Procedūra : 2017/2973(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0669/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0669/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0500

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 417kWORD 53k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.288v01-00
 
B8-0669/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,


par rohindžu stāvokli (2017/2973(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par rohindžu stāvokli (2017/2973(RSP))  
B8‑0669/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Mjanmu un par rohindžu musulmaņu stāvokli, jo īpaši 2016. gada 7. jūlija(1), 2016. gada 15. decembra(2) un 2017. gada 14. septembra(3) rezolūciju, kā arī 2017. gada 16. marta rezolūciju par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās(4) un 2017. gada 13. jūnija rezolūciju par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā(5),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumus par ES stratēģiju attiecībā uz Mjanmu/Birmu,

–  ņemot vērā Komisijas un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2016. gada 1. jūnija kopējo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Elementi ES stratēģijai attiecībā uz Mjanmu/Birmu — īpaša partnerība demokrātijai, mieram un labklājībai” (JOIN(2016)0024),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2016. gada 30. marta paziņojumu par Mjanmas Savienības jaunās valdības stāšanos amatā,

–  ņemot vērā saprašanās memorandu starp Mjanmu un Bangladešu par rohindžu repatriāciju no Bangladešas uz Mjanmu, kuru parakstīja 2017. gada 23. novembrī,

–  ņemot vērā PV/AP 2017. gada 23. novembra paziņojumu par saprašanās memorandu starp Mjanmu un Bangladešu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 4. decembra secinājumus par bezvalstniecību,

–  ņemot vērā ANO 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu un tai 1967. gadā pievienoto protokolu,

–  ņemot vērā 1954. gada Konvenciju par bezvalstnieku statusu un 1961. gada Konvenciju par bezvalstniecības samazināšanu,

–  ņemot vērā ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) 2014. gada novembra globālo rīcības plānu 2014.–2024. gadam par bezvalstniecības izbeigšanu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Padomdevējas komisijas Rakhainas pavalsts jautājumos 2017. gada 24. augusta galīgo ziņojumu ar nosaukumu „Virzība uz mierpilnu, taisnīgu un pārtikušu nākotni Rakhainas iedzīvotājiem”,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautiskos paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un 1966. gada Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām,

–  ņemot vērā Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) hartu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Rakhainas pavalstī Mjanmā dzīvo aptuveni viens miljons rohindžu, kas pieder galvenokārt musulmaņu minoritātes grupai un viņi ir pakļauti represijām un nepārtrauktiem, smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp draudiem dzīvībai un drošībai, nogalināšanai, aizliegumam izmantot tiesības uz veselības aprūpi un izglītību, piespiedu darbam, seksuālajai vardarbībai un viņu politisko tiesību ierobežojumiem;

B.  tā kā rohindžas oficiāli ir bezvalstnieki kopš 1982. gadā pieņemtā Birmas pilsonības likuma īstenošanas, kurš ir izraisījis stingrus pārvietošanās brīvības ierobežojumus un to, ka viņiem ir iespējams dzīvot tikai rohindžām paredzētās nometnēs;

C.  tā kā rohindžas aptver valsts finansētas un institucionalizētas diskriminācijas sistēmas apburtais loks, kas noved pie aparteīda, pārvēršoties par etnisko tīrīšanu; tā kā attiecībā uz rohindžām tiek piemēroti atsevišķi tiesību akti, kas rada šķēršļus darbībām ikdienas dzīvē, piemēram, darbam, laulības slēgšanai, ceļošanai un veselības aprūpes pieejamībai;

D.  tā kā Mjanmas un Bangladešas valdības Nepjido ir parakstījušas nesaistošu saprašanās memorandu; tā kā ar šo saprašanās memorandu vajadzētu garantēt drošu atgriešanos rohindžu bēgļiem, kas iepriekšējo dažu gadu laikā no Mjanmas ir aizbēguši uz Bangladešu; tā kā tika norādīts, ka rohindžas netiks repatriēti atpakaļ uz viņu ciematiem, bet gan uz bēgļu/ieslodzījuma nometnēm Mjanmā;

E.  tā kā radikalizācijas risks, kura pastāvēšana iepriekš tika uzsvērta Padomdevējas komisijas Rakhainas pavalsts jautājumos, kuras priekšsēdētājs bija Kofi Annan, 2017. gada 24. augusta galīgajā ziņojumā, ir izplatīts ziemeļu Rakhainas vietējās un valsts iekšienē pārvietotajās kopienās, kā arī bēgļu kopienās Bangladešā;

F.  tā kā slepkavības, izvarošanas un dedzināšanas rohindžu ciematos izmanto kā līdzekli, lai neatgriezeniski iedragātu rohindžu sociālo struktūru un traumatizētu iedzīvotājus; tā kā šo šausminošo darbību mērķis ir piespiest rohindžas pamest viņu ciematus un valsti un radīt garīgās un fiziskās barjeras, lai nepieļautu viņu atgriešanos; tā kā robeža starp Mjanmu un Bangladešu ir militarizēta un uz tās ir izvietotas mīnas, lai atturētu cilvēkus no robežšķērsošanas;

G.  tā kā organizācijas Human Rights Watch un Amnesty International ir uzsvērušas to, ka kopš 2017. gada 25. augusta Birmas drošības spēki ir izdarījuši plaši izplatītas un sistemātiskas sieviešu un meiteņu izvarošanas, kas ir daļa no etniskās tīrīšanas kampaņas pret rohindžu tautības musulmaņiem Rakhainas pavalstī; tā kā ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja (CEDAW) ir aicinājusi Mjanmas valdību līdz 2018. gada 28. maijam sniegt informāciju par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar iespējamiem vardarbības gadījumiem pret sievietēm un meitenēm Rakhainas pavalsts ziemeļu daļā iepriekšējo mēnešu laikā;

H.  tā kā PV/AP ir nosaukusi saprašanās memoranda parakstīšanu par svarīgu un gaidītu pasākumu, lai risinātu vienu no mūsdienu vissmagākajām humanitārajām un cilvēktiesību krīzēm;

I.  tā kā Mjanmai pašlaik ir piešķirtas VPS tirdzniecības preferences saskaņā ar shēmu „Viss, izņemot ieročus”, un šīs valsts eksports 2016. gadā uz ES sasniedza EUR 830 miljonus; tā kā pašreizējās represijas pret rohindžām var uzskatīt par Mjanmas saistību „nopietniem un sistemātiskiem” pārkāpumiem saskaņā ar VPS regulas (Nr. 978/2012) vismaz vienu no cilvēka pamattiesību un darba tiesību konvencijām,

1.  mudina militāros un drošības spēkus nekavējoties izbeigt rohindžu nogalināšanas, vajāšanas un izvarošanas, kā arī viņu māju dedzināšanas;

2.  aicina Mjanmas valdību nekavējoties uzsākt neatkarīgu, objektīvu un efektīvu izmeklēšanu par visiem iespējamiem starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem un noziegumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām; uzsver — ja tiek atrasti pietiekami un pieļaujami pierādījumi fizisku personu noziedzīgiem nodarījumiem, kas ietver starptautisko cilvēktiesību pārkāpumus, šādas personas ir jāsauc pie atbildības, rīkojot taisnīgus tiesas procesus neatkarīgās civilajās tiesās un nepiemērojot nāvessodu;

3.  mudina Mjanmas valdību respektēt rohindžu pārvietošanās brīvību un garantēt viņu drošību neatkarīgi no viņu atrašanās vietas; aicina Mjanmas valdību nekavējoties novākt visas mīnas, kas ir novietotas pie robežas ar Bangladešu; mudina Mjanmas valdību nekavējoties atcelt ceļošanas ierobežojumus humānās palīdzības organizācijām;

4.  turklāt atgādina Padomes secinājumos paustos aicinājumus veidot efektīvas demokrātiskas iestādes un spēcīgu pilsonisko sabiedrību, un nepieciešamību ievērot pamattiesības un pamatbrīvības un veicināt labu pārvaldību;

5.  uzstāj, ka saprašanās memorands jāīsteno tieši, un kategoriski iestājas par to, ka ir pilnībā jāievēro rohindžu tiesības uz brīvprātīgu, drošu un cilvēka cienīgu atgriešanos viņu izcelsmes vietās bez jebkāda veida diskriminācijas; aicina Mjanmas valdību garantēt rohindžām drošus un humānus dzīves apstākļus visu laiku;

6.  mudina Mjanmas valdību novērst ieilgušās un sistemātiskas diskriminācijas un segregāciju, kas vērstas pret rohindžām un citiem mususlmaņiem Rakhainas pavalstī, un nodrošināt viņu piekļuvi veselības aprūpei, izglītībai un citiem pakalpojumiem;

7.  pauž bažas par teroristu grupējumu, jo īpaši Al-Qaeda un ISIS, nodomiem, kuri mēģina izmantot rohindžu krīzi, lai nostiprinātos Birmā un paplašinātu savu ietekmi visā reģionā; uzsver to, ka daži rohindžu bēgļi un grupējuma „Arakan Rohingya Salvation Army” nemiernieki varētu pakļauties ekstrēmistu kustību rekrutēšanai;

8.  aicina Mjanmas valdību atļaut ANO aģentūrām, citām starptautiskām un vietējām humānās palīdzības organizācijām, kā arī vietējiem un starptautiskajiem plašsaziņas līdzekļiem pilnīgu piekļuvi visās valsts daļās; uzsver, ka tikai ar pilnīgu plašsaziņas līdzekļu piekļuvi un pilnīgu pārredzamību informācijas plūsmas sekmēs, ka precīzi tiek konstatēts, kas norisinās šajā reģionā;

9.  pauž patiesu sarūgtinājumu par to, ka Mjanmas valdība un Aung San Suu Kyi atsakās risināt šo jautājumu, gan noliedzot, gan izrādot iecietību pret pastrādātajām zvērībām; mudina Aung San Suu Kyi nosodīt zvērības un veikt konkrētus pasākumus, lai palīdzētu rohindžām;

10.  mudina Ķīnu un visus pārējos starptautiskos un reģionālos dalībniekus izmantot visas to rīcībā esošās divpusējās, daudzpusējās un reģionālās platformas, lai pieprasītu izbeigt zvērības un panāktu miermīlīgu risinājumu;

11.  pauž nožēlu par to, ka ANO Drošības padome nav pieņēmusi rezolūciju par rohindžu stāvokli;

12.  pieņem zināšanai PV/AP paziņojumus; tomēr uzskata, ka ir nepieciešams uzņemties lielākas saistības; atgādina savu prasību PV/AP un ES dalībvalstīm būtiski palielināt spiedienu uz Mjanmas valdību;

13.  aicina ES un tās dalībvalstis paplašināt spēkā esošo ieroču embargo pret Mjanmu, lai tas aptvertu visu veidu militāro palīdzību, un noteikt mērķtiecīgas finanšu sankcijas pret augstākā līmeņa amatpersonām, kuras ir atbildīgas par smagiem pārkāpumiem;

14.  mudina visas valstis pastiprināt centienus humānās palīdzības jomā attiecībā pret personām, kas ir pārvietotas pašā Mjanmā, kā arī uz citām valstīm, tostarp Bangladešu, un aizsargāt sievietes, bērnus un citas personas pret seksuālas vardarbības, cilvēku tirdzniecības un līdzīgas ļaunprātīgas izmantošanas risku;

15.  aicina PV/AP kopā ar tirdzniecības komisāri apturēt tirdzniecības preferenču piemērošanu, kuras Mjanmai joprojām ir saglabājušās saskaņā ar shēmu „Viss, izņemot ieročus”, un darīt zināmu Mjanmas valdībai, ka sarunas par ES un Mjanmas ieguldījumu nolīgumu var tikt pārtrauktas;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Mjanmas valdībai un parlamentam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Komisijai, ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ASEAN ģenerālsekretāram, ASEAN Starpvaldību cilvēktiesību komisijai, ANO īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos Mjanmā, ANO Augstajam komisāram bēgļu jautājumos un ANO Cilvēktiesību padomei.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0316.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0506.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0351.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0089.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0247.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika