Menettely : 2017/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0670/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0670/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0500

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 171kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.289v01-00
 
B8-0670/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP))  
B8‑0670/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Myanmarista, varsinkin 14. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman Myanmarista ja erityisesti rohingyojen tilanteesta(1),

–  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman valtiottomuudesta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa(2),

–  ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2017 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle: ”Myanmaria/Burmaa koskevan EU:n strategian osatekijät: erityiskumppanuus demokratian, rauhan ja vaurauden edistämiseksi” (JOIN(2016)0024),

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Myanmaria/Burmaa koskevasta EU:n strategiasta ja 16. lokakuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Myanmarista/Burmasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 6. syyskuuta 2017 antaman julkilausuman Rakhinen osavaltion tilanteesta, 11. syyskuuta 2017 antaman julkilausuman Myanmarin Rakhinen osavaltion ja Bangladeshin raja-alueiden viimeaikaisista tapahtumista, 20. marraskuuta 2017 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Myanmarista/Burmasta sekä 23. marraskuuta 2017 antaman julkilausuman kahdenvälisen palauttamissopimuksen allekirjoittamisesta Myanmarin ja Bangladeshin hallitusten välillä,

–  ottaa huomioon 6. marraskuuta 2017 annetun turvallisuusneuvoston puheenjohtajan julkilausuman,

–  ottaa huomioon elokuussa 2017 annetun Rakhinen osavaltiota käsitelleen neuvoa-antavan toimikunnan loppuraportin,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että alojen välisen koordinointiryhmän mukaan 27. marraskuuta 2017 mennessä tiettävästi yhteensä 624 000 rohingya-pakolaista on saapunut Bangladeshiin 25. elokuuta 2017 jälkeen; ottaa huomioon, että ainakin 58 prosenttia heistä on lapsia;

B.  ottaa huomioon, että EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston (ECHO) mukaan 27. marraskuuta 2017 arviolta 441 300 ihmistä asui Kutupalong-Balukhalin taajamassa, 46 000 ihmistä asui paikallisten yhteisöjen luona ja loput asuivat muilla Cox’s Bazarin paikoilla; ottaa huomioon, että Kutupalong-Balukhalin taajama on erittäin tiheään asuttua; toteaa alojen välisen koordinointiryhmän havainneen, että Cox’s Bazarin liikakansoituksen vuoksi terveydenhuolto ja ravitsemus ovat kiireellisimmät ja akuuteimmat tarpeet, joihin on vastattava;

C.  ottaa huomioon, että rohingyat muodostavat suurimman osuuden Myanmarin muslimeista, ja valtaosa heistä elää Rakhinen osavaltiossa; ottaa huomioon, että noin miljoona rohingyaa kuuluu maailman vainotuimpiin vähemmistöihin ja he ovat olleet virallisesti valtiottomia Burman vuoden 1982 kansalaisuuslain hyväksymisestä lähtien;

D.  ottaa huomioon, että Arakanin rohingyojen pelastusarmeija (ARSA) teki laajan iskun poliisiasemille ja armeijan tukikohtaan Rakhinen osavaltiossa 25. elokuuta 2017; toteaa, että tästä seurasi sotilaallinen vastaisku;

E.  toteaa, että humanitaarinen ja ihmisoikeustilanne Rakhinen osavaltiossa on äärimmäisen vakava; toteaa, että YK:n ihmisoikeusasiantuntijat tekivät ensimmäisen tiedonhankintamatkansa Bangladeshiin 27. lokakuuta 2017 ja olivat ”syvästi järkyttyneitä” Myanmarin rohingya-yhteisöön kohdistuneita tappamisia, kidutuksia, raiskauksia, tuhopolttoja ja ilmaiskuja koskevista selonteoista;

F.  toteaa, että ECHOn mukaan humanitaaristen järjestöjen pääsyä Rakhinen pohjoisosaan rajoitetaan voimakkaasti; ottaa huomioon, että pääsyn Rakhinen pohjoisosaan on havaittu parantuneen jonkin verran; toteaa, että Rakhinen keskiosassa on myös todettu pieniä parannuksia, mutta pääsyä myös tälle alueelle rajoitetaan edelleen; ottaa huomioon, että humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaava komission jäsen Christos Stylianides vieraili Rakhinen osavaltion pohjoisosassa toukokuussa 2017 ja kehotti parantamaan siellä toimivien avustusjärjestöjen pääsyä alueelle; toteaa, että komission jäsen tutustui useisiin EU:n rahoittamiin humanitaarisiin hankkeisiin;

G.  toteaa, että 23. lokakuuta 2017 EU toimi rohingyojen pakolaiskriisiä koskevan avunantajien konferenssin yhtenä isäntänä; toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot tarjosivat yli 50 prosenttia luvatuista 344 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista; toteaa, että EU:n talousarviosta 23. lokakuuta 2017 luvatut 30 miljoonaa euroa nostavat komission rohingyoille ja heidän isäntäyhteisöilleen Bangladeshissa ja Myanmarissa antaman tuen 51 miljoonaan euroon vuonna 2017;

H.  ottaa huomioon, että 23. marraskuuta 2017 Myanmarin ja Bangladeshin hallitukset allekirjoittivat kahdenvälisen palauttamissopimuksen; toteaa, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja on ilmaissut tyytyväisyytensä palauttamissopimuksen allekirjoittamiseen ja pitää sitä tärkeänä ja tervetulleena askeleena kohti yhden aikamme pahimman humanitaarisen ja ihmisoikeuskriisin ratkaisemista;

I.  toteaa, että Myanmariin ja Bangladeshiin suuntautuneen apostolisen matkansa (26. marraskuuta–2. joulukuuta 2017) aikana paavi Franciscus puhui Dhakassa 1. joulukuuta 2017 uskontojenvälisen ja ekumeenisen kokouksen lopuksi ryhmälle rohingya-pakolaisia seuraavin sanoin: ”Tehkäämme edelleen heille hyvää, toimikaamme edelleenkin niin, että heidän oikeutensa tunnustetaan. Älkäämme sulkeko sydämiämme, älkäämme katsoko toisaalle. Jumalan läsnäolo on tänäänkin nimeltään myös ’rohingya’. Antakoon kukin meistä oman vastauksensa”;

1.  tuomitsee painokkaasti Rakhinen osavaltiossa laajalle levinneen väkivallan, jonka vuoksi sadat tuhannet siviilit, joista valtaosa kuuluu rohingya-yhteisöön, ovat joutuneet siirtymään asuinsijoiltaan;

2.  on vakavasti huolissaan Rakhinen osavaltion humanitaarisesta ja ihmisoikeustilanteesta; pitää hälyttävänä kertomuksia väkivallan ja uhkailun järjestelmällisestä käytöstä, miesten, naisten ja lasten tappamisesta, seksuaalisesta väkivallasta sekä kotien ja omaisuuden tuhoamisesta ja polttamisesta; on erityisen huolissaan lasten tilanteesta, sillä he tarvitsevat kipeästi suojaa, ruokaa ja vettä sekä tyttöjen tilanteesta, sillä he ovat vaarassa joutua seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuvan ihmiskaupan uhriksi;

3.  tukee EU:n vaatimusta, että kaikki osapuolet lopettavat kaikki väkivaltaisuudet välittömästi; pitää tervetulleena sitä, että EU kehottaa Myanmarin armeijaa lopettamaan operaationsa ja varmistamaan kaikkien siviilien suojelun ilman syrjintää sekä noudattamaan kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä kaikilta osin; suhtautuu myönteisesti siihen, että EU on kehottanut Myanmarin hallitusta ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin yhteisöjen välisten jännitteiden purkamiseksi;

4.  kiittää Bangladeshin hallitusta ja isäntäyhteisöjä toimista turvan, suojan ja humanitaarisen avun antamiseksi rohingya-pakolaisille;

5.  kehottaa Myanmarin hallitusta sallimaan YK:n virastoille ja niiden kumppaneille sekä muille kotimaisille että kansainvälisille kansalaisjärjestöille välittömän, täysimääräisen, turvallisen ja esteettömän pääsyn Rakhinen osavaltioon humanitaarisen avun antamiseksi erityisesti lapsille;

6.  korostaa, että väitteet vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja hyväksikäytöistä, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö sekä lapsiin kohdistuva väkivalta, on tutkittava perusteellisesti ja kaikki tällaisiin tekoihin syyllistyneet on saatettava vastuuseen; kehottaa Myanmarin hallitusta toimimaan kaikilta osin yhteistyössä ihmisoikeusneuvoston Myanmaria käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tiedonhankintavaltuuskunnan kanssa ja myöntämään sille viipymättä täysimääräisen, turvallisen ja esteettömän pääsyn maahan;

7.  kehottaa Myanmarin hallitusta myöntämään kotimaisille ja kansainvälisille mediaorganisaatioille täysimääräisen ja esteettömän pääsyn Rakhinen osavaltioon ja varmistamaan tiedotusvälineiden työntekijöiden turvallisuuden;

8.  suhtautuu myönteisesti Myanmarin ja Bangladeshin hallitusten allekirjoittamaan kahdenväliseen palauttamissopimukseen; kehottaa panemaan sopimuksen täytäntöön siten, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan kaikilta osin; kehottaa Myanmarin hallitusta järjestämään paikan päälle olosuhteet, jotka mahdollistavat pakolaisten vapaaehtoisen, turvallisen ja ihmisarvoisen paluun lähtöpaikkaansa;

9.  kehottaa Myanmarin hallitusta puuttumaan Rakhinen osavaltion kriisin perimmäisiin syihin siten, että kunnioitetaan, edistetään ja suojellaan ihmisoikeuksia ilman syrjintää ja etnisestä alkuperästä tai uskonnosta riippumatta, ja myös siten, että kaikille ihmisille sallitaan liikkumisvapaus sekä tasavertainen mahdollisuus saada peruspalveluja ja täydet kansalaisoikeudet;

10.  suhtautuu myönteisesti neuvoa-antavan komitean Rakhinen osavaltiota koskevaan loppuraporttiin, jossa esitetään suosituksia Rakhinen osavaltion poliittisten, sosio-ekonomisten ja humanitaaristen haasteiden ratkaisemiseksi; pitää myönteisenä Myanmarin hallituksen julkista sitoutumista suositusten täytäntöönpanoon sekä ministeritason komitean perustamista suositusten täytäntöön panemiseksi; kehottaa panemaan nämä suositukset täytäntöön ripeästi ja täysimääräisesti;

11.  pitää tervetulleena EU:n humanitaarista apua rohingyoille Myanmarissa ja Bangladeshissa; suhtautuu myönteisesti siihen, että EU on vauhdittanut humanitaarista apuaan Bangladeshissa oleville rohingya-pakolaisille ja että se on valmis viemään apuaan myös Rakhinen osavaltion hädänalaisten ulottuville kunhan alueelle pääsy sallitaan;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille sekä Myanmarin hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0351.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0247.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö