Procedūra : 2017/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0669/2017

Pateikti tekstai :

B8-0669/2017

Debatai :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/12/2017 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0500

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 419kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.288v01-00
 
B8-0669/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP))  
B8‑0669/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro ir dėl musulmonų rohinjų padėties, ypač į 2016 m. liepos 7 d.(1), 2016 m. gruodžio 15 d.(2) ir 2017 m. rugsėjo 14 d.(3) rezoliucijas, taip pat į savo 2017 m. kovo 16 d. rezoliuciją dėl ES prioritetų 2017 m. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesijose(4) bei 2017 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl bepilietybės Pietų ir Pietryčių Azijoje(5),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl ES strategijos dėl Mianmaro / Birmos,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 1 d. Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „ES strategijos dėl Mianmaro / Birmos aspektai. Specialioji partnerystė siekiant demokratijos, taikos ir klestėjimo“ (JOIN(2016) 0024),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 30 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl naujosios Mianmaro Sąjungos vyriausybės darbo pradžios,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 23 d. pasirašytą Mianmaro ir Bangladešo susitarimo memorandumą dėl rohinjų repatriacijos iš Bangladešo į Mianmarą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl Mianmaro ir Bangladešo susitarimo memorandumo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvadas dėl bepilietybės reiškinio,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į 1954 m. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso ir į 1961 m. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio mėn. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) visuotinį 2014–2024 m. veiksmų planą panaikinti bepilietybės reiškinį,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugpjūčio 24 d. patariamosios komisijos galutinę ataskaitą Rachinų valstijos klausimais „Siekiant taikios, sąžiningos ir klestinčios rachinų tautos ateities“,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei į 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Mianmaro Rachinų valstijoje gyvena apie milijonas rohinjų, kurie yra daugiausia islamą išpažįstanti tautinė mažuma, susidurianti su represijomis ir nuolatiniais dideliais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant grėsmę jų gyvybei ir saugumui, žudymus, teisės į sveikatos priežiūrą ir švietimą nesuteikimą, priverstinį darbą, seksualinį smurtą ir politinių teisių ribojimą;

B.  kadangi nuo 1982 m., kai buvo priimtas Birmos pilietybės įstatymas, oficialiai rohinjai yra bepiliečiai ir dėl to labai ribojama rohinjų judėjimo teisė ir jie uždaromi į stovyklas;

C.  kadangi rohinjai yra pakliuvę į užburtą, valstybės finansuojamą ir oficialiai įtvirtintą diskriminacijos sistemą, kuri prilygsta apartheidui ir virsta etniniu valymu; kadangi rohinjams taikomi atskiri teisės aktai, kuriais sudaromos kliūtys kasdienio gyvenimo veiklai, pvz., darbui, santuokoms, kelionėms ir galimybėms gauti sveikatos priežiūros paslaugas;

D.  kadangi Mianmaro ir Bangladešo vyriausybės Neipide pasirašė neprivalomą susitarimo memorandumą; kadangi šiame susitarimo memorandume turėtų būti garantuojama, kad rohinjų pabėgėliai, kurie per pastaruosius keletą metų pabėgo iš Mianmaro į Bangladešą, galėtų saugiai grįžti; kadangi buvo nurodyta, kad rohinjai bus repatrijuojami ne į atgal į savo kaimus, o į pabėgėlių ir (arba) įkalinimo stovyklas Mianmare;

E.  kadangi radikalizacijos rizika, kuri anksčiau buvo pabrėžiama patariamosios komisijos, kuriai pirmininkavo Kofi Annan, 2017 m. rugpjūčio 24 d. galutinėje ataskaitoje dėl Rachinų valstijos, yra būdinga Rachinų valstijos šiaurės vietos bendruomenėms ir šalies viduje perkeltoms bendruomenėms, taip pat pabėgėlių bendruomenėms Bangladeše.

F.  kadangi rohinjų žudymas, žaginimas ir jų kaimų deginimas naudojami kaip priemonė visam laikui suardyti rohinjų socialinę sandarą ir traumuoti gyventojus; kadangi šių baisių išpuolių tikslas – priversti rohinjus išvykti iš savo kaimų ir iš šalies ir sukurti jiems psichines ir fizines kliūtis grįžti; kadangi siekiant užtikrinti, kad žmonės nekirstų Mianmaro ir Bangladešo sienos, ji buvo militarizuota ir užminuota;

G.  kadangi organizacijos „Human Rights Watch“ ir „Amnesty International“ pabrėžė, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. Birmos saugumo pajėgos vykdė plačiai paplitusius, sistemingus moterų ir mergaičių žaginimus, t. y. etninio valymo kampaniją prieš rohinjų musulmonus Rachinų valstijoje; kadangi JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims komitetas paragino Mianmaro vyriausybę iki 2018 m. gegužės 28 d. pateikti informaciją įvairiais klausimais, susijusiais su įtariamais pastarųjų mėnesių smurto prieš moteris ir mergaites atvejais Rachinų valstijos šiaurėje;

H.  kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai repatriacijos susitarimo memorandumo pasirašymą pavadino svarbiu ir sveikintinu žingsniu siekiant įveikti vieną iš mūsų laikais vykstančių baisiausių humanitarinių ir žmogaus teisių krizių;

I.  kadangi Mianmarui šiuo metu taikomos BLS prekybos lengvatos pagal sistemą „Viskas, išskyrus ginklus“ ir 2016 m. šios šalies eksportas į ES pasiekė 830 mln. EUR; kadangi dabartinis susidorojimas su rohinjais gali būti laikomas rimtu ir sistemingu Mianmaro įsipareigojimų pagal bent vieną iš pagrindinių žmogaus teisių ir darbuotojų teisių konvencijų, nurodytų BLS reglamente (Nr. 978/2012), pažeidimu;

1.  primygtinai ragina karines ir saugumo pajėgas nedelsiant nutraukti rohinjų žudymą, persekiojimą ir jų žaginimus, taip pat jų namų deginimą;

2.  ragina Mianmaro vyriausybę greitai inicijuoti nešališkus, nepriklausomus, veiksmingus tyrimus siekiant ištirti visus įtikimus įtarimus dėl tarptautinės žmogaus teisių teisės pažeidimų ir nusikaltimų pagal tarptautinę teisę; primygtinai teigia, kad, kai aptinkama pakankamų, leistinų įrodymų, kad asmenys daro nusikalstamas veikas, kuriomis pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių teisė, tokių asmenų atžvilgiu turi būti vykdomas baudžiamasis persekiojimas – sąžiningas procesas nepriklausomuose civiliniuose teismuose, netaikant mirties bausmės;

3.  primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę gerbti rohinjų judėjimo laisvę ir užtikrinti jų saugumą, kad ir kur jie būtų; ragina Mianmaro vyriausybę nedelsiant pašalinti visas minas palei sieną su Bangladešu; primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę nedelsiant panaikinti kelionių apribojimus humanitarinių organizacijų atstovams;

4.  be to, pakartoja Tarybos išvadose pateiktus raginimus kurti veiksmingas demokratines institucijas ir stiprią pilietinę visuomenę, paisyti pagrindinių teisių ir laisvių ir skatinti gerą valdymą;

5.  primygtinai ragina tiesiogiai įgyvendinti susitarimo memorandumą ir visapusiškai gerbti rohinjų teisę niekaip nediskriminuojamiems savanoriškai, saugiai ir oriai grįžti į savo kilmės vietas; ragina Mianmaro vyriausybę visą laiką užtikrinti saugias ir humaniškas rohinjų gyvenimo sąlygas;

6.  primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę kovoti su ilgalaike sisteminga rohinjų ir kitų Rachinų valstijos musulmonų diskriminacija ir segregacija ir užtikrinti galimybę naudotis sveikatos priežiūros, švietimo ir kitomis paslaugomis;

7.  reiškia susirūpinimą dėl teroristinių grupių, ypač „Al-Qaida“ ir grupuotės „Islamo valstybė“, kurios siekia išnaudoti rohinjų krizę norėdamos įsišaknyti Birmoje ir išplėsti savo įtaką visame regione, ketinimų; pabrėžia, kad kai kuriuos rohinjų pabėgėlius ir maištaujančius Arakano rohinjų išlaisvinimo armijos narius gali pradėti verbuoti ekstremistiniai judėjimai;

8.  ragina Mianmaro vyriausybę suteikti JT agentūroms, kitoms tarptautinėms ir vietos humanitarinėms organizacijoms, vidaus ir tarptautinei žiniasklaidai visas galimybes patekti į visus šalies regionus; pabrėžia, kad tik užtikrinus visas žiniasklaidos galimybes patekti į regioną ir tik užtikrinus visišką skaidrumą bus skatinamas toks informacijos srautas, iš kurio bus galima tiksliai nustatyti, kas vyksta regione;

9.  reiškia nuoširdų nusivylimą Mianmaro vyriausybe ir Aung San Suu Kyi dėl atsisakymo spręsti šią problemą, dėl vykdomų žiaurių išpuolių neigimo ir bendrininkavimo juos vykdant; primygtinai ragina Aung San Suu Kyi pasmerkti žiaurius išpuolius ir imtis konkrečių priemonių padėti rohinjams;

10.  primygtinai ragina Kiniją ir visus kitus tarptautinius ir regioninius veikėjus išnaudoti visas turimas dvišales, daugiašales ir regionines platformas ir per jas reikalauti nutraukti žiaurius išpuolius ir sudaryti sąlygas taikiai išspręsti konfliktus;

11.  apgailestauja, kad JT Saugumo Tarybai nepavyko priimti rezoliucijos dėl rohinjų padėties;

12.  atkreipia dėmesį į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus; tačiau mano, kad reikalingi didesni įsipareigojimai; primena savo prašymą Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, taip pat prašymą valstybėms narėms padidinti spaudimą Mianmaro vyriausybei;

13.  ragina ES ir jos valstybes nares išplėsti Mianmarui galiojantį ginklų embargą, į jį įtraukiant visų formų karinę pagalbą, ir taikyti tikslines finansines sankcijas aukščiausio rango pareigūnams, atsakingiems už šiurkščius pažeidimus;

14.  primygtinai ragina visas valstybes padidinti savo humanitarinę pagalbą Mianmare ir kitose šalyse, įskaitant Bangladešą, perkeltiems asmenims, ir apsaugoti moteris, vaikus ir kitus asmenis, kuriems gresia seksualinis smurtas, prekyba žmonėmis ir panaši prievarta;

15.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai kartu su už prekybą atsakingu Komisijos nariu sustabdyti prekybos lengvatų, kuriomis Mianmaras ir toliau gali naudotis pagal sistemą „Viskas, išskyrus ginklus“, galiojimą ir pranešti Mianmaro vyriausybei, kad gali būti stabdomos derybos dėl ES ir Mianmaro investicijų sutarties;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Mianmaro vyriausybei ir parlamentui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos generaliniam sekretoriui, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, Jungtinių Tautų specialiajai pranešėjai žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais, Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0316.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0506.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0351.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0089.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0247.

Teisinė informacija - Privatumo politika