Procedură : 2017/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0669/2017

Texte depuse :

B8-0669/2017

Dezbateri :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0500

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 417kWORD 53k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.288v01-00
 
B8-0669/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația populației rohingya (2017/2973(RSP))  
B8‑0669/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania și la situația musulmanilor rohingya, în special cele din 7 iulie 2016(1), 15 decembrie 2016(2) și 14 septembrie 2017(3), cea din 16 martie 2017 referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017(4) și cea din 13 iunie 2017 referitoare la apatridie în Asia de Sud și de Sud-Est(5),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 referitoare la strategia UE privind Myanmar/Birmania,

–  având în vedere Comunicarea comună din 1 iunie 2016 a Comisiei și a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Elemente ale strategiei UE privind Myanmarul/Birmania: un parteneriat special pentru democrație, pace și prosperitate” (JOIN(2016)0024),

–  având în vedere declarația din 30 martie 2016 a VP/ÎR privind asumarea mandatului de către noul guvern al Uniunii Myanmar/Birmania,

–  având în vedere memorandumul de înțelegere dintre Myanmar/Birmania și Bangladesh privind repatrierea populației rohingya din Bangladesh în Myanmar/Birmania, semnat la 23 noiembrie 2017,

–  având în vedere declarația VP/ÎR din 23 noiembrie 2017 referitoare la memorandumul de înțelegere dintre Myanmar/Birmania și Bangladesh,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 4 decembrie 2015 referitoare la apatridie,

–  având în vedere Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul din 1967 la aceasta,

–  având în vedere Convenția privind statutul apatrizilor din 1954 și Convenția privind reducerea apatridiei din 1961,

–  având în vedere Planul global de acțiune al Agenției ONU pentru refugiați (UNHCR) privind eradicarea apatridiei (2014-2024), din noiembrie 2014,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului (DUDO) din 1948,

–  având în vedere raportul final din 24 august 2017 al Comisiei consultative privind statul Rakhine, intitulat „Către un viitor pașnic, echitabil și prosper al poporului din Rakhine”,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, ambele din 1966,

–  având în vedere Carta Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în statul Rakhine din Myanmar/Birmania locuiesc aproximativ un milion de rohingya, un grup minoritar predominant musulman care este supus unor represiuni și încălcări continue și grave ale drepturilor omului, inclusiv amenințări la adresa vieții și securității, asasinări, negarea dreptului la sănătate și educație, muncă forțată, violență sexuală și limitări ale drepturilor politice;

B.  întrucât populația rohyngia este oficial apatridă din 1982, când a fost adoptată Legea privind cetățenia birmană, care a impus restricții severe ale libertății de circulație și i-a constrâns pe membrii acesteia să locuiască în tabere;

C.  întrucât populația rohingya este prinsă într-un cerc vicios al unei discriminări instituționalizate și promovate de stat, similare unui apartheid ce se transformă în purificare etnică; întrucât populației rohingya i se aplică o legislație separată, care creează obstacole în calea activităților din viața de zi cu zi, cum ar fi munca, căsătoriile, deplasările și accesul la îngrijiri medicale;

D.  întrucât guvernele din Myanmar/Birmania și Bangladesh au semnat un memorandum de înțelegere fără caracter juridic obligatoriu la Nay Pyi Taw; întrucât acest memorandum de înțelegere ar trebui să garanteze întoarcerea în siguranță a refugiaților rohyngia care au fugit din Myanmar/Birmania în Bangladesh în ultimii ani; întrucât a fost anunțat faptul că populația rohingya nu va fi repatriată în satele sale, ci în lagăre de refugiați/de detenție din Myanmar/Birmania;

E.  întrucât riscul de radicalizare, subliniat deja în raportul final din 24 august 2017 al Comisiei consultative privind statul Rakhine, prezidată de Kofi Annan, este prezent în sânul comunităților locale și al persoanelor strămutate în interiorul țării din nordul statului Rakhine, precum și în sânul comunităților de refugiați din Bangladesh;

F.  întrucât omorurile, violurile și incendierea satelor rohyngia sunt folosite ca modalitate de a distruge în mod definitiv structura socială a minorității rohingya și de a traumatiza populația; întrucât obiectivul acestor acte cumplite este de a obliga populația rohingya să își părăsească satele și țara și de a crea bariere mentale și fizice în calea întoarcerii lor; întrucât frontiera dintre Myanmar/Birmania și Bangladesh a fost militarizată și au fost plasate mine pentru a împiedica oamenii să o traverseze;

G.  întrucât Human Rights Watch și Amnesty International au evidențiat faptul că, începând din 25 august 2017, forțele de securitate birmaneze au comis violuri sistematice și pe scară largă ale femeilor și fetelor ca parte a unei campanii de epurare etnică a musulmanilor rohingya din statul Rakhine; întrucât Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW) a invitat guvernul din Myanmar/Birmania să prezinte, până la 28 mai 2018, informații cu privire la o serie de aspecte legate de presupuse cazuri de violență împotriva femeilor și a fetelor din nordul statului Rakhine din ultimele luni;

H.  întrucât VP/ÎR a calificat semnarea memorandumul de înțelegere privind repatrierea drept o măsură importantă și binevenită pe calea soluționării uneia dintre cele mai grave crize umanitare și ale drepturilor omului din perioada actuală;

I.  întrucât Myanmar/Birmania beneficiază în prezent de sistemul de preferințe comerciale în cadrul inițiativei „Totul în afară de arme” a SGP, iar exporturile acestei țări către UE au ajuns la 830 milioane EUR în 2016; întrucât actuala represiune împotriva minorității Rohingya poate fi considerată drept o încălcare „gravă și sistematică” a obligațiilor care decurg pentru Myanmar/Birmania din cel puțin una dintre convențiile privind drepturile fundamentale ale omului și drepturile lucrătorilor menționate în Regulamentul SGP (nr. 978/2012),

1.  face apel la forțele armate și de securitate să pună capăt imediat uciderii, hărțuirii și violurilor împotriva populației rohingya, precum și incendierii locuințelor lor;

2.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să lanseze anchete prompte, imparțiale, independente și eficiente pentru investigarea tuturor acuzațiilor credibile de încălcare a dreptului internațional privind drepturile omului, precum și a crimelor în temeiul dreptului internațional; insistă asupra faptului că, în cazul în care există probe admisibile și suficiente privind încălcarea de către anumite persoane a dreptului internațional privind drepturile omului, aceste persoane trebuie să fie urmărite în justiție în fața unor instanțe civile independente, care nu aplică pedeapsa cu moartea;

3.  îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să respecte libertatea de circulație a populației rohingya și să garanteze securitatea acesteia indiferent de locul în care se află; face apel la guvernul din Myanmar/Birmania să îndepărteze imediat toate minele de la granița cu Bangladesh; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să elimine imediat restricțiile de călătorie pentru organizațiile umanitare;

4.  reiterează, de asemenea, apelul din concluziile Consiliului de a edifica instituții democratice eficace și o societate civilă puternică, precum și necesitatea de a respecta drepturile și libertățile fundamentale și de a promova buna guvernanță;

5.  insistă asupra punerii directe în aplicare a memorandumului de înțelegere, precum și asupra respectării dreptului populației rohingya la o întoarcere demnă și în siguranță la locul său de origine, fără niciun fel de discriminare; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să garanteze în orice moment condiții sigure și umane pentru populația rohingya;

6.  îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să abordeze problema discriminării și a segregării sistematice și de lungă durată a populației rohingya și a altor comunități musulmane din statul Rakhine, precum și să asigure accesul la îngrijiri de sănătate, la educație și la alte servicii;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la intențiile grupărilor teroriste, în special ISIS și Al-Qaida, care caută să profite de criza populației rohingya pentru a se implanta în Birmania și a-și extinde influența în întreaga regiune; subliniază că unii refugiați rohingya și unii membri insurgenți ai Armatei Salvării Rohingya din Arakan ar putea deveni o țintă vulnerabilă a recrutării de către mișcările extremiste;

8.  invită guvernul din Myanmar/Birmania să asigure agențiilor ONU, altor organizații umanitare locale și internaționale și mass-mediei interne și internaționale un acces deplin în toate zonele țării; subliniază faptul că numai printr-un acces deplin al mass-mediei și în condiții de transparență deplină vor exista suficiente informații pentru a stabili cu exactitate ce se întâmplă în regiune;

9.  își exprimă dezamăgirea legată de faptul că guvernul din Myanmar/Birmania și Aung San Suu Kyi refuză să abordeze problema, o contestă și sunt complici la atrocitățile care au loc; o îndeamnă pe Aung San Suu Kyi să ia atitudine împotriva acestor atrocități și să ia măsuri concrete pentru a ajuta populația rohingya;

10.  îndeamnă China și pe toți ceilalți actori internaționali și regionali să utilizeze toate canalele bilaterale, multilaterale și regionale pe care le au la dispoziție pentru a solicita stoparea atrocităților și găsirea unei soluții pașnice;

11.  regretă faptul că Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nu a adoptat o rezoluție referitoare la situația populației rohingya;

12.  ia act de declarațiile VP/ÎR; este însă de părere că sunt necesare angajamente mai ferme; reamintește cererea sa adresată VP/ÎR și statelor membre ale UE de a-și intensifica în mod semnificativ presiunea asupra guvernului din Myanmar/Birmania;

13.  solicită UE și statelor sale membre să extindă embargoul existent asupra armelor împotriva Myanmarului/Birmaniei, astfel încât să includă toate formele de asistență militară, și să impună sancțiuni financiare specifice împotriva înalților funcționari răspunzători de încălcări grave;

14.  îndeamnă toate statele să își intensifice eforturile umanitare pentru persoanele strămutate în interiorul Myanmarului/Birmaniei și în alte țări, printre care Bangladesh, și pentru protejarea femeilor, copiilor și a altor persoane expuse riscului de violență sexuală, de trafic de ființe umane și de abuzuri similare;

15.  invită VP/ÎR, împreună cu comisarul pentru comerț, să suspende preferințele comerciale de care beneficiază Myanmar/Birmania în cadrul sistemului „Totul în afară de arme” și să comunice guvernului din Myanmar/Birmania că negocierile privind un acord de investiții UE-Myanmar/Birmania pot fi suspendate;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului din Myanmar/Birmania, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ASEAN, Comisiei interguvernamentale pentru drepturile omului a ASEAN, raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0316.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0506.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0351.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0089.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0247.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate