Projekt rezolucji - B8-0669/2017Projekt rezolucji
B8-0669/2017

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji ludu Rohingja

  6.12.2017 - (2017/2973(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0668/2017

  Procedura : 2017/2973(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0669/2017
  Teksty złożone :
  B8-0669/2017
  Teksty przyjęte :

  B8-0669/2017

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji ludu Rohingja

  (2017/2973(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Mjanmy/Birmy i w sprawie sytuacji muzułmanów Rohingja, w szczególności rezolucję z dnia 7 lipca 2016 r.[1], 15 grudnia 2016 r.[2] oraz 14 września 2017 r.[3], a także swoje rezolucje z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r.[4] oraz z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie bezpaństwowości w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej[5],

  –  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie strategii UE wobec Mjanmy/Birmy,

  –  uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wydany dnia 1 czerwca 2016 r. i przeznaczony dla Parlamentu Europejskiego i Rady, pt. „Elementy strategii UE wobec Mjanmy/Birmy: szczególne partnerstwo na rzecz demokracji, pokoju i dobrobytu” (JOIN(2016)0024),

  –  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia rządu Republiki Związku Mjanmy,

  –  uwzględniając protokół ustaleń między Mjanmą/Birmą i Bangladeszem w sprawie repatriacji Rohingjów z Bangladeszu do Mjanmy/Birmy, podpisany w dniu 23 listopada 2017 r.,

  –  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie protokołu ustaleń między Mjanmą/Birmą i Bangladeszem,

  –  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie bezpaństwowości,

  –  uwzględniając Konwencję ONZ dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r. oraz protokół do tej konwencji z 1967 r.,

  –  uwzględniając Konwencję z 1954 r. dotyczącą statusu bezpaństwowców oraz Konwencję z 1961 r. o ograniczaniu bezpaństwowości,

  –  uwzględniając globalny plan działań Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) na lata 2014–2024 na rzecz eliminacji bezpaństwowości, przedstawiony w listopadzie 2014 r.,

  –  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka (PDPC) z 1948 r.,

  –  uwzględniając sprawozdanie końcowe komisji doradczej ds. stanu Arakan z sierpnia 2017 r. pt. „Towards a peaceful, fair and prosperous future for the people of Rakhine” [Ku pokojowej, sprawiedliwej i dostatniej przyszłości ludu stanu Arakan],

  –  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r. oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych z 1966 r.,

  –  uwzględniając Kartę Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN),

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że w stanie Arakan w Mjanmie/Birmie mieszka ok. miliona Rohingjów, będących w przeważającej mierze muzułmańską mniejszością stojącą w obliczu represji oraz ciągłych poważnych naruszeń praw człowieka, w tym zagrożeń dla życia i bezpieczeństwa, zabójstw, odmawiania prawa do opieki zdrowotnej i edukacji, pracy przymusowej, przemocy seksualnej oraz ograniczania ich praw politycznych;

  B.  mając na uwadze, że Rohingjowie zostali oficjalnie bezpaństwowcami z chwilą uchwalenia w 1982 r. birmańskiej ustawy o obywatelstwie, która doprowadziła do poważnych ograniczeń ich swobody przemieszczania się oraz zamknięcia ich w obozach przeznaczonych dla Rohingjów;

  C.  mając na uwadze, że Rohingjowie są ofiarami zinstytucjonalizowanej popieranej przez państwo dyskryminacji, która przypomina apartheid i przeradza się w czystki etniczne; mając na uwadze, że Rohingjów obowiązują odrębne przepisy ustawodawcze, które stwarzają przeszkody w życiu codziennym, np. w odniesieniu do pracy, zawierania małżeństw, podróżowania i dostępu do opieki zdrowotnej;

  D.  mając na uwadze, że rządy Mjanmy/Birmy i Bangladeszu podpisały niewiążący protokół ustaleń w Nay Pyi Taw; mając na uwadze, że protokół ustaleń powinien gwarantować bezpieczny powrót uchodźców Rohingja, którzy w ciągu ostatnich lat uciekli z Mjanmy/Birmy do Bangladeszu; mając na uwadze doniesienia, że Rohingjowie nie będą repatriowani do swoich wiosek, lecz do obozów uchodźców/więzień w Mjanmie/Birmie;

  E.  mając na uwadze, że w lokalnych i wewnętrznie przesiedlonych społecznościach północnego Arakanu, a także w społecznościach uchodźców w Bangladeszu istnieje ryzyko radykalizacji, podkreślone wcześniej w sprawozdaniu kierowanej przez Kofiego Annana komisji doradczej ds. stanu Arakan z dnia 24 sierpnia 2017 r.;

  F.  mając na uwadze, że mordowanie, gwałty i palenie wsi Rohingjów to narzędzia zniszczenia struktury społecznej tego ludu oraz powodowania szoku wśród ludności; mając na uwadze, że celem tych strasznych działań jest zmuszenie Rohingjów do opuszczenia ich wiosek oraz kraju, a także stworzenie psychicznych i fizycznych blokad przed powrotem; mając na uwadze, że granica między Mjanmą/Birmą a Bangladeszem została zmilitaryzowana oraz że umieszczono na niej miny, aby uniemożliwić ludziom jej przekraczanie;

  G.  mając na uwadze, że Human Rights Watch i Amnesty International podkreśliły, że od dnia 25 sierpnia 2017 r. birmańskie siły bezpieczeństwa systematycznie i na dużą skalę stosują gwałty na kobietach i dziewczętach jako część kampanii czystek etnicznych wobec muzułmańskich Rohingjów w stanie Arakan; mając na uwadze, że Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) wezwał rząd Mjanmy/Birmy do dostarczenia do dnia 28 maja 2018 r. informacji na temat szeregu kwestii dotyczących zarzutów popełniania aktów przemocy wobec kobiet i dziewcząt na północy stanu Arakan w ostatnich miesiącach;

  H.  mając na uwadze, że wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa nazwała podpisanie protokołu ustaleń w sprawie repatriacji ważnym i oczekiwanym krokiem ku rozwiązaniu jednego z najgorszych w naszych czasach kryzysów humanitarnych i dotyczących praw człowieka;

  I.  mając na uwadze, że Mjanma/Birma korzysta obecnie z preferencji handlowych systemu GSP w ramach inicjatywy „wszystko oprócz broni”, dzięki czemu kraj ten wyeksportował do UE w 2016 r. towary o wartości 830 mln EUR; mając na uwadze, że obecną rozprawę z Rohingjami można uznać za „poważne i systematyczne” naruszanie przez Mjanmę/Birmę zobowiązań wynikających przynajmniej z jednej z konwencji w sprawie praw podstawowych i praw pracowniczych wymienionych w rozporządzeniu GSP (nr 978/2012);

  1.  wzywa wojsko i siły bezpieczeństwa, by niezwłocznie zaprzestały zabijania, prześladowań i gwałtów oraz palenia domów Rohingjów;

  2.  wzywa rząd Mjanmy/Birmy do wszczęcia natychmiastowego, bezstronnego, niezależnego i skutecznego śledztwa w sprawie wszystkich wiarygodnych zarzutów dotyczących naruszeń międzynarodowego prawa praw człowieka oraz przestępstw przeciw międzynarodowemu prawu; nalega, aby w przypadku znalezienia wystarczających dopuszczalnych dowodów obciążających osoby naruszające międzynarodowe prawo praw człowieka wytoczyć przeciwko tym osobom uczciwe procesy przed cywilnymi sądami, które nie będą stosować kary śmierci;

  3.  apeluje do rządu Mjanmy/Birmy o poszanowanie swobody przemieszczania się Rohingjów oraz o zagwarantowanie im bezpieczeństwa bez względu na to, gdzie się znajdują; wzywa rząd Mjanmy/Birmy do natychmiastowego usunięcia wszystkich min z granicy z Bangladeszem; wzywa rząd Myanmy/Birmy do natychmiastowego zniesienia ograniczeń swobody przemieszczania się organizacji humanitarnych;

  4.  przyłącza się ponadto do zawartego w konkluzjach Rady wezwania do tworzenia sprawnych instytucji demokratycznych i silnego społeczeństwa obywatelskiego, a także konieczności przestrzegania podstawowych praw i wolności oraz wspierania dobrych rządów;

  5.  nalega na bezpośrednie stosowanie protokołu ustaleń oraz na pełne poszanowanie – bez jakiejkolwiek dyskryminacji – prawa Rohingjów do dobrowolnego , bezpiecznego i godnego powrotu do ich miejsc pochodzenia; wzywa rząd Mjanmy/Birmy do stałego zagwarantowania Rohingjom bezpiecznych i ludzkich warunków życia;

  6.  wzywa rząd Mjanmy/Birmy do rozwiązania problemu długotrwałej systematycznej dyskryminacji i segregacji Rohingjów oraz innych muzułmanów w stanie Arakan, a także do zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i innych usług;

  7.  wyraża zaniepokojenie zamiarami grup terrorystycznych, zwłaszcza Al-Kaidy i ISIS, które usiłują wykorzystać kryzys związany z Rohingjami do zadomowienia się w Birmie i rozciągnięcia swoich wpływów na cały region; podkreśla, że niektórzy uchodźcy Rohingja oraz zbuntowani członkowie Armii Wyzwolenia Rohingjów z Arakanu mogą stać się podatni na zwerbowanie przez ruchy ekstremistyczne;

  8.  apeluje do rządu Mjanmy/Birmy o przyznanie agencjom ONZ, innym międzynarodowym i lokalnym organizacjom humanitarnym, a także mediom krajowym i międzynarodowym pełnego dostępu do wszystkich części kraju; podkreśla, że tylko pełny dostęp mediów i pełna przejrzystość mogą zachęcić do przepływu informacji, aby stwierdzić, co dokładnie dzieje się w tym regionie;

  9.  wyraża szczere rozczarowanie postawą rządu Mjanmy/Birmy i Aung San Suu Kyi, odmawiających zajęcia się problemem popełnianych aktów okrucieństwa, negujących je i mających w nich współudział; wzywa Aung San Suu Kyi do opowiedzenia się wyraźnie przeciw aktom okrucieństwa oraz do podjęcia konkretnych środków pomocy Rohingjom;

  10.  wzywa Chiny oraz inne podmioty międzynarodowe i regionalne do wykorzystania wszelkich dwustronnych, wielostronnych i regionalnych dostępnych platform pozwalających domagać się zakończenia aktów okrucieństwa i doprowadzić do pokojowego rozwiązania;

  11.  wyraża ubolewanie z powodu porażki Rady Bezpieczeństwa ONZ, której nie udało się przyjąć rezolucji w sprawie sytuacji Rohingjów;

  12.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa; uważa jednak, że konieczne są dalsze zobowiązania; przypomina swój apel do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz do państw członkowskich o znaczne zwiększenie presji na rząd Mjanmy/Birmy;

  13.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do rozszerzenia obowiązującego embarga na broń wobec Mjanmy/Birmy, tak aby ująć w nim wszystkie formy pomocy wojskowej, a także do nałożenia ukierunkowanych sankcji finansowych na urzędników wysokiego szczebla odpowiedzialnych za poważne naruszenia;

  14.  wzywa wszystkie państwa do nasilenia działań humanitarnych na rzecz osób przesiedlonych w obrębie Mjanmy/Birmy oraz w innych krajach, w tym w Bangladeszu, a także do ochrony kobiet, dzieci i innych osób narażonych na przemoc seksualną, handel ludźmi i podobne nadużycia;

  15.  apeluje do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o zawieszenie – w porozumieniu z komisarzem do spraw handlu – preferencji handlowych, z których korzysta Mjanma/Birma w ramach inicjatywy „wszystko oprócz broni”, a także o powiadomienie rządu Mjanmy/Birmy, że negocjacje w sprawie umowy inwestycyjnej UE–Mjanma/Birma mogą zostać zawieszone;

  16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji rządowi i parlamentowi Mjanmy/Birmy, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE, Sekretarzowi Generalnemu ASEAN, Międzyrządowej Komisji ds. Praw Człowieka ASEAN, specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Mjanmie/Birmie, Wysokiemu Komisarzowi NZ ds. Uchodźców oraz Radzie Praw Człowieka ONZ.