Menettely : 2017/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0671/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0671/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0500

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 179kWORD 49k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.290v01-00
 
B8-0671/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP))


Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma rohingya-väestön tilanteesta (2017/2973(RSP))  
B8-0671/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Myanmarista ja rohingya-muslimien tilanteesta ja erityisesti 7. heinäkuuta 2016(1) ja 15. joulukuuta 2016(2) antamansa päätöslauselmat, 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017(3), 13. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman valtiottomuudesta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa(4) ja 14. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman Myanmarista ja erityisesti rohingyojen tilanteesta(5),

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Myanmaria/Burmaa koskevasta EU:n strategiasta,

–  ottaa huomioon komission sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle: ”Myanmaria/Burmaa koskevan EU:n strategian osatekijät: erityiskumppanuus demokratian, rauhan ja vaurauden edistämiseksi” (JOIN(2016)0024),

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 2. joulukuuta 2016 antaman julkilausuman väkivallan äskettäisestä lisääntymisestä Myanmarissa ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan 6. syyskuuta 2017 antaman julkilausuman Rakhinen osavaltion tilanteesta,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2016 annetun yhteisen lehdistötiedotteen EU:n ja Myanmarin kolmannesta ihmisoikeusvuoropuhelusta,

–  ottaa huomioon 4. joulukuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät valtiottomuudesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) 29. marraskuuta 2016 esittämän katsauksen ja Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 18. marraskuuta 2016 esittämän katsauksen Rakhinen osavaltion pohjoisosien heikentyvästä ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun raportin rohingya-muslimien ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta Myanmarissa ja 18. maaliskuuta 2016 annetun Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan raportin,

–  ottaa huomioon Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Yanghee Leen toimeksiantonsa päätteeksi 20. tammikuuta 2017 antaman julkilausuman, jossa todetaan, että tilanne on nyt huonompi kuin missään vaiheessa viime vuosina,

–  ottaa huomioon Rakhinen osavaltiota käsitelleen neuvoa-antavan komitean loppuraportin,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 6. marraskuuta antaman julkilausuman, jossa vaadittiin Myanmaria lopettamaan liiallinen sotilasvoiman käyttö ja yhteisöjen välinen väkivalta Rakhinen osavaltiossa Myanmarissa,

–  ottaa huomioon valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen vuodelta 1954 ja valtiottomuuden poistamista koskevan yleissopimuksen vuodelta 1961,

–  ottaa huomioon YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) valtiottomuuden poistamista koskevan maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman vuosiksi 2014–2024,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen vuodelta 1954 ja valtiottomuuden poistamista koskevan yleissopimuksen vuodelta 1961,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1966 sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1966,

–  ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Rakhinen osavaltio Myanmarissa on koti noin miljoonalle rohingyalle, jotka muodostavat vähemmistöryhmän, johon kohdistetaan tukahdutustoimia ja jatkuvia vakavia ihmisoikeusloukkauksia, mukaan lukien henkeen ja turvallisuuteen kohdistuvat uhat, terveyteen ja koulutukseen liittyvien oikeuksien epääminen, pakkotyö ja seksuaalinen väkivalta sekä heidän poliittisten oikeuksiensa rajoittaminen;

B.  ottaa huomioon, että rohingyat ovat yksi maailman vainotuimmista vähemmistöistä, yksi suurimmista valtiottomien henkilöiden ryhmistä ja että he ovat olleet virallisesti valtiottomia siitä lähtien, kun Burman kansalaisuuslaki säädettiin vuonna 1982, mikä on johtanut vakaviin liikkumisvapauden rajoituksiin ja pakottanut heidät asumaan leireillä;

C.  toteaa, että tähän mennessä kotimaiset ja kansainväliset vastaukset rohingyojen ihmisoikeuksien heikentymiseen ja heitä ympäröivään humanitaariseen kriisiin ovat olleet pitkälti riittämättömiä ja että monia ongelman ratkaisemiseen tarkoitettuja välineitä ei ole edes käytetty;

D.  ottaa huomioon, että 25. elokuuta 2017 rohingya-militantit toteuttivat sarjan koordinoituja hyökkäyksiä yli 30 poliisiasemalle ja yhteen armeijan tukikohtaan Rakhinen osavaltion pohjoisosissa; ottaa huomioon, että hyökkääjät tappoivat yli kymmenen poliisia ja että Arakanin rohingyojen pelastusarmeija ilmoitti olevansa hyökkäyksistä vastuussa;

E.  toteaa, että tästä seurasi merkittäviä sotilaallisia vastaiskuja, joihin liittyi vakavia ja laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia, mukaan luettuina tappamiset, raiskaukset ja kidutus; ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöt, erityisesti Human Rights Watch, ovat raportoineet satelliittikuvien perusteella kotien ja muiden rakennusten laajamittaisesta tuhosta Rakhinen osavaltion pohjoisosissa, joihin kansalaisjärjestöt ja riippumattomat tarkkailijat eivät tätä nykyä pääse; ottaa huomioon, että raporttien mukaan rohingyojen asuttamassa Chein Khar Lin kylässä Rakhinen osavaltion pohjoisosissa on poltettu 700 rakennusta eli kylä on tuhottu lähes kokonaan;

F.  ottaa huomioon, että näiden tapahtumien jälkeen yli 625 000 rohingyaa on hakenut turvaa Bangladeshista; ottaa huomioon, että Myanmarista pakenevat ihmiset, joista monet ovat naisia ja lapsia, kulkevat epäluotettavilla reiteillä, heitä tulitetaan, he käyttävät vaarallisia polkuja ja kärsivät nälästä ja lääkinnällisen avun puutteesta; ottaa huomioon, että kymmeniä ihmisiä, myös naisia ja lapsia, on kuollut matkan aikana; toteaa, että Bangladeshin rannikkovartiosto on löytänyt kymmenien pakomatkallaan henkensä menettäneiden ihmisten ruumiit;

G.  ottaa huomioon, että Bangladesh on jo ottanut vastaan noin 300 000 rohingya-pakolaista, jotka ovat saapuneet maahan viimeisten vuosikymmenien aikana;

H.  toteaa, että Bangladesh on esittänyt Myanmarin viranomaisille valituksen siitä, että osalle sen Bangladeshin vastaista rajaa on asennettu maamiinoja väkivaltaisuuksia pakenevien rohingya-muslimien paluun estämiseksi;

I.  ottaa huomioon, että YK:n ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kansainväliseltä henkilöstöltä on kielletty pääsy konfliktialueille, ja toteaa, että YK:n virastot eivät pysty toimittamaan rohingyoille humanitaarista apua, kuten ruokaa, vettä ja lääkkeitä; ottaa huomioon, että Punaisen ristin kansainvälisen komitean humanitaariselle avulle on myönnetty ainoastaan osittainen pääsy alueelle eli se kattaa ainoastaan kymmenen prosenttia avuntarvitsijoista; ottaa huomioon, että humanitaarisen avun pääsy Rakhinen pohjoisosiin on edelleen vaikeaa Maailman ruokaohjelman kanssa 27. lokakuuta 2017 tehdystä sopimuksesta huolimatta;

J.  ottaa huomioon, että näiden pääsyrajoitteiden vuoksi väestön nykyisistä tarpeista on saatavilla erittäin vähän tietoa ja että jopa ennen nykyistä kriisiä noin 350 000 ihmistä oli riippuvaisia humanitaarisesta avusta niiden 120 000 henkilön lisäksi, jotka ovat joutuneet siirtymään maan sisällä Rakhinen osavaltion keskiosissa;

K.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad Al Hussein ilmoitti 10. syyskuuta 2017, että Myanmarin tilanne näyttää etnisen puhdistuksen malliesimerkiltä;

1.  tuomitsee jyrkästi kaikki hyökkäykset Rakhinen osavaltiossa;

2.  on vakavasti huolissaan Myanmarin ja Bangladeshin humanitaarisesta tilanteesta ja pyytää, että Myanmarin hallitus lopettaa välittömästi liiallisen sotilasvoiman käytön ja väkivallan, joka on tuhonnut rohingya-yhteisön Rakhinessa;

3.  arvostelee ankarasti sitä, että ihmisoikeusloukkaukset, muun muassa tappamiset, raiskaukset ja satojen tuhansien siviilien pakkosiirrot, ovat yhä vakavampia ja laajempia;

4.  kehottaa painokkaasti armeijaa ja turvallisuusjoukkoja lopettamaan välittömästi rohingya-väestön tappamisen, häirinnän ja raiskaukset sekä heidän kotiensa polttamisen;

5.  muistuttaa, että Myanmarin viranomaisten velvollisuutena on suojella syrjimättä kaikkia siviilejä hyväksikäytöltä ja tutkia vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja asettaa niihin syyllistyneet syytteeseen ihmisoikeusnormien ja -velvoitteiden mukaisesti;

6.  kehottaa uudelleen Myanmarin viranomaisia päästämään alueelle välittömästi ja ilman esteitä riippumattomia tarkkailijoita, kansainvälisiä ihmisoikeusjärjestöjä, toimittajia ja muita kansainvälisiä tarkkailijoita sekä Yhdistyneet kansakunnat, erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvoston maaliskuussa 2017 perustaman YK:n selvitysvaltuuskunnan, jonka toimeksiantoa jatkettiin syyskuuhun 2018 saakka;

7.  kehottaa jälleen ryhtymään pikaisesti toimenpiteisiin, jotta humanitaarisia avustusjärjestöjä päästetään kaikille konfliktialueille ja siirtymään joutuneiden ihmisten luo ketään syrjimättä, jotta avustustyöntekijät voivat auttaa vaarassa olevia ihmisiä;

8.  kehottaa Myanmarin hallitusta poistamaan välittömästi kaikki maamiinat Bangladeshin vastaiselta rajalta;

9.  kehottaa Myanmarin hallitusta ja erityisesti valtiollista neuvonantajaa Aung San Suu Kyita tuomitsemaan yksiselitteisesti kaikenlaisen yllyttämisen rotuun tai uskontoon perustuvaan vihaan ja torjumaan rohingya-vähemmistöön kohdistuvan yhteiskunnalliseen alkuperään perustuvan syrjinnän ja vihamielisyydet; kehottaa Myanmarin hallitusta myös pitämään yllä yleismaailmallista oikeutta uskonnon- ja omantunnonvapauteen; muistuttaa valtiollista neuvonantajaa vaatimaan niiden suositusten täytäntöönpanoa, jotka esitettiin hänen omasta pyynnöstään laaditussa Rakhinen osavaltiota käsitelleen neuvoa-antavan komitean loppuraportissa; pitää valitettavana, että tilanne ei ole edistynyt siitä, kun Suu Kyin puolueen tiedottaja antoi 18. toukokuuta 2015 julkilausuman, jonka mukaan Myanmarin hallituksen olisi palautettava rohingya-vähemmistölle kansalaisuus;

10.  muistuttaa vuoden 1990 Saharov-palkinnon saajaa Aung San Suu Kyita siitä, että palkinto myönnetään muiden perusteiden ohella henkilöille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, turvaavat vähemmistöjen oikeudet ja kunnioittavat kansainvälistä oikeutta; kehottaa kiinnittämään huomiota tarpeeseen harkita sitä, voitaisiinko Saharov-palkinto ja Nobelin rauhanpalkinto peruuttaa siinä tapauksessa, että palkinnonsaaja ei noudata kyseisiä perusteita palkinnon myöntämisen jälkeen;

11.  panee merkille toimet, joita Bangladesh on toteuttanut tämän humanitaarisen katastrofin osalta edistääkseen satojen tuhansien rohingya-pakolaisten suojelua; kehottaa painokkaasti Bangladeshin viranomaisia ja muita naapurimaita ottamaan vastaan kaikki Rakhinen osavaltion väkivaltaisuuksia pakenevat ihmiset ja noudattamaan palauttamiskiellon periaatetta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään taloudellista ja aineellista tukea näille pakolaisille;

12.  palauttaa mieliin suosituksensa siitä, että niiden valtioiden hallitukset, joihin rohingya-pakolaisten virta kohdistuu, toimisivat tiiviissä yhteistyössä UNHCR:n kanssa, koska sillä on teknistä asiantuntemusta pakolaisasemaa koskevassa seulonnassa ja sen tehtävänä on suojella pakolaisia ja valtiottomia henkilöitä; kehottaa EU:ta ja YK:ta tukemaan naapurimaita tässä suhteessa;

13.  pitää tärkeänä askeleena sitä, että Bangladesh ja Myanmar allekirjoittivat 23. marraskuuta 2017 Naypyidawissa kahdenvälisen palauttamissopimuksen; kannustaa Bangladeshin pääministeriä Sheikh Hasinaa ja Myanmarin valtiollista neuvonantajaa Aung San Suu Kyita panemaan kahdenvälisen palauttamissopimuksen nopeasti täytäntöön ja samalla varmistamaan, että olosuhteet paikan päällä mahdollistavat pakolaisten vapaaehtoisen, turvallisen, kestävän ja ihmisarvoisen paluun lähtöpaikkaansa; vahvistaa, että EU seuraa täytäntöönpanoa tiiviisti varmistaakseen, että sopimus on kaikilta osin kansainvälisen oikeuden mukainen;

14.  panee merkille Rakhinen osavaltiota käsitelleen neuvoa-antavan komitean suositusten, ns. Annanin suositusten, nopean täytäntöönpanon merkityksen; korostaa komitean suosittaneen, että Myanmarin kansalaisuuslaki olisi saatava vastaamaan kansainvälisiä normeja ja niitä sopimuksia, joissa Myanmar on valtiona sopimuspuolena, sekä lapsen oikeuksien yleissopimuksen 7 ja 8 artiklaa ja että lainsäädännössä olisi noudatettava parhaita käytäntöjä, myös erityyppisten kansalaisten erottelun poistamisen osalta;

15.  tukee pyrkimyksiä, joilla tehostetaan Annanin suositusten täytäntöönpanoon perustuvaa poliittista prosessia; kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ja yleiskokousta hyväksymään tehokkaita diplomaattisia ja poliittisia toimia, joilla varmistetaan, että Myanmarin hallitus noudattaa velvoitteitaan suhteessa rohingya-vähemmistöön varmistamalla suojelun ja avun saannin; vaatii tässä yhteydessä YK:n yleiskokousta ja turvallisuusneuvostoa antamaan päätöslauselman, jossa tuomitaan loukkaukset, vaaditaan pääsyä Rakhinen osavaltioon ja edellytetään vastuuvelvollisuutta kaikilta kansainvälisen oikeuden vakaviin loukkauksiin syyllistyneiltä osapuolilta;

16.  kehottaa Kiinaa ja muita kansainvälisiä ja alueellisia toimijoita käyttämään kaikkia kanavia julmuuksien lopettamiseksi ja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi;

17.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita lisäämään merkittävästi Myanmarin hallituksen ja turvallisuusjoukkojen painostamista, jotta oikeuksien loukkaukset lopetettaisiin, jotta ne tekisivät täysimääräisesti yhteistyötä YK:n tutkijoiden ja kansainvälisten humanitaaristen organisaatioiden kanssa ja jotta varmistettaisiin vastuuseen joutuminen kansainvälisen oikeuden vakavista loukkauksista; kehottaa tässä yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti tukiessaan välittömiä toimia YK:n tasolla ja tekemään selväksi, että EU on valmis harkitsemaan kohdennettuja pakotteita henkilöitä ja yhteisöjä vastaan, ja harkitsemaan seurauksia Myanmarille myönnettyjen kauppaetuuksien yhteydessä, jos kansainvälisen oikeuden vakavat loukkaukset jatkuvat rankaisematta;

18.  hyväksyy, että EU jatkaa rahoitustukeaan asianomaiselle alueelle humanitaarisena apuna ja muunlaisena tukena; vaatii, että kaikenlaisen Rakhinen osavaltiolle annetun tuen nimenomaisena ja erityisenä ehtona on syrjimättömyys, erottelemattomuus ja tasa-arvo ja että kaikki hankkeet ja tuki pannaan täytäntöön siten, että ne eivät juurruta, tue tai pidä yllä syrjintää ja erottelua;

19.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa raportoimaan parlamentille EU:n aloitteista YK:ssa ja EU:n ulkoasiainneuvostossa;

20.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita suhtautumaan myönteisesti rohingya-väestön edustajien kertomuksiin ja lausuntoihin tilanteesta paikan päällä;

21.  tukee pyrkimyksiä saada riippumattomia ja YK:n johtamia tarkkailijoita paikan päälle humanitaarisen kriisin lieventämiseksi; kehottaa Myanmarin viranomaisia päästämään alueelle välittömästi ja ilman esteitä riippumattomia tarkkailijoita, erityisesti YK:n ihmisoikeusneuvoston maaliskuussa 2017 perustaman YK:n selvitysvaltuuskunnan;

22.  kannattaa, että Myanmariin perustetaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, jolla on täydet toimivaltuudet;

23.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan UNHCR:n valtiottomuuden poistamista koskevaa maailmanlaajuista toimintasuunnitelmaa vuosiksi 2014–2024;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Myanmarin hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, ASEANin pääsihteerille, ASEANin hallitustenväliselle ihmisoikeuskomissiolle, Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0316.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0506.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0089.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0247.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0351.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö