Förfarande : 2017/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0669/2017

Ingivna texter :

B8-0669/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0500

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 272kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.288v01-00
 
B8-0669/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP))  
B8‑0669/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Myanmar/Burma och om situationen för rohingyamuslimerna, särskilt resolutionerna av den 7 juli 2016(1), 15 december 2016(2) och 14 september 2017(3), och av sina resolutioner av den 16 mars 2017 om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017(4) och av den 13 juni 2017 om statslöshet i Syd- och Sydostasien(5),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om EU:s strategi för Myanmar/Burma,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 1 juni 2016 från kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, till Europaparlamentet och rådet Inslag i EU:s strategi gentemot Burma/Myanmar: Ett särskilt partnerskap för demokrati, fred och välstånd (JOIN(2016)0024),

–  med beaktande av uttalandet av den 30 mars 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om den nya regeringens tillträde i Myanmar/Burma,

–  med beaktande av samförståndsavtalet mellan Myanmar/Burma och Bangladesh om återvändande av rohingyafolket från Bangladesh till Myanmar, som undertecknades den 23 november 2017,

–  med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant av den 23 november 2017 om samförståndsavtalet mellan Myanmar/Burma och Bangladesh,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 4 december 2015 om statslöshet,

–  med beaktande av 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet från 1967,

–  med beaktande av 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning och 1961 års konvention om begränsning av statslöshet,

–  med beaktande av FN:s flyktingkommissariats (UNHCR) globala handlingsplan för perioden 2014–2024 från november 2014 för att avskaffa statslöshet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av slutrapporten av den 24 augusti 2017 från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine om vägen mot en fredlig, rättvis och blomstrande framtid för människorna i delstaten Rakhine (Towards a peaceful, fair and prosperous future for the people of Rakhine),

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966 och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966,

–  med beaktande av stadgan för Sydostasiatiska nationers förbund (Asean),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I delstaten Rakhine i Myanmar/Burma bor det omkring en miljon rohingyer, som är en i huvudsak muslimsk minoritet som utsätts för förtryck och fortsatta allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat i form av att de hotas till livet, deras säkerhet hotas, de dödas, nekas rätten till hälsa och utbildning samt utsätts för tvångsarbete, sexuellt våld och inskränkningar av sina politiska rättigheter.

B.  Rohingyafolket har officiellt varit statslöst sedan Myanmar/Burma antog sin lag om medborgarskap 1982, vilket i hög grad har begränsat deras rörelsefrihet och lett till att de stängts in i läger.

C.  Rohingyafolket sitter fast i ett ont system med statsunderstödd institutionaliserad diskriminering som utgör en form av apartheid som håller på att övergå i etnisk rensning. Det finns en separat lagstiftning för rohingyafolket, som skapar hinder i vardagslivet, till exempel när det gäller arbete, äktenskap, resor och tillgång till hälso- och sjukvård.

D.  Regeringarna i Myanmar/Burma och Bangladesh undertecknade ett icke-bindande samförståndsavtal i Nay Pyi Taw. Detta samförståndsavtal bör garantera ett säkert återvändande för de rohingyaflyktingar som flytt från Myanmar/Burma till Bangladesh under de senaste åren. Det har uppgetts att rohingyafolket inte kommer att skickas tillbaka till sina byar utan till flyktingläger/fångläger i Myanmar/Burma.

E.  Det finns en risk för att lokalbefolkningen och internflyktingarna i norra Rakhine samt flyktingarna i Bangladesh radikaliseras, vilket tidigare betonats i slutrapporten av den 24 augusti 2017 från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine, ledd av Kofi Annan.

F.  Mord, våldtäkt och nedbränning av rohingyafolkets byar används som ett redskap för att permanent skada rohingyafolkets sociala struktur och traumatisera befolkningen. Målet med dessa fruktansvärda gärningar är att tvinga rohingyafolket att lämna sina byar och landet samt att skapa mentala och fysiska hinder för deras återvändande. Gränsen mellan Myanmar/Burma och Bangladesh har militariserats och minor har placerats ut för att förhindra människor från att passera den.

G.  Human Rights Watch och Amnesty International har betonat att de burmesiska säkerhetsstyrkorna sedan den 25 augusti 2017 har gjort sig skyldiga till omfattande och systematiska våldtäkter mot kvinnor och flickor som ett led i en kampanj för etnisk rensning avseende rohingyamuslimer i delstaten Rakhine. FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor har uppmanat regeringen i Myanmar/Burma att senast den 28 maj 2018 tillhandahålla information om en rad frågor som rör påstådda fall av våld mot kvinnor och flickor i norra delen av delstaten Rakhine under de senaste månaderna.

H.  Vice ordföranden/den höga representanten har kallat undertecknandet av samförståndsavtalet om återvändande ett viktigt och välkommet steg för att ta itu med en av de värsta humanitära och människorättsliga kriserna i vår tid.

I.  Myanmar/Burma åtnjuter för närvarande GSP-handelsförmåner inom ramen för ”Allt utom vapen-systemet” och landets export till EU uppgick till 830 miljoner euro under 2016. De pågående repressalierna mot rohingyafolket kan betraktas som allvarligt och systematiskt åsidosättande av Myanmars/Burmas skyldigheter enligt åtminstone en av konventionerna om grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter i GSP-förordningen (nr 978/2012).

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft militären och säkerhetsstyrkorna att omedelbart upphöra med att döda, trakassera och våldta rohingyer och att sluta bränna ner deras hem.

2.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att inleda omedelbara, opartiska, oberoende och effektiva utredningar av alla trovärdiga påstådda kränkningar av internationell människorättslagstiftning och brott mot internationell rätt. Parlamentet betonar att när det finns tillräckliga giltiga bevis för att enskilda personer har begått brott som omfattar kränkningar av internationell människorättslagstiftning, måste dessa personer lagföras i rättvisa rättegångar vid oberoende civila domstolar och utan tillämpning av dödsstraff.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Myanmars/Burmas regering att respektera rohingyafolkets rätt till fri rörlighet och att garantera deras säkerhet var de än är. Parlamentet uppmanar Myanmar/Burmas regering att omedelbart ta bort alla minor vid gränsen till Bangladesh. Parlamentet uppmanar Myanmars/Burmas regering att omedelbart upphäva reserestriktionerna för humanitära organisationer.

4.  Europaparlamentet återger vidare uppmaningarna i rådets slutsatser om att bygga upp ändamålsenliga demokratiska institutioner och ett starkt civilt samhälle, upprätthålla respekten för de grundläggande rättigheterna och friheterna och främja goda styrelseformer.

5.  Europaparlamentet insisterar på ett direkt genomförande av samförståndsavtalet, och på att rohingyafolkets rätt att frivilligt, säkert och värdigt återvända till sina ursprungsorter, utan någon form av diskriminering, till fullo ska respekteras. Parlamentet uppmanar Myanmar/Burmas regering att garantera säkra och humana levnadsvillkor för rohingyafolket i alla lägen.

6.  Europaparlamentet uppmanar Myanmar/Burmas regering att ta itu med den långvariga och systematiska diskrimineringen och segregeringen av rohingyafolket och andra muslimer i delstaten Rakhine och att garantera tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och andra tjänster.

7.  Europaparlamentet uttrycker oro över avsikterna hos terroristgrupper, särskilt al-Qaida och IS, som försöker utnyttja krisen avseende rohingyafolket för att slå rot i Myanmar/Burma och utvidga sitt inflytande till hela regionen. Parlamentet understryker att vissa rohingyaflyktingar och rebeller från Arakan Rohingya Salvation Army kan bli sårbara för rekrytering till extremiströrelser.

8.  Europaparlamentet uppmanar Myanmars/Burmas regering att ge FN-organ, andra internationella och lokala humanitära organisationer och nationella och internationella medier fullt tillträde till alla delar av landet. Parlamentet betonar att endast genom fullständig tillgång för medierna och full insyn kommer man att kunna uppmuntra informationsflödet att fastställa exakt vad som sker i regionen.

9.  Europaparlamentet uttrycker djup besvikelse över Myanmars/Burmas regering och Aung San Suu Kyi, som underlåter att ta itu med frågan samt förnekar och är delaktiga i de grymheter som äger rum. Parlamentet uppmanar Aung San Suu Kyi att fördöma grymheterna och vidta konkreta åtgärder för att hjälpa rohingyafolket.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Kina och alla andra internationella och regionala aktörer att använda alla bilaterala, multilaterala och regionala plattformar som står till deras förfogande för att kräva ett slut på grymheterna och få till stånd en fredlig lösning.

11.  Europaparlamentet beklagar att FN:s säkerhetsråd inte har antagit en resolution om situationen för rohingyafolket.

12.  Europaparlamentet tar del av uttalandena från vice ordföranden/den höga representanten. Parlamentet anser dock att det behövs större åtaganden. Parlamentet upprepar sin begäran till vice ordföranden/den höga representanten att avsevärt öka påtryckningarna på Myanmars/Burmas regering.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att utvidga det befintliga vapenembargot mot Myanmar så att det omfattar alla former av militärt stöd och att införa riktade ekonomiska sanktioner mot högre tjänstemän som är skyldiga till allvarliga överträdelser.

14.  Europaparlamentet uppmanar alla stater att intensifiera sina humanitära insatser för internflyktingar inom Myanmar/Burma och i andra länder, däribland Bangladesh, och för att skydda kvinnor, barn och andra som riskerar att falla offer för sexuellt våld, människohandel och liknande brott.

15.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att i samverkan med kommissionsledamoten med ansvar för handel, tillfälligt upphäva Myanmars/Burmas handelsförmåner inom ramen för ”Allt utom vapen-systemet” och att informera Myanmars/Burmas regering om att förhandlingarna om ett investeringsavtal mellan EU och Myanmar/Burma kan komma att avbrytas.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till regeringen och parlamentet i Myanmar/Burma, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, regeringarna och parlamenten i EU:s medlemsstater, generalsekreteraren för Asean, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma, FN:s flyktingkommissarie samt FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0316.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0506.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0351.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2017)0089.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2017)0247.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy