Förfarande : 2017/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0670/2017

Ingivna texter :

B8-0670/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0500

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 244kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.289v01-00
 
B8-0670/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP))  
B8‑0670/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Myanmar, särskilt resolutionen av den 14 september 2017 om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2017 om statslöshet i Syd- och Sydostasien(2),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 1 juni 2016 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik till Europaparlamentet och rådet, Inslag i EU:s strategi gentemot Burma/Myanmar: Ett särskilt partnerskap för demokrati, fred och välstånd (JOIN(2016)0024),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om en EU-strategi för Myanmar/Burma och av rådets slutsatser av den 16 oktober 2017 om Myanmar/Burma,

–  med beaktande av uttalandet av den 6 september 2017 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (VP/HR) om situationen i delstaten Rakhine, uttalandet av den 11 september 2017 från VP/HR om den senaste utvecklingen i delstaten Rakhine, Myanmar och gränsregionen i Bangladesh, VP/HR:s förklaring av den 20 november 2017 på Europeiska unionens vägnar om Myanmar/Burma och uttalandet av den 23 november 2017 från VP/HR om undertecknandet av det bilaterala avtalet om återvändande mellan regeringarna i Myanmar och Bangladesh,

–  med beaktande av uttalandet av den 6 november 2017 från ordföranden i FN:s säkerhetsråd,

–  med beaktande av slutrapporten från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine från augusti 2017,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Per den 27 november 2017 hade enligt den sektorsövergripande samordningsgruppen (ISCG) sammanlagt 624 000 flyktingar tillhörande rohingyafolket enligt uppgift anlänt till Bangladesh sedan den 25 augusti 2017. Enligt Unicef är minst 58 % av dessa flyktingar barn.

B.  Enligt kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) var per den 27 november 2017 omkring 441 300 personer bosatta i tätorten Kutupalong-Balukhali, 46 000 personer hade tagits emot på mindre orter och återstoden befann sig på andra platser i Cox’s Bazar. Tätorten Kutupalong-Balukhali är kraftigt överbefolkad. ISCG har konstaterat att överbefolkningen i Cox’s Bazar gör att hälsa och kost utgör de mest omedelbara och akuta behoven.

C.  Rohingyafolket utgör den största procentuella andelen av Myanmars muslimer, och flertalet av dem bor i delstaten Rakhine. Rohingyafolket, som består av ungefär 1 miljon personer, är en av världens mest förföljda minoriteter och har officiellt haft ställning som statslösa sedan Myanmars lag om medborgarskap tillkom 1982.

D.  Den 25 augusti 2017 angrep en grupp rohingyarebeller (Arakan Rohingya Salvation Army) polisstationer och en militärbas i delstaten Rakhine. Detta ledde till en militär motoffensiv.

E.  Den humanitära situationen och människorättssituationen i delstaten Rakhine är mycket allvarlig. Tre FN-människorättsexperter avslutade sitt första undersökningsuppdrag i Bangladesh den 27 oktober 2017 och var ”djupt bekymrade” över uppgifterna om att rohingyafolket i Myanmar utsatts för omfattande dödande, tortyr, våldtäkter, mordbränder och luftangrepp.

F.  Enligt Echo är tillträdet för humanitära organisationer fortfarande kraftigt begränsat i norra Rakhine. Vissa förbättringar vad gäller tillträdet till norra Rakhine har kunnat observeras. Även i centrala Rakhine har små förbättringar noterats, men tillträdet även till detta område är fortsatt begränsat. Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, besökte norra Rakhine i maj 2017 och efterlyste bättre tillträde för hjälporganisationer på plats i området. Christos Stylianides besökte flera EU-finansierade humanitära projekt.

G.  Den 23 oktober 2017 anordnade EU en givarkonferens med anledning av flyktingkrisen bland rohingyafolket. EU och dess medlemsstater stod för mer än 50 % av de 344 miljoner US-dollar som givarna förpliktigat sig till. Med ett åtagande på 30 miljoner euro från EU:s budget den 23 oktober 2017 uppgår kommissionens totala stöd till rohingyafolket och till de samhällen som tagit emot dem i Bangladesh och Myanmar till 51 miljoner euro för 2017.

H.  Den 23 november 2017 undertecknades ett bilateralt återvändandeavtal mellan regeringarna i Myanmar och Bangladesh. Vice ordföranden/den höga representanten har välkomnat undertecknandet av återvändandeavtalet som ett viktigt och välkommet steg för att ta itu med en av de värsta humanitära och människorättsliga kriserna i vår tid.

I.  Under sin resa till Myanmar och Bangladesh (26 november–2 december 2017) riktade påven följande ord till en grupp rohingyaflyktingar i slutet av det interreligiösa och ekumeniska möte som ägde rum den 1 december 2017 i Dhaka: Låt oss fortsätta att göra det rätta, och hjälpa dem. Låt oss fortsätta arbetet med att få deras rättigheter erkända. Låt oss inte stänga våra hjärtan, låt oss inte titta åt ett annat håll. I dag kan guds närhet också kallas för rohingya. Må var och en av oss ge sitt eget svar.

1.  Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag det utbredda våldet i delstaten Rakhine som har lett till att hundratusentals civila har fördrivits, av vilka de allra flesta tillhör rohingyafolket.

2.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över den humanitära situationen och människorättssituationen i delstaten Rakhine. Parlamentet är oroat över uppgifterna om systematisk användning av våld och trakasserier, dödandet av män, kvinnor och barn, sexuellt våld och förstörandet och brännandet av bostäder och egendom. Parlamentet är särskilt bekymrat över situationen för barn som är i desperat behov av logi, mat och vatten, och för flickor som riskerar att bli offer för människohandel för sexuellt utnyttjande.

3.  Europaparlamentet stöder EU:s uppmaning till samtliga parter att omedelbart upphöra med allt våld. Parlamentet välkomnar att EU enträget uppmanar Myanmars militär att upphöra med sina tillslag, att säkerställa att alla civila utan åtskillnad skyddas samt att fullt ut iaktta internationell människorättslagstiftning. Parlamentet välkomnar EU:s uppmaning till Myanmars regering att vidta alla nödvändiga åtgärder för att lösa upp spänningarna mellan olika folkgrupper.

4.  Europaparlamentet lovordar de insatser som har gjorts av Bangladeshs regering och värdsamhällena för att tillhandahålla skydd, logi och humanitärt stöd till rohingyaflyktingarna.

5.  Europaparlamentet uppmanar Myanmars regering att garantera omedelbart, säkert och obehindrat tillträde för FN:s organ och deras partner liksom för andra nationella och internationella icke-statliga organisationer för att tillhandahålla humanitärt stöd i delstaten Rakhine, särskilt till barn.

6.  Europaparlamentet betonar att påståendena om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet sexuellt våld och övergrepp och våld mot barn, noggrant måste utredas och att alla ansvariga för sådana handlingar måste ställas till svars. I detta sammanhang uppmanar parlamentet enträget Myanmar att samarbeta fullt ut med människorättsrådets oberoende internationella undersökningsuppdrag till Myanmar och utan dröjsmål ge det fullständigt, säkert och obehindrat tillträde till landet.

7.  Europaparlamentet uppmanar Myanmars regering att ge nationella och internationella medier fullständigt och obehindrat tillträde till delstaten Rakhine och att garantera mediepersonalens säkerhet.

8.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av ett bilateralt återvändandeavtal mellan regeringarna i Myanmar och Bangladesh. Parlamentet begär att avtalet ska genomföras i full överensstämmelse med internationell rätt. Parlamentet uppmanar Myanmars regering att skapa de lokala förutsättningar som gör det möjligt för flyktingarna att frivilligt och under säkra och värdiga förhållanden återvända till sina hemorter.

9.  Europaparlamentet uppmanar Myanmars regering att ta itu med de bakomliggande orsakerna till krisen i delstaten Rakhine genom att respektera, främja och skydda de mänskliga rättigheterna, utan åtskillnad och oberoende av etnicitet eller religion, bl.a. genom att tillåta fri rörlighet, lika tillgång till grundläggande tjänster och lika tillgång till ett fullvärdigt medborgarskap för all människor.

10.  Europaparlamentet välkomnar slutrapporten från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine, som innehåller rekommendationer om hur man ska lösa de politiska, socioekonomiska och humanitära utmaningar som delstaten Rakhine för närvarande brottas med. Parlamentet välkomnar Myanmars regerings officiella åtagande att genomföra rekommendationerna liksom inrättandet av en kommitté på ministernivå för genomförande av rekommendationerna. Parlamentet efterlyser ett snabbt och fullständigt genomförande av dessa rekommendationer.

11.  Europaparlamentet välkomnar EU:s humanitära bistånd till Rohingyafolket i Myanmar och Bangladesh. Parlamentet välkomnar att EU har ökat det humanitära biståndet till rohingyaflyktingar i Bangladesh och är redo att utöka sina insatser i delstaten Rakhine till stöd för alla hjälpbehövande människor när tillträde väl beviljas.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Bangladeshs regering och parlament samt Myanmars regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0351.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2017)0247.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy