Postup : 2017/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0672/2017

Predkladané texty :

B8-0672/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0500

NÁVRH UZNESENIA
PDF 277kWORD 51k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.291v01-00
 
B8-0672/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii Rohingov (2017/2973(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii Rohingov (2017/2973(RSP))  
B8-0672/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a o situácii rohinských moslimov, najmä na uznesenia zo 14. septembra 2017(1), zo 7. júla 2016(2) a z 15. decembra 2016(3),

–  so zreteľom na závery Rady o Mjanmarsku/Barme zo 16. októbra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 19. novembra 2017 o situácii v bangladéšskom meste Cox’s Bazar,

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu o treťom dialógu medzi EÚ a Mjanmarskom o ľudských právach z 25. novembra 2016,

–  so zreteľom na závery Rady zo 4. decembra 2015 o osobách bez štátnej príslušnosti,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN o násilí v Jakchainskom štáte zo 6. novembra 2017,

–  so zreteľom na rezolúciu o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, ktorú prijal Tretí výbor Valného zhromaždenia OSN 16. novembra 2017,

–  so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva s názvom Situácia ľudských práv rohinských moslimov a iných menšín v Mjanmarsku z 20. júna 2016 a na správu osobitnej spravodajkyne OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku z 18. marca 2016,

–  so zreteľom na 27. mimoriadne zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva o situácii rohinských moslimov a iných menšín v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku v oblasti ľudských práv a na príslušnú rezolúciu z 5. decembra 2017 o situácii ľudských práv rohinských moslimov a iných menšín v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a na Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961,

–  so zreteľom na globálny akčný plán UNHCR na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti na roky 2014 – 2024,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na záverečnú správu poradnej komisie pre Jakchainský štát (Annanova komisia),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Chartu združenia ASEAN,  

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku žije približne milión Rohingov, prevažne moslimskej menšiny, ktorá podľa mjanmarského zákona o štátnom občianstve nemá plné občianske práva, v dôsledku čoho sú Rohingovia bez štátnej príslušnosti;

B.  keďže Rohingovia patria medzi najprenasledovanejšie menšiny na svete a sú z veľkej časti nútení žiť v táboroch, pričom ich voľný pohyb v rámci i mimo Jakchainského štátu podlieha prísnym obmedzeniam; keďže toto pozbavenie slobody viedlo k ohrozeniam života a bezpečnosti, odopieraniu práva na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, podvýžive a potravinovej neistote, nútenej práci, sexuálnemu násiliu a obmedzovaniu ich politických práv;

C.  keďže najnovšie vystupňovanie napätia v auguste 2017 vyvolalo absolútne neprimeranú reakciu mjanmarských orgánov, ktoré sa voči Rohingom dopustili závažného porušovania ľudských práv vrátane rozsiahleho ničenia domovov, zabíjania, znásilňovania a mučenia;

D.  keďže od augusta 2017 viac ako 626 000 Rohingov našlo útočisko v susednom Bangladéši, čím sa celkový počet rohinských utečencov v Bangladéši zvýšil na 838 109, pričom sa očakáva, že do konca roku 2017 sa v tomto smere prekročí hranica jedného milióna; keďže osoby na úteku sa musia vydať na cestu po zradných trasách, sú terčom streľby a rodovo podmieneného násilia, prechádzajú nebezpečnými oblasťami, hrozí im vyhladovanie a chýba im lekárska pomoc, keďže po ceste zahynuli desiatky Rohingov vrátane žien a detí,

E.  keďže viac než 400 000 osôb potrebuje zdravotnú starostlivosť a potravinovú pomoc a že podľa odhadov 300 000 osôb – z toho 150 000 detí vo veku do 5 rokov – potrebuje výživovú pomoc;

F.  keďže Bangladéš podal na mjanmarské orgány sťažnosť v súvislosti s kladením nášľapných mín na určitom úseku hranice Mjanmarska s Bangladéšom;

G.  keďže poskytovanie humanitárnej pomoci vrátane potravín, vody a liekov rohinskému obyvateľstvu zo strany agentúr OSN je údajne naďalej blokované;

H.  keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra´ad al-Husajn 10. septembra 2017 oznámil, že situácia v Mjanmarsku „vyzerá ako učebnicový príklad etnických čistiek“, a 5. decembra 2017, že nemožno vylúčiť, že v Mjanmarsku dochádza ku genocíde rohinských moslimov zo strany vládnych síl; keďže organizácia Amnesty International označila situáciu menšín v Jakchainskom štáte za „apartheid“ a Rada OSN pre ľudské práva odsúdila skutočnosť, že v Mjanmarsku „s veľkou pravdepodobnosťou dochádza k páchaniu zločinov proti ľudskosti“; keďže v správe, ktorú vypracovalo americké múzeum holokaustu a ľudskoprávna organizácia Fortify Rights so sídlom v juhovýchodnej Ázii, sa hovorí o čoraz väčšom množstve dôkazov genocídy páchanej na rohinskom obyvateľstve;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v Jakchainskom štáte naďalej dochádza k násiliu, porušovaniu ľudských práv a strate ľudských životov, živobytia a prístrešia; vyjadruje rohinskému obyvateľstvu svoju najhlbšiu sústrasť a plnú podporu; pripomína, že povinnosťou mjanmarských orgánov je chrániť všetkých civilistov bez rozdielu pred zneužívaním, vyšetrovať prípady vážneho porušovania ľudských práv a stíhať zodpovedné osoby v súlade s normami a záväzkami v oblasti ľudských práv;

2.  dôrazne a naliehavo vyzýva mjanmarské vojenské a bezpečnostné sily, aby okamžite zastavili zabíjanie, zastrašovanie a znásilňovanie Rohingov a ničenie ich domov;

3.  naliehavo vyzýva mjanmarské orgány, aby povolili okamžitý a nehatený prístup k medzinárodnej humanitárnej pomoci v Jakchainskom štáte vrátane cielenej podpory pre zraniteľné skupiny, ako sú deti, staršie osoby a obete sexuálneho násilia; naliehavo žiada vládu, aby vykonala opatrenia v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2106 (2013) s cieľom zabrániť prípadom sexuálneho násilia a reagovať na ne;

4.  vyzýva mjanmarské orgány, aby poskytli prístup nezávislým pozorovateľom, najmä vyšetrovacej misii OSN zriadenej Radou OSN pre ľudské práva v marci 2017, s cieľom zabezpečiť nezávislé a nestranné vyšetrovanie obvinení zo závažného porušovania ľudských práv všetkými stranami;

5.  opakovane vyzýva mjanmarskú vládu, aby okamžite odstránila všetky nášľapné míny na hranici s Bangladéšom;

6.  uznáva úsilie Bangladéša v reakcii na humanitárnu krízu v jednej z jeho susedných krajín; víta ochranu, ktorú tento štát poskytol Rohingom unikajúcim z Mjanmarska, a nabáda ho, aby pokračoval v poskytovaní tejto pomoci v spolupráci s UNHCR, ktorý má technické znalosti potrebné na preskúmanie štatútu utečenca a mandát na ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti; vyzýva Bangladéš, aby naďalej umožňoval humanitárne operácie medzinárodných MVO zjednodušením byrokratických požiadaviek a procesu registrácie a zmiernením obmedzení pohybu;

7.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili finančnú a materiálnu podporu v oblasti ubytovávania utečencov a aby zároveň zabezpečili, že táto pomoc sa nepoužije na riešenia, ktoré pre utečencov a navrátilcov nebudú prijateľné, ako je napríklad zriaďovanie tzv. bezpečných zón na barmskej strane hranice; vyjadruje preto znepokojenie nad rozhodnutím Bangladéša vybudovať v Bengálskom zálive izolovaný a povodňami ohrozený ostrov, na ktorý by sa malo dočasne umiestniť 100 000 rohinských utečencov, pretože to by týchto utečencov zbavilo ich práv;

8.  vyzýva okrem toho vládu Bangladéša, EÚ, jej členské štáty a medzinárodné finančné inštitúcie, aby zabezpečili dlhodobé financovanie, ktoré by udržateľným spôsobom reagovalo na potreby vysídlených Rohingov a hostiteľských komunít, a to umožnením prístupu k náležitým a lepším službám; upozorňuje predovšetkým na naliehavú potrebu financovania vo výške približne 10 miliónov USD, aby bolo možné obetiam znásilnenia a rodovo podmieneného násilia poskytnúť špeciálnu zdravotnú starostlivosť a služby psychologickej pomoci; vyzýva Komisiu, aby podporovala úplné vyšetrenie rozsahu sexuálneho násilia a ďalších zločinov páchaných proti Rohingom;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o obchodovaní s rohinskými ženami a dievčatami v Mjanmarsku a Bangladéši a naliehavo vyzýva orgány obidvoch krajín, aby spolupracovali s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a s organizáciami pre ľudské práva s cieľom ukončiť obchodovanie a postihnutým ženám a dievčatám poskytnúť ochranu a podporu;

10.  berie na vedomie bilaterálnu dohodu o repatriácii uzatvorenú medzi Bangladéšom a Mjanmarskom 23. novembra 2017, ktorou sa uznáva právo Rohingov na návrat do Mjanmarska a ďalší pobyt v tejto krajine; trvá však na tom, že nemožno realizovať žiadne nútené návraty, najmä kým trvá násilie a represálie považované za rovnocenné s etnickými čistkami; dôrazne a naliehavo vyzýva bangladéšske orgány, aby sa skôr, než sa začne návrat rohinských utečencov, ubezpečili, že v Mjanmarsku je zavedená komplexná stratégia pre návrat a integráciu Rohingov, ktorá by sa zakladala na vykonávaní hlavných odporúčaní uvedených v správe Annanovej komisie; trvá na tom, aby mjanmarské orgány ponúkli dôveryhodné záruky, že navrátilci nebudú prenasledovaní alebo nútení žiť v segregovaných táboroch na základe ich príslušnosti k určitému etnickému či náboženskému spoločenstvu, a aby zaručili nezávislé a nestranné monitorovanie zo strany ľudskoprávnych orgánov; je presvedčený, že za súčasných okolností podmienky pre bezpečný, dobrovoľný návrat nie sú splnené;

11.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby v prípade, že sa uskutoční návrat podľa tejto dohody, bol zabezpečený plný dohľad OSN nad týmto postupom s cieľom zaručiť, že takéto návraty budú dobrovoľné, bezpečné a na základe informovaného súhlasu; naliehavo žiada vládu Mjanmarska, aby na základe odporúčaní správy Annanovej komisie, prostredníctvom konzultácií s dotknutými spoločenstvami a v rámci jasne vymedzeného časového harmonogramu pripravila komplexnú stratégiu týkajúcu sa zatvorenia všetkých táborov pre vnútorne vysídlené osoby uprostred Jakchainského štátu a uľahčenia návratu vnútorne vysídlených osôb v rámci Mjanmarska;

12.  konštatuje, že v záujme uľahčenia návratu a dodržiavania všeobecných ľudských práv Rohingov je potrebné komplexné úsilie na riešenie inštitucionalizovanej diskriminácie a segregácie v Mjanmarsku; zdôrazňuje, že bez riešenia hlavných príčin nie je možné vyriešiť vážnu situáciu Rohingov; v tejto súvislosti poznamenáva, že odopieranie práv menšinám v Mjanmarsku sa netýka iba Rohingov, ale aj etnických skupín v Kačjinskom a Šanskom štáte;

13.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad pretrvávajúcim vykonávaním zákona o štátnom občianstve v Mjanmarsku z roku 1982, ktorý Rohingom upiera základné ľudské práva tým, že sa na jeho základe stali osobami bez štátnej príslušnosti; naliehavo žiada vládu Mjanmarska, aby zmenila zákon o občianstve a rohinským obyvateľom poskytla právne uznávané dokumenty o občianstve, tak aby boli akceptovaní ako spoločenstvo a aby sa dodržiavalo ich právo na sebaurčenie; naliehavo vyzýva vládu, aby vydávala preukazy totožnosti, v ktorých sa neuvádza náboženská príslušnosť;

14.  trvá na tom, že sa musí skoncovať so segregáciou rohinskej menšiny v Mjanmarsku, žiada, aby sa zrušil zákaz vychádzania Rohingov a aby sa odstránili všetky kontrolné stanovištia, ktoré nie sú nevyhnutné; naliehavo žiada mjanmarskú vládu, aby zabezpečila voľný pohyb rohinského obyvateľstva v Jakchainskom štáte a vo zvyšku krajiny, a najmä aby sa dodržiavalo ich právo na prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a zamestnaniu;

15.  pripomína, že Annanova komisia bola zriadená na žiadosť štátnej radkyne; vyzýva mjanmarské orgány, aby čo najskôr vymenovali implementačný orgán a v plnej miere zaviedli odporúčania Kofiho Annana; nabáda EÚ a OSN, aby tento proces podporili;

16.  trvá na tom, že je potrebné zabezpečiť, aby investície EÚ vrátane rozvojovej pomoci boli použité na univerzálne služby dostupné pre celé obyvateľstvo, a zdôrazňuje, že takéto investície nesmú spôsobiť v Mjanmarsku segregáciu, ktorá už predtým viedla k inštitucionalizovanej diskriminácii a zločinom proti ľudskosti; vyzýva preto EÚ, aby vykonala posúdenie všetkých projektov a operácií v rámci poskytovania pomoci s cieľom zabezpečiť ich náležité vykonávanie, a žiada EÚ, aby podporovala aktérov a projekty, ktoré bojujú proti segregácii a diskriminácii a usilujú sa o vytvorenie inkluzívnejšej a rovnoprávnejšej spoločnosti;

17.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby urýchlene prijali cielené finančné sankcie voči tým osobám z vojenských a bezpečnostných zložiek, ktoré sú zodpovedné za pretrvávajúce rozsiahle porušovanie ľudských práv v Mjanmarsku;

18.  vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby na Mjanmarsko uvalila celosvetové komplexné zbrojné embargo, pozastavila všetky priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo transfer zbraní, munície a ďalšieho vojenského a bezpečnostného vybavenia vrátane ich prevozu a prekládky, ako aj poskytovanie výcviku alebo inej vojenskej a bezpečnostnej pomoci;

19.  naliehavo vyzýva vládu Mjanmarska, aby zabezpečila vyvodenie zodpovednosti za zločiny proti ľudskosti a za porušovanie ľudských práv a aby zaručila spravodlivosť pre obete; nabáda OSN a EÚ, aby monitorovali a podporovali vyšetrovanie vedené Mjanmarskom a aby preskúmali možnosti vedenia vyšetrovania a stíhania zo strany medzinárodných alebo zahraničných súdov v prípade, že mjanmarské orgány nedokážu zabezpečiť zodpovednosť na domácej pôde;

20.  vyzýva mjanmarskú vládu vrátane štátnej radkyne, aby odsúdila prejavy nenávisti a obťažovanie, podporila dialóg medzi kultúrami a náboženstvami a aby potvrdila všeobecné právo na slobodu náboženského vyznania alebo viery;

21.  ďalej vyzýva združenie ASEAN a regionálne vlády, aby okamžite prijali opatrenia s cieľom zvýšiť tlak na vládu a ozbrojené zložky Mjanmarska, aby zastavili porušovanie práv a chránili všetkých civilistov v Jakchainskom štáte, ako aj v celom Mjanmarsku;

22.  vyzýva laureátku Sacharovovej ceny Aun Schan Su Ťij, aby odsúdila závažné porušovanie ľudských práv rohinskej menšiny; pripomína vyhlásenie hovorcu strany, na ktorej čele je Aun Schan Su Ťij, z 18. mája 2015, že mjanmarská vláda by mala príslušníkom rohinskej menšiny vrátiť občianstvo; pripomína, že Sacharovova cena sa udeľuje ľuďom, ktorí okrem iného obhajujú ľudské práva, ochraňujú práva menšín a dodržiavajú medzinárodné právo; upozorňuje na to, že treba zvážiť možnosť odobratia Sacharovovej ceny v prípade, že laureáti porušia uvedené kritériá po tom, ako im bola cena udelená;

23.  nabáda hlavných medzinárodných podporovateľov jednotlivých strán, najmä Čínu a ďalších regionálnych aktérov, aby využili všetky diplomatické prostriedky a požadovali ukončenie násilia;

24.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bezpečnostná rada OSN sa nedohodla na rozhodných opatreniach, a naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili tlak na subjekty, ktoré blokujú prijatie zmysluplných opatrení, a to vrátane Číny a Ruska;

25.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, PK/VP a členské štáty, aby naďalej vyvíjali tlak na mjanmarské orgány a bezpečnostné služby, aby zastavili pretrvávajúce násilie a diskrimináciu Rohingov a aby sa zapojili do spolupráce s OSN, združením ASEAN, regionálnymi vládami a Čínou s cieľom ukončiť segregáciu v rámci Mjanmarska;

26.  žiada PK/VP, aby informovala Parlament o opatreniach prijatých delegáciou EÚ na zasadnutí ministrov zahraničných vecí ASEM-u v Nepjite 21. novembra 2017;

27.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali globálny akčný plán UNHRC na ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti na roky 2014 – 2024;

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Mjanmarska, vláde a parlamentu Bangladéša, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0351.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0316.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0506.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia