Предложение за резолюция - B8-0669/2017Предложение за резолюция
B8-0669/2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на хората от общността рохингия

  6.12.2017 - (2017/2973(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Урмас Пает, Петрас Аущревичюс, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Фредерик Рийс, Марите Схаке, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0668/2017

  Процедура : 2017/2973(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0669/2017
  Внесени текстове :
  B8-0669/2017
  Приети текстове :

  B8‑0669/2017

  Резолюция на Европейския парламент относно положението на хората от общността рохингия

  (2017/2973(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предходните си резолюции относно Мианмар/Бирма и относно положението на мюсюлманите от общността рохингия, и по-специално резолюциите от 7 юли 2016 г.[1], 15 декември 2016 г.[2] и от 14 септември 2017 г.[3], както и резолюциите от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.[4] и от 13 юни 2017 г. относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия[5],

  –  като взе предвид заключенията на Съвета относно стратегията на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма от 20 юни 2016 г.,

  –  като взе предвид съвместното съобщение от 1 юни 2016 г. на Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Елементи за стратегия на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма: специално партньорство за демокрация, мир и благоденствие“ (JOIN(2016)0024),

  –  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от 30 март 2016 г. относно встъпването в длъжност на новото правителство на Съюза на Мианмар/Бирма,

  –  като взе предвид Меморандума за разбирателство между Мианмар/Бирма и Бангладеш за репатриране на лица от общността рохингия от Бангладеш в Мианмар/Бирма, подписан на 23 ноември 2017 г.,

  –  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП от 23 ноември 2017 г. относно Меморандума за разбирателство между Мианмар/Бирма и Бангладеш,

  –  като взе предвид заключенията на Съвета от 4 декември 2015 г. относно липсата на гражданство,

  –  като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и протокола към нея от 1967 г.,

  –  като взе предвид Конвенцията от 1954 г. за статута на лицата без гражданство и Конвенцията от 1961 г. за намаляване на случаите на лица без гражданство,

  –  като взе предвид световния план за действие на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) за периода 2014—2024 г. за слагане на край на липсата на гражданство от ноември 2014 г.,

  –  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

  –  като взе предвид окончателния доклад на консултативната комисия относно щата Рахин от 24 август 2017 г., озаглавен „Към справедливо, мирно и проспериращо бъдеще за хората в щата Рахин“,

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г.,

  –  като взе предвид Устава на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че в щата Рахин в Мианмар/Бирма живеят приблизително един милион души от общността рохингия – съставена предимно от мюсюлмани малцинствена група, които са подложени на репресии и непрекъснати сериозни нарушения на правата на човека, включително заплахи за живота и сигурността, убийства, отказ на правото на здравеопазване и образование, принудителен труд, сексуално насилие и ограничаване на техните политически права;

  Б.  като има предвид, че хората от общността рохингия са официално обявени за лица без гражданство от момента на влизането в сила на Закона за гражданството на Мианмар/Бирма през 1982 г., което доведе до сериозни ограничения на свободата на движение и до затварянето им в лагери;

  В.  като има предвид, че хората от общността рохингия се намират в порочна система на подпомагана от държавата и институционализирана дискриминация, която е равносилна на апартейд, който от своя страна се превръща в етническо прочистване; като има предвид, че по отношение на хората от общността рохингия се прилага отделно законодателство, което създава пречки за извършване на ежедневни дейности като например работа, брак, пътуване и достъп до здравеопазване;

  Г.  като има предвид, че правителствата на Бангладеш и Мианмар/Бирма подписаха необвързващ Меморандум за разбирателство в Найпидо; като има предвид, че този Меморандум за разбирателство следва да гарантира безопасното завръщане на бежанците от общността рохингия, които са избягали от Мианмар/Бирма в Бангладеш през последните няколко години; като има предвид, че се посочва, че хората от общността рохингия няма да бъдат репатрирани обратно в селата им, а в бежански/затворнически лагери в Мианмар/Бирма;

  Д.  като има предвид, че при местните и при вътрешно разселените общности в северната част на Рахин, както и сред бежанските общности в Бангладеш, съществува риск от радикализация, подчертан вече в окончателния доклад на консултативната комисия за щата Рахин от 24 август 2017 г., председателствана от Кофи Анан;

  Е.  като има предвид, че убийствата, изнасилванията и изгарянето на села на общността рохингия се използват като инструмент за трайно увреждане на нейната социална структура и за травмиране на населението; като има предвид, че целта на тези ужасяващи деяния е да се принудят хората от общността рохингия да напуснат родните си села и държавата и да се създадат психологически и физически пречки за връщането им; като има предвид, че границата между Мианмар/Бирма и Бангладеш е милитаризирана и са разположени противопехотни мини, за да се предотврати преминаване на хора;

  Ж.  като има предвид, че „Хюман райтс уоч“ и „Амнести Интернешънъл“ подчертаха факта, че от 25 август 2017 г. бирмански сили за сигурност са извършили широко разпространено и системно изнасилване на жени и момичета като част от кампания за етническо прочистване срещу мюсюлманите от общността рохингия в щата Рахин; като има предвид, че Комитетът на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW) призова правителството на Мианмар/Бирма да представи до 28 май 2018 г. информация по редица въпроси, свързани с предполагаеми случаи на насилие срещу жени и момичета в северния щат Рахин през последните месеци;

  З.  като има предвид, че ЗП/ВП нарече подписването на Меморандума за разбирателство важна и положителна стъпка към решаването на една от най-тежките хуманитарни и свързани с правата на човека кризи в нашето време;

  И.  като има предвид, че Мианмар/Бирма понастоящем се ползва от търговски преференции по ОСП в рамките на схемата „Всичко освен оръжие“ и износът на страната към ЕС достигна 830 милиона евро през 2016 г.; като има предвид, че сегашните репресии срещу общността рохингия може да се считат за „сериозно и системно“ нарушение на задълженията на Мианмар/Бирма съгласно поне една от конвенциите за основните права на човека и трудовите права от Регламента относно ОСП (№ 978/2012);

  1.  настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност да прекратят незабавно убийствата, тормоза и изнасилванията, извършвани срещу хората от общността рохингия, и изгарянето на домовете им;

  2.  призовава правителството на Мианмар/Бирма да започне провеждането на бързи, независими, безпристрастни и ефективни разследвания на всички достоверни твърдения за нарушения на международното право в областта на правата на човека и за престъпления съгласно международното право; настоява, че когато са установени достатъчно и допустими доказателства за лица, извършващи престъпления, свързани с нарушения на международното право в областта на правата на човека, те трябва да бъдат преследвани чрез справедлив процес пред независими граждански съдилища и без налагане на смъртно наказание;

  3.  настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма да зачита свободата на движение на хората от общността рохингия и да гарантира тяхната сигурност, където и да се намират те; призовава правителството на Мианмар/Бирма незабавно да премахне всички противопехотни мини по границата с Бангладеш; настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма незабавно да отмени ограниченията за пътуване, наложени на хуманитарни организации;

  4.  повтаря освен това призива, съдържащ се в заключенията на Съвета, за изграждането на ефективни демократични институции и силно гражданско общество, както и относно нуждата от подкрепа на основните права и свободи и за насърчаване на доброто управление;

  5.  настоява за пряко изпълнение на Меморандума за разбирателство, както и да се зачита в пълна степен правото на хората от общността рохингия доброволно, безопасно и достойно да се завърнат по техните места на произход, без никаква дискриминация; призовава правителството на Мианмар/Бирма да осигурява безопасни и хуманни условия на живот за хората от общността рохингия по всяко време;

  6.  настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма да предприеме действия във връзка с отдавна съществуващата и системна дискриминация и сегрегация на общността рохингия и другите мюсюлмани в щата Рахин и да осигури достъп до здравни грижи, образование и други услуги;

  7.  изразява загриженост във връзка с намеренията на терористичните групи, особено Ал-Кайда и ИДИЛ, които се стремят да използват кризата, свързана с общността рохингия, с цел да се утвърдят в Мианмар/Бирма и да разширяват влиянието си в целия регион; подчертава факта, че някои бежанци от общността рохингия и бунтовници от Армията за спасение на рохингия в Аракан могат да станат уязвими по отношение на вербуване от страна на екстремистки движения;

  8.  призовава правителството на Мианмар/Бирма да предостави на агенциите на ООН, на други международни и местни хуманитарни организации и на националните и международните медии пълен достъп до всички части на страната; подчертава, че за да се установи точно какво се случва в региона, потокът от информация може да бъде подкрепен единствено чрез осигуряването на пълен достъп на медиите и пълна прозрачност;

  9.  изразява искреното си разочарование от правителството на Мианмар/Бирма и Аун Сан Су Чи за това, че отказаха да разгледат този въпрос, отричат проявите на жестокост, които се извършват, и стават съучастници в тях; настоятелно призовава Аун Сан Су Чи да говори открито за жестокостите и да предприеме конкретни мерки за оказване на помощ на хората от общността рохингия;

  10.  настоятелно призовава Китай и другите международни и регионални участници да използват всички двустранни, многостранни и регионални платформи, с които разполагат, за да изискат спиране на извършването на жестокости и постигане на мирно решение;

  11.  изразява съжаление във връзка с неуспеха на Съвета за сигурност на ООН да приеме резолюция относно положението на хората от общността рохингия;

  12.  отбелязва изявленията на ЗП/ВП; въпреки това изразява мнението, че е необходимо поемането на повече ангажименти; припомня своето искане към ЗП/ВП и държавите — членки на ЕС, да засилят значително натиска си върху правителството на Мианмар/Бирма;

  13.  призовава ЕС и неговите държави членки да разширят обхвата на съществуващото оръжейно ембарго срещу Мианмар/Бирма с цел включване на всички форми на военна подкрепа, както и да наложат целенасочени финансови санкции срещу висши длъжностни лица, отговорни за тежки нарушения;

  14.  настоятелно призовава всички държави да увеличат усилията си за предоставяне на хуманитарна помощ на лицата, разселени в Мианмар/Бирма и в други държави, включително Бангладеш, както и да защитават жените, децата и другите хора, изложени на риск от сексуално насилие, трафик и подобни злоупотреби;

  15.  призовава ЗП/ВП, заедно с члена на Комисията, отговарящ за търговията, да преустанови търговските преференции, с които се ползва Мианмар/Бирма по силата на схемата „Всичко освен оръжие“ и да съобщи на правителството на Мианмар/Бирма, че преговорите за инвестиционно споразумение между ЕС и Мианмар/Бирма може да бъдат прекратени;

  16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Мианмар/Бирма, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки на ЕС, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, на върховния комисар на ООН за бежанците и на Съвета на ООН по правата на човека.