Procedure : 2017/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0671/2017

Indgivne tekster :

B8-0671/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0500

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 182kWORD 48k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.290v01-00
 
B8-0671/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP))


Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP))  
B8-0671/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar og situationen for rohingya-muslimerne, navnlig beslutningen af 7. juli 2016(1) og 15. december 2016(2), af 16. marts 2017 om EU's prioriteter for samlingerne i De Forenede Staters (FN's) Menneskerettighedsråd i 2017(3), af 13. juni 2017 om statsløshed i Syd- og Sydøstasien(4) og af 14. september 2017 om Myanmar, herunder rohingyaernes situation(5),

–  der henviser til Rådets konklusioner om en EU-strategi med Myanmar/Burma af 20. juni 2016,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Elementer i en EU-strategi over for Myanmar/Burma: et særligt partnerskab for demokrati, fred og velstand” (JOIN(2016)0024),

–  der henviser til erklæringen fra talspersonen for NF/HR af 2. december 2016 om den nylige optrapning af volden i Myanmar og til erklæringen fra NF/HR af 6. september 2017 om situationen i delstaten Rakhine,

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse af 25. november 2016 om den tredje menneskerettighedsdialog mellem EU og Myanmar,

–  der henviser til Rådets konklusioner om statsløshed af 4. december 2015,

–  der henviser til de seneste briefinger af henholdsvis 29. og 18. november 2016 fra De Forenede Nationers Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) og FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar vedrørende den forværrede menneskerettighedssituation i den nordlige del af delstaten Rakhine,

–  der henviser til rapporten af 20. juni 2016 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen for rohingya-muslimer og andre mindretal i Myanmar og til rapporten af 18. marts 2016 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar,

–  der henviser til slutrapporten af 20. januar 2017 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar, Yanghee Lee, hvori der konkluderes, at den nuværende situation er værre end på noget andet tidspunkt inden for de seneste år,

–  der henviser til den endelige rapport fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine,

–  der henviser til erklæringen fra formanden for De Forenede Nationers Sikkerhedsråd af 6. november, der opfordrer Myanmar til at ophøre med at anvende overdreven militær magt og sætte en stopper for volden mellem befolkningsgrupperne i delstaten Rakhine i Myanmar,

–  der henviser til FN-konventionen af 1951 om flygtninges status og protokollen hertil fra 1967,

–  der henviser til UNHCR's globale handlingsplan for udryddelse af statsløshed 2014-2024,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til FN-konventionen fra 1954 om statsløse personers retsstilling og konventionen fra 1961 om begrænsning af statsløshed,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966 og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, ligeledes fra 1966,

–  der henviser til Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationers (ASEAN) charter,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at delstaten Rakhine i Myanmar er hjemsted for omkring en million rohingyaer, et mindretal der udsættes for undertrykkelse og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder trusler mod deres liv og sikkerhed, nægtelse af retten til sundhedspleje og uddannelse, tvangsarbejde, seksuel vold og begrænsninger af deres politiske rettigheder;

B.  der henviser til, at rohingyaerne er et af verdens mest forfulgte mindretal, at de udgør en af de største grupper af statsløse personer, og at de officielt har været statsløse siden indførelsen af den burmesiske lov om statsborgerskab fra 1982, hvilket har ført til alvorlige begrænsninger af deres frie bevægelighed og til, at de indespærres i lejre;

C.  der henviser til, at den nationale og internationale reaktion på forværringen af rohingyaernes menneskerettighedssituation og den humanitære krise, som de befinder sig i, til dato i det store og hele har været utilstrækkelig, og at mange redskaber til at løse problemet endnu ikke er blevet undersøgt;

D.  der henviser til, at militante rohingyaer den 25. august 2017 udførte en række koordinerede angreb på mere end 30 politiposter og en militærbase beliggende i den nordlige del af delstaten Rakhine; der henviser til, at angriberne dræbte mere end ti politifolk, og at Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) har taget ansvaret for disse angreb;

E.  der henviser til, at dette resulterede i en omfattende militær modoffensiv med alvorlige og udbredte menneskerettighedskrænkelser, herunder drab, voldtægt og tortur; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer, navnlig Human Rights Watch, på grundlag af satellitbilleder har rapporteret om omfattende ødelæggelser af boliger og andre bygninger i den nordlige del af delstaten Rakhine, som i øjeblikket er utilgængelig for NGO'er og uafhængige observatører; der henviser til, at det rapporteres, at 700 bygninger er blevet brændt ned i landsbyen Chein Khar Li, som bebos af rohingyaer og ligger i den nordlige del af delstaten Rakhine, og at byen næsten er fuldstændig ødelagt;

F.  der henviser til, at mere end 625 000 rohingyaer i kølvandet på disse begivenheder har søgt tilflugt i Bangladesh; der henviser til, at dem, der flygter fra Myanmar, hvoraf mange er kvinder og børn, rejser af farlige ruter, udsættes for skyderier, farlige veje samt sult og mangel på lægehjælp; der henviser til, at snesevis af mennesker, heriblandt kvinder og børn, er døde undervejs; der henviser til, at de bangladeshiske kystvagter har fundet ligene af snesevis af mennesker, der har mistet livet under flugten;

G.  der henviser til, at Bangladesh allerede huser ca. 300 000 rohingya-flygtninge, som er kommet til landet i de seneste årtier;

H.  der henviser til, at Bangladesh har indgivet en klage mod Myanmars myndigheder over nedlægningen af landminer langs en del af grænsen til Bangladesh, hvilket skulle forhindre rohingya-muslimer, der flygter fra vold, i at vende tilbage;

I.  der henviser til, at de internationale medarbejdere ved FN og internationale ikke-statslige organisationer (INGO'er) er forment adgang til områder, der er berørt af konflikten, og til, at FN-agenturer er ude af stand til at yde humanitær bistand, bl.a. mad, vand og medicin, til rohingyaerne; der henviser til, at der kun delvis er bevilget humanitær adgang til Den Internationale Røde Kors Komité, som kun når 10 % af dem, der har behov for det; der henviser til, at det fortsat er vanskeligt at få humanitær adgang til det nordlige del af delstaten Rakhine på trods af den aftale, der blev indgået med Verdensfødevareprogrammet den 27. oktober 2017;

J.  der henviser til, at der i lyset af disse begrænsninger foreligger meget få oplysninger om befolkningens nuværende behov, og at der selv før den aktuelle krise var omkring 350 000 mennesker, som var afhængige af humanitær hjælp, ud over 120 000 internt fordrevne i den centrale del af delstaten Rakhine;

K.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Raad Al Hussein, den 10. september 2017 udtalte, at situationen i Myanmar synes at være et skoleeksempel på etnisk udrensning;

1.  fordømmer på det kraftigste alle angreb i delstaten Rakhine;

2.  er alvorligt bekymret over den humanitære situation i Myanmar og Bangladesh og kræver, at Myanmars regering omgående sætter en stopper for den overdrevne brug af militær magt og vold, som rohingyaerne i Rakhine udsættes for;

3.  fordømmer den tiltagende alvor og omfanget af menneskerettighedskrænkelser, herunder drab, voldtægter og fordrivelse af hundredtusinder af civile;

4.  opfordrer indtrængende militæret og sikkerhedsstyrkerne til omgående at ophøre med drab, chikane og voldtægter rettet mod rohingya-folket og afbrænding af deres hjem;

5.  minder om, at Myanmars myndigheder har pligt til at beskytte alle civile, uden forskelsbehandling, mod misbrug og til at efterforske alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og retsforfølge de ansvarlige i overensstemmelse med menneskerettighedsnormer og -forpligtelser;

6.  gentager sin opfordring til myndighederne i Myanmar til at give øjeblikkelig og uhindret adgang til uafhængige observatører, internationale menneskerettighedsorganisationer, journalister og andre internationale observatører og FN, navnlig FN's undersøgelsesmission, som blev nedsat af FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) i marts 2017, og hvis mandat blev forlænget til september 2018;

7.  opfordrer indtrængende til, at humanitære organisationer får adgang til alle konfliktområder og fordrevne mennesker uden forskelsbehandling for at give hjælpearbejdere mulighed for at bistå mennesker i fare;

8.  opfordrer indtrængende Myanmars regering til omgående at fjerne alle landminer langs grænsen til Bangladesh;

9.  opfordrer indtrængende Myanmars regering og navnlig statsrådgiveren Aung San Suu Kyi til utvetydigt at fordømme al tilskyndelse til racebaseret eller religiøst had og til at bekæmpe social diskrimination af og fjendtligheder mod rohingya-mindretallet; opfordrer endvidere indtrængende Myanmars regering til at opretholde den universelle ret til religions- og trosfrihed; minder statsrådgiveren om, at hun skal insistere på gennemførelsen af ​anbefalingerne i den endelige rapport fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine, som blev udarbejdet efter hendes eget ønske; beklager de manglende fremskridt siden talspersonen for Aung San Suu Kyis parti den 18. maj 2015 erklærede, at regeringen i Myanmar burde give rohingya-mindretallet dets ret til statsborgerskab tilbage;

10.  minder Sakharovprismodtageren i 1990, Aung San Suu Kyi, om, at prisen uddeles til dem, der blandt andre kriterier forsvarer menneskerettighederne, sikrer minoriteters rettigheder og overholder folkeretten; henleder opmærksomheden på behovet for at overveje, om Sakharovprisen og Nobels fredspris kan tilbagekaldes i tilfælde, hvor prismodtagere krænker disse kriterier, efter at prisen er blevet tildelt;

11.  anerkender Bangladeshs indsats i lyset af denne humanitære katastrofe for at lette beskyttelsen af flere hundrede tusinder af rohingya-flygtninge; opfordrer kraftigt myndighederne i Bangladesh og andre nabolande til at tage imod alle de personer, der flygter fra volden i delstaten Rakhine, og til at respektere princippet om non-refoulement; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge den finansielle og materielle støtte til flygtningene;

12.  minder om sin henstilling om, at regeringerne i de lande, der modtager mange rohingya-flygtninge, samarbejder tæt med UNHCR, som har den fornødne tekniske ekspertise til at screene for flygtningestatus og mandatet til at beskytte flygtninge og statsløse personer; opfordrer EU og FN til at støtte nabostaterne i denne henseende;

13.  glæder sig over undertegnelsen af den bilaterale tilbagetagelsesaftale, som blev indgået mellem Bangladesh og Myanmar den 23. november 2017 i Nay Pyi Taw, da den er et vigtigt skridt; tilskynder Bangladeshs premierminister, Sheikh Hasina, og statslig rådgiver i Myanmar, Aung San Suu Kyi, til hurtigt at gennemføre den bilaterale tilbagetagelsesaftale og samtidig sikre, at forholdene på stedet vil muliggøre en frivillig, sikker, bæredygtig og værdig tilbagevenden af flygtninge til deres hjemegn; bekræfter, at EU nøje vil overvåge gennemførelsen for at sikre, at aftalen er i fuld overensstemmelse med folkeretten;

14.  bemærker betydningen af en hurtig gennemførelse af anbefalingerne fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine, de såkaldte "Annan-anbefalinger"; understreger Kommissionens henstilling om behovet for at tilpasse Myanmars lovgivning om statsborgerskab med internationale normer og traktater, som Myanmar er medunderskriver af, herunder artikel 7 og 8 i konventionen om barnets rettigheder, og behovet for at bringe lovgivningen i overensstemmelse med bedste praksis, herunder at afskaffe sondringen mellem forskellige former for borgerne;

15.  støtter bestræbelserne på at forstærke en politisk proces baseret på gennemførelsen af Annans anbefalinger; opfordrer FN's Sikkerhedsråd og Generalforsamling til at vedtage effektive diplomatiske og politiske foranstaltninger for at sikre, at Myanmars regering overholder sine forpligtelser over for rohingya-mindretallet for så vidt angår sikring af beskyttelse og adgang til støtte; opfordrer i denne forbindelse til en resolution fra FN's Generalforsamling og Sikkerhedsrådet, der fordømmer krænkelserne, insisterer på at få adgang til delstaten Rakhine og kræver, at alle parter, som har gjort sig skyldige i alvorlige krænkelser af folkeretten, drages til ansvar;

16.  opfordrer indtrængende Kina og andre internationale og regionale aktører til at gøre brug af alle kanaler for at kræve, at grusomhederne ophører, og skabe en fredelig løsning;

17.  opfordrer NF/HR og EU's medlemsstater til at øge deres pres på Myanmars regering og sikkerhedsstyrker væsentligt med henblik på at få dem til standse menneskerettighedskrænkelserne, samarbejde fuldt ud med FN's efterforskere og internationale humanitære agenturer og sikre, at de ansvarlige for de alvorlige krænkelser af folkeretten drages til ansvar; opfordrer i denne forbindelse NF/HR og EU’s medlemsstater til at indtage en aktiv rolle i støtten til en omgående indsats på FN-plan og gøre det klart, at EU er parat til at overveje målrettede straffesanktioner mod enkeltpersoner og enheder og at overveje konsekvenser i forbindelse med de handelspræferencer, som Myanmar har, såfremt de alvorlige krænkelser af folkeretten forbliver ustraffet;

18.  tilslutter sig fortsat finansiel støtte fra EU til det pågældende område i form af humanitær bistand og anden støtte; insisterer på, at al bistand til delstaten Rakhine er udtrykkeligt og specifikt betinget af ikkeforskelsbehandling, ikkesegregation og lighed, og at alle projekter og al bistand gennemføres på en måde, der ikke befæster, støtter eller opretholder forskelsbehandling og segregation;

19.  opfordrer NF/HR til at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om EU's initiativer i FN og inden for rammerne af Udenrigsrådet;

20.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at hilse rapporter og udtalelser fra repræsentanter for rohingyaer om situationen på stedet velkommen;

21.  støtter bestræbelserne på at få uafhængige og FN-ledede observatører på stedet for at afhjælpe den humanitære krise; opfordrer Myanmars myndigheder til at give øjeblikkelig og uhindret adgang til uafhængige observatører, navnlig FN's undersøgelsesmission, som blev nedsat af FN's Menneskerettighedsråd i marts 2017;

22.  støtter oprettelsen af et kontor for FN's højkommissær for menneskerettigheder i Myanmar med et fuldt mandat;

23.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte UNHCR's globale handlingsplan for udryddelse af statsløshed 2014-2024;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Myanmars regering og parlament, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ASEAN's generalsekretær, ASEAN's Mellemstatslige Menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge og FN's Menneskerettighedsråd.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0316.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0506.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0089.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0247.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0351.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik