Πρόταση ψηφίσματος - B8-0671/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0671/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια

6.12.2017 - (2017/2973(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0668/2017

Διαδικασία : 2017/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0671/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0671/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0671/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια

(2017/2973(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μιανμάρ και την κατάσταση των μουσουλμάνων Ροχίνγκια, και ειδικότερα εκείνα της 7ης Ιουλίου 2016[1] και της 15ης Δεκεμβρίου 2016[2], καθώς και τα ψηφίσματά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017[3], της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία[4] και της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη Μιανμάρ και ιδίως την κατάσταση των Ροχίνγκια[5],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Μιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία για τη χάραξη στρατηγικής της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας: Μια ειδική εταιρική σχέση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία» (JOIN(2016)0024),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου της ΑΠ/ΥΕ, της 2ας Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στη Μιανμάρ, και τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στην πολιτεία του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τον τρίτο διάλογο ΕΕ-Μιανμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 25ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ανιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ενημερωτικά σημειώματα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) και της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, της 29ης και 18ης Νοεμβρίου 2016 αντιστοίχως, όσον αφορά την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βόρειο τμήμα της πολιτείας του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 20ής Ιουνίου 2016, με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ» («Situation of human rights of Ροχίνγκια Muslims and other minorities in Myanmar»), και την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Yanghee Lee, Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, της 20ής Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τον τερματισμό της αποστολής της, που συμπεραίνει ότι «η κατάσταση είναι τώρα χειρότερη από οποτεδήποτε άλλοτε τα τελευταία λίγα χρόνια»,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 6ης Νοεμβρίου, η οποία καλεί τη Μιανμάρ να δώσει τέλος στην υπέρμετρη χρήση στρατιωτικής ισχύος και στη διακοινοτική βία στην πολιτεία του Ρακίν στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1951, για το καθεστώς των προσφύγων, και το σχετικό Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 της UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το καθεστώς των ανιθαγενών του 1954 και την Σύμβαση για τη μείωση της ανιθαγένειας του 1961,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτεία του Ρακίν στη Μιανμάρ είναι η εστία ενός περίπου εκατομμυρίου Ροχίνγκια, μιας μειονοτικής ομάδας που βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστολή και συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και απειλές κατά της ζωής και ασφάλειας, άρνηση των δικαιωμάτων στην υγεία και με την εκπαίδευση, καταναγκαστική εργασία, σεξουαλική βία και περιορισμούς πολιτικών δικαιωμάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια είναι μία από τις πλέον διωκόμενες μειονότητες παγκοσμίως, συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες ομάδες ανιθαγενών και είναι επίσημα ανιθαγενείς από το 1982, όταν ετέθη σε ισχύ ο Νόμος περί Βιρμανικής Ιθαγένειας, ο οποίος οδήγησε σε σοβαρούς περιορισμούς της ελευθερίας κυκλοφορίας των Ροχίνγκια και τους περιόρισε σε καταυλισμούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα οι εγχώριες και οι διεθνείς αντιδράσεις στην επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν οι Ροχίνγκια ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς και ότι δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί πολλά εργαλεία για την επίλυση του ζητήματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Αυγούστου 2017 μαχητές Ροχίνγκια πραγματοποίησαν σειρά συντονισμένων επιθέσεων σε πάνω από 30 αστυνομικά τμήματα και σε στρατιωτική βάση στο βόρειο τμήμα της πολιτείας του Ρακίν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράστες σκότωσαν πάνω από δέκα αστυνομικούς και ότι ο Στρατός Σωτηρίας Ροχίνγκια του Αρακάν (Arakan Rohingya Salvation Army/ARSA) ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν μια ευρεία στρατιωτική αντεπίθεση, με σοβαρές και εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων φόνους, βιασμούς και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως η Human Rights Watch, με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, έχουν αναφέρει μεγάλης κλίμακας καταστροφές οικιών και άλλων κτιρίων σε περιοχές του βόρειου τμήματος της πολιτείας του Ρακίν που επί του παρόντος είναι απρόσιτες για ΜΚΟ και ανεξάρτητους παρατηρητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, 700 κτίρια κάηκαν στο χωριό Chein Khar Li, όπου κατοικούσαν Ροχίνγκια και το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας του Ρακίν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν των γεγονότων αυτών, πάνω από 625.000 Ροχίνγκια έχουν καταφύγει στο Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι εγκαταλείπουν τη Μιανμάρ –κυρίως γυναίκες και παιδιά– ακολουθούν δύσκολες διαδρομές και αντιμετωπίζουν εχθρικά πυρά, επικίνδυνα μονοπάτια, καθώς και την έλλειψη τροφής και ιατρικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άνθρωποι, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, έχουν χάσει τη ζωή τους καθοδόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακτοφυλακή του Μπαγκλαντές έχει βρει τα πτώματα δεκάδων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να διαφύγουν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές έχει ήδη υποδεχθεί περίπου 300.000 πρόσφυγες Ροχίνγκια, οι οποίοι έχουν καταφύγει στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές έχει υποβάλει καταγγελία κατά των αρχών της Μιανμάρ για την τοποθέτηση ναρκών ξηράς σε τμήμα των συνόρων με το Μπαγκλαντές, οι οποίες εμποδίζουν την επιστροφή μουσουλμάνων Ροχίνγκια που ξέφυγαν από τη βία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ και των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΔΜΚΟ) δεν έχουν την άδεια να εισέλθουν στις περιοχές που πλήττονται από τη σύγκρουση, και ότι οι φορείς του ΟΗΕ αδυνατούν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και φαρμάκων, στους Ροχίνγκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανθρωπιστική πρόσβαση έχει παραχωρηθεί μόνο εν μέρει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, με αποτέλεσμα να παρέχεται βοήθεια μόνο στο 10 % όσων έχουν ανάγκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο Ρακίν παραμένει δυσχερής, παρά τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου 2017 με το Παγκόσμιο πρόγραμμα τροφίμων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της περιορισμένης αυτής πρόσβασης, είναι διαθέσιμες πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες του πληθυσμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμα και πριν από την τρέχουσα κρίση, ήταν εξαρτημένα από την ανθρωπιστική βοήθεια περίπου 350.000 άτομα, καθώς και 120.000 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας του Ρακίν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Zeid Raad Al Hussein ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στη Μιανμάρ «μοιάζει με χαρακτηριστική περίπτωση εθνοκάθαρσης»·

1.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις μέσα στην πολιτεία του Ρακίν·

2.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μιανμάρ και στο Μπαγκλαντές, και απαιτεί να δώσει αμέσως τέλος η κυβέρνηση της Μιανμάρ στην υπέρμετρη χρήση στρατιωτικής ισχύος και βίας, η οποία έχει καταστρέψει την κοινότητα των Ροχίνγκια στο Ρακίν·

3.  αποδοκιμάζει την αυξανόμενη σοβαρότητα και κλίμακα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται φόνοι, βιασμοί και η εκτόπιση εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων·

4.  ζητεί μετ’ επιτάσεως τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να σταματήσουν αμέσως τους φόνους, τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς εις βάρος των Ροχίνγκια, καθώς και τον εμπρησμό των οικιών τους·

5.  υπενθυμίζει ότι οι αρχές της Μιανμάρ έχουν καθήκον να προστατεύουν όλους αδιακρίτως τους πολίτες από τις κακοποιήσεις και να διερευνούν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διώκουν τους υπευθύνους, βάσει των προδιαγραφών και υποχρεώσεων που ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Μιανμάρ να παράσχουν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στους ανεξάρτητους παρατηρητές, στις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε δημοσιογράφους και άλλους διεθνείς παρατηρητές και στον ΟΗΕ, και ειδικότερα στη διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ που συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2017 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και της οποίας η εντολή παρατάθηκε έως τον Σεπτέμβριο του 2018·

7.  επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του να επιτραπεί στις οργανώσεις ανθρωπιστικών δικαιωμάτων να έχουν πρόσβαση σε όλες τις περιοχές συγκρούσεων και στους εκτοπισθέντες αδιακρίτως, ώστε να μπορέσει το προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας να συνδράμει όσους ανθρώπους κινδυνεύουν·

8.  προτρέπει την κυβέρνηση της Μιανμάρ να αφαιρέσει αμέσως όλες τις νάρκες ξηράς στα σύνορα με το Μπαγκλαντές·

9.  προτρέπει την κυβέρνηση της Μιανμάρ, και ειδικότερα την Κρατική Σύμβουλο Aung San Suu Kyi, να καταδικάσουν απερίφραστα κάθε υποκίνηση σε φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος και να καταπολεμήσουν τις κοινωνικές διακρίσεις και τις εχθρικές ενέργειες που στρέφονται κατά της μειονότητας των Ροχίνγκια· προτρέπει, επιπλέον, την κυβέρνηση της Μιανμάρ να σεβαστεί το οικουμενικό δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης· υπενθυμίζει στην Κρατική Σύμβουλο ότι θα πρέπει να πιέσει για την υλοποίηση των συστάσεων που περιέχονται στην τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν, έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της ίδιας· θεωρεί λυπηρή τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης μετά τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος της κ. Suu Kyi, στις 18 Μαΐου 2015, ότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ όφειλε να αποδώσει την ιθαγένεια στη μειονότητα των Ροχίνγκια·

10.  υπενθυμίζει στην Aung San Suu Kyi, κάτοχο του βραβείου Ζαχάρωφ του 1990, ότι το βραβείο απονέμεται σε όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων και σέβονται το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων κριτηρίων· επισημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον το βραβείο Ζαχάρωφ και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα μπορούσαν να ανακληθούν σε περιπτώσεις όπου οι κάτοχοί τους παραβαίνουν τα κριτήρια αυτά μετά τη βράβευση·

11.  αναγνωρίζει την προσπάθεια του Μπαγκλαντές, ενώπιον της ανθρωπιστικής αυτής καταστροφής, να διευκολύνει την παροχή προστασίας σε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες Ροχίνγκια· ενθαρρύνει ένθερμα τις αρχές του Μπαγκλαντές και άλλων γειτονικών χωρών να δέχονται όλους όσους προσπαθούν να διαφύγουν από τη βία στην πολιτεία του Ρακίν, και να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την οικονομική και υλική στήριξη προς τους πρόσφυγες·

12.  υπενθυμίζει τη σύστασή του προς τις κυβερνήσεις των χωρών που αντιμετωπίζουν εισροή προσφύγων Ροχίνγκια να συνεργαστούν στενά με την UNHCR, η οποία διαθέτει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη να διακριβώνει το καθεστώς του πρόσφυγα και την εντολή να προστατεύει τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς· καλεί την ΕΕ και τον ΟΗΕ να στηρίξουν επ’ αυτού τις γειτονικές χώρες·

13.  επικροτεί ως σημαντικό βήμα τη διμερή συμφωνία επαναπατρισμού που υπέγραψαν το Μπαγκλαντές και η Μιανμάρ στις 23 Νοεμβρίου 2017 στο Νάι Πι Τάου· ενθαρρύνει την πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές Sheikh Hasina και την Κρατική Σύμβουλο της Μιανμάρ Aung San Suu Kyi να εφαρμόσουν ταχέως τη διμερή συμφωνία επαναπατρισμού και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν συνθήκες τέτοιες που θα καταστήσουν δυνατή την εκούσια, ασφαλή, βιώσιμη και αξιοπρεπή επιστροφή των προσφύγων στον τόπο προέλευσής τους· επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι η συμφωνία συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές δίκαιο·

14.  επισημαίνει τη σημασία της ταχείας υλοποίησης των συστάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν («συστάσεις Ανάν»)· τονίζει τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία της Μιανμάρ περί ιθαγένειας με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες συμμετέχει η Μιανμάρ, περιλαμβανομένων των άρθρων 7 και 8 της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, και σχετικά με την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία με τις βέλτιστες πρακτικές, περιλαμβανομένης της κατάργησης των διακρίσεων μεταξύ διαφόρων ειδών πολιτών·

15.  στηρίζει τις προσπάθειες για μια εντονότερη πολιτική διαδικασία θεμελιωμένη στην υλοποίηση των συστάσεων Ανάν· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να εγκρίνουν αποτελεσματικά διπλωματικά και πολιτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της κυβέρνησης της Μιανμάρ με τις υποχρεώσεις της έναντι της μειονότητας των Ροχίνγκια σε ό,τι αφορά την παροχή προστασίας και την πρόσβαση σε βοήθεια· ζητεί επ’ αυτού να προβούν η Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε ψήφισμα που να καταδικάζει τις παραβιάσεις δικαιωμάτων, και παράλληλα να τονίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτεία του Ρακίν και να ζητεί λογοδοσία για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από όλους τους εμπλεκόμενους·

16.  καλεί την Κίνα και άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες να χρησιμοποιήσουν όλους τους διαύλους για να ζητήσουν να δοθεί τέλος στις φρικαλεότητες και να επιτευχθεί ειρηνική διευθέτηση·

17.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν αισθητά την πίεσή τους επί της κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας της Μιανμάρ, προκειμένου να σταματήσουν τις παραβιάσεις δικαιωμάτων, να συνεργαστούν πλήρως με τους ερευνητές του ΟΗΕ και τους διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς και να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου· καλεί επ’ αυτού την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν ενεργό ρόλο, και παράλληλα να στηρίξουν τις άμεσες ενέργειες σε επίπεδο ΟΗΕ, και να καταστήσουν σαφές πως η ΕΕ είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο στοχευμένων κυρώσεων κατά ατόμων και οντοτήτων, καθώς και να εξετάσει τις συνέπειες για τις εμπορικές προτιμήσεις που δικαιούται η Μιανμάρ, σε περίπτωση που συνεχιστούν ατιμώρητα οι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου·

18.  επικροτεί τη συνεχιζόμενη παροχή από την ΕΕ χρηματοδοτικής συνδρομής στην εν λόγω περιοχή με τη μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλης στήριξης· επιμένει ότι κάθε βοήθεια προς την πολιτεία του Ρακίν παρέχεται υπό τη ρητή και συγκεκριμένη προϋπόθεση ότι δεν θα γίνονται διακρίσεις και διαχωρισμός, ότι θα τηρείται η αρχή της ισότητας και ότι το σύνολο των έργων και της αρωγής θα υλοποιείται με τρόπο που δεν ενισχύει, στηρίζει ή διαιωνίζει τις διακρίσεις και τον διαχωρισμό·

19.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ·

20.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποδέχονται θετικά τις εκθέσεις και δηλώσεις των εκπροσώπων των Ροχίνγκια σχετικά με την κατάσταση επί τόπου·

21.  στηρίζει τις προσπάθειες για παρατηρητές ανεξάρτητους και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ επί τόπου με σκοπό την ελάφρυνση της ανθρωπιστικής κρίσης· καλεί τις αρχές της Μιανμάρ να παραχωρήσουν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στους ανεξάρτητους παρατηρητές, και ειδικότερα στη διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ που συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2017 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

22.  στηρίζει τη δημιουργία στη Μιανμάρ γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με πλήρη εντολή·

23.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 της UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μιανμάρ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.