Procedūra : 2017/2973(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0670/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0670/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0500

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 407kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.289v01-00
 
B8-0670/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par rohindžu stāvokli (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Rohingu stāvokli (2017/2973(RSP))  
B8-0670/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Mjanmu, jo īpaši 2017. gada 14. septembra rezolūciju par Mjanmu un jo īpaši par rohingu stāvokli(1),

–  ņemot vērā 2017. gada 13. jūnija rezolūciju par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā(2),

–  ņemot vērā Komisijas un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “ES stratēģijas attiecībā uz Mjanmu/Birmu elementi — īpaša partnerība demokrātijai, mieram un labklājībai” (JOIN(2016)0024),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumus par ES stratēģiju attiecībā uz Mjanmu/Birmu un Padomes 2017. gada 16. oktobra secinājumus par ES stratēģiju attiecībā uz Mjanmu/Birmu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2017. gada 6. septembra paziņojumu par situāciju Rakhainas pavalstī, PV/AP 2017. gada 11. septembra paziņojumu par jaunākajiem notikumiem Rakhainas pavalstī, Mjanmā un Bangladešas pierobežas reģionā, PV/AP 2017. gada 20. novembra deklarāciju Eiropas Savienības vārdā par Mjanmu/Birmu un PV/AP 2017. gada 23. novembra paziņojumu par divpusēja repatriācijas nolīguma parakstīšanu starp Mjanmas valdību un Bangladešas valdību,

–  ņemot vērā Drošības padomes priekšsēdētāja 2017. gada 6. novembra paziņojumu,

–  ņemot vērā Padomdevējas komisijas Rakhainas pavalsts jautājumos 2017. gada augusta galīgo ziņojumu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar Starpsektoru koordinācijas grupas (ISCG) datiem 2017. gada 27. novembrī Bangladešā kopš 2017. gada 25. augusta bija ieradušies kopā 624 000 rohindžu bēgļu; tā kā saskaņā ar UNICEF datiem vismaz 58 % no šiem bēgļiem ir bērni;

B.  tā kā saskaņā ar Komisijas Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta (ECHO) datiem 2017. gada 27. novembrī Kutapalongas-Balukhali aglomerācijā uzturējās aptuveni 441 300 cilvēku, 46 000 cilvēku bija izmitināti vietējās kopienās, bet pārējie dzīvoja citās vietās Koksbazārā; tā kā Kutapalongas-Balukhali aglomerācija ir ļoti blīvi apdzīvota; tā kā ISCG ir konstatējusi, ka Koksbazāras pārapdzīvotības dēļ vissteidzamākās un akūtākās risināmās vajadzības ir veselība un pārtika;

C.  tā kā rohindžas ir lielākā musulmaņu grupa Mjanmā un lielākā viņu daļa dzīvo Rakhainas pavalstī; tā kā aptuveni miljons rohindžu ir viena no visvajātākajām minoritātēm pasaulē un tā kā viņi kopš 1982. gada Birmas Pilsonības likuma spēkā stāšanās ir uzskatāmi par oficiāliem bezvalstniekiem;

D.  tā kā 2017. gada 25. augustā Arakanas rohindžu glābšanas armija Rakhainas pavalstī sarīkoja lielu uzbrukumu policijas posteņiem un armijas bāzei; tā kā tas izsauca militāru pretuzbrukumu;

E.  tā kā humanitārā un cilvēktiesību situācija Rakhainas pavalstī ir ļoti smaga; tā kā trīs ANO cilvēktiesību eksperti 2017. gada 27. oktobrī noslēdza savu pirmo faktu vākšanas misiju Bangladešā un pauda dziļas bažas par ziņām par rohindžu nogalināšanu, spīdzināšanu, izvarošanu, pret rohindžām vērstu ļaunprātīgu dedzināšanu un gaisa uzbrukumiem Mjanmā;

F.  tā kā saskaņā ar ECHO informāciju humānās palīdzības organizācijām joprojām ir ļoti grūti piekļūt Ziemeļrakhainai; tā kā piekļuvē Ziemeļrakhainai ir konstatēti daži daļēji uzlabojumi; tā kā nelieli uzlabojumi novēroti arī Centrālrakhainā, taču arī šim reģionam ir grūti piekļūt; tā kā humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis 2017. gada maijā apmeklēja Ziemeļrakhainu un aicināja nodrošināt palīdzības organizācijām labāku piekļuvi šim reģionam; tā kā komisārs apmeklēja vairāku ES finansētu humānās palīdzības projektu īstenošanas vietas;

G.  tā kā 2017. gada 23. oktobrī ES līdzrīkoja līdzekļu devēju konferenci par rohindžu bēgļu krīzi; tā kā ES un tās dalībvalstis piedāvāja vairāk nekā 50 % no apsolītajiem USD 344 miljoniem; tā kā ar 2017. gada 23. oktobra solījumu no ES budžeta atvēlēt EUR 30 miljonus Komisijas kopējais atbalsts rohindžām un viņu uzņēmējkopienām Bangladešā un Mjanmā 2017. gadā ir EUR 51 miljons;

H.  tā kā 2017. gada 23. novembrī Mjanmas valdība un Bangladešas valdība parakstīja divpusēju repatriācijas nolīgumu; tā kā PV/AP repatriācijas nolīguma parakstīšanu ir vērtējusi atzinīgi kā svarīgu un gaidītu soli ceļā uz risinājumu vienai no mūsdienu vissmagākajām humanitārajām un cilvēktiesību krīzēm;

I.  tā kā apustuliskajā ceļojumā uz Mjanmu un Bangladešu (2017. gada 16. novembrī–2. decembrī) Svētais tēvs Francisks 2017. gada 1. decembrī Dakā starpreliģiju ekumeniskās tikšanās beigās rohindžu bēgļu grupu uzrunāja šādiem vārdiem: “Turpināsim viņiem darīt labu, centīsimies arī turpmāk panākt, lai tiktu atzītas viņu tiesības! Nenoslēgsim sirdis, nenovērsīsimies! Šodien dieva klātbūtnei uz zemes ir vēl viens vārds — “rohindžas”. Lai katram no mums ir sava atbilde!”,

1.  asi nosoda plašo vardarbību, kas Rakhainas pavalstī pārvietojusi simtiem tūkstošiem cilvēku, lielākoties rohindžas;

2.  pauž dziļas bažas par humanitāro un cilvēktiesību situāciju Rakhainas pavalstī; pauž satraukumu par ziņām, ka sistemātiski tiek izmantots spēks un iebiedēšana, nogalināti vīrieši, sievietes un bērni, izmantota seksuālā vardarbība un iznīcinātas un nodedzinātas mājas un īpašumi; ir īpaši nobažījies par stāvokli, kādā ir bērni, kam steidzami vajadzīga pajumte, pārtika un ūdens, un meitenes, kuras var kļūt par upurēm cilvēku tirdzniecībai seksuālas izmantošanas nolūkā;

3.  atbalsta ES aicinājumu visām pusēm nekavējoties pilnībā izbeigt vardarbību; atzinīgi vērtē to, ka ES mudina Mjanmas militāros spēkus izbeigt savas operācijas un nodrošināt visu civiliedzīvotāju aizsardzību, nepieļaujot diskrimināciju, kā arī pilnībā ievērot starptautiskās cilvēktiesības; atzinīgi vērtē ES aicinājumu Mjanmas valdībai veikt visus pasākumus, kas nepieciešami, lai izbeigtu starpkopienu spriedzi;

4.  atzinīgi vērtē Bangladešas valdības un uzņēmējkopienu centienus gādāt par rohindžu bēgļu drošību un pajumti un par humāno palīdzību viņiem;

5.  aicina Mjanmas valdību ANO aģentūrām un to partneriem, kā arī citām vietējām un starptautiskām nevalstiskajām organizācijām piešķirt tūlītēju, pilnīgu, drošu un netraucētu piekļuvi, lai tās varētu Rakhainas pavalstī sniegt humāno palīdzību, īpaši bērniem;

6.  uzsver, ka ir rūpīgi jāizmeklē visi iespējamie smagu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumi, tostarp seksuālās vardarbības un izmantošanas un vardarbības pret bērniem gadījumi, un vainīgie ir jāsauc pie atbildības; mudina Mjanmas valdību pilnībā sadarboties ar Cilvēktiesību padomes neatkarīgo starptautisko faktu vākšanas misiju Mjanmas jautājumos un nekavējoties nodrošināt tai pilnīgu, drošu un netraucētu piekļuvi valstij;

7.  aicina Mjanmas valdību vietējām un starptautiskām mediju organizācijām piešķirt pilnīgu un netraucētu piekļuvi Rakhainas pavalstij un garantēt mediju darbinieku drošību;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Mjanmas valdība un Bangladešas valdība parakstījušas divpusēju repatriācijas nolīgumu; aicina nolīgumu īstenot pilnīgi atbilstoši starptautiskajām tiesībām; aicina Mjanmas valdību nodrošināt uz vietas tādus apstākļus, kas ļautu bēgļiem brīvprātīgi, droši un cieņpilni atgriezties savās izcelsmes vietās;

9.  aicina Mjanmas valdību risināt pamatproblēmas, kas izraisījušas krīzi Rakhainas pavalstī, un to darīt, ievērojot, sekmējot un aizsargājot cilvēktiesības, nepieļaujot nekādu diskrimināciju un neatkarīgi no etniskās vai reliģiskās piederības, tostarp — visiem cilvēkiem piešķirot pārvietošanās brīvību, vienlīdzīgu piekļuvi pamatpakalpojumiem un vienlīdzīgas pilnīgas pilsonības iespējas;

10.  atzinīgi vērtē Padomdevējas komisijas Rakhainas pavalsts jautājumos galīgo ziņojumu, kurā sniegti ieteikumi, kā pārvarēt politiskās, sociālekonomiskās un humanitārās grūtības, ar ko Rakhainas pavalsts šobrīd saskaras; atzinīgi vērtē to, ka Mjanmas valdība ir publiski apņēmusies pildīt šos ieteikumus, kā arī to, ka ieteikumu īstenošanai ir izveidota ministrijas līmeņa komiteja; aicina šos ieteikumus īstenot ātri un pilnīgi;

11.  atzinīgi vērtē ES humāno palīdzību rohindžām Mjanmā un Bangladešā; atzinīgi vērtē to, ka ES ir palielinājusi savu humāno palīdzību rohindžu bēgļiem Bangladešā un ir gatava paplašināt savu darbību Rakhainas pavalstī, lai sniegtu palīdzību visiem cilvēkiem, kam tā ir vajadzīga, tiklīdz tai būs piešķirta piekļuve;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Bangladešas valdībai un parlamentam un Mjanmas valdībai un parlamentam.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0351.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0247.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika