Procedūra : 2017/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0671/2017

Pateikti tekstai :

B8-0671/2017

Debatai :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/12/2017 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0500

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 419kWORD 49k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.290v01-00
 
B8-0671/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP))


Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP))  
B8-0671/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro ir dėl rohinjų musulmonų padėties, ypač 2016 m. liepos 7 d.(1) ir 2016 m. gruodžio 15 d.(2) rezoliucijas, 2017 m. kovo 16 d. rezoliuciją dėl ES prioritetų 2017 m. Jungtinių Tautų (toliau – JT) žmogaus teisių tarybos sesijose(3), 2017 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl bepilietybės Pietų ir Pietryčių Azijoje(4) ir 2017 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties(5),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl ES strategijos dėl Mianmaro / Birmos,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė) bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „ES strategijos dėl Mianmaro / Birmos aspektai. Specialioji partnerystė siekiant demokratijos, taikos ir klestėjimo“ (JOIN(2016)0024),

–  atsižvelgdamas į pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai 2016 m. gruodžio 2 d. pareiškimą dėl pastarojo meto smurto eskalavimo Mianmare ir pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės 2017 m. rugsėjo 6 d. pareiškimą dėl padėties Rachinų valstijoje,

–  atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 25 d. bendrą pranešimą spaudai apie trečiąjį ES ir Mianmaro dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvadas dėl bepilietybės reiškinio,

–  atsižvelgdamas į neseniai paskelbtus 2016 m. lapkričio 29 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ir 2016 m. lapkričio 18 d. JT specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais pranešimus dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties šiaurinėje Rachinų valstijos dalyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaitą „Rohinjų musulmonų ir kitų Mianmaro mažumų žmogaus teisių padėtis“ ir 2016 m. kovo 18 d. Jungtinių Tautų specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais atskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. sausio 20 d. JT specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais Yanghee Lee misijos pabaigos ataskaitą, kurioje ji padarė išvadą, kad „dabar padėtis yra blogesnė nei bet kada anksčiau pastaraisiais metais“,

–  atsižvelgdamas į Patariamosios komisijos Rachinų valstijos klausimais galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į lapkričio 6 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimą, kuriuo Mianmaras paragintas nutraukti pernelyg intensyvius karinių pajėgų veiksmus ir bendruomenių tarpusavio smurtą Mianmaro Rachinų valstijoje,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro visuotinį 2014–2024 m. veiksmų planą panaikinti bepilietybės reiškinį,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1954 m. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso ir į 1961 m. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei į 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (toliau – ASEAN) chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Mianmaro Rachinų valstijoje gyvena apie milijonas rohinjų, kurie sudaro tautinę mažumą ir susiduria su represijomis bei nuolatiniais sunkiais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant grėsmę jų gyvybei ir saugumui, teisės į sveikatos priežiūrą ir švietimą nesuteikimą, priverstinį darbą, seksualinį smurtą ir politinių teisių ribojimą;

B.  kadangi rohinjai yra viena iš labiausiai persekiojamų mažumų pasaulyje ir yra didžiausia pasaulyje asmenų be pilietybės grupė; rohinjai oficialiai neturi pilietybės nuo 1982 m., kai įsigaliojo Birmos pilietybės įstatymas, pagal kurį nustatyti griežti judėjimo laisvės apribojimai, dėl kurių jie buvo įkalinti stovyklose;

C.  kadangi iki šiol reakcija į rohinjų žmogaus teisių ir humanitarinės krizės padėties blogėjimą šalies ir tarptautiniu mastu iš esmės buvo nepakankama ir dar neišbandyta daugybė šios problemos sprendimo priemonių;

D.  kadangi 2017 m. rugpjūčio 25 d. rohinjų kovotojai įvykdė keletą koordinuotų išpuolių prieš daugiau kaip 30 policijos postų ir šiaurinėje Rachinų valstijos dalyje esančią kariuomenės bazę; kadangi išpuolių vykdytojai nužudė daugiau kaip dešimt policininkų ir atsakomybę už šiuos išpuolius prisiėmė Arakano rohinjų išvadavimo armija (ARSA);

E.  kadangi tai išprovokavo didelę karinę kontrataką, kurios metu padaryta sunkių ir didelio masto žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant žudynes, prievartavimus ir kankinimus; kadangi žmogaus teisių organizacijos (be kita ko, „Human Rights Watch“), naudodamos palydovinius vaizdus, pranešė, kad Rachinų valstijos šiaurinėse dalyse, kurios šiuo metu NVO ir nepriklausomiems stebėtojams yra neprieinamos, buvo sugriauta daug gyvenamųjų namų ir kitokių pastatų; kadangi pranešama, jog rohinjų gyvenamame kaime Chein Khar Li, esančiame šiaurinėje Rachinų valstijos dalyje, sudeginta 700 pastatų ir kaimas beveik visiškai sunaikintas;

F.  kadangi po šių įvykių daugiau kaip 625 000 rohinjų paprašė prieglobsčio Bangladeše; kadangi iš Mianmaro bėgantys žmonės, tarp kurių yra daug moterų ir vaikų, keliauja pavojingais maršrutais, į juos šaudoma, jie eina pavojingais takais, badauja, jiems trūksta medicininės pagalbos; kadangi daugybė žmonių, įskaitant moteris ir vaikus, žuvo keliaudami; kadangi Bangladešo pakrantės sargyba rado daugybės žmonių, kurie bėgdami prarado gyvybę, kūnus;

G.  kadangi Bangladeše jau glaudžiasi apie 300 000 rohinjų pabėgėlių, atvykusių į šalį per pastaruosius dešimtmečius;

H.  kadangi Bangladešas pateikė skundą prieš Mianmaro valdžios institucijas dėl to, kad jos priešpėstinėmis minomis užminavo savo sienos su Bangladešu dalį, kad nuo smurto pabėgę rohinjai musulmonai negalėtų sugrįžti;

I.  kadangi JT ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų darbuotojams iš užsienio draudžiama patekti į konflikto apimtas zonas ir kadangi JT agentūros negali pristatyti rohinjams skirtos humanitarinės pagalbos, įskaitant maistą, vandenį ir vaistus; kadangi galimybė teikti humanitarinę pagalbą buvo tik iš dalies suteikta Tarptautiniam raudonojo kryžiaus komitetui ir pasiekė tik 10 proc. tų, kam jos reikia; kadangi tiekti humanitarinę pagalbą į šiaurinę Rachinų valstijos dalį vis dar sudėtinga, nepaisant to, kad 2017 m. spalio 27 d. pasirašytas susitarimas pagal Pasaulinę maisto programą;

J.  kadangi dėl šių prieigos apribojimų turima labai mažai informacijos apie dabartinius gyventojų poreikius ir kadangi dar iki dabartinės krizės apie 350 000 žmonių buvo priklausomi nuo humanitarinės pagalbos, o centrinėje Rachinų valstijos dalyje priverstinai perkelta dar 120 000 žmonių;

K.  kadangi 2017 m. rugsėjo 10 d. JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Raad Al Husseinas paskelbė, jog padėtis Mianmare panaši į vadovėlinį etninio valymo pavyzdį;

1.  griežtai smerkia visus Rachinų valstijoje įvykdytus išpuolius;

2.  yra labai susirūpinęs dėl humanitarinės padėties Mianmare ir Bangladeše ir reikalauja, kad Mianmaro vyriausybė nedelsdama nutrauktų pernelyg intensyvius karinių pajėgų veiksmus bei pažeidimus, kurie kelia grėsmę Rachinų valstijos rohinjų bendruomenei;

3.  smerkia vis sunkėjančius ir vis plačiau daromus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant tūkstančių civilių gyventojų žudynes, prievartavimą ir priverstinį perkėlimą;

4.  primygtinai ragina ginkluotąsias ir saugumo pajėgas nedelsiant nutraukti žudynes, nustoti bauginti ir prievartauti rohinjus bei deginti jų namus;

5.  primena, kad Mianmaro valdžios institucijų pareiga yra nediskriminuojant ginti visus civilius gyventojus nuo prievartos ir tirti sunkius žmogaus teisių pažeidimus, o atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn laikantis žmogaus teisių srities normų ir įsipareigojimų;

6.  pakartoja raginimą Mianmaro valdžios institucijoms nedelsiant suteikti galimybę netrukdomai atvykti nepriklausomiems stebėtojams, tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms, žurnalistams ir kitiems tarptautiniams stebėtojams bei JT, pirmiausia JT Žmogaus teisių tarybos (HRC) 2017 m. kovo mėn. įsteigtai JT faktų nustatymo misijai, kurios įgaliojimai pratęsti iki 2018 m. rugsėjo mėn.;

7.  dar kartą pakartoja raginimą kuo skubiau suteikti humanitarinės pagalbos organizacijoms galimybę patekti į visas konflikto zonas ir nediskriminuojant pasiekti priverstinai perkeltus asmenis, kad pagalbos darbuotojai galėtų padėti pavojuje esantiems žmonėms;

8.  primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę nedelsiant pašalinti visas priešpėstines minas palei sieną su Bangladešu;

9.  primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę ir, visų pirma, valstybės patarėją Aung San Suu Kyi nedviprasmiškai pasmerkti bet kokį rasinės ar religinės neapykantos kurstymą ir kovoti su rohinjų tautinės mažumos socialine diskriminacija ir prieš ją nukreiptais priešiškais veiksmais; taip pat primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę užtikrinti visuotinę teisę į religijos ar tikėjimo laisvę; primena, kad valstybės patarėja turi siekti, kad būtų įgyvendintos rekomendacijos, jos pačios prašymu pateiktos Patariamosios komisijos Rachinų valstijos klausimais parengtoje galutinėje ataskaitoje; apgailestauja, kad pažanga, padaryta nuo tada, kai 2015 m. gegužės 18 d. Aung San Suu Kyi partijos atstovas spaudai paskelbė pareiškimą, jog Mianmaro vyriausybė turėtų atkurti pilietybę rohinjų mažumai, yra nepakankama;

10.  primena 1990 m. Sacharovo premijos laureatei Aung San Suu Kyi, kad ši premija skiriama asmenims, kurie, be kitų dalykų, gina žmogaus teises, saugo mažumų teises ir laikosi tarptautinės teisės normų; atkreipia dėmesį, kad reikia apsvarstyti galimybes Sacharovo premiją ir Nobelio taikos premiją atimti, jei jų laureatai po premijos suteikimo tuos kriterijus pažeidžia;

11.  pripažįsta Bangladešo pastangas, kurias šios humanitarinės katastrofos akivaizdoje jis deda siekdamas padėti apsaugoti šimtų tūkstančių rohinjų tautybės pabėgėlių; tvirtai ragina Bangladešo ir kitų kaimyninių šalių valdžios institucijas priimti visus nuo smurto Rachinų valstijoje bėgančius asmenis ir laikytis negrąžinimo principo; ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti finansinę ir materialinę paramą pabėgėliams;

12.  primena savo rekomendaciją valstybių, sprendžiančių rohinjų tautybės pabėgėlių antplūdžio klausimus, vyriausybėms glaudžiai bendradarbiauti su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru, kuris turi techninių žinių, reikalingų atlikti pirminį vertinimą, ar asmuo gali gauti pabėgėlio statusą, ir turi įgaliojimus apsaugoti pabėgėlius ir asmenis be pilietybės; ragina ES ir JT remti kaimynines šalis šioje srityje;

13.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. lapkričio 23 d. Bangladešas ir Mianmaras Neipide pasirašė dvišalį repatriacijos susitarimą, ir mano, kad tai – svarbus žingsnis; ragina Bangladešo ministrę pirmininkę Sheikhą Hasiną ir Mianmaro valstybės patarėją Aung San Suu Kyi operatyviai įgyvendinti dvišalį repatriacijos susitarimą ir kartu užtikrinti tokias vietos sąlygas, kad pabėgėliai galėtų savanoriškai, saugiai, tvarkingai ir oriai grįžti į savo kilmės vietas; patvirtina, kad ES atidžiai stebės, kaip jis įgyvendinamas ir stengsis užtikrinti, kad susitarimas visapusiškai atitiktų tarptautinę teisę;

14.  pažymi, kaip svarbu operatyviai įgyvendinti Patariamosios komisijos Rachinų valstijos klausimais rekomendacijas, vadinamąsias K. Annano rekomendacijas; pabrėžia Komisijos rekomendacijas dėl būtinybės suderinti Mianmaro pilietybės įstatymą su tarptautinėmis normomis ir sutartimis, kurias Mianmaras yra pasirašęs, įskaitant Vaikų teisių konvencijos 7 ir 8 straipsnius, taip pat dėl būtinybės suderinti teisės aktus su geriausia praktika, be kita ko, panaikinti įvairaus pobūdžio piliečių skirstymą;

15.  remia pastangas intensyvinti politinį procesą, paremtą K. Annano rekomendacijų įgyvendinimu; ragina Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą ir Generalinę Asamblėją patvirtinti efektyvias diplomatines ir politines priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad Mianmaro vyriausybė laikytųsi savo įsipareigojimų rohinjų tautinei mažumai dėl apsaugos ir galimybės gauti pagalbą užtikrinimo; todėl ragina JT Generalinę Asamblėją ir Saugumo Tarybą priimti rezoliuciją, kuria būtų pasmerktas smurtas, primygtinai reikalaujama suteikti galimybę patekti į Rachinų valstiją ir pareikalauta visų šalių atsakomybės už sunkius tarptautinės teisės pažeidimus;

16.  ragina Kiniją ir kitus tarptautinius bei regioninius veikėjus pasinaudoti visais turimais kanalais ir reikalauti nutraukti žiaurumus ir siekti taikių išeičių;

17.  ragina pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę ir ES valstybes nares gerokai padidinti spaudimą Mianmaro vyriausybei ir saugumo pajėgoms, kad būtų nutraukti teisių pažeidimai, būtų visapusiškai bendradarbiaujama su JT tyrėjais ir tarptautinėmis humanitarinėmis agentūromis ir užtikrinta atsakomybė už sunkius tarptautinės teisės pažeidimus; todėl ragina pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę ir ES valstybes nares imtis aktyvaus vaidmens, paremti skubius JT lygmens veiksmus ir aiškiai pažymėti, kad, jei tarptautinė teisė ir toliau bus nebaudžiamai pažeidinėjama, ES yra pasirengusi svarstyti galimybę imtis tikslinių baudžiamųjų sankcijų prieš atskirus asmenis ir subjektus ir svarstyti galimybę imtis su prekybos lengvatomis, kuriomis naudojasi Mianmaras, susijusių poveikio priemonių;

18.  patvirtina nuolatinę finansinę ES pagalbą atitinkamam regionui, kuri teikiama kaip humanitarinė pagalba, ir kitą paramą; primygtinai reikalauja, kad visa pagalba Rachinų valstijai būtų aiškiai ir konkrečiai teikiama su sąlyga, kad bus laikomasi nediskriminavimo, neatskyrimo ir lygybės principų ir kad visi projektai bei pagalba bus įgyvendinti taip, kad diskriminacija ir atskirtis nebūtų skatinami, remiami ir nebevyktų;

19.  ragina pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę pranešti Europos Parlamentui apie ES iniciatyvas, kurių imamasi Jungtinėse Tautose, ir iniciatyvas, svarstomas ES Užsienio reikalų taryboje;

20.  ragina ES ir jos valstybes nares priimti rohinjų atstovų pranešimus ir pareiškimus dėl vietos padėties;

21.  remia pastangas užtikrinti, kad vietoje dirbtų nepriklausomi JT vadovaujami stebėtojai, kurie padėtų sušvelninti humanitarinę krizę; ragina Mianmaro valdžios institucijas leisti nedelsiant ir netrukdomai atvykti nepriklausomiems stebėtojams, visų pirma JT Žmogaus teisių tarybos 2017 m. kovo mėn. įsteigtai JT faktų nustatymo misijai;

22.  remia iniciatyvą įsteigti JT vyriausiojo komisaro žmogaus teisių Mianmare klausimais biurą, kuriam būtų suteikti visapusiški įgaliojimai;

23.  ragina ES ir jos valstybes nares remti Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro visuotinį 2014–2024 m. veiksmų planą panaikinti bepilietybės reiškinį;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Mianmaro vyriausybei ir parlamentui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ASEAN generaliniam sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, JT specialiajai pranešėjai žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais, JT pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui ir JT Žmogaus teisių tarybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0316.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0506.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0089.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0247.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0351.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika