Förfarande : 2017/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0671/2017

Ingivna texter :

B8-0671/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0500

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 252kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.290v01-00
 
B8-0671/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP))


Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP))  
B8-0671/2017

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Myanmar/Burma och om situationen för rohingyamuslimerna, särskilt resolutionerna av den 7 juli 2016(1) och 15 december 2016(2), av den 16 mars 2017 om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017(3), av den 13 juni 2017 om statslöshet i Syd- och Sydostasien(4) samt av den 14 september 2017 om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket(5),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om en EU-strategi för Myanmar/Burma,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, till Europaparlamentet och rådet, Inslag i EU:s strategi gentemot Burma/Myanmar: Ett särskilt partnerskap för demokrati, fred och välstånd (JOIN(2016)0024),

–  med beaktande av uttalandet av den 2 december 2016, från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om den senaste tidens upptrappning av våldet i Myanmar/Burma, och av den 6 september 2017 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om situationen i delstaten Rakhine,

–  med beaktande av det gemensamma pressmeddelandet av den 25 november 2016 om den tredje människorättsdialogen mellan EU och Myanmar/Burma,

–  med beaktande av rådets slutsatser om statslöshet av den 4 december 2015,

–  med beaktande av den senaste tidens meddelanden från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) och FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar av den 29 respektive den 18 november 2016, om den försämrade människorättssituationen i norra delen av delstaten Rakhine,

–  med beaktande av OHCHR:s rapport av den 20 juni 2016 om människorättssituationen för rohingyamuslimer och andra minoriteter i Myanmar, och rapporten av den 18 mars 2016 från FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar,

–  med beaktande av den avslutande uppdragsrapporten av den 20 januari 2017 från FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar, Yanghee Lee, med slutsatsen att situationen nu är värre än någonsin under de gångna åren,

–  med beaktande av slutrapporten från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine,

–  med beaktande av uttalandet från ordföranden för FN:s säkerhetsråd av den 6 november med uppmaning till Myanmar om att upphöra med överdrivet militärt våld samt våld mellan olika befolkningsgrupper i delstaten Rakhine i Myanmar,

–  med beaktande av 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet från 1967,

–  med beaktande av UNHCR:s globala handlingsplan för perioden 2014–2024 för att avskaffa statslöshet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning och 1961 års konvention om begränsning av statslöshet,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966 och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966,

–  med beaktande av Sydostasiatiska nationers förbunds (Asean) stadga,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I delstaten Rakhine i Myanmar bor det omkring en miljon medlemmar av rohingyafolket, som är en minoritet som utsätts för förtryck och fortsatta allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat genom hot mot liv och säkerhet, förnekade rättigheter till hälsa och utbildning samt tvångsarbete, sexuellt våld och inskränkningar av politiska rättigheter.

B.  Rohingyafolket är en av de mest förföljda minoriteterna i världen, utgör en av världens största grupper med statslösa personer och har officiellt varit statslöst sedan 1982 års lag om burmesiskt medborgarskap antogs, något som svårt begränsat deras rörelsefrihet och lett till att de stängts in i läger.

C.  De inhemska och internationella gensvaren på rohingyafolkets försämrade människorättssituation och den humanitära kris de har drabbats av har hittills till stor del varit otillräckliga, och många verktyg för att lösa frågan har ännu inte utforskats.

D.  Den 25 augusti 2017 genomförde militanta rohingyer ett antal samordnade attacker på mer än 30 polisstationer och en armébas i norra delen av delstaten Rakhine. Förövarna dödade mer än tio poliser, och Arsa (Arakan Rohingya Salvation Army) tog på sig ansvaret för attackerna.

E.  Följden blev en brett upplagd militär motoffensiv med allvarliga och omfattande människorättskränkningar, såsom dödanden, våldtäkter och tortyr. Människorättsorganisationer, särskilt Human Rights Watch, som använder sig av satellitbilder har rapporterat om storskalig ödeläggelse av bostäder och andra byggnader i delar av norra Rakhine som för närvarande inte är tillgängliga för icke-statliga organisationer och oberoende observatörer. 700 byggnader rapporteras ha bränts ner i byn Chein Khar Li, som bebos av rohingyer och ligger i norra delen av delstaten Rakhine, vilket innebar att den nästan helt förstördes.

F.  Till följd av dessa händelser flydde mer än 625 000 rohingyer till Bangladesh. De som flyr från Myanmar, varav många är kvinnor och barn, färdas längs farliga vägar där de riskerar att beskjutas och tvingas välja farliga stigar samt hotas av svält och brist på läkarvård. Dussintals människor, däribland kvinnor och barn, har omkommit på vägen. Kustbevakningen i Bangladesh har påträffat många döda kroppar tillhörande flyktingar som mist livet när de flytt.

G.  Bangladesh har redan tagit emot ca 300 000 rohingyaflyktingar, som kommit till landet under de senaste årtiondena.

H.  Bangladesh har ingått med ett klagomål mot myndigheterna i Myanmar för att landminor läggs ut längsmed en del av landets gräns med Bangladesh, något som skulle hindra rohingyamuslimer som flyr undan våldet att återvända till sitt land.

I.  FN:s och internationella icke-statliga organisationers personal får inte resa in i de konfliktdrabbade områdena och FN:s organ kan inte nå ut med humanitär hjälp, såsom livsmedel, vatten och läkemedel, till rohingyafolket. Tillträde för humanitär hjälp har endast delvis beviljats till Internationella rödakorskommittén, som endast når 10 % av de hjälpbehövande. Tillträde för humanitär hjälp till norra Rakhine är fortfarande svårt trots den överenskommelse som nåddes med Världslivsmedelsprogrammet den 27 oktober 2017.

J.  Med tanke på dessa begränsningar är mycket lite information tillgänglig om befolkningens behov i dagsläget, och redan före den nuvarande krisen var ca 350 000 människor beroende av humanitär hjälp, utöver 120 000 internflyktingar i de centrala delarna av delstaten Rakhine.

K.  Den 10 september 2017 tillkännagav FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, att situationen i Myanmar föreföll vara ett klassiskt exempel på etnisk rensning.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt alla angrepp i delstaten Rakhine.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över den humanitära situationen i Myanmar och Bangladesh och begär att regeringen i Myanmar omedelbart sätter stopp för det överdrivna militära våld som har tillintetgjort rohingyafolket i delstaten Rakhine.

3.  Europaparlamentet fördömer att människorättskränkningarna blir allt allvarligare och alltmer omfattande, också i form av dödanden, våldtäkter och tvångsförflyttning av hundratusentals civila.

4.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt militären och säkerhetsstyrkorna att omedelbart upphöra med att döda, trakassera och våldta medlemmar av rohingyafolket och att sluta bränna ner deras hem.

5.  Europaparlamentet erinrar om att myndigheterna i Myanmar är skyldiga att utan åtskillnad skydda alla civila från övergrepp och att utreda allvarliga människorättskränkningar och, i enlighet med normer och skyldigheter inom området mänskliga rättigheter, lagföra de som gjort sig skyldiga till sådana.

6.  Europaparlamentet uppmanar återigen myndigheterna i Myanmar att låta oberoende övervakare, internationella människorättsorganisationer, journalister och andra internationella observatörer samt FN – särskilt det undersökningsuppdrag som inrättades av FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2017 och vars mandat har förlängts till september 2018 – omedelbart och utan hinder resa in i landet.

7.  Europaparlamentet förnyar sin enträgna uppmaning om att organisationer för humanitärt bistånd ska få resa in i alla konfliktområden och ta kontakt med alla tvångsförflyttade, utan åtskillnad, för att biståndsarbetarna ska kunna hjälpa människor som befinner sig i farozonen.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Myanmars regering att omedelbart ta bort alla landminor utmed gränsen till Bangladesh.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Myanmars regering, och framför allt statsrådgivare Aung San Suu Kyi, att otvetydigt fördöma all hets till hat på grund av ras eller religion och att bekämpa social diskriminering och fientligheter mot rohingyaminoriteten. Vidare uppmanar parlamentet med kraft Myanmars regering att upprätthålla den universella rätten till religions- och trosfrihet. Parlamentet erinrar statsrådgivaren om att hon ska arbeta för genomförandet av rekommendationerna i slutrapporten från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine, vilka togs fram på hennes egen begäran. Parlamentet beklagar djupt bristen på framsteg efter uttalandet av den 18 maj 2015 från talespersonen för Aung San Suu Kyis parti om att Myanmars regering bör ge rohingyaminoriteten sitt medborgarskap tillbaka.

10.  Europaparlamentet erinrar 1990 års Sacharovpristagare Aung San Suu Kyi om att priset ges till dem som försvarar de mänskliga rättigheterna, slår vakt om minoriteters rättigheter och visar aktning för internationell rätt, för att nämna några av kriterierna. Parlamentet påpekar att det måste övervägas om det skulle gå att dra in Sacharovpriset och Nobels fredspris i sådana fall där pristagarna bryter mot de ovannämnda kriterierna, efter att ha blivit tilldelade priset.

11.  Europaparlamentet uttalar sin erkänsla för vad Bangladesh gjort under denna humanitära katastrof för att göra det lättare för hundratusentals rohingyaflyktingar att få skydd. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Bangladesh och andra grannländer att ta emot alla som flyr undan våldet i delstaten Rakhine och att respektera principen om ”non-refoulement”. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka det ekonomiska och materiella stödet till flyktingarna.

12.  Europaparlamentet upprepar sin rekommendation om att regeringarna i de länder som får hantera inflödet av rohingyaflyktingar ska samarbeta nära med UNHCR, som har den tekniska sakkunskap som krävs för att avgöra flyktingstatus och uppdraget att skydda flyktingar och statslösa personer. Parlamentet uppmanar EU och FN att stödja grannländerna med detta.

13.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av det bilaterala avtalet om återvändande som ingicks mellan Bangladesh och Myanmar i Naypyidaw den 23 november 2017 som ett viktigt steg. Parlamentet uppmanar Bangladeshs premiärminister, schejk Hasina, och Myanmars statsrådgivare, Aung San Suu Kyi, att snabbt genomföra det bilaterala avtalet om återvändande och samtidigt säkra villkor på fältet för att flyktingarna frivilligt, säkert, hållbart och värdigt ska kunna återvända till sina ursprungsorter. Parlamentet bekräftar att EU noggrant kommer att övervaka genomförandet för att säkerställa att avtalet är i full överensstämmelse med internationell rätt.

14.  Europaparlamentet konstaterar vikten av ett snabbt genomförande av rekommendationerna från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine, de så kallade Annan-rekommendationerna. Parlamentet betonar kommissionens rekommendation om behovet av att anpassa lagen om medborgarskap i Myanmar till internationella normer och fördrag i vilka Myanmar är avtalsslutande part, däribland artiklarna 7 och 8 i FN:s konvention om barnets rättigheter och behovet av att anpassa lagstiftningen i enlighet med bästa praxis, inbegripet avskaffande av åtskillnad mellan olika typer av medborgare.

15.  Europaparlamentet stöder insatserna för att intensifiera en politisk process för genomförande av Annan-rekommendationerna. Parlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd och generalförsamlingen att anta effektiva diplomatiska och politiska åtgärder för att få Myanmars regering att fullgöra sina skyldigheter gentemot rohingyaminoriteten genom att tillförsäkra alla dess medlemmar skydd och tillgång till hjälp. Parlamentet efterlyser här en resolution från FN:s generalförsamling och säkerhetsråd, där övergreppen fördöms, där det hålls fast vid att det måste beredas tillträde till delstaten Rakhine och där det ingår krav på att alla som gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av internationell rätt ska ställas till svars.

16.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Kina och andra internationella och regionala aktörer att använda alla kanaler för att kräva ett slut på grymheterna och få till stånd en fredlig lösning.

17.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och EU:s medlemsstater att utöva avsevärt hårdare påtryckningar på Myanmars regering och säkerhetsstyrkor för att de ska få slut på kränkningar av rättigheter och fullständigt samarbeta med FN:s utredningspersonal och med internationella humanitära organisationer, och se till att de som allvarligt brutit mot internationell rätt ställs till svars. Parlamentet uppmanar här vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant och EU:s medlemsstater att aktivt agera för att stödja omedelbara åtgärder från FN:s sida, och för att göra klart att EU är berett att överväga att införa riktade straffåtgärder mot enskilda personer och enheter och att överväga konsekvenser för de handelsförmåner som Myanmar åtnjuter, ifall det visar sig att allvarliga brott mot internationell rätt får fortgå ostraffat.

18.  Europaparlamentet ställer sig bakom fortsatt ekonomiskt stöd från EU till det berörda området i form av humanitärt bistånd och annat stöd. Parlamentet insisterar på att allt bistånd till delstaten Rakhine uttryckligen ska vara särskilt villkorat med icke-diskriminering, icke-segregering och jämlikhet och att alla projekt och allt bistånd ska genomföras på ett sätt som inte befäster, stödjer eller upprätthåller diskrimineringen och segregeringen.

19.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant att ge återrapportering till Europaparlamentet om EU:s initiativ inom FN och inom rådet (utrikes frågor).

20.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att välkomna rapporter och uttalanden om situationen på plats från företrädare för rohingyafolket.

21.  Europaparlamentet stöder insatserna för att det ska stationeras ut oberoende övervakare under FN:s ledning på plats, för att den humanitära krisen ska kunna lindras. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Myanmar att omedelbart bevilja obehindrat tillträde för oberoende övervakare, framför allt för det undersökningsuppdrag som inrättades av FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2017.

22.  Europaparlamentet stöder inrättandet av ett kontor för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Myanmar, med fullständigt mandat.

23.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja UNHCR:s globala handlingsplan för perioden 2014–2024 för att avskaffa statslöshet.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till regeringen och parlamentet i Myanmar, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, regeringarna och parlamenten i EU:s medlemsstater, generalsekreteraren för Asean, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar, FN:s flyktingkommissarie samt FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0316.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0506.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0089.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2017)0247.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2017)0351.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy