud seksuaalsed ründed võivad olla sõjakuriteod,

–  võttes arvesse Myanmari ja Bangladeshi vahel 23. novembril 2017. aastal allkirjastatud lepingut, milles nähakse ette võimalus sadade tuhandete rohingjade repatrieerimiseks Arakani osariiki,

–  võttes arvesse 18. detsembri 1979. aasta ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse 13. juuni 2014. aasta ÜRO kohustuste deklaratsiooni konfliktiolukorras toime pandava seksuaalvägivalla lõpetamise kohta,

–  võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 18. septembri 1997. aasta konventsiooni jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et rohingjade olukord on pärast rohingja võitlejate ja Birma julgeolekujõudude vahelise vägivalla puhkemist 25. augustil 2017 oluliselt halvenenud, tuues Myanmaris Arakani osariigis kaasa väidetavad tapmised, rohingja külade põletamised, rüüstamised, massilised vägistamised, piinamised ja rohingjade suhtes sihipärase vägivalla kasutamise, sealhulgas paljude rohingjate kinnipidamise ümberasustamislaagrites;

B.  arvestades, et neid väited, mida võib käsitleda rahvusvahelise õiguse kohaselt inimsusvastaste kuritegudena, on kinnitanud mitmete rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonide (muu hulgas Human Rights Watchi ja Amnesty Internationali) andmed ning ÜRO Julgeolekunõukogu ja Ameerika Ühendriikide valitsuse aruanded, mille kohaselt toimub rohingjade sihipärane ja riiklikult finantseeritud tagakiusamine, mida panevad väidetavalt toime Myanmari julgeolekujõud;

C.  arvestades, et Myanmari valitsus ning Myanmari sõjavägi ja julgeolekujõud on korduvalt eitanud rohingja tsiviilisikute ja asustuste ründamist, väites, et vägivallajuhtumid on seotud sõjalise tegevusega rohingjade terroristliku vaenutegevuse vastu või rohingja võitlejate omavahelise võitlusega;

D.  arvestades, et miljonist kogu Myanmaris elavast rohingjast on praeguste prognooside kohaselt Myanmari rohingjade keskuseks olevast Arakani osariigist põgenenud rohingja pagulaste arvu hinnatud 623 000-le, kellest suurem osa on põgenenud naaberriik Bangladeshi;

E.  arvestades, et Bangladeshi põgenenud pagulaste koguarv hõlmab kinnitamata arvu Myanmari hindu pagulasi, kes väidavad, et Arakani budistid on nad nende etnilise sarnasuse tõttu rohingjadega ekslikult sihikule võtnud;

F.  arvestades, et rohingjade vastu suunatud vägivallal on kõik riigi poolt sanktsioneeritud süstemaatilise etnilise puhastuse tunnusmärgid, sealhulgas meeste, naiste ja laste tapmine, rohingja naiste massiline vägistamine Birma julgeolekujõudude poolt, igas vanuses mees- ja naissoost rohingjade peksmine ja piinamine, rohingjade vara täielik hävitamine ja eksitava teabe kasutamine, sealhulgas Myanmari meedia lavastatud fotod, millega pannakse süü vägivalla eest oma rahva vastu tegutsevatele rohingja moslemitele;

G.  arvestades, et ÜRO ja Human Rights Watch on hoiatanud, et rohingjade tagakiusamine kujutab endast etnilist puhastust ja kui seda ei kontrollita, on tõsine oht, et see kasvab genotsiidiks;

H.  arvestades, et Human Rights Watch märgib, et rohingjade vastu suunatud massilised vägistamised, sotsiaalne häbimärgistamine ja hirm edasise valitsuse poolse tagakiusamise ees tähendab, et teatatud vägistamiste arv võib olla ainult kolmandik tegelikult toimuvate vägistamiste arvust;

I.  arvestades, et rohingjade vastu suunatud etniliselt motiveeritud vägivald hõlmab seksuaalset mõõdet, mis on etnilise puhastuse ja genotsiidi ajalooline tunnusmärk;

J.  arvestades, et uurivad ajakirjanikud on Myanmaris tegutsedes riigi range järelevalve all, seda eriti moslemi elanikkonnaga piirkondades, ja seisavad silmitsi rangete eeskirjadega, minimaalse, eelneval loal põhineva juurdepääsuga kohalikule elanikkonnale ja selle tagajärjel on piiratud nende võimalus teatada õiglasel ja erapooletul viisil rohingjasid puudutavatest sündmustest;

K.  arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti, ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni, Euroopa Liidu ja Kuveidi valitsuse vahel Genfis peetud rahastajate konverentsil saadi 36 üksikrahastajalt Bangladeshi ja Myanmari jaoks abi kogusummas 344 miljonit USA dollarit, mis hõlmas raha, mida lubati ja eraldati pärast vägivalla puhkemist 25. augustil, samuti uusi eraldisi, mille puhul mitmed erasektori rahastajad eraldasid rohkem kui 50 miljoni USA dollari ulatuses täiendavat abi;

L.  arvestades, et Myanmari ja Bangladeshi vahel 23. novembril 2017 sõlmitud repatrieerimise lepingus ei seata vabatahtlikult Arakani osariiki naasvate rohingjade arvule piirangut, välja arvatud terrorismis osalenud pagulased, mis on vastuolus Myanmari sõjaväe pressiesindaja tehtud varasemate avaldustega;

M.  arvestades, et selle lepingu tingimused võimaldavad rohingjade repatrieerimist, kelle naasmist kontrollib Myanmari valitsus, ning et naasvatel isikutel peab olema peab olema varasema Myanmaris elamise tõendamiseks olema isikutunnistus; arvestades, et paljude rohingjade endised kodud ja külad on konflikti tagajärjel hävinenud; arvestades, et rohingjade meestelt, naistelt ja lastelt on võetud pärast 1982. aastat ära nende kodakondsusest tulenevad õigused ning seetõttu on suurem osa neist ilma isikuttõendavate dokumentideta;

N.  arvestades, et on ebaselge, kui palju potentsiaalseid rohingja repatriante majutatakse laagritesse ja ajutistesse elamislinnakutesse, kuid pidades silmas, et märkimisväärne arv rohingjade külasid Arakani osariigis on konflikti käigus hävinenud, on võimalus, et paljud tagasipöörduvad pagulased peavad elama ebapiisavates tingimustes ilma selge ajakavata turvalisse elupaika naasmiseks, äärmiselt suur;

1.  mõistab kõige teravamalt hukka vägivalla suurenemise Arakani osariigis, eriti piirkondades, kus Myanmari julgeolekujõud on osalenud muu hulgas tõsistes inimõiguste rikkumistes, sealhulgas massilistes vägistamistes, sihipärastes tapmistes ja eraomandi hävitamises, ning nõuab nii Birma julgeolekujõudude kui ka rohingja võitlejate poolse vägivalla viivitamatut lõpetamist Arakani osariigis;

2.  tuletab meelde, et Myanmari valitsusel on kohustus teha rahvusvahelise kogukonnaga koostööd, et kaitsta ilma diskrimineerimiseta kõiki tsiviilisikuid väärkohtlemise eest ning lõpetada Myanmaris toime pandavad inimõiguste rikkumised kooskõlas inimõiguste standardite ja kohustustega;

3.  kutsub Myanmari ametivõime üles andma viivitamatu, takistamatu ja selge juurdepääsu sõltumatutele vaatlejatele, rahvusvahelistele inimõiguste organisatsioonidele, ajakirjanikele ja teistele rahvusvahelistele vaatlejatele, sealhulgas eelkõige ÜRO Inimõiguste Nõukogus 2017. aasta märtsis moodustatud ÜRO teabekogumismissioonile, et tagada nii Myanmari julgeolekujõudude kui ka rohingja võitlejate toime pandud väidetavate raskete inimõiguste rikkumiste sõltumatu ja erapooletu uurimine;

4.  kordab lisaks nõuet, et humanitaarabiorganisatsioonidele võimaldataks juurdepääsu kõigile konfliktipiirkondadele, seda nii Arakani osariigis kui ka seda ümbritsevates piirkondades, ja põgenikele ilma diskrimineerimata, et aidata ohus olevaid inimesi;

5.  tuletab meelde, et tsiviilelanike vastu suunatud vägivald, eriti juhul, kui see hõlmab eraomandi hävitamist, tsiviilisikute tapmist ja massilist vägistamist, on aegade jooksul tõendatult aidanud tugevdada pahameelt ja rahutusi, mis soodustavad lõppkokkuvõttes selliseid terrorirühmitusi, kelle on hukka mõistnud Myanmari sõjavägi;

6.  tunnistab, et rohingjade kehva olukorda ei saa enam leevendada ainult rohkema ja parema humanitaarabi andmisega pagulaslaagrites ja et nende kodakondsuseta isikute staatus on veelgi halvendanud juba niigi tõsist humanitaarkriisi; ergutab rahvusvahelist kogukonda jätkama diplomaatilise surve avaldamist Myanmari valitsusele, et tagada rohingjade väärikus ja ohutus ning sel eesmärgil lõpetada ja hoida edaspidi ära nendevastane vägivald ja võimaldada nende turvalist tagasipöördumist Arakani osariiki;

7.  on seisukohal, et Bangladeshi ja Myanmari valitsuste vahel 23. novembril 2017 sõlmitud repatrieerimiskokkulepe on positiivne edasiminek ja väljendab lootust, et see toob kaasa iga Myanmari Arakani osariiki naasnud rohingja taasintegreerimise koos kõigi kodanikuõigustega;

8.  toetab ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid bin Ra’adi väiteid, et rohingja elanikkonna hiljutine ründamine ja diskrimineerimine Myanmaris tähendab etnilist puhastust;

9.  tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid annavad Bangladeshile and Myanmarile suuremat toetust, et rahastada abi rohingja kriisile reageerimiseks; väljendab lisaks heameelt kohustuste üle, mida rahvusvaheline kogukond 23. oktoobril 2017 Genfis toimunud rahastamiskonverentsil kriisile reageerimiseks võttis;

10.  nõuab tungivalt, et Euroopa Liit juhiks rahvusvahelisi jõupingutusi valitsustevahelise tippkohtumise kaudu; teeb ettepaneku, et sellel tippkohtumisel vaadataks läbi rohingjade repatrieerimisprotsessiga ja kodanikuõiguste taastamisega seotud edusammud, et algatataks inimsusvastaste kuritegude sõltumatu uurimise menetlus, kooskõlastataks nii Bangladeshi kui ka Myanmari tulevikus tehtavaid investeeringuid, mis aitaksid mitte üksnes pagulaslaagrites elavate rohingjade elu, vaid ka kogu piirkonna uuesti üles ehitada, ja et sellega edendataks ja ergutataks reforme, pöörates erilist tähelepanu õigusriigi põhimõttele, headele demokraatlikele tavadele ning sõltumatule ja erapooletule kohtusüsteemile;

11.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tegema liikmesriikidega koostööd, et soodustada kõrgetasemelist valitsustevahelist konverentsi, et pakkuda pikaajalisi lahendusi rohingjade toetamiseks, sealhulgas sellistes valdkondades nagu taristu ja kogukonna taasarendamine, kodanikuõigused, juurdepääs tervishoiuteenustele ja haridusele ning puhtale kanalisatsioonile ja veele;

12.  nõuab humanitaarabi kiiret, jätkuvat ja takistamatud toimetamist kõige rohkem abi vajavate isikuteni, tehes seejuures koostööd rahvusvaheliste abiorganisatsioonide ja ÜROga;

13.  ergutab rahvusvahelisi jõupingutusi poliitilise dialoogi algatamiseks Myanmari valitsuse ja rohingja kogukonna juhtide vahel kooskõlas ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta märtsi resolutsiooniga;

14.  rõhutab, et Arakani osariigi nõuandva komisjoni 2017. aasta augusti lõpparuandes esitatud soovitused tuleb täielikult vastu võtta, et vältida edasist vägivalda ja säilitada rahu ning soodustada leppimist;

15.  nõuab, et Myanmari valitsus jätkaks koostöö tegemist ÜROga, sealhulgas ÜRO eriraportööri Yanghee Leega ja sõltumatu teabekogumismissiooniga Myanmaris;

16.  nõuab tungivalt Myanmari ja ELi inimõiguste alase dialoogi taashoogustamist, et konkreetselt arutada rohingjade kogukonda puudutavaid küsimusi;

17.  kutsub Myanmari valitsust üles kõrvaldama koheselt kõik maamiinid Bangladeshi piirilt ning tegema ÜRO ja rahvusvaheliste vaatlejatega selle protsessi käigus täielikku koostööd; rõhutab, et on vaja, et kohalik kogukond pakuks selle ülesande kiireks ja tõhusaks täitmiseks vajadusel tehnilist ja rahalist abi;

18.  tunnustab ja avaldab kiitust pingutuste eest, mida Bangladeshi valitsus ja inimesed on teinud selle humanitaarkatastroofi järel, et pakkuda kaitset sadadele tuhandetele rohingja pagulastele, ning ergutab Bangladeshi ja naaberriikide ametivõime austama tagasisaatmise lubamatuse põhimõtet;

19.  nõuab tungivalt, et Myanmari valitsus ja eelkõige riiginõunik Aung San Suu Kyi mõistaks ühemõtteliselt hukka igasuguse rassi- või usuviha õhutamise ning võitleks rohingja vähemuse vastu suunatud sotsiaalse diskrimineerimise ja vaenutegevusega; nõuab tungivalt, et Myanmari valitsus tagaks ka usu- ja veendumusvabaduse, mis on üldine õigus; tuletab riiginõunikule meelde, et ta nõuaks tema enda taotlusel Arakani osariigi nõuandekomisjoni poolt koostatud lõpparuandes esitatud soovituste rakendamist; taunib olukorra järsku halvenemist pärast Aung San Suu Kyi erakonna pressiesindaja 18. mail 2015. aastal tehtud avaldust, mille kohaselt peaks Myanmari valitsus andma rohingja vähemusele kodakondsuse;

20.  toetab jõupingutusi tugevdada poliitilist protsessi Annani antud soovituste rakendamise põhjal; palub ÜRO Julgeolekunõukogul ja Peaassambleel võtta tõhusaid diplomaatilisi ja poliitilisi meetmeid, tagamaks, et Myanmari valitsus täidab oma kohustused rohingja vähemuse vastu eelkõige seoses kaitse ja abi kättesaadavuse tagamisega;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Myanmari valitsusele ja parlamendile, nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ASEANi peasekretärile, ASEANi valitsustevahelisele inimõiguste komisjonile, Myanmari inimõiguste olukorraga tegelevale ÜRO eriraportöörile, ÜRO pagulaste ülemvolinikule ning ÜRO Inimõiguste Nõukogule.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0316.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0506.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0089.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0247.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika