Procedure : 2017/2973(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0670/2017

Ingediende teksten :

B8-0670/2017

Debatten :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Stemmingen :

PV 14/12/2017 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0500

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 174kWORD 53k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.289v01-00
 
B8-0670/2017

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary namens de PPE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de Rohingya (2017/2973(RSP))  
B8‑0670/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Myanmar, in het bijzonder zijn resolutie van 14 september 2017 over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya(1),

–  gezien zijn resolutie van 13 juni 2017 over staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië(2),

–  gezien de gezamenlijke mededeling van 1 juni 2016 van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement en de Raad, getiteld "Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien van Myanmar/Birma: een speciaal partnerschap voor democratie, vrede en welvaart" (JOIN(2016)0024),

–  gezien de conclusies van de Raad van 20 juni 2016 over de EU-strategie voor Myanmar/Birma en de conclusies van de Raad van 16 oktober 2017 over Myanmar/Birma,

–  gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) van 6 september 2017 over de situatie in de deelstaat Rakhine, de verklaring van de VV/HV van 11 september 2017 over de laatste ontwikkelingen in de deelstaat Rakhine, Myanmar en het grensgebied in Bangladesh, de verklaring namens de Europese Unie van de VV/HV van 20 november 2017 over Myanmar/Birma en de verklaring van de VV/HV van 23 november 2017 over de ondertekening van een bilaterale repatriëringsovereenkomst tussen Myanmar en Bangladesh,

–  gezien de verklaring van de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad van 6 november 2017,

–  gezien het eindverslag van de Adviescommissie inzake de deelstaat Rakhine van augustus 2017,

–  gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

–  gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat volgens de Intersector-coördinatiegroep (ISCG) tussen 25 augustus en 27 november 2017 in totaal 624 000 Rohingya-vluchtelingen de grens met Bangladesh zijn overgestoken; overwegende dat volgens UNICEF ten minste 58 % van deze vluchtelingen kinderen zijn;

B.  overwegende dat volgens het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp van de Commissie (DG ECHO) op 27 november 2017 ca. 441 300 vluchtelingen werden opgevangen in de agglomeratie Kutupalong-Balukhali, 46 000 in lokale gemeenschappen en de overige op andere plaatsen in Cox's Bazar; overwegende dat Kutupalong-Balukhali kampt met ernstige overbevolking; overwegende dat de ISCG stelt dat gezien de overbevolking in Cox's Bazar gezondheid en voeding de dringendste en meest acute problemen zijn;

C.  overwegende dat de Rohingya het grootste deel van de moslims in Myanmar uitmaken en dat de meerderheid van hen in de deelstaat Rakhine woont; overwegende dat de ongeveer 1 miljoen Rohingya een van de meest vervolgde minderheden ter wereld zijn, en dat ze sinds de Birmese staatsburgerschapswet van 1982 officieel staatloos zijn;

D.  overwegende dat het Arakan Rohingya Salvation Army op 25 augustus 2017 een grootschalige aanval heeft uitgevoerd op politieposten en een militaire basis in de deelstaat Rakhine; overwegende dat dit heeft geleid tot een militair tegenoffensief;

E.  overwegende dat de humanitaire en mensenrechtensituatie in de deelstaat Rakhine uitermate ernstig is; overwegende dat drie VN-experts hun eerste studiebezoek aan Bangladesh op 27 oktober 2017 hebben afgesloten en diep geschokt waren door de verhalen over moord, foltering, verkrachting, brandstichting en luchtaanvallen tegen de Rohingya-gemeenschap in Myanmar;

F.  overwegende dat volgens DG ECHO de toegang van humanitaire organisaties tot Noord-Rakhine sterk beperkt blijft; overwegende dat enige vooruitgang kan worden vastgesteld wat de toegang tot Noord-Rakhine betreft; overwegende dat ook in Centraal-Rakhine enige verbetering merkbaar is, maar dat de toegang tot dit gebied eveneens beperkt blijft; overwegende dat Christos Stylianides, commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, in mei 2017 een bezoek heeft gebracht aan Noord-Rakhine en heeft aangedrongen op betere toegang voor hulporganisaties die in het gebied werkzaam zijn; overwegende dat de commissaris verschillende door de EU gefinancierde humanitaire projecten heeft bezocht;

G.  overwegende dat de EU op 23 oktober 2017 medeorganisator was van de donorconferentie over de Rohingya-vluchtelingencrisis; overwegende dat de EU en de lidstaten meer dan 50 % van de toegezegde steun van 344 miljoen USD voor hun rekening nemen; overwegende dat met de op 23 oktober 2017 gedane toezegging van 30 miljoen EUR uit de EU-begroting de totale steun van de Commissie aan de Rohingya en de gastgemeenschappen in Bangladesh en Myanmar voor 2017 nu 51 miljoen EUR bedraagt;

H.  overwegende dat op 23 november 2017 een bilaterale repatriëringsovereenkomst is ondertekend tussen de regeringen van Myanmar en Bangladesh; overwegende dat de VV/HV de ondertekening van de repatriëringsovereenkomst toejuicht als een belangrijke en welkome stap in de aanpak van een van de ergste humanitaire en mensenrechtencrisissen van onze tijd;

I.  overwegende dat Paus Franciscus tijdens zijn apostolische reis naar Myanmar en Bangladesh (26 november - 2 december 2017) aan het einde van een interreligieuze en oecumenische bijeenkomst op 1 december 2017 in Dhaka de volgende woorden tot een groep Rohingya-vluchtelingen heeft gericht: "We zullen u verder helpen zodat uw rechten worden erkend. We zullen onze harten niet sluiten, we zullen niet wegkijken. De aanwezigheid van God heet vandaag ook Rohingya. Ieder van ons kan daarop een eigen antwoord bieden";

1.  veroordeelt met klem het wijdverspreide geweld in de deelstaat Rakhine dat honderdduizenden mensen, in hoofdzaak leden van de Rohingya-gemeenschap, op de vlucht heeft gedreven;

2.  drukt zijn ernstige bezorgdheid uit over de humanitaire en mensenrechtensituatie in de deelstaat Rakhine; is verontrust door de berichten over systematisch gebruik van geweld en intimidatie, moorden op mannen, vrouwen en kinderen, seksueel geweld en het vernietigen en platbranden van huizen en bezittingen; is met name bezorgd over de situatie van kinderen, die dringend behoefte hebben aan onderdak, voedsel en water, en van meisjes, die het risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting;

3.  steunt de oproep van de EU aan alle partijen om ogenblikkelijk een einde te maken aan alle vormen van geweld; is verheugd dat de EU er bij de militairen van Myanmar/Birma op aandringt hun operaties te beëindigen, erop toe te zien dat alle burgers zonder onderscheid worden beschermd, en het internationaal recht inzake de mensenrechten volledig te eerbiedigen; verwelkomt de oproep van de EU aan de regering van Myanmar om alle nodige maatregelen te nemen om de spanningen tussen de gemeenschappen te bezweren;

4.  prijst de inspanningen van de regering van Bangladesh en de gastgemeenschappen om de Rohingya-vluchtelingen veiligheid, onderdak en humanitaire hulp te bieden;

5.  verzoekt de regering van Myanmar om VN-agentschappen en hun partners, alsook andere nationale en internationale niet-gouvernementele organisaties, onverwijld veilige en ongehinderde toegang te verlenen zodat zij humanitaire hulp kunnen verlenen in de deelstaat Rakhine, met name aan kinderen;

6.  wijst erop dat een diepgaand onderzoek moet worden gevoerd naar de beschuldigingen van ernstige schendingen van de mensenrechten en misbruik, inclusief seksueel geweld en misbruik en geweld tegen kinderen, en dat iedereen die zich hieraan schuldig heeft gemaakt verantwoording moet afleggen; dringt er bij de regering van Myanmar op aan volledig samen te werken met de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie van de Mensenrechtenraad en deze onverwijld volledige, veilige en ongehinderde toegang tot het land te verlenen;

7.  verzoekt de regering van Myanmar om nationale en internationale mediaorganisaties volledige en ongehinderde toegang te geven tot de deelstaat Rakhine en de veiligheid van het mediapersoneel te waarborgen;

8.  verwelkomt de ondertekening van een bilaterale repatriëringsovereenkomst tussen de regeringen van Myanmar en Bangladesh; dringt erop aan dat de overeenkomst onder volledige eerbiediging van het internationaal recht ten uitvoer wordt gelegd; verzoekt de regering van Myanmar ervoor te zorgen dat de omstandigheden ter plaatse van dien aard zijn dat de vluchtelingen vrijwillig, veilig, en waardig kunnen terugkeren naar hun plaats van herkomst;

9.  verzoekt de regering van Myanmar de onderliggende oorzaken van de crisis in de deelstaat Rakhine aan te pakken door de mensenrechten te eerbiedigen, te bevorderen en te beschermen, zonder discriminatie en ongeacht etniciteit of religie, onder meer door vrij verkeer, gelijke toegang tot basisdiensten en gelijke toegang tot volledig burgerschap voor alle personen mogelijk te maken;

10.  verwelkomt het eindverslag van de Adviescommissie inzake de deelstaat Rakhine, waarin aanbevelingen worden gedaan om de politieke, sociaaleconomische en humanitaire uitdagingen waarmee Rakhine momenteel wordt geconfronteerd het hoofd te bieden; is verheugd over de publieke toezegging van de regering van Myanmar om de aanbevelingen ten uitvoer te leggen en daartoe op ministerieel niveau een commissie in het leven te roepen; roept op tot de spoedige en volledige tenuitvoerlegging van deze aanbevelingen;

11.  verwelkomt de humanitaire hulpverlening van de EU aan de Rohingya in Myanmar en Bangladesh; is verheugd dat de EU haar humanitaire hulp voor Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh heeft opgevoerd en bereid is om, zodra zij toegang krijgt tot Rakhine, haar activiteiten ten gunste van alle mensen in nood in die deelstaat uit te breiden;

12.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de regering en het parlement van Bangladesh en de regering en het parlement van Myanmar.

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0351.

(2)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0247.

Juridische mededeling - Privacybeleid